คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ33,987,480-
4502 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว33,970,848-0.53
4503 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)33,955,214+1.17
4504 นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์33,950,000-
4505 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์33,946,078-
4506 นาย สุขุมา ชยานนท์33,943,975-
4507 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์33,930,000-
4508 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล33,929,247+1.17
4509 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์33,830,085-1.67
4510 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม33,817,300+0.88
4511 นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน33,775,770-
4512 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา33,763,500-
4513 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม33,752,386-0.60
4514 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล33,750,000-0.74
4515 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์33,750,000-0.74
4516 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล33,750,000-0.74
4517 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล33,750,000-0.74
4518 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์33,750,000-0.74
4519 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์33,749,875-
4520 นาง สรญา สรไกรกิติกูล33,749,875-
4521 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์33,749,875-
4522 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์33,749,875-
4523 นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์33,705,000-1.11
4524 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ33,690,749-2.99
4525 นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์33,677,470+2.20
4526 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์33,636,615-0.04
4527 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์33,633,572-
4528 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย33,619,555+1.72
4529 นาย กมล ธนนิธาพร33,589,392-
4530 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ33,509,790+5.88
4531 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์33,448,740-
4532 นาย โสฬส คงคามี33,446,500-2.40
4533 นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม33,426,420-
4534 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ33,373,500-2.00
4535 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)33,276,060+0.91
4536 นาง ปิยมา ชรินธร33,262,200-0.65
4537 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์33,203,290-1.28
4538 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล33,186,084-3.23
4539 นาง สุจิตรา มงคลกิติ33,177,179-
4540 นาย ศิรวิทย์ เทพเจริญ33,164,319-2.94
4541 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)33,075,000-
4542 น.ส. ขจิตร ชวนะนันท์33,040,000-1.69
4543 น.ส. กาญจนา อิทธิวิทยาธร33,038,216-1.85
4544 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์33,028,065-
4545 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล33,006,342-
4546 REXXAM CO., LTD.33,000,000+0.91
4547 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร32,960,496-1.64
4548 น.ส. รริศา คล่องประกิจ32,875,435+1.93
4549 น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน32,854,598+1.27
4550 นาย บุญเติม วิบูลย์อุทัย32,825,505+0.71
4551 นาย ยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล32,772,859-0.97
4552 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล32,760,000-0.79
4553 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล32,717,218+1.27
4554 นาย ธีรพล สินไชย32,702,970-
4555 นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์32,660,000-
4556 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล32,648,870-1.37
4557 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด32,636,000-4.02
4558 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์32,634,792+0.61
4559 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์32,630,264-1.37
4560 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ32,555,000+11.47
4561 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล32,551,490-
4562 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร32,550,000-
4563 น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง32,536,812-1.86
4564 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล32,505,770-
4565 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล32,480,500-
4566 MR. CHEN, YU-YU32,443,142+2.75
4567 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์32,440,620-2.30
4568 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด32,437,253-
4569 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด32,432,658+4.23
4570 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์32,412,140+0.79
4571 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์32,379,035+1.69
4572 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH32,343,168+2.50
4573 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์32,295,296-
4574 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล32,286,900-0.72
4575 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ32,244,590-7.14
4576 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ32,232,000-0.83
4577 นาง โยตี อนันต์32,228,921-
4578 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็คซิเบิ้ล32,228,840-
