คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์37,949,724-4.35
4502 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต37,937,547-
4503 นาง นัฎพร อารยะปราการ37,923,600-
4504 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล37,908,040+0.66
4505 นาย มนัส สายสุข37,882,660-0.83
4506 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์37,854,500-0.98
4507 นาย วิชาญ ตรีสุทธาชีพ37,853,932-1.72
4508 นาย ชูรัช พจนาลัย37,800,000-
4509 นาย วสันต์ อำนวยวัฒนะกุล37,794,479-1.82
4510 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร37,715,716+0.49
4511 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ37,713,525+2.67
4512 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์37,705,500+1.28
4513 น.ส. พิมพิลา จังพานิช37,701,616+1.33
4514 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์37,693,066+0.44
4515 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์37,685,592-0.48
4516 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี37,667,828-
4517 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล37,663,840-
4518 นางสาว ติยาภรณ์ วนโกสุม37,515,000-0.81
4519 นาง เรียม ทรัพย์สาคร37,504,567-
4520 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH37,493,600-0.99
4521 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์37,478,318-
4522 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค37,464,000-
4523 น.ส. มยุรี โฉมเชิด37,432,890+0.18
4524 นาย ทศพล ไสยมรรคา37,424,508+0.44
4525 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น37,410,464+0.86
4526 บริษัท เอสเอ็มบีซี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด37,400,000-
4527 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)37,379,680-0.16
4528 นาง วารุณี เพชรสุทธิ37,374,800+0.45
4529 นาย วรพจน์ ดีจริยา37,353,492-0.84
4530 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร37,342,547-1.08
4531 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์37,331,314-
4532 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ37,282,035+20.64
4533 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้37,261,900-
4534 นาย โดม พรหมายน37,260,592+0.86
4535 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)37,219,478-0.93
4536 REXXAM CO., LTD.37,200,000+2.42
4537 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม37,195,520-
4538 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ37,120,000+0.86
4539 นาง สุกัลยา ทองพันธ์37,100,895-
4540 นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์37,086,300+2.67
4541 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี37,067,034-
4542 นาย วิรัช เจียรบุญ37,052,554-0.71
4543 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ37,031,676-
4544 MISS BOON CHIA PEI37,000,000-0.68
4545 นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์36,995,646-
4546 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์36,979,847-
4547 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล36,968,150+0.83
4548 นาย ณปณต ไชยะภินันท์36,949,500+0.53
4549 น.ส. อุรชา ไชยะภินันท์36,949,500+0.53
4550 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร36,940,800+1.04
4551 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้36,893,570-0.97
4552 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ36,872,520-
4553 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด36,840,000-
4554 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ36,819,281+4.26
4555 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา36,800,000+0.43
4556 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์36,800,000+0.43
4557 นาย นรินทร์ นฤหล้า36,779,563-2.01
4558 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง36,776,653-
4559 น.ส. นิสาภ์ รุ่งรัตนาอุบล36,753,750-
4560 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์36,750,000-1.36
4561 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล36,750,000-1.36
4562 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล36,750,000-1.36
4563 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์36,750,000-1.36
4564 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล36,750,000-1.36
4565 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล36,720,000+3.92
4566 นาง ภัคจิรา วิทยา36,708,594-
4567 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์36,693,750-
4568 นาย วิเชียร จิระกรานนท์36,652,000-
4569 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร36,622,170-1.71
4570 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข36,606,629-0.58
4571 MISS CHANG, MIN-FANG36,588,202-0.48
4572 นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา36,556,300+1.01
4573 น.ส. ศศิ อิงคนันท์36,502,579-
4574 น.ส. พัชรา สังวรชาติ36,481,986-
4575 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ36,473,400-0.48
4576 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์36,444,704-1.35
4577 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล36,395,800-0.21
4578 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี36,365,448+1.27
4579 นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล36,350,976-1.38
4580 นาย โชติ โภควนิช36,349,282-
4581 น.ส. น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์36,300,000-3.03
4582 นาง อารียา โภวาที36,300,000-1.82
4583 น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์36,287,004-
4584 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์36,276,845-
4585 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์36,250,000-
4586 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์36,195,017-
4587 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์36,179,866-
4588 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์36,179,866-
4589 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์36,179,866-
4590 นาง สรญา สรไกรกิติกูล36,179,866-
4591 นาย สุเมธ เศษธะพานิช36,166,500-0.46
4592 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์36,161,500-
4593 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์36,160,210-
