คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/02/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์37,478,607+0.26
4502 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม37,439,200+1.42
4503 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม37,439,200+1.42
4504 นาย ประสิทธิ์ วิตนากร37,344,002+8.33
4505 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด37,308,500-
4506 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์37,213,348-0.69
4507 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล37,212,440+13.91
4508 นาย สมภาค ริเริ่มสุนทร37,135,000+3.57
4509 นาย สินธุ เวศย์วรุตม์37,100,000+1.89
4510 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา37,100,000-
4511 นาย ประภากร วีระพงษ์37,017,130-5.30
4512 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม37,015,200+1.42
4513 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ37,015,040-
4514 นาย อัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา37,015,005-0.47
4515 น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม37,000,000-
4516 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร36,979,840-
4517 นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์36,931,855+1.04
4518 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์36,907,996+1.26
4519 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช36,878,750+7.18
4520 MR. HUYNH NGOC PHIEN36,873,584+4.24
4521 นาย สมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล36,866,250-1.77
4522 MR. CHAN CHI KEUNG36,842,668+1.59
4523 นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ36,752,969+1.83
4524 นาย วีระพล ลีลาประชากุล36,731,016-
4525 บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด36,720,000+1.31
4526 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์36,719,864-1.47
4527 นาง สรญา สรไกรกิติกูล36,719,864-1.47
4528 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์36,719,864-1.47
4529 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์36,719,864-1.47
4530 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)36,718,385-
4531 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์36,613,284+1.87
4532 น.ส. ประทุม เรืองสุด36,600,000-
4533 นาย คมวิช จารุศร36,567,240-
4534 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม36,540,078+2.41
4535 นาย เรวัต ปรีดารัชตะ36,520,414+3.70
4536 นาง พิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล36,493,336-3.43
4537 นาย แสงชัย วสุนธรา36,483,946+5.80
4538 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล36,482,460-
4539 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ36,470,102+0.74
4540 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม36,469,871-0.55
4541 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์36,468,129+20.00
4542 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด36,443,900-
4543 น.ส. มานิดา ซินเมอร์แมน36,441,680-
4544 นาย สนอง สวยพริ้ง36,429,544+1.75
4545 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์36,415,861-
4546 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์36,408,000+0.61
4547 นาย แสงแรก ชลศรานนท์36,408,000+0.61
4548 ด.ญ. สิริพร โสภณพนิช36,392,626+1.87
4549 นาง ศัลยา จารุจินดา36,371,956+3.72
4550 MISS PORANEE WANGLEE36,351,646+1.59
4551 นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย36,332,648-1.36
4552 นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล36,327,690-
4553 นาง ชลลดา สุวรรณมงคล36,223,000-
4554 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร36,218,000+1.98
4555 นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น36,189,352-
4556 นาง อัจฉรา ยาปะโรหิต36,073,100-0.99
4557 นาย จิตรพงศ์ เทอดประวัติ36,012,831-
4558 น.ส. อรนันท์ เทอดประวัติ36,012,831-
4559 MR. HIROTO YAMADA36,012,500-3.73
4560 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล36,000,000+6.67
4561 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์36,000,000-1.00
4562 น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์36,000,000-
4563 นาย อัครเดช โรจน์เมธา35,953,233-0.60
4564 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา35,910,000+2.86
4565 นาย กฤติน วิมลเฉลา35,910,000+2.86
4566 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม35,910,000+1.59
4567 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา35,910,000+2.86
4568 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที.โฮลดิ้ง จำกัด35,875,000-
4569 นาย เผด็จ อาไซ35,859,783-
4570 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด35,834,000+1.97