4579 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์32,228,614-
4580 นาย กิรินทร์ นฤหล้า32,199,156-2.44
4581 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Company Limited32,190,000-
4582 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ32,106,252-2.90
4583 น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ32,049,100+0.94
4584 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES32,040,000+0.56
4585 นาย สมชาย อโณทัยยืนยง32,000,000-50.00
4586 นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล32,000,000-
4587 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย31,999,423-1.23
4588 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์31,981,438-
4589 นาย พิชิต ชินวิทยากุล31,940,520-0.88
4590 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์31,913,765-
4591 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด31,902,818-
4592 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร31,899,383-6.58
4593 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์31,872,000-0.60
4594 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา31,866,000-0.71
4595 นาย พหล ลิมปิสุข31,863,114+0.51
4596 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล31,854,822-4.05
4597 นาง นัฎพร อารยะปราการ31,824,000-0.83
4598 นาย สุวิทย์ ยอดจรัส31,822,560+0.57
4599 นาย สูตร นราธิปกร31,802,074-0.97
4600 นาย เหลือพร ปุณณกันต์31,801,816+0.88
4601 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)31,800,000-6.29
4602 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท31,795,479-
4603 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์31,790,057+1.32
4604 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด31,773,992-0.41
4605 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค31,772,400-
4606 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ31,762,300-
4607 นาย กฤช นิลพันธุ์31,750,000-0.79
4608 นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล31,738,762+0.88
4609 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส31,725,000-0.71
4610 นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก31,712,660-
4611 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล31,692,346-
4612 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล31,680,000-1.52
4613 MR. HIDETO KOYAMA31,662,728-0.68
4614 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน31,588,840+0.68
4615 น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม31,569,000-
4616 นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม31,534,320-
4617 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา31,522,452+0.55
4618 บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด31,500,000-
4619 นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา31,461,592+0.63
4620 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์31,454,847-
4621 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์31,454,670-
4622 น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์31,452,210-0.65
4623 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี31,450,000-
4624 นาง สุพิน ศิริโภค31,424,960-4.58
4625 นาย สุกิจ งานทวี31,393,152-
4626 นาย วันชัย รตินธร31,390,000-0.68
4627 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ31,384,389+0.79
4628 LEEBRO HOLDING PTE LTD.31,362,120-
4629 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด31,360,000-
4630 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์31,357,656-
4631 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์31,344,161-0.97
4632 นาย นภ อุบลทิพย์31,336,077-1.86
4633 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน31,328,240-
4634 MR. JIN-LONG FANG31,320,000-
4635 นาย วินัย ตั้งคำ31,315,372-0.77
4636 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย31,312,036+3.95
4637 นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์31,282,500-2.33
4638 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล31,257,269-
4639 บริษัท ชำนาญ จำกัด31,248,000-1.25
4640 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร31,240,000-
4641 นาง ประภา ศีตวรรัตน์31,234,000-3.11
4642 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์31,232,797-
4643 นาย สัญญา หลีกุล31,164,000-
4644 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร31,163,643+0.53
4645 นาย นรินทร์ นฤหล้า31,147,675-0.55
4646 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง31,141,500-
4647 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์31,130,500+0.41
4648 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด31,106,000-0.97
4649 นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์31,089,000+0.55
4650 น.ส. นฤมล แมงทับ31,080,810+0.89
4651 น.ส. อรอุบล ชมเดช31,066,624-0.57
4652 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ31,038,720-0.83
4653 นาย สกล สัณหฉวี31,005,331-1.37
4654 นาง สุภาพร คัณธามานนท์30,973,626-
4655 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล30,952,100+1.00
4656 นาง วิภาณี ตริลลิต30,940,000-
4657 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด30,940,000-
4658 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล30,938,500-0.84
4659 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ30,927,040-
4660 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์30,902,910-0.79
4661 นาย ฐิติกร สพโชคชัย30,900,000-
