คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/06/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2251 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร161,200,000-
2252 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์160,925,529-
2253 นาย จุมภฎ ชูวงษ์160,920,000-
2254 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)160,735,920-
2255 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร160,555,065-
2256 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค160,380,123-
2257 นาง ศรีรัตน์ วาริการ160,073,536-
2258 น.ส. ศนิตา คาจิจิ159,295,013-
2259 นาง ศิลิกา มัสกาตี159,295,013-
2260 Element Capital Mauritius Ltd.159,120,000-
2261 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล159,078,265-
2262 น.ส. จารุมน วนิชสุวรรณ159,042,480-
2263 บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)159,000,000-
2264 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี158,912,500-
2265 นาย ยอด ชินสุภัคกุล158,579,928-
2266 MR. HIRONOBU IRIYA158,507,662-
2267 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)158,490,000-
2268 น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย158,400,000-
2269 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์158,301,500-
2270 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ158,137,785-
2271 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์157,912,040-
2272 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ157,509,000-
2273 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด157,452,922-
2274 น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย157,292,640-
2275 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์157,265,600-
2276 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ157,175,795-
2277 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล157,010,000-
2278 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ156,896,644-
2279 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์156,500,000-
2280 นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล156,453,600-
2281 นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ156,385,890-
2282 น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์156,000,000-
2283 คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์155,796,200-
2284 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส155,675,465-
2285 บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด155,521,872-
2286 นาง วิรัชดา ตติยกวี155,410,143-
2287 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์155,208,000-
2288 นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน155,076,000-
2289 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ154,979,508-
2290 น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ154,780,000-
2291 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน154,569,256-
2292 นาง ธนิดา จิโรธนภาส154,560,000-
2293 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร154,000,000-
2294 VISTA INVESTMENTS LIMITED153,920,616-
2295 นาย อมร มีมะโน153,752,523-
2296 น.ส. วนิตา ทักราล153,752,300-
2297 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต153,725,400-
2298 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด153,153,000-
2299 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์153,013,065-
2300 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์153,000,000-
2301 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร152,867,992-
2302 นาย นันทนัช พิบูลนันท์152,833,464-
2303 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)152,800,000-
2304 นาย ทวี ปิยะพัฒนา152,668,959-
2305 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.152,421,251-
2306 Deutsche Bank AG Singapore (DCS)a/c NTAsian Discovery Master Fund152,285,000-
2307 นาง วรรณา อัชญาวัฒน์152,241,600-
2308 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา151,998,000-
2309 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช151,822,320-
2310 น.ส. ชัชชณา หิรัญสุนทร151,800,000-
2311 น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน151,758,530-
2312 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ151,708,464-
2313 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่151,508,702-
2314 นาง อโนทัย พรประภา151,361,660-
2315 นาย ขจรเดช ไรวา151,052,864-
2316 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล150,919,999-
2317 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ150,596,490-
2318 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด150,489,176-
2319 นาย ธงชัย ศรีสันต์150,120,000-
2320 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์150,047,790-
2321 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่150,047,097-
2322 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ150,031,425-
2323 SINOKOR MERCHANT MARINE COMPANY LIMITED150,008,000-
2324 นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน150,000,000-
2325 นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์150,000,000-
2326 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ149,859,570-
2327 นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย149,858,358-
2328 นาย ระวิ เกษมศานติ์149,834,000-
2329 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ149,799,160-
2330 นาง วีณา ธรณนิธิกุล149,714,292-
2331 นาย ดำเกิง ปฐมวาณิชย์149,603,400-
2332 MITSUI SUGAR CO.,LTD.149,333,336-
2333 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Public Company Limited149,299,920-
2334 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส149,154,112-
2335 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่148,700,961-
2336 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย148,647,972-
2337 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2338 น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ148,185,500-
2339 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต147,784,500-
2340 นาย พรพงษ์ พรประภา147,679,000-
2341 นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ147,616,243-
2342 นาย ชินทัต เจียอาภา147,517,700-
2343 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร147,128,880-
2344 นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท146,915,972-
2345 นาง สุภา สุพรรณธะริดา146,746,936-
2346 นาย เทพทัย ศิลา146,725,280-
2347 SIX SIS LTD146,684,587-
2348 บริษัท สองน้ำ จำกัด146,400,000-
2349 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม146,250,000-
2350 น.ส. นรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล145,973,342-
2351 นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล145,973,342-
2352 นาย สุรเดช อุทัยรัตน์145,865,600-
2353 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา145,766,968-
2354 นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์145,500,000-
2355 นาย พีท ริมชลา145,186,980-
2356 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล144,877,500-
2357 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์144,690,000-
2358 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล144,374,400-
2359 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ143,975,000-
2360 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)143,910,000-
2361 บริษัท นำทรัพย์ โฮลดิ้ง จำกัด143,898,150-
2362 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ143,838,090-
2363 นาย วิทยา ตันตราภรณ์143,695,952-
2364 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส143,687,825-
2365 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์143,629,332-
2366 MR. HO KWONPING143,406,494-
2367 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)143,378,320-
2368 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด143,375,520-
2369 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์143,110,300-
2370 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์143,000,000-
2371 น.ส. มาลินี บุญรักษ์143,000,000-
2372 นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม142,938,720-
2373 DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED142,912,000-
2374 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา142,803,210-
2375 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT142,500,000-