4571 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์35,790,572-1.73
4572 น.ส. นิตยา สงวนคงวิไล35,750,000+1.40
4573 นาย สุทิน อัษฎาธร35,740,827+1.45
4574 นาย ธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์35,734,257-
4575 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล35,729,244-1.77
4576 นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย35,692,800+3.85
4577 นาย อรรถพงศ์ เทอดประวัติ35,692,681-
4578 นาย อลัมพล เจริญกิจ35,682,000+8.77
4579 MR. JIN-LONG FANG35,640,000+9.09
4580 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร35,610,300+3.31
4581 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ35,568,000+8.77
4582 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ35,568,000+8.77
4583 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ35,568,000+8.77
4584 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ35,568,000+8.77
4585 นาง นิอร เจริญกิจ35,568,000+8.77
4586 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH35,499,857-0.21
4587 นาย ยุทธิชัย ปราณี35,471,144+4.26
4588 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด35,468,200-
4589 นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ35,400,000+2.54
4590 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์35,394,400-1.41
4591 นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์35,378,574+0.43
4592 นาย ชาลทอง ปัทมพงศ์35,350,416+0.40
4593 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.35,339,420+0.96
4594 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร35,334,040-
4595 นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์35,325,236-0.57
4596 นาย สิริ สิริพิพัฒน์35,316,500-
4597 นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ35,262,500-2.42
4598 น.ส. นิรินทร์ จุ้ยอินทร์35,187,439+7.14
4599 นาง พิมพ์ใจ อินาลา35,150,000+5.26
4600 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์35,126,897+2.01
4601 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์35,100,000+6.67
4602 นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์35,064,000+1.67
4603 นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ35,060,635+1.98
4604 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี35,035,656-
4605 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม35,030,000+1.77
4606 นาย โอมา ส่งวัฒนา35,014,000-0.82
4607 นาง ณัชชา กิจพิพิธ35,000,000+1.14
4608 นาย พิทักษ์ นพประพันธ์34,990,131-
4609 น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์34,967,389-
4610 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)34,950,000-1.67
4611 นาย ภานุต อยู่ทอง34,943,600+1.33
4612 นาย ประเสริฐ คงรักเกียรติยศ34,918,000+1.47
4613 นาย เตชัส ภูชัชวนิชกุล34,889,156-0.92
4614 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร34,876,494-
4615 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี34,829,623-0.25
4616 MR. CHEN, YU-YU34,824,290-0.85
4617 น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร34,823,800+3.31
4618 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี34,810,479+1.01
4619 นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ34,800,000+1.15
4620 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด34,800,000+2.30
4621 นาย วัชระ แก้วสว่าง34,800,000+1.15
4622 นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา34,788,813+0.89
4623 นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ34,785,000+1.05
4624 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ34,741,500-0.88
4625 น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์34,740,636-0.56
4626 นาย วสันต์ นันทขว้าง34,714,730+0.88
4627 นาย สมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์34,711,846+2.15
4628 นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร34,667,105+3.31
4629 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ34,666,497+1.45
4630 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา34,666,497+1.45
4631 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ34,661,000-2.19
4632 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร34,636,000+3.98
4633 นาย บุญทรง อัศวโภคิน34,631,020-
4634 น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย34,620,432+3.94
4635 MISS SIU CHUN VIANNA CHAN34,560,000-
4636 MISS SUK FUN GUN34,560,000-
4637 นาย เชษฐ เหมือนส้ม34,554,900+5.93
4638 นาย วรชัย พิจารณ์จิตร34,533,412+2.11
4639 น.ส. อริสา พุ่มเสนาะ34,523,577+12.12
4640 นาย ณัฐกฤช ศิวะศรี34,500,000-
4641 นาย เริ่มพงศ์ นราภาสจรัส34,500,000-