4662 นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร30,877,808-
4663 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์30,870,000-2.72
4664 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ30,856,050-
4665 นาย สินธุ เวศย์วรุตม์30,852,800+0.57
4666 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์30,834,936-1.52
4667 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง30,834,080-
4668 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์30,816,000-
4669 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์30,805,669-0.65
4670 SUMITOMO CORPORATION30,800,000+0.62
4671 SOJITZ ASIA PTE. LTD.30,800,000+0.62
4672 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์30,786,008+2.73
4673 นาง ละออ ลีลาประชากุล30,666,852-1.27
4674 นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์30,651,000+0.59
4675 นาย นพดล พิทักษ์เผ่า30,645,180+0.23
4676 นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า30,607,000-0.79
4677 นาย นุชา สีบุญเรือง30,581,000+0.94
4678 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย30,576,948+1.80
4679 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร30,564,300-
4680 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์30,544,669-
4681 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์30,526,776-1.19
4682 นาง พนิดา ควรสถาพร30,514,760+1.61
4683 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี30,502,358+0.13
4684 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์30,500,100-
4685 น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน30,492,000-
4686 นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์30,476,000-
4687 นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์30,437,093-0.37
4688 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ30,421,272+1.79
4689 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์30,416,314-
4690 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์30,400,000-
4691 นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์30,400,000+3.95
4692 นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช30,399,997-0.44
4693 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์30,394,666-1.44
4694 MR. HUYNH NGOC PHIEN30,373,834+0.41
4695 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์30,371,209-3.11
4696 น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ30,369,789-20.00
4697 กองทุนเปิด พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์30,360,320-
4698 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์30,345,000-
4699 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด30,336,800-1.54
4700 กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ30,325,500-2.00
4701 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร30,294,120-2.70
4702 นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ30,264,272+1.19
4703 นาย วสันต์ อำนวยวัฒนะกุล30,235,583-1.52
4704 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี30,216,333+0.39
4705 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์30,169,578+1.80
4706 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์30,162,342-
4707 นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์30,147,244+0.15
4708 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล30,142,613-0.68
4709 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร30,090,000-
4710 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ30,083,256-0.68
4711 น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล30,032,826-
4712 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย30,032,212+1.47
4713 นาย นันทวัฒน์ เมธีระวัฒน์30,023,496-0.88
4714 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม30,001,959-0.14
4715 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล30,000,000+1.00
4716 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์30,000,000-0.67
4717 นาย สนิท ดุษฎีโหนด29,966,630-1.56
4718 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์29,942,100+1.17
4719 นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล29,935,301+0.88
4720 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์29,912,920-
4721 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล29,909,250-
4722 นาง วนิดา แซ่จิว29,892,318-0.44
4723 น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง29,820,000+4.99
4724 นาวาอากาศเอก ชาญชัย จันทรรัตน์29,820,000-0.69
4725 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร29,816,300-
4726 น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์29,808,177+5.88
4727 นาง วารุณี เพชรสุทธิ29,796,000-1.28
4728 HSBC BANK PLC29,793,050-0.62
4729 นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์29,725,500-1.05
4730 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์29,725,000-
4731 นาง นพรัตน์ สุขชัย29,640,000+0.88
4732 นาย วรุณ สนโสภณ29,616,000-0.43
4733 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล29,605,000-3.23
4734 นาย ธงชัย ศรีสันต์29,603,200-0.43
4735 บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)29,601,711-0.87
4736 นาย ทศพล สุริยะพงศ์ไชย29,579,748-1.52
4737 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์29,569,641+5.71
4738 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ29,556,132-
4739 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล29,551,500-
4740 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ29,528,296-