2376 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร142,272,022-
2377 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ142,194,292-
2378 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล141,795,000-
2379 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร141,497,624-
2380 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา141,297,294-
2381 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์141,212,736-
2382 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์141,129,716-
2383 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล141,004,387-
2384 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม140,822,100-
2385 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ140,800,000-
2386 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด140,374,522-
2387 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน139,970,868-
2388 MR. VIRACH SERIPANU139,925,000-
2389 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์139,917,976-
2390 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์139,812,317-
2391 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข139,460,724-
2392 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์139,234,000-
2393 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร139,159,439-
2394 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์139,040,000-
2395 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)138,993,715-
2396 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์138,928,608-
2397 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล138,705,840-
2398 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร138,679,740-
2399 นาย วิสิฐ ตันติสุนทร138,657,384-
2400 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ138,563,729-
2401 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร138,406,133-
2402 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร138,406,129-
2403 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร138,406,129-
2404 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล138,186,636-
2405 นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล137,844,000-
2406 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ137,818,642-
2407 นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม137,700,000-
2408 PJ Spring Investment Limited137,645,976-
2409 นาง อมรา ลีละวัฒน์137,501,100-
2410 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม137,089,397-
2411 นาย ปรีชา สืบบุก137,083,200-
2412 นาย พุทธชาติ รังคสิริ136,971,429-
2413 นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข136,880,114-
2414 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร136,795,600-
2415 นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ136,795,500-
2416 MR. PETER ERIC DENNIS136,741,160-
2417 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์136,607,520-
2418 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน136,606,000-
2419 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์136,385,686-
2420 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ136,352,400-
2421 นาง มาริสา ณ นคร136,308,709-
2422 บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด136,234,395-
2423 นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล136,088,140-
2424 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล136,058,000-
2425 นาย เอก งามทิพยพันธุ์135,705,000-
2426 น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์135,646,568-
2427 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ135,527,600-
2428 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต135,423,000-
2429 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด135,402,098-
2430 นาง พัทยา พิเชฐพงศา135,370,625-
2431 นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์135,300,000-
2432 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ135,282,750-
2433 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ135,163,410-
2434 นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์135,158,400-
2435 AUSTIN ASSET LIMITED135,111,109-
2436 นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล135,110,568-
2437 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)135,080,340-
2438 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร134,809,550-
2439 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร134,793,750-
2440 น.ส. ปภานัน ตันติไพจิตร134,793,000-
2441 บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด134,696,088-
2442 น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร134,414,654-
2443 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร134,368,000-
2444 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร134,368,000-
2445 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ133,921,476-
2446 POSCO โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)133,901,271-
2447 นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์133,841,600-
2448 นาย อัฐ ทองแตง133,720,531-
2449 นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์133,653,600-
2450 น.ส. ชไมมาส กรรณสูต133,621,057-
2451 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์133,512,120-
2452 นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ133,450,000-
2453 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล133,280,000-
2454 นาย โกศล วรฤทธินภา133,250,000-
2455 TOYOTA TSUSHO CORPORATION132,482,999-
2456 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี132,424,897-
2457 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)132,382,400-
2458 MR. HIROSHI YAMADA132,351,500-
2459 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ132,281,250-
2460 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล132,261,849-
2461 นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา132,000,000-
2462 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์131,824,129-
2463 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา131,732,940-
2464 นาย อาธร จิโรธนภาส131,667,640-
2465 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด131,502,800-
2466 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ131,288,790-
2467 นาย สุชิน สถิตย์พัฒนพันธ์131,151,360-
2468 น.ส. รัชนี ตริลลิต131,100,000-
2469 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์130,843,750-
2470 นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา130,707,000-
2471 นาย ปรีชา วีระพงษ์130,519,496-
2472 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย130,482,720-
2473 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ130,418,696-
2474 นาง ลักษณีย์ สารสาส130,416,058-
2475 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์130,251,379-
2476 น.ส. สิรี คูวุฒยากร130,050,000-
2477 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ130,032,000-
2478 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์129,947,790-
2479 นาย กนก ตั้งใจรักการดี129,880,000-
2480 นาย วินัย ควรสถาพร129,776,502-
2481 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข129,729,418-
2482 นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์129,700,287-
2483 ITOCHU ENEX CO.,LTD.129,625,000-
2484 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล129,485,340-
2485 นาง เกศรา มานะศิลป์129,272,983-
2486 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม129,268,019-
2487 นาย ภิมุข สิมะโรจน์128,800,000-
2488 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น128,800,000-
2489 นาย สมชาย กีรติยาพงษ์128,700,000-
2490 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์128,347,364-
2491 นาย เศรณี เพ็ญชาติ128,283,347-
2492 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด128,031,240-
2493 MR. CHIH-TSUNG LEE127,980,000-
2494 นาง มัลลิกา อินทุสุต127,755,000-
2495 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช127,500,000-
2496 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช127,500,000-
2497 น.ส. พิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ127,445,760-
2498 น.ส. แพรววนิต เลิศขจรกิตติ127,445,760-
2499 นาย ธเนศ เลิศขจรกิตติ127,445,760-
2500 น.ส. อรสา วิมลเฉลา127,409,212-