4594 นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์36,156,886-
4595 น.ส. ปานทิพย์ เล็กมณี36,096,116-0.14
4596 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล36,029,329+2.54
4597 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์36,027,200-
4598 นาย จักรภพ สุคนธราช36,000,000+50.00
4599 นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์35,982,803+2.00
4600 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว35,978,040+0.53
4601 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล35,975,319-
4602 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ35,917,276+0.44
4603 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม35,893,801-1.65
4604 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง35,890,000-0.54
4605 MR. CHAN YING TING35,888,264-
4606 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์35,859,234-
4607 น.ส. รีวา ส่งวัฒนา35,850,152-1.49
4608 นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร35,844,308-0.81
4609 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์35,840,000-
4610 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล35,820,699-16.67
4611 นาย สุพจน์ วรรณโรจน์35,778,196-0.60
4612 นาย สุชน สิมะกุลธร35,767,525-
4613 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์35,758,000-1.65
4614 นาย สุรพร สิมะกุลธร35,748,251-
4615 นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์35,736,000-0.36
4616 บริษัท สุทโทเทศ จำกัด35,730,131-
4617 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี35,686,078-0.88
4618 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD35,665,426+0.18
4619 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์35,662,500-0.08
4620 นาย ณรงค์ แสงสุริยะ35,650,000-
4621 นาย สมเกียรติ เกื้อกูลพิทักษ์35,602,955-
4622 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย35,600,000+50.00
4623 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ35,600,000-1.12
4624 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา35,530,022-
4625 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง35,524,256-
4626 นาย สมพล ฤกษ์สมถวิล35,481,600-
4627 นาย ไพบูลย์ สุเมธกชกร35,455,000-
4628 นาย วินัย ตั้งคำ35,452,000-0.74
4629 นาย วิจิตร โภคะกุล35,451,000+0.85
4630 MR. LEE JOO CHEW35,426,102-
4631 นาย ธนกร ปังศรีนนท์35,400,000+2.54
4632 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์35,397,561-
4633 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์35,387,097-
4634 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี35,381,073-
4635 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์35,370,188-
4636 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ35,369,708+0.70
4637 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์35,329,400+0.67
4638 นาย ประสงค์ มานะยี่ง35,300,000+1.56
4639 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ35,268,750-
4640 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด35,260,000+0.47
4641 น.ส. อรวรรณ ศรีเรืองสุข35,237,566-
4642 น.ส. ดุษฎี แพทยานันท์35,221,368+0.55
4643 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์35,127,750-
4644 นาย นาคินท์ วงศ์วสุ35,092,000-
4645 น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช35,084,000-
4646 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล35,073,750-
4647 นาง สวลี เคนเนดี้35,070,000-
4648 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย35,068,674+0.83
4649 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด35,062,500-0.53
4650 นาง จริยา ลีละวัฒน์35,051,944-0.79
4651 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ35,028,852-
4652 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์35,020,375+0.58
4653 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์35,018,559-
4654 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม34,999,430+2.32
4655 นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย34,945,000+0.86
4656 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ34,925,800-
4657 นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล34,924,518-
4658 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา34,912,090-
4659 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์34,814,100-
4660 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด34,800,300-
4661 นาย อุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์34,800,000+0.57
4662 นาย สัญญา หลีกุล34,780,000-
4663 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ34,757,580-
4664 นาย อภิชัย ชโยภาส34,740,000-0.83
4665 นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร34,712,352+0.91
4666 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์34,706,981-
4667 นาย สุขุมา ชยานนท์34,688,900-12.66
4668 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล34,676,139+0.73
4669 นาย เดชา เลิศสุมิตรกุล34,667,080-
4670 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์34,653,645-
4671 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์34,653,450-
4672 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส34,653,358+0.53
4673 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม34,585,111-0.73
4674 นาย สิตมน อังศธรรมรัตน์34,572,838-0.84
4675 นาย ชวน ตั้งมติธรรม34,558,180-
4676 SUMITOMO CORPORATION34,553,750-1.11
4677 SOJITZ ASIA PTE. LTD.34,553,750-1.11
4678 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล34,515,000+2.54
4679 นาย สลิบ สูงสว่าง34,509,041-4.35
4680 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์34,464,241-0.89
4681 น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล34,458,667-
4682 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร34,456,150-0.99
4683 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ34,454,255-
4684 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์34,360,054-
4685 น.ส. สิริน คงอุดมสิน34,357,131+0.75
4686 นาย วีระ ศุภราทิตย์34,351,260+1.23
4687 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร34,333,488-1.59
4688 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง34,321,264-2.00