4741 นาย ธนดล สุจิภิญโญ29,524,526-
4742 นาย วีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน29,516,256-
4743 น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ29,508,582-0.37
4744 นาย สุทธิวุฒิ รัชกิจประการ29,477,500+3.08
4745 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์29,475,434+0.60
4746 นาย พรชัย จารุเมธี29,347,601+1.46
4747 น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์29,325,958-0.97
4748 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี29,325,956+0.99
4749 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล29,312,245-1.37
4750 นาย พรภัทร จินตนาวงศ์29,304,000+0.57
4751 นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์29,295,230-9.56
4752 นาย ประพันธ์ สุธารักษนนท์29,284,800-0.83
4753 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ29,260,360+0.33
4754 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD29,221,500-0.62
4755 นาย ปัญญา ถิรกิจพงศ์29,202,419-
4756 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์29,174,503-
4757 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์29,174,000+1.72
4758 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด29,163,904+1.94
4759 นาย ยรรยง วงศ์สว่าง29,127,120-2.27
4760 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ29,118,448+1.72
4761 น.ส. พิชญา ตันโสด29,105,627+2.02
4762 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร29,104,816-
4763 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล29,092,800-0.83
4764 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์29,040,000-1.52
4765 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ29,036,000+0.42
4766 นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร29,025,724-1.92
4767 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ28,992,000-0.83
4768 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร28,952,000+2.60
4769 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา28,943,655-1.54
4770 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล28,930,768+3.95
4771 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล28,930,635+1.17
4772 นาง ชนิดา อัษฎาธร28,929,116-
4773 นาย บดินทร์ เจนใจ28,907,000-0.73
4774 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล28,906,200-
4775 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์28,871,209-0.97
4776 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล28,871,209-0.97
4777 นาง นิภา ชลสายพันธ์28,858,280-0.91
4778 น.ส. หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช28,842,912-0.44
4779 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร28,839,682+0.24
4780 นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี28,836,299+0.41
4781 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม28,820,800+0.71
4782 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์28,804,755-
4783 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ28,789,814+0.05
4784 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์28,782,000-1.22
4785 น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์28,766,040+1.27
4786 น.ส. ปานบัว บุนปาน28,753,425-
4787 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ28,723,983+0.77
4788 น.ส. วิภาภรณ์ ตรีมุทธาพงศ์28,716,288+2.16
4789 นาย โชติ โภควนิช28,679,773-
4790 นาย สุชีพ เจริญวงศ์28,679,625-
4791 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์28,663,800-
4792 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล28,614,103-
4793 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล28,590,000-41.03
4794 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์28,562,934-
4795 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์28,503,200-0.41
4796 นาย อาณัติ อัศวกาญจน์28,470,370-0.97
4797 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน28,469,609+2.75
4798 นาง สุพร นิติภาวะชน28,455,234-
4799 นาง จริยา ลีละวัฒน์28,427,955-0.97
4800 นาย สมนึก ตันฑเทอดธรรม28,425,600-1.04
4801 นาย วรภพ จารุศร28,350,000-
4802 นาย คมวิช จารุศร28,350,000-
4803 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว28,344,160+0.96
4804 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์28,342,823+0.73
4805 MR. JOSEPH LEE BOON LENG28,275,765-50.00
4806 นาย การุณ พรวิทย์วรกุล28,256,040+1.96
4807 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร28,252,800-
4808 นาย รนัท เลียวเลิศสกุุลชัย28,246,628+0.83
4809 นาย สุชาติ จริยกชกร28,235,030-0.87
4810 นาย จีรพัฒน์ อัศวะธนกุล28,223,856+0.42
4811 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์28,222,000-
4812 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์28,221,463-0.86
4813 นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์28,216,090-
4814 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ28,203,939-
4815 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์28,197,535+0.80
4816 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์28,173,168+2.02
4817 นาย วินัย คล่องประกิจ28,150,671+2.88
4818 MISS JUI-TING CHANG28,127,790-0.58
4819 บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด28,125,000-2.00
4820 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ28,104,825-2.99
4821 นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์28,081,268-0.68
4822 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล28,027,432-0.66
4823 นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง28,011,360-