4642 บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด34,500,000-
4643 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช34,498,000+2.13
4644 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด34,386,533+1.71
4645 นาย ประสาท ยูนิพันธุ์34,382,504-2.23
4646 น.ส. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล34,351,350-0.92
4647 น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร34,312,800+1.15
4648 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์34,298,223-
4649 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์34,298,030-
4650 นาย วรภพ จารุศร34,295,530-
4651 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด34,294,655-
4652 น.ส. เภธรา ริมชลา34,273,688-
4653 น.ส. วิไลรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ34,239,000+1.77
4654 นาง วิไล คล่องวิถี34,203,917+0.40
4655 นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณ34,202,560-1.79
4656 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ34,200,000+8.33
4657 นาย กิตติ เพชรสุนทรสกุล34,200,000+1.75
4658 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์34,198,669-0.30
4659 บริษัท บุญทรง จำกัด34,197,900-0.41
4660 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี34,174,206-3.85
4661 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร34,170,000-3.48
4662 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH34,154,650-0.23
4663 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์34,141,261+1.64
4664 นาง เสาวคุณ ครุจิตร34,116,884+1.26
4665 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ34,069,000-1.84
4666 นาย สิทธิบัญญ์ บุญสาย34,040,000-
4667 MISS BOON CHIA PEI34,000,000+3.68
4668 น.ส. หทัยชนก เจษฏาวรางกูล33,972,220+2.41
4669 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์33,913,409+1.03
4670 นาย ถิรเดช จิระประกอบชัย33,876,144-0.41
4671 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด33,863,795-
4672 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)33,840,000-1.42
4673 นาย คริสต์ ริมชลา33,767,600-
4674 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ33,725,448-5.22
4675 นาง วารุณี เพชรสุทธิ33,723,900+1.26
4676 พ.ญ. ศิริพร กัญชนะ33,641,601-2.23
4677 นาย อาดาม อินสว่าง33,623,898+0.43
4678 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย33,619,555-
4679 นาย วิชัย กุลสมภพ33,602,753+1.64
4680 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์33,600,000-
4681 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู33,574,833+0.10
4682 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์33,571,987+3.19
4683 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 3033,545,040+2.54
4684 นาง สุพร วัธนเวคิน33,537,960-4.67
4685 นาง สุมาลี วีระพงษ์33,528,099-5.30
4686 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม33,520,657+0.88
4687 นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์33,515,900-0.10
4688 Novotel Investments Limited33,500,000+1.49
4689 นาย ธนกร นันที33,497,043-2.53
4690 นาย วัฒนะ เฮงเกียรติศักดิ์33,495,000+0.91
4691 น.ส. ธัญธิดา หวังธำรง เฮลบาร์ธ33,457,319+2.21
4692 นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ33,448,338+12.12
4693 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา33,448,000-0.68
4694 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์33,410,000-1.00
4695 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล33,408,300+1.22
4696 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย33,404,280+2.86
4697 นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล33,401,228+1.36
4698 น.ส. นันทภัค ศิริชัยประเสริฐ33,400,100+0.53
4699 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์33,400,000-6.59
4700 นาย วีระ สุธีโสภณ33,397,956-
4701 นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์33,397,303-
4702 นาย วิชัย วิเชียรวัฒนชัย33,352,400+0.50
4703 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด33,350,000-
4704 ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD.33,320,000-
4705 สำนักงานพระคลังข้างที่33,312,320+1.97
4706 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม33,308,294-
4707 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล33,307,080-3.43
4708 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส33,300,000-0.68
4709 นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์33,300,000-
4710 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์33,238,000+0.17
4711 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์33,236,772-
