คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 น.ส. ไอด้า รุ่งเรืองผล32,197,252-0.67
4502 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร32,149,992+0.84
4503 นาย อมรินทร์ นฤหล้า32,136,632-0.71
4504 นาง พิริยา รัญเสวะ32,075,323-1.54
4505 นาย ธีรธัช พูลเกษม32,064,366+1.41
4506 นาย สราวุธ บุญ-หลง32,043,456-
4507 MR. JIN-LONG FANG32,040,000+1.12
4508 นาง รัชนี สว่างอัมพร32,027,100+0.99
4509 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล32,020,485+1.86
4510 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี32,007,690-
4511 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์31,987,980-
4512 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์31,987,800-
4513 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์31,979,555-1.64
4514 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)31,969,529+1.86
4515 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล31,945,081+1.86
4516 นาย ปรีชา วสุโสภณ31,882,404-1.06
4517 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล31,873,900+2.53
4518 นาง วลีพร อิงค์ธเนศ31,868,000+1.17
4519 นาย สุรพล อาริยะธนาพร31,850,000-
4520 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์31,840,000+2.51
4521 น.ส. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล31,830,150+1.98
4522 น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล31,824,000-
4523 น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล31,824,000-
4524 นาย เตชัส ภูชัชวนิชกุล31,823,484+1.98
4525 นาง ภัคจิรา วิทยา31,810,867-1.56
4526 นาง นภา จามิกรณ์31,746,600+11.11
4527 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์31,733,327+8.33
4528 นาย ประภากร วีระพงษ์31,688,906+3.54
4529 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์31,680,000-
4530 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด31,652,000-
4531 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด31,646,100-
4532 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH31,613,024-0.94
4533 น.ส. วราพร ไชยราช31,574,062+1.41
4534 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล31,571,142+0.98
4535 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์31,566,605-
4536 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา31,550,000+1.69
4537 นาย พีระ นีรพิทักษ์31,500,000+3.57
4538 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ31,485,360+0.49
4539 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี31,450,000-
4540 น.ส. ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์31,441,962+4.92
4541 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร31,386,880-1.79
4542 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์31,347,551+0.38
4543 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ31,323,316-2.94
4544 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท31,311,030+0.77
4545 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี31,299,780+1.78
4546 นาย แดน รุ่งเรืองผล31,290,000-0.67
4547 นาย ปเนต จงวัฒนา31,273,233-
4548 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล31,257,269-
4549 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล31,196,000+2.44
4550 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร31,190,778-0.90
4551 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์31,188,816-
4552 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์31,188,800+1.98
4553 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุน31,184,534+5.21
4554 น.ส. พิมพิลา จังพานิช31,158,572-0.26
4555 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ31,147,500+1.66
4556 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล31,108,499+0.68
4557 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร31,103,670+2.31
4558 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล31,083,514-1.44
4559 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์31,081,691+3.15
4560 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์31,080,000-
4561 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์31,080,000-
4562 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์31,065,799-1.44
4563 นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย31,050,000+1.45
4564 นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย31,050,000+1.45
4565 นางสาว ชัญญา เชาวนทรงธรรม31,050,000+1.45
4566 นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย31,050,000+1.45
4567 นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย31,050,000+1.45
4568 นางสาว ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย31,050,000+1.45
4569 นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย31,050,000+1.45
4570 นางสาว ศิริพร ยงค์สงวนชัย31,050,000+1.45
4571 นาง ประภา ศีตวรรัตน์31,040,000+2.50
4572 ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์31,025,335-0.99
4573 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์31,000,000+1.61
4574 นาง พิกุล พานิช31,000,000+0.81
4575 นาย วสันต์ สนโสภณ30,976,000+2.40
4576 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์30,834,936+16.67
4577 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ30,811,080+1.03
4578 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร30,800,000+0.71
4579 นาย สัญญา หลีกุล30,793,000-
4580 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์30,786,170-
4581 นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช30,779,511+3.54