4824 นาย อิษฎา พรกุล28,000,000-
4825 นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์27,989,393-0.77
4826 นาย สนอง สวยพริ้ง27,976,362-
4827 นาย ธนทัต ชวาลดิฐ27,945,708-
4828 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์27,927,550-
4829 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์27,876,100-
4830 นาย ธันยา หวังธำรง27,871,277-0.54
4831 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์27,869,639+2.16
4832 นาย ฉลอง ชาลี27,861,054+0.88
4833 น.ส. วราภร สายธัญญา27,840,465-
4834 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .27,797,700+1.08
4835 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์27,770,462-0.21
4836 น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร27,769,097-2.44
4837 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม27,755,000+1.10
4838 นาย วีระ ศุภราทิตย์27,752,000+1.39
4839 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา27,750,000-
4840 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ27,720,000-4.76
4841 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์27,707,128+0.99
4842 น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ27,704,000+1.16
4843 นาย นพชา ชื่นประเสริฐวงศ์27,676,272-
4844 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์27,675,700-1.54
4845 นาย วันชัย พูลทรัพย์27,674,300-
4846 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์27,672,512+0.66
4847 นาง พัชนา ชวโภคิน27,666,114-0.66
4848 น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร27,628,800-
4849 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล27,626,643-
4850 นาย อุดม ยางกุล27,557,600+0.51
4851 น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์27,534,948-0.57
4852 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี27,515,514-0.51
4853 นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร27,504,480-
4854 น.ส. นิตยา สงวนคงวิไล27,500,000-0.91
4855 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล27,475,875-
4856 นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์27,453,214+0.99
4857 น.ส. ศิวพร นิติภาวะชน27,449,838-
4858 นาย ณรงค์ สุทธิกุลพาณิช27,432,000-
4859 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ27,412,006-1.03
4860 นาย วิชาญ ตรีสุทธาชีพ27,411,468-
4861 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์27,411,240-
4862 MR. YEH-WEN LEE27,405,000-
4863 นาย สุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ27,396,517-
4864 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร27,396,516-
4865 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์27,370,779+0.10
4866 น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์27,324,580+0.41
4867 นาง อรพิน วรวิทย์พินิต27,316,080+1.82
4868 นาง มาลา คุณสัตยานนท์27,294,300-0.29
4869 นาย บุญวัน วรธรรมทองดี27,278,064+0.51
4870 บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด27,255,360+0.57
4871 นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ27,194,200+1.06
4872 นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร27,191,797-6.58
4873 นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข27,140,000+1.27
4874 นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล27,124,835-2.86
4875 นาย อำนวย วิชญะวิลาส27,121,965-1.54
4876 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ27,091,980-1.22
4877 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ27,076,608+0.88
4878 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์27,068,029-0.81
4879 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์27,064,364+0.99
4880 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร27,046,656-0.85
4881 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ27,045,600-
4882 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี27,043,893-1.01
4883 บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด27,030,000-
4884 นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ27,006,200-
4885 นาย เลา ติง ไฟ27,000,000-
4886 นาย สุชน สิมะกุลธร26,977,201-
4887 น.ส. อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร26,967,078-0.30
4888 นาย สุรพร สิมะกุลธร26,962,664-
4889 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS26,936,920-
4890 MR. JOHN ANTONY WILKINSON26,936,920-
4891 นาย วรินทร์ นฤหล้า26,924,572-2.44
4892 นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล26,919,421-
4893 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม26,918,540-
4894 นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์26,918,202-
4895 MISS CHANG, MIN-FANG26,866,699+0.66
4896 นาย สุจินต์ ตันฑเทอดธรรม26,843,544-1.04
4897 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด26,836,203+0.12
4898 นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์26,818,996-
4899 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์26,811,792-
4900 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี26,809,045-1.27
4901 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ26,782,400+0.66
4902 นาย ประสิทธิ์ วิตนากร26,754,002+4.76
4903 น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ26,753,750+11.47
4904 นาย ชวน ตั้งมติธรรม26,743,021-
4905 นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ26,734,178+0.02
4906 นาย ทนง สุวจนกร26,730,000-1.23
4907 น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร26,695,859-6.58
4908 นาง สุพร วัธนเวคิน26,642,305-