4712 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์33,217,500-0.58
4713 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ33,216,600-
4714 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล33,186,084+3.23
4715 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์33,183,707+0.69
4716 นาย ธนพล จิวจินดา33,182,400+4.30
4717 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ33,153,750+4.00
4718 นาย ธนกฤต เวศน์ปฐม33,152,000+0.37
4719 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด33,137,120-1.41
4720 นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ33,128,000+1.98
4721 นาย ประเสริฐชัย ตังคนานนท์33,122,144-0.27
4722 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์33,121,801+1.59
4723 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล33,117,259-
4724 นาง พัชรี ศรีตระกูล33,097,221-1.94
4725 นาง พิชมัย ติยะวนิช33,075,000+2.78
4726 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล33,075,000-
4727 นาย ยงศีล รุ่งชีวา33,045,024-
4728 น.ส. สิริน คงอุดมสิน33,015,879+0.83
4729 นาย ธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์32,998,000-
4730 นาย วิเชียร แพทยานันท์32,986,278+3.70
4731 นาย สุกิจ งานทวี32,976,000-2.40
4732 นาย เมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม32,953,068+2.48
4733 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ32,938,240-
4734 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ32,938,000-1.45
4735 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์32,912,143-
4736 น.ส. ณัฐนุช รังคสิริ32,903,465-
4737 นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์32,879,226-0.62
4738 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์32,860,000-
4739 น.ส. อัจฉรา โพธิ์เหลือ32,854,800-
4740 นาย เทอดสกุล วิวิธวร32,800,000+0.63
4741 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร32,789,531-
4742 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์32,787,455+0.77
4743 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์32,784,408-1.39
4744 นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์32,760,000+8.46
4745 คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล32,750,000-1.53
4746 นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ32,711,997-0.99
4747 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์32,690,105-
4748 นาย บุณยสิทธิ์ รุ่งธนเกียรติ32,685,800+3.57
4749 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร32,647,626-3.54
4750 นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์32,641,152+8.32
4751 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ32,640,000+1.47
4752 น.ส. สุจิตรา แสงวงศ์กิจ32,616,000+13.91
4753 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด32,595,072+6.90
4754 นาย อรรนพ จุลพันธ์32,570,988-3.50
4755 นาย สุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์32,508,000+1.59
4756 น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์32,504,620+1.77
4757 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด32,500,000-2.40
4758 นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์32,486,400+0.71
4759 น.ส. ขจิตร ชวนะนันท์32,480,000-
4760 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล32,472,900+0.88
4761 นาย ชนัตถ์ วรวงศ์วสุ32,471,000+5.26
4762 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์32,427,300-1.32
4763 บริษัท ชำนาญ จำกัด32,419,800+2.41
4764 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์32,418,570+1.77
4765 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์32,400,000+6.67
4766 นาง ธนพร จันโท32,373,726+0.43
4767 นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง32,370,837+2.61
4768 นาย พิทักษ์ วชิระศักดิ์มงคล32,340,000+1.30
4769 นาง ณัฐหทัย เมธา32,310,154+0.96
4770 นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์32,304,825-
4771 นาง ดาริกา เหล่าวัฒนา32,290,129+1.40
4772 นาง ดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์32,280,000-
4773 นาง ธัญณีย์ โชติจินตนาทัศน์32,259,132+1.47
4774 นาย ธีรกรณ์ ไรวา32,250,000+3.10
4775 นาง วิภา คล่องประกิจ32,249,200+0.40
4776 นาง ราณี เอื้อทวีกุล32,247,000-2.22
4777 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล32,214,425-
4778 นาย เสรี ตันชูเกียรติ32,200,000-4.35
4779 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ32,193,399+2.65
4780 น.ส. ศรินรา ฝึกการค้า32,173,360+1.77
4781 นาย ชุติไชย นภาศัพท์32,132,094+2.46
4782 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์32,130,000+1.06