4582 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล30,745,500-
4583 นาย ศรชัย ครุจิตร30,737,501+0.88
4584 นาย บุญเติม วิบูลย์อุทัย30,730,260+0.76
4585 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Company Limited30,710,000-
4586 นาย นนทฉัตร กุลประภา30,710,000+1.08
4587 นาย เสริมยุทธ แย้มเกตุ30,690,320+2.46
4588 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ30,683,520-0.79
4589 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ30,640,000-
4590 นาย แสงแรก ชลศรานนท์30,636,000+1.45
4591 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์30,636,000+1.45
4592 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร30,621,000+2.31
4593 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล30,600,000+0.98
4594 นาย นริศ แพทยานันท์30,600,000+2.35
4595 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี30,581,313+0.65
4596 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย30,576,948+1.80
4597 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ30,576,924+1.23
4598 MR. YEONG CHEOL CHOI30,575,160+0.79
4599 น.ส. นันทิชา ไชยกุล30,510,000-
4600 น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน30,484,600-
4601 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล30,452,774-8.43
4602 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล30,429,100-8.43
4603 นาง สุพิน ศิริโภค30,415,504-1.89
4604 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร30,342,470+2.31
4605 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร30,307,672+0.91
4606 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์30,304,234-0.24
4607 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา30,300,000+0.99
4608 MISS CHOO YIE NGOH30,226,336-1.79
4609 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์30,224,880-
4610 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร30,221,000+1.75
4611 น.ส. ชฎาทิพย์ อัตถนันท์30,211,717-
4612 นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช30,198,742+5.21
4613 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์30,195,500+1.53
4614 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์30,182,568+2.50
4615 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์30,169,578+1.80
4616 นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล30,153,000+1.45
4617 นาย ประกิต อัศวกาญจน์30,094,651+0.48
4618 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี30,084,068+4.53
4619 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย30,076,035-
4620 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์30,043,859-
4621 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์30,012,000+0.81
4622 น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ30,000,000+3.00
4623 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล29,974,528-
4624 น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ29,960,000+6.54
4625 นาย วิชัย อรุณกมลศรี29,947,800-0.90
4626 MR. MAI MANG LEE29,920,000-
4627 นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์29,911,635+1.11
4628 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล29,909,250-
4629 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด29,890,000+0.82
4630 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ29,875,700-1.00
4631 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด29,870,080-
4632 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร29,843,352+1.02
4633 นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์29,827,500+0.81
4634 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน29,826,244-0.30
4635 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ29,777,066-
4636 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์29,773,321-
4637 นาง สุภาพร คัณธามานนท์29,758,974-
4638 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์29,750,000+2.35
4639 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์29,750,000+2.35
4640 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์29,750,000+2.35
4641 MR. HUYNH NGOC PHIEN29,748,858-
4642 นาง มาลี จงสุวณิชย์29,726,800-
4643 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ29,712,384-
4644 นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง29,695,900-
4645 น.ส. กาญจนา อิทธิวิทยาธร29,682,688-
4646 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์29,673,420-
4647 นาย วรการ เทพเฉลิม29,651,790+2.86
4648 นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,650-
4649 น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,000-
4650 นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,000-
4651 นาง นพรัตน์ สุขชัย29,640,000+0.88
4652 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร29,618,430+2.31
4653 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์29,585,097-
4654 นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร29,575,000-
4655 นาย สุรินทร์ ศรีคุรุวาฬ29,570,479-0.57
4656 นาง วันเพ็ญ ปัญญาสาคร29,555,500-
4657 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร29,536,466-2.22
4658 KINGSMEN CREATIVES LTD.29,520,000+0.81
4659 นาย สกล สัณหฉวี29,518,774-1.44
4660 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ29,480,850-
4661 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์29,431,377+0.68
4662 นาย วรภพ จารุศร29,430,000-
4663 นาย คมวิช จารุศร29,430,000-
4664 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย29,426,543+1.78