4909 นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัย26,611,200-1.34
4910 นาย บดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,588,452+0.99
4911 น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,587,644+0.99
4912 นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,587,644+0.99
4913 นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,587,644+0.99
4914 น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,587,442+0.99
4915 นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,586,634+0.99
4916 นาย กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์26,585,725-
4917 น.ส. ฐิติมา ถิรกิจพงศ์26,535,900-
4918 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์26,527,436-
4919 นาง วรรณดี กฤติยรังสิต26,521,170-
4920 นาย สุรินทร์ ศรีคุรุวาฬ26,511,464+7.69
4921 นาย พินัย จีนาพันธุ์26,481,455-2.37
4922 นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร26,478,537-
4923 นาย มงคล จิรพัฒนกุล26,462,634+0.03
4924 นาย ทัศนัย หอสิมะสถาพร26,452,800+0.14
4925 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร26,421,600-
4926 น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร26,401,692-6.58
4927 นาง อัธยา ปีตะวนิก26,401,692-6.58
4928 นาย ประทีป ดำรงค์สุทธิพงศ์26,400,000+0.57
4929 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์26,400,000+0.57
4930 MR. MAI MANG LEE26,400,000+1.33
4931 นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์26,400,000+0.57
4932 น.ส. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ26,389,718-1.28
4933 นาย บุญไชย ตันชัชวาล26,322,885+1.17
4934 MR. WANGYOUP JHEE26,299,680-
4935 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด26,293,560+0.74
4936 นาย ธนัท รัชกิจประการ26,290,680+3.08
4937 นาย ประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม26,282,914-1.04
4938 นาย วรการ เทพเฉลิม26,263,014-
4939 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล26,241,200-
4940 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์26,228,864+0.40
4941 นาย สิริอานนท์ ศรีกุเรชา26,220,000-0.88
4942 นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์26,200,000-1.53
4943 นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์26,196,000-
4944 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร26,180,000+2.60
4945 นาย วิเชษฐ์ เมืองจันทร์26,155,029-1.52
4946 นาย วิวัฒน์ คงคาสัย26,154,440-1.54
4947 นาย กฤช พนารัตน์26,147,830-0.43
4948 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์26,144,670-
4949 นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ26,131,021-0.79
4950 นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์26,108,600-
4951 นาง มณีรัตน์ อาชวานันทกุล26,061,060-
4952 นาง สุวิมล ยอดสง่า26,057,294+0.71
4953 นาง ตง เฉิน26,000,000-
4954 นาย กิตติชัย เชื้อรัตนพงษ์25,986,000-
4955 นาย ณพล กรินทรากุล25,984,000-0.86
4956 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์25,978,579-1.71
4957 นาย ธนา เสนาวัฒนกุล25,952,640-1.34
4958 น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์25,952,100-0.88
4959 KINGSMEN CREATIVES LTD.25,920,000-0.93
4960 น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์25,894,466-0.58
4961 นาย ศรัณย์ ไชยกุล25,856,460-0.79
4962 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย25,853,000-
4963 นาย ประชา พร้อมพรชัย25,842,808+0.88
4964 น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ25,833,000+1.69
4965 น.ส. มณฑนา เจนธรรมนุกูล25,826,303+2.63
4966 น.ส. เอมอร สิริพร25,818,750+1.96
4967 นาย ภัชริ นิจสิริภัช25,815,400+0.55
4968 นาย พรหมมาตร์ ชายสิม25,804,098+4.23
4969 น.ส. จารุมล สุภารัตน์25,771,200+0.64
4970 นาง ชวนพิศ ลีพิบูลย์สวัสดิ์25,739,550+0.71
4971 บริษัท วัชรพล จำกัด25,736,812-
4972 นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ25,734,145-5.92
4973 นางสาว สุนี แซ่โง้ว25,710,240-
4974 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช25,672,500+1.59
4975 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ ฟันด์25,665,520-0.81
4976 นาย วิทยา ชวนะนันท์25,665,000-1.69
4977 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)25,665,000-0.56
4978 น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว25,656,564-0.42
4979 นาย ธนกร ปังศรีนนท์25,650,000+1.17
4980 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด25,621,877+0.61
4981 นาย ปัญญา ลีพึ่งธรรม25,620,000-
4982 นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์25,619,700+0.71
4983 นาง นุสรา สหรัตนชัยวงศ์25,600,000-
4984 นาย สมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล25,600,000-
4985 นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล25,600,000-
4986 นาง อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง25,596,438+0.78
4987 น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์25,596,000+0.63
4988 นาย วิชัย แพทยานันท์25,571,700-
4989 ดร. พรพิน ชัยวิกรัย25,553,000+4.35
4990 น.ส. พิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุล25,550,000-0.68
4991 น.ส. รัตนา คล่องประกิจ25,520,075+0.49
4992 นาย เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง25,511,832+1.96
4993 น.ส. พลอยไพลิน โพธิเพียรทอง25,511,832+1.96
4994 นาย สมชาย โพธิเพียรทอง25,511,832+1.96
4995 MRS. KEIBUN YO25,501,700-
4996 นาง ณัฐนี ร่มไทรทอง25,500,000-
4997 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์25,490,832-1.87
4998 นาง รัตนา เมฆหมอก25,487,694-
4999 นาย จักร จามิกรณ์25,480,000-
5000 นาย อานนท์ สิมะกุลธร25,468,987-