4783 นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา32,082,000+1.50
4784 นาย ชาญชัย โกระวิโยธิน31,960,000+1.47
4785 นาย สิทธิชัย สุวรรณจงสถิต31,949,120-0.30
4786 น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ31,920,000+1.32
4787 นาง นิภาภรณ์ ศิริพงษ์31,896,900+1.81
4788 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์31,883,480+1.12
4789 นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน31,865,591+8.01
4790 นาย มงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์31,807,665-0.40
4791 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร31,745,000-
4792 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล31,736,983-
4793 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .31,733,282+1.02
4794 นาย ชัยรัฐ กิจจาเจริญชัย31,669,173-0.99
4795 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา31,635,000+0.90
4796 นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช31,629,750+7.18
4797 นาย สามารถ ยิ้มศิริ31,610,880+0.89
4798 นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์31,557,600+1.67
4799 นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ31,555,450+0.48
4800 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล31,544,800+2.33
4801 น.ส. จอย ริมชลา31,524,000-
4802 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา31,502,548-
4803 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์31,395,997+0.23
4804 นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ31,384,675+1.83
4805 นาย สมบัติ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์31,377,924+1.32
4806 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์31,325,000+20.00
4807 นาย ธรณิศ กรรณสูต31,314,166+0.90
4808 นาย สุริยา สิงหกุล31,287,347+0.43
4809 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์31,264,830+7.17
4810 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ31,264,000+4.12
4811 น.ส. จิราพัชร ไชยวรรณา31,238,998+1.75
4812 นาย วามิล ฮ้อแสงชัย31,189,540+0.43
4813 นาย เพชร แพรวพรายกุล31,188,828+2.61
4814 MR. YEH-WEN LEE31,185,000+9.09
4815 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด31,160,000+0.53
4816 MR. MAI MANG LEE31,152,000-
4817 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ31,149,008-
4818 น.ส. สุนี อนันตประกร31,136,560+2.93
4819 นาย สุเมธ สิมะกุลธร31,128,184+1.67
4820 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์31,106,000-1.94
4821 น.ส. รภัทภร ตรงวงศา31,057,744+1.90
4822 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์31,049,940+0.50
4823 นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ31,003,305+4.86
4824 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล31,000,000-2.42
4825 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล31,000,000-2.42
4826 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์31,000,000-2.42
4827 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์31,000,000-2.42
4828 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล31,000,000-2.42
4829 นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์31,000,000-2.42
4830 น.ส. ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี30,994,205-1.77
4831 นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์30,986,546-0.73
4832 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล30,954,351-
4833 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา30,946,086+7.24
4834 นาย มงคล วณิชภักดีเดชา30,929,840-0.64
4835 นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล30,929,832-0.64
4836 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง30,924,000+0.50
4837 นาย ศรีชัย ครุสันธิ์30,854,876-1.77
4838 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์30,848,220-
4839 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์30,816,100-
4840 นาย นพดล พรมีไชย30,800,000-
4841 นาย สิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล30,771,344+0.40
4842 น.ส. นันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี30,757,687+0.93
4843 นาย ประสาธน์ มหากิจศิริ30,700,868-1.68
4844 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด30,669,138+4.29
4845 นาย กำธร ยังคง30,664,200+3.57
4846 นาย เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์30,650,945+8.46
4847 นาย สันติ สิริรัตนกิจ30,630,600+0.43
4848 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม30,603,000+1.98
4849 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES30,600,000+10.00
4850 นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ30,543,937+2.13