4665 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา29,413,690-0.76
4666 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์29,395,670+3.85
4667 น.ส. ปานบัว บุนปาน29,392,390-
4668 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด29,391,670+1.02
4669 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์29,386,644+0.48
4670 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล29,380,000-
4671 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย29,372,212+2.25
4672 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ29,368,680+0.76
4673 นาง โยตี อนันต์29,346,660-0.89
4674 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์29,346,380-0.89
4675 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน29,341,872+0.51
4676 บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด29,325,000-
4677 น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์29,322,000+2.21
4678 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์29,301,332-0.75
4679 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)29,280,000+3.28
4680 น.ส. กุลิสรา การะ29,261,825+2.80
4681 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล29,209,916+0.53
4682 นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์29,200,000-
4683 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์29,199,600-
4684 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์29,188,112+0.81
4685 นาง ชนิดา อัษฎาธร29,174,278-
4686 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ29,130,903-
4687 นาง วิภาณี ตริลลิต29,120,000-0.89
4688 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์29,117,348-
4689 HSBC BANK PLC29,052,850-0.64
4690 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด29,049,720-0.89
4691 นาย สุกิจ งานทวี29,018,880-0.91
4692 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์29,000,000-
4693 นาย ยรรยง วงศ์สว่าง28,978,740-
4694 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์28,957,500-0.61
4695 กองทุนเปิด พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์28,937,180+0.82
4696 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์28,926,427+4.23
4697 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ28,914,000-3.38
4698 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น28,886,270+1.08
4699 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์28,871,209+0.97
4700 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล28,871,209+0.97
4701 MRS. JUM JA YANG28,822,500-0.55
4702 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล28,800,000-
4703 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา28,771,262+3.34
4704 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล28,742,871-
4705 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์28,702,800-0.75
4706 นาง สุมาลี วีระพงษ์28,702,085+3.54
4707 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์28,671,000-1.75
4708 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ28,616,405-1.75
4709 MR. BUMWOOK KWAK28,609,560+0.79
4710 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด28,600,000-0.91
4711 บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด28,600,000-
4712 นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล28,600,000-
4713 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็คซิเบิ้ล28,590,100-0.91
4714 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล28,575,798+2.90
4715 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์28,560,000-0.89
4716 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ28,519,075+1.82
4717 น.ส. รัตนา คล่องประกิจ28,518,850-
4718 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD28,495,500-0.64
4719 นาย ธนภัทร นันที28,481,771+2.70
4720 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที28,481,771+2.70
4721 นาย สิปปกร ขาวสอาด28,444,635-
4722 นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช28,399,997-0.47
4723 บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด28,339,380+4.37
4724 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล28,312,780+0.53
4725 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์28,305,600+12.00
4726 นาย พหล ลิมปิสุข28,286,642+3.45
4727 MR. CHEN, YU-YU28,276,133+4.21
4728 นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์28,268,656-5.77
4729 นาย ราม ตันติกุลสุนทร28,265,395-1.79
4730 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ28,259,800+3.00
4731 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์28,255,445-
4732 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร28,227,525-0.19
4733 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ28,215,927-3.49
4734 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์28,197,000-1.71
4735 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์28,191,100+1.86
4736 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์28,180,800+0.88
4737 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ28,159,432-
4738 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์28,102,200-
4739 นาง จุไรวรรณ หยวน28,085,272+1.98
4740 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์28,080,000-
4741 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์28,057,500+1.55
4742 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ28,036,776+2.19
4743 MR. YEH-WEN LEE28,035,000+1.12
4744 น.ส. นฤมล แมงทับ28,026,348-0.54
4745 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม28,006,157-
