คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 05/06/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501ตระกูล โฆษิตนันทกุล1,350,000-2.00
4502ตระกูล กีรติอดิศัย1,349,600+2.50
4503ตระกูล กรกิติประภา1,348,270-
4504ตระกูล จันทะยานี1,342,486-
4505ตระกูล ตันติวรอังกูร1,342,486-
4506ตระกูล ธนาพรสังสุทธิ์1,325,100-9.52
4507ตระกูล ธนพฤทธิ์ภิญโญ1,323,000-9.52
4508ตระกูล ปัตตะโชติ1,320,400+2.50
4509ตระกูล พาณิชย์เจริญลาภ1,320,000-
4510ตระกูล คุณวัฒนาการ1,319,050+4.35
4511ตระกูล บูรณากาญจน์1,307,355-9.52
4512ตระกูล ตั้งสุทธิวงศ์1,304,512-
4513ตระกูล ผูกพัน1,304,203+2.13
4514ตระกูล ธีรธรรมนิตย์1,299,616-
4515ตระกูล ตั้งประเสริฐ1,295,000-2.00
4516ตระกูล วิทูรชวลิตวงษ์1,289,644-5.26
4517ตระกูล ละอองพานิช1,287,977+4.35
4518ตระกูล ฉัตรสถาพรกุล1,287,800+2.13
4519ตระกูล วริษฐวาณิชกุล1,287,090-9.52
4520ตระกูล สุธรรมเมธา1,283,136+4.69
4521ตระกูล ว่องรัตน์วานิช1,264,410-
4522ตระกูล อรุณเวช1,249,840-
4523ตระกูล เลิศประเสริฐภากร1,240,456-
4524ตระกูล ลิขิตมาศกุล1,239,155+2.13
4525ตระกูล ฉัตรดรงค์1,237,500-
4526ตระกูล จิวัจฉรานุกูล1,228,920-
4527ตระกูล เกิดแก้วฟ้า1,226,184+14.91
4528ตระกูล บุญทราพงษ์1,218,000+2.86
4529ตระกูล ตั้งกิจตรงเจริญ1,197,000-
4530ตระกูล ภู่พราหมณ์1,195,252-5.26
4531ตระกูล เกียรติยศ1,190,000-
4532ตระกูล จินดาศิวนาถ1,177,050-9.52
4533ตระกูล บุญช่วยเสริม1,175,000+2.13
4534ตระกูล กุลวราพร1,173,000-
4535ตระกูล สร้อยทอง1,170,000+6.15
4536ตระกูล ชนะวรรณ์1,169,313+2.13
4537ตระกูล จงพิพัฒนสุข1,160,271-9.52
4538ตระกูล ศรวิษฐานนท์1,158,444-9.52
4539ตระกูล โมมินทร์1,142,400-
4540ตระกูล ธีรพงศ์วิษณุพร1,137,150-
4541ตระกูล เชียงทอง1,136,858+5.88
4542ตระกูล บวรพัฒนานนท์1,136,150-2.00
4543ตระกูล จาตุรนต์1,133,979-9.52
4544ตระกูล วนิชผล1,126,538-
4545ตระกูล กาญจนพงษ์พร1,125,000-
4546ตระกูล พินทุโยธิน1,122,166-
4547ตระกูล คัดนภาพรชัย1,121,876+4.35
4548ตระกูล ตั้งอร่ามวงศ์1,106,104-5.26
4549ตระกูล พิษณุ1,100,000-
4550ตระกูล ฉัตรเจริญพร1,100,000+3.00
4551ตระกูล บุตรวงษ์1,096,160+6.15
4552ตระกูล เจริญกิจมงคล1,095,100+2.13
4553ตระกูล เหมภัสสร1,092,000-9.52
4554ตระกูล จงพิพิธพร1,089,534-1.18