4851 นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง30,532,840+0.51
4852 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.30,530,098+1.72
4853 นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ30,528,127-
4854 นาย ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล30,521,120+2.14
4855 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี30,495,240-0.69
4856 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์30,431,224-3.00
4857 นาย วิโรจน์ ฉันท์พิชัย30,429,579+1.60
4858 นาย จิรธรรม เล้าวงษ์30,422,000-
4859 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที30,406,215-2.53
4860 นาย ธนภัทร นันที30,406,215-2.53
4861 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์30,362,312-1.26
4862 นาง ลลิลฑิพย์ ทิตระกูล30,340,450-
4863 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์30,336,000+1.90
4864 น.ส. สาวิตรี น้อมล้อม30,324,192-2.63
4865 นาย ชูรัช พจนาลัย30,300,000+1.98
4866 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช30,300,000-0.99
4867 น.ส. ศรีญา ยงสกุล30,285,330+3.88
4868 นาย ศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง30,261,000+1.30
4869 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์30,240,000-1.39
4870 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์30,240,000-1.39
4871 นาย ศักดา ศรีสังคม30,240,000-2.65
4872 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์30,230,380-1.41
4873 นาย สุภาพ วงษ์จินดา30,213,000-3.70
4874 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี30,204,279+1.59
4875 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ30,202,200-1.39
4876 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ30,182,599+1.67
4877 นาย แดน เหตระกูล30,162,655-0.74
4878 นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ30,156,748-0.64
4879 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล30,156,358+7.04
4880 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ30,156,052-1.68
4881 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล30,152,587+3.57
4882 KAP Holdings Ltd.30,134,133+0.96
4883 นาย สูตร นราธิปกร30,025,800-3.00
4884 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ29,976,800+1.42
4885 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล29,926,680-
4886 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล29,924,430+0.88
4887 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์29,887,484-
4888 น.ส. ณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร29,841,820+1.20
4889 นาย เกรียงไกร บัวนุ่ม29,841,000-
4890 นางสาว ภัคมล จันทร์หอม29,841,000-
4891 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร29,820,000-
4892 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต29,816,891+1.67
4893 นาง ศลีรา พนาพงศ์วศิน29,807,365+1.32
4894 นาง อริยพร ไทยจินดา29,804,445+1.75
4895 นาง นุดี หนูไพโรจน์29,771,725+0.40
4896 นาย วันชัย พูลทรัพย์29,745,900+1.45
4897 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์29,700,016+0.81
4898 นาย ปรัชญา เตียวเจริญ29,680,000+1.89
4899 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร29,674,890+1.06
4900 นาย ลิขิต วังศานุตร29,667,360+1.75
4901 นาย ชัยพร วงศ์แสงอนันต์29,648,000-2.75
4902 น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณ29,640,000+8.46
4903 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว29,629,814+5.52
4904 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล29,605,000+3.23
4905 นาย โอภาส พฤติภัทร29,601,000-
4906 นาย ธันว์ วุฒิธรรม29,589,893-
4907 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ29,588,891-0.57
4908 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์29,586,700+2.49
4909 นาง วนิดา แซ่จิว29,585,032-1.94
4910 นาย อำนวย กาญจโนภาศ29,570,927-1.35
4911 นาย นริศ แพทยานันท์29,565,000+3.70
4912 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์29,545,997+2.28
4913 นาย วรพจน์ จรรย์โกมล29,536,675-1.03
4914 นาย เอกพงษ์ ณ ระนอง29,535,986-
4915 นาง มาลี จงสุวณิชย์29,524,264-
4916 นาย วรการ วิไลชนม์29,516,224+1.71
4917 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ29,490,400-
4918 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง29,488,000-
4919 นาย ธีระพงษ์ นามโท29,484,896+2.17
4920 นาง สุพิน ศิริโภค29,478,856-1.54
4921 นาย อำพล ทองสิมา29,443,194-4.50
4922 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์29,433,348+7.94
4923 นาง ณษิกา มีมโนนันท์29,417,839-
4924 นาง สุภาพร สุรพันธ์วรเวช29,414,285-4.83
4925 น.ส. พรวดี สมพงษ์ชัยกุล29,414,000+3.57