4746 นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์28,002,793-
4747 นาย อิษฎา พรกุล28,000,000-
4748 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล27,997,200+0.65
4749 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์27,936,000+1.03
4750 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล27,922,608+0.53
4751 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ27,918,480+1.67
4752 นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร27,909,350-
4753 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล27,906,863-1.44
4754 นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์27,892,000+0.31
4755 นาง วนิดา แซ่จิว27,891,639-0.47
4756 น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ27,880,000-0.85
4757 นาย กิรินทร์ นฤหล้า27,879,757+1.41
4758 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี27,874,176-1.04
4759 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์27,853,850-
4760 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์27,812,540-
4761 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว27,799,080+5.88
4762 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล27,788,764-
4763 นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ27,772,800+0.52
4764 บริษัท ชำนาญ จำกัด27,732,600+1.41
4765 บริษัท พรี-พราว จำกัด27,729,000-1.71
4766 นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ27,699,255-3.59
4767 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์27,659,535+1.55
4768 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์27,646,351-
4769 นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข27,600,000-0.83
4770 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์27,591,650-
4771 น.ส. นลิน จงสวัสดิ์ชัย27,560,000-1.92
4772 นาย นิติ จงสวัสดิ์ชัย27,560,000-1.92
4773 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ27,543,617+3.07
4774 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล27,543,500+2.02
4775 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก27,527,750-2.01
4776 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ27,504,000-
4777 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ27,491,920+0.35
4778 นาย วินัย คล่องประกิจ27,487,440+0.28
4779 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล27,474,259-
4780 นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์27,450,000+4.37
4781 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์27,450,000+4.37
4782 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์27,447,760+0.63
4783 นาย คุณา เทวอักษร27,440,000+1.02
4784 นาวาอากาศเอก ชาญชัย จันทรรัตน์27,394,000+1.62
4785 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค27,390,000-1.00
4786 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์27,384,506+3.77
4787 นาย บดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)27,378,208-5.77
4788 นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)27,377,376-5.77
4789 น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)27,377,376-5.77
4790 นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)27,377,376-5.77
4791 น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)27,377,168-5.77
4792 นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)27,376,336-5.77
4793 น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน27,324,000-
4794 นาย ฐิติกร สพโชคชัย27,300,000-
4795 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร27,260,000-
4796 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ27,257,175-0.61
4797 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง27,241,760-
4798 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล27,238,785+1.86
4799 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ27,214,327+1.82
4800 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ27,185,200+1.02
4801 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร27,180,796-0.79
4802 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ27,149,987-
4803 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ27,140,000-
4804 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ27,128,600+1.98
4805 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล27,119,646+1.59
4806 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์27,117,320+1.03
4807 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์27,057,323+0.51
4808 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์27,035,100-
4809 นาง รัตนวรรณ บริบูรณ์26,996,000+1.36
4810 นาง พนิดา ควรสถาพร26,981,760+2.34
4811 นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช26,953,125-
4812 น.ส. หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช26,945,352-0.47
4813 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์26,892,636-
4814 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์26,880,000+1.43
4815 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล26,839,313+3.08
4816 นาย นพดล พิทักษ์เผ่า26,828,835+0.25
4817 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม26,797,100+1.07
4818 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์26,787,800+0.31
4819 นาง นัฎพร อารยะปราการ26,785,200+1.98
4820 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล26,740,000-
4821 นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)26,736,000-
4822 นาย สนอง สวยพริ้ง26,698,133+0.96