4555ตระกูล แซ่ตัน1,079,892-
4556ตระกูล ปิ่นเกรียงไกร1,079,176+1.79
4557ตระกูล แซ่จันทร์1,076,880-9.52
4558ตระกูล โชคชัยธรรม1,075,000-
4559ตระกูล ไพศาลอัชพงษ์1,065,042-
4560ตระกูล แซ่ล่อ1,049,106+25.00
4561ตระกูล จรัสปิยวิทย์1,046,894-3.66
4562ตระกูล ลิ่มศิลา1,046,000-
4563ตระกูล พงษ์เพิ่มพฤกษ์1,036,867+5.19
4564ตระกูล ชูตระกูล1,026,000-
4565ตระกูล อนันตกูล1,015,750-1.18
4566ตระกูล โรจน์รุ่งรังสี1,008,000-
4567ตระกูล พงศ์สุทธินันท์1,000,000-
4568ตระกูล ชินางกูรภิวัฒน์1,000,000-
4569ตระกูล โปษยานนท์988,680+5.19
4570ตระกูล อริยรัตนหิรัญ980,000-
4571ตระกูล ตรังคิณีนาถ969,280+4.81
4572ตระกูล พันธ์ธร969,170-1.18
4573ตระกูล ศิริจรรยา962,500+5.19
4574ตระกูล นิยมกิจสัมฤทธิ์960,160-
4575ตระกูล สมิทธิเวศม์956,970-10.20
4576ตระกูล ทับประเสริฐ952,616+1.79
4577ตระกูล โภคาวัฒนา945,155-
4578ตระกูล ศรีอุดม944,160-
4579ตระกูล เกิดประเสริฐ924,000+5.19
4580ตระกูล แซ่หงอ920,500-
4581ตระกูล วรวิสุทธิกูล889,151-5.26
4582ตระกูล ทวีรุจจนะ875,239-
4583ตระกูล สเตเฟ่น869,880-
4584ตระกูล WORRALL869,400-
4585ตระกูล ตังคนังนุกูล842,860-1.49
4586ตระกูล พึ่งบุญพระ821,610+5.88
4587ตระกูล เทียมสุรกานต์819,720-
4588ตระกูล จิรพิชิตชัย816,520-
4589ตระกูล เยาว์ดำ816,000+4.69
4590ตระกูล ถิรกรสกุล815,632-5.26
4591ตระกูล ชูใจ811,200-6.51
4592ตระกูล วัฒนสุวรรณ803,520-
4593ตระกูล เจนครองธรรม803,235-2.00
4594ตระกูล มหัทธนกุล792,000-
4595ตระกูล ชัยสถาพร760,500-6.51
4596ตระกูล จิตรใจ752,864-2.00
4597ตระกูล นวรัตนไพบูลย์749,774-2.00
4598ตระกูล ปลื้มมนัส722,000-
4599ตระกูล ธรรมพิริยานนท์719,680+4.81
4600ตระกูล โชติธนาจิราวัชร์703,486-6.51
4601ตระกูล บุณโยดม671,243-
4602ตระกูล โสภาปุรานนท์662,226+14.91
4603ตระกูล กุศลธรรมรัตน์652,500-2.00
4604ตระกูล สุวรรณวงษ์631,800+4.81
4605ตระกูล โชคภัทรมนตรี593,270+1.30
4606ตระกูล กลับเจริญ523,552-
4607ตระกูล เชิดเกียรติก้อง500,000-
4608ตระกูล ตั้งเด่นไชย495,000-
4609ตระกูล เสถียรไทย490,000-10.20
4610ตระกูล เสรีวิชยสวัสดิ์490,000-10.20
4611ตระกูล ไทยศิริ378,016-
4612ตระกูล จริงวาจา369,788-
4613ตระกูล วรรณบุตร342,873-
4614ตระกูล ทวีปวรากุล342,222-
4615ตระกูล รุทคูเนน341,677-10.20
4616ตระกูล เผ่าเกียรติ์132,900-