4926 กองทุนเปิด เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ29,413,290+3.88
4927 นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์29,410,564-
4928 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล29,383,200+1.42
4929 นาย สุธี ลัคนสุทิน29,380,000-0.88
4930 นาง นพรัตน์ สุขชัย29,380,000+0.88
4931 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์29,358,680+1.78
4932 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ29,314,404+1.59
4933 MR. CHAN YING TING29,243,734+1.59
4934 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล29,236,641+2.30
4935 น.ส. สุภัตรา แปงการิยา29,233,590+1.75
4936 นาง จินตนา ยูนิพันธุ์29,228,828-2.23
4937 นาย ศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์29,206,800+3.57
4938 นาง ภาวิณีย์ สิริธนนนท์สกุล29,194,644-3.43
4939 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์29,174,000-
4940 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์29,161,350+3.70
4941 น.ส. ศศิธร โชติกโกวิท29,154,286+0.84
4942 นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์29,154,040-3.70
4943 นาย ดรากร พิมลภัทรกุล29,119,640+3.68
4944 นาง นภา จามิกรณ์29,101,050-
4945 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ29,091,056+13.91
4946 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์29,077,712-
4947 นาย สุวกิจ สัจจะบริบูรณ์29,049,590+1.38
4948 นาง สมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์29,018,990+0.90
4949 น.ส. รัตนา คล่องประกิจ29,009,800+0.43
4950 นาย สุชาติ ธนาสุนทรารัตน์28,990,254+1.40
4951 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล28,980,000+3.57
4952 นาง วรรณา ลาภส่งผล28,980,000+0.79
4953 บริษัท พรี-พราว จำกัด28,914,000-0.82
4954 นาย วีระพล โชติวิจิตร28,888,217+2.17
4955 นาย สวัสดิ์ พนาพงศ์วศิน28,874,618+1.32
4956 นาย กรสาร สัจจะบริบูรณ์28,865,730+1.38
4957 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย28,847,004-
4958 นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย28,837,368-0.99
4959 นาย สุขุมา ชยานนท์28,835,350-
4960 นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย28,832,340+2.94
4961 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี28,830,438+1.59
4962 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์28,829,386-
4963 นาย ณรงค์ หวังเจริญวงศ์28,788,475-3.60
4964 นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ28,761,500-
4965 นาย ธีระ กิตติจิระกุล28,750,000-
4966 นาง อมรวรรณ์ ตั้งนุกูลกิจ28,749,776-1.14
4967 MISS JUI-TING CHANG28,746,240+0.66
4968 นาย ชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล28,697,250+1.20
4969 นาย ชวน ตั้งมติธรรม28,677,263+0.65
4970 น.ส. สุกัญญา มูลรัตน์28,640,000+1.12
4971 MR. HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)28,628,000+1.47
4972 นาย วชร ตัณศิริชัยยา28,620,000+3.70
4973 น.ส. พรพิน ชัยวิกรัย28,617,500+8.00
4974 นาย มงคล จิรพัฒนกุล28,601,964+0.27
4975 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์28,521,675+10.20
4976 MRS. FONG-CHIAO FANG LEE28,512,000+9.09
4977 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์28,508,030-
4978 นาย สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย28,500,000+1.75
4979 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์28,500,000-1.75
4980 นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์28,482,000+0.71
4981 นาง อุรัชชา ณีศะนันท์28,479,770+2.60
4982 น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์28,471,804-3.00
4983 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์28,466,760-
4984 บริษัท ดุลยา จำกัด28,454,400-2.63
4985 นาย วิวัฒน์ คงคาสัย28,400,000-1.41
4986 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)28,380,000-
4987 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์28,350,000+3.70
4988 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์28,350,000+3.70
4989 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์28,350,000+3.70
4990 น.ส. ศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์28,329,750+0.93
4991 นาง พรพรรณ เตชาพินิจ28,320,000+2.54
4992 นาง สุวีณา สิงห์สถิตย์สุข28,312,134-0.99
4993 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์28,309,420-0.94
4994 นาย อภิชัย เอกมั่น28,287,120+1.55
4995 นาย วีรเทพ ประพฤทธิพงษ์28,272,000+1.81
4996 นาง ปิยะมาศ ประพฤทธิพงษ์28,272,000+1.81
4997 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์28,260,000+0.64
4998 นาง สุวิมล มหากิจศิริ28,206,217+0.20
4999 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี28,181,000-5.16
5000 นาย ไพฑูรย์ พันธุวดีธร28,165,800+2.23