4823 กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ26,686,440+0.76
4824 นาง จริยา ลีละวัฒน์26,633,958-
4825 นาย ณรงค์ สุทธิกุลพาณิช26,609,040-
4826 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง26,600,000+0.24
4827 นาย ปัญญา ลีพึ่งธรรม26,596,000-
4828 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์26,587,800-
4829 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน26,560,899+0.51
4830 นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์26,556,320-0.89
4831 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์26,542,014+0.04
4832 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์26,520,000+2.56
4833 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล26,511,975-
4834 นาย ธันยา หวังธำรง26,508,008+1.14
4835 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์26,492,604-
4836 นาง มาลา คุณสัตยานนท์26,479,900+0.38
4837 นาย ธีรพล สินไชย26,475,740+0.47
4838 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี26,469,690-2.56
4839 นาย ธนดล สุจิภิญโญ26,457,043-
4840 นาย วีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน26,449,632-
4841 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์26,400,276+0.58
4842 นาย นันทวัฒน์ เมธีระวัฒน์26,385,600-
4843 นาย พรชัย จารุเมธี26,353,238+0.81
4844 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด26,341,591+0.71
4845 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์26,335,488-1.04
4846 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .26,303,200+2.27
4847 นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ26,286,427-0.57
4848 น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง26,271,960-
4849 นาย สูตร นราธิปกร26,244,430+1.18
4850 น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์26,235,000-
4851 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร26,200,320-0.52
4852 นาย เลา ติง ไฟ26,190,000-
4853 น.ส. พิชญา ตันโสด26,165,664-
4854 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ26,124,256+1.98
4855 น.ส. วราภรณ์ สงฆ์ประชา26,106,960-
4856 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด26,097,106-
4857 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย26,073,604-
4858 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล26,059,975+3.10
4859 น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร26,058,775-
4860 นาย มังกร วณิชติสุวรรณ26,049,525-
4861 นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร26,006,000+0.67
4862 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์25,920,000-
4863 นาย ชวน ตั้งมติธรรม25,902,045+0.65
4864 นาย วีระ ศุภราทิตย์25,890,000+0.20
4865 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์25,866,540+1.18
4866 น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน25,866,000-0.93
4867 นาย บุญชัย พนาสกุลการ25,856,000-
4868 นาย ประชา พร้อมพรชัย25,842,808+0.88
4869 นาง นิภา ชลสายพันธ์25,841,278-
4870 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์25,828,049+0.63
4871 นาย อรรณพ วรรณประเสริฐ25,822,000+3.00
4872 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด25,809,087+3.54
4873 นาย อภิชาติ ชโยภาส25,801,875+0.72
4874 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์25,801,875+0.72
4875 นาย วิวัฒน์ คงคาสัย25,752,064-
4876 นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์25,727,800+3.00
4877 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์25,724,544-1.04
4878 น.ส. วาสนา ชัยอิทธิ25,712,100+6.54
4879 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ25,708,001-
4880 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์25,680,046+1.64
4881 นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์25,680,000+6.54
4882 นาย วิทยา ชวนะนันท์25,665,000+1.69
4883 MR. NARUHISA ABE25,634,402-
4884 MRS. FONG-CHIAO FANG LEE25,632,000+1.12
4885 MR. CHUA CHENG KHUAN25,600,000-
4886 บริษัท วัชรพล จำกัด25,597,694+1.09
4887 นาย สุริยา เทพาคำ25,596,500-
4888 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ25,587,975+1.64
4889 นาย วรุณ สนโสภณ25,561,000+2.38
4890 น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์25,542,335-
4891 นาย สุชาติ จริยกชกร25,534,288-0.96
4892 นาย ศิธา ทิวารี25,500,000-
4893 นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์25,500,000-
4894 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์25,490,028-
4895 นาย อภิชัย ชโยภาส25,455,281+1.70
4896 นาย โสฬส คงคามี25,419,340-
4897 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม25,405,956+1.06
4898 น.ส. นภัสวันต์ ปวโรภาส25,404,000-0.57
4899 LEEBRO HOLDING PTE LTD.25,398,900-
4900 นาง สุพร วัธนเวคิน25,388,549-0.62
4901 นาย พรเทพ พรประภา25,340,000+2.21
4902 นาย มงคล จิรพัฒนกุล25,336,414+1.27
4903 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์25,327,393-
4904 นาย บดินทร์ เจนใจ25,320,000+0.15
4905 นาย นภ อุบลทิพย์25,302,423-
4906 นาย ธงชัย ศรีสันต์25,264,800+0.51
4907 นาย สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์25,251,168+1.80
4908 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์25,240,774+1.57
4909 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด25,233,718+5.29
4910 นาง ละออ ลีลาประชากุล25,232,220+1.54
4911 นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์25,210,231+2.50
4912 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด25,200,000+1.59
4913 นาย โชติ โภควนิช25,197,229+0.81
4914 น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ25,180,000-
4915 นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร25,177,590-2.22
4916 นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี25,168,059+0.39
4917 MISS JUI-TING CHANG25,166,970-
4918 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี25,140,000+27.21
4919 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์25,135,285-
4920 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด25,133,550-
4921 นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ25,098,928+0.02
4922 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ25,090,485+0.30
4923 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์25,069,824-
4924 นาง สรางค์ลักษณ์ หุตางกูร25,064,550-
4925 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS25,057,600+2.00
4926 MR. JOHN ANTONY WILKINSON25,057,600+2.00
4927 นาย วิลักษณ์ โหลทอง25,056,957+5.13
4928 นาย วินัย ตั้งคำ25,042,507-0.23
4929 นาย สมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล25,025,860+0.82
4930 นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์25,003,869+3.08
4931 นาง ตง เฉิน25,000,000-
4932 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์24,973,395+2.56
4933 นาย ภัชริ นิจสิริภัช24,967,510-
4934 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์24,960,000+2.56
4935 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์24,941,672+0.73
4936 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา24,936,072+0.60
4937 นาย บุญวัน วรธรรมทองดี24,936,008-0.55
4938 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์24,934,000-
4939 นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์24,920,000+0.71
4940 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์24,915,944+4.99
4941 นาย ยุทธิชัย ปราณี24,914,982-
4942 น.ส. นิตยา สงวนคงวิไล24,900,000+1.41
4943 นาย ณัฐพล เวชากร24,900,000+1.67
4944 นาย ประพันธ์ สุธารักษนนท์24,892,080+0.49
4945 นาย วีระพงษ์ ธัม24,885,766+0.34
4946 นาย กฤษนันทร์ เกวลี24,881,670-
4947 น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์24,876,992+1.50
4948 นาง วิภาวรรณ เตชาพลาเลิศ24,854,180-
4949 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน24,812,962+4.21
4950 นาย บุญไชย ตันชัชวาล24,783,535+1.86
4951 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง24,753,500-3.23
4952 บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด24,750,000+0.76
4953 นาย พันภัทร สุเภากิจ24,738,700+2.86
4954 น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร24,718,388-2.22
4955 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม24,705,000-1.23
4956 นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ24,704,539+1.09
4957 นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ24,694,260-
4958 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร24,650,000-
4959 น.ส. เพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์24,612,800-
4960 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล24,594,581-2.01
4961 นาย กฤช พนารัตน์24,591,310+0.23
4962 นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์24,572,800-0.89
4963 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร24,558,550+0.53
4964 นางสาว สุนี แซ่โง้ว24,528,160-
4965 นาย รุ่งทวี สาลยาโกวิท24,523,560-0.57
4966 นาง พนิดา วงศ์หนองเตย24,506,000+2.10
4967 นาง ณัฐนี ร่มไทรทอง24,500,000-
4968 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร24,493,560+2.56
4969 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล24,486,440+1.98
4970 นาง พิมพ์ใจ อินาลา24,474,645+6.54
4971 นาย อุดม ยางกุล24,464,400+3.45
4972 นาง อัธยา ปีตะวนิก24,446,012-2.22
4973 น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร24,446,012-2.22
4974 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง24,444,000-0.79
4975 ดร. พรพิน ชัยวิกรัย24,442,000-
4976 นาย มงคล วณิชภักดีเดชา24,428,663-
4977 นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล24,428,657-
4978 นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล24,426,882+4.08
4979 นาย จีรพัฒน์ อัศวะธนกุล24,413,040-0.98
4980 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ24,401,600+1.98
4981 นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล24,400,000+0.82
4982 นาง นุสรา สหรัตนชัยวงศ์24,400,000+0.82
4983 นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์24,400,000-
4984 นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์24,400,000+2.46
4985 นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง24,395,900-
4986 นาง สุวิมล ยอดสง่า24,394,062+0.76
4987 นาย รุจนันท์ ศาตวินท์24,359,328-
4988 นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร24,356,202-0.55
4989 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์24,328,847+12.00
4990 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ24,314,652+11.04
4991 นาย วรพจน์ จรรย์โกมล24,287,910-0.13
4992 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์24,263,942+0.88
4993 บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)24,220,087+4.96
4994 น.ส. วิญญู นานา24,217,020+0.88
4995 MISS CHANG, MIN-FANG24,215,380+0.73
4996 นาง อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง24,207,484-
4997 น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์24,201,033+1.18
4998 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)24,200,000+5.79
4999 นาย ธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์24,174,000+0.42
5000 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์24,173,580+0.27