4689 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล34,256,603+3.13
4690 พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี34,241,478-
4691 นาย วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์34,239,000+3.54
4692 นาย วีระ สุธีโสภณ34,237,720+2.73
4693 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล34,234,200-
4694 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล34,187,234+0.54
4695 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร34,184,260+0.50
4696 น.ส. โสพิศ ภูสนาคม34,138,800+4.31
4697 น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์34,123,198-1.72
4698 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์34,117,000-
4699 นาง อรุณี หวั่งหลี34,100,000-
4700 นาย ศุภณัฐ เสมอใจ34,093,650-
4701 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ34,091,200-
4702 นาง วณา คงเดชาเลิศ34,062,800-
4703 MR. HANS-JORGEN IBSEN NIELSEN34,056,112-
4704 นาย ณพล กรินทรากุล34,048,000-
4705 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง34,024,860+1.23
4706 นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล34,000,000-
4707 นาย ชวลิต หวังธำรง33,927,645-
4708 นาย กฤษดา ชัยสุพัฒน์33,900,000+3.54
4709 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา33,864,000-
4710 นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัย33,858,000-
4711 MR. DAVID LAWRENCE MICHAELS33,847,398+0.48
4712 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์33,844,435-
4713 นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์33,828,638-
4714 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์33,820,000-1.12
4715 นาย รณสิทธิ ภุมมา33,810,330-
4716 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์33,790,000-
4717 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม33,740,200-
4718 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม33,740,200-
4719 นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ33,726,262+1.25
4720 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล33,719,532+1.04
4721 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ33,709,240+0.22
4722 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์33,685,927-
4723 น.ส. นันทินี เทพผดุงพร33,679,993-
4724 น.ส. นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์33,650,500-
4725 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์33,627,050-
4726 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์33,600,000+4.29
4727 บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด33,600,000+0.71
4728 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล33,547,800-
4729 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา33,544,954+1.77
4730 นาง สุจิตรา มงคลกิติ33,535,851+0.53
4731 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล33,535,600+2.54
4732 นาย ประสิทธิ์ ชินประเสริฐ33,535,180-
4733 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล33,510,998-0.41
4734 นาง สุพิน ศิริโภค33,502,040-2.89
4735 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร33,500,832+1.61
4736 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์33,500,000-
4737 นาง ศริน ชินอุดมทรัพย์33,492,120-
4738 บริษัท แอมเวส จำกัด33,447,834-0.71
4739 พลเอก อัครเดช ศศิประภา33,422,000-0.48
4740 นาง กนกวลี พวงคำ33,400,000-
4741 นาย ชัยนรินทร์ ทรัพย์วรานนท์33,400,000-
4742 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร33,365,600-
4743 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ33,363,325+0.22
4744 น.ส. มนัญญา พลากรกิจวัฒนา33,301,250-0.63
4745 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช33,300,000-0.90
4746 นาย ธีระพล หวังมนตรี33,298,056-
4747 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร33,288,192-0.69
4748 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์33,287,870+0.53
4749 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม33,246,200-
4750 นาง นิภา ธีรนิติ33,205,410-
4751 นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย33,200,000-
4752 นาย อาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์33,190,640-
4753 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด33,172,916-
4754 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ33,165,864-5.56
4755 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์33,090,072+0.32
4756 นาย มงคล อุดมเพชราภรณ์33,076,560-
4757 นาย สุรชัย ขยันงาน33,011,944-
4758 นาย ธีรพล นพรัมภา33,000,000-
4759 นาง ธนิตา ชัยยศบูรณะ32,930,000-0.54
4760 น.ส. พรศรี พาพร32,930,000-0.54
4761 นาง มาลี จงสุวณิชย์32,928,688-
4762 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ32,918,850-
4763 นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร32,912,360+2.07
4764 นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์32,820,412+0.85
4765 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล32,809,920-
4766 น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์32,801,958-
4767 นาง สุภาพร คัณธามานนท์32,795,604-0.93
4768 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล32,789,198-
4769 MIKI & CO.,LTD.32,763,500+1.82
4770 นาง วิภาณี ตริลลิต32,760,000-
4771 น.ส. นิตยา สงวนคงวิไล32,750,000-1.53
4772 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)32,700,000+0.92
4773 นาย วิเชษฐ์ เมืองจันทร์32,693,786-1.82
4774 นาง สุจารี วิทยาศัย32,658,060+0.86
4775 นาย สมิทธ์ จึงทรัพย์ไพศาล32,600,000-
4776 นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์32,592,000+3.12
4777 บริษัท เน็ทเวิร์ค แมนเนจเมนท์ จำกัด32,589,963+6.19
4778 นาย อานนท์ สิมะกุลธร32,587,852-
4779 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล32,565,000-
4780 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล32,565,000-
4781 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล32,534,480-0.91
4782 นาย เพชร แพรวพรายกุล32,529,759+5.00
4783 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์32,526,753+1.16
4784 นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ32,505,274-0.57
4785 นาย ไนยวน ชิ32,500,000+0.77
4786 นาง ทรงศรี เสียงสกุล32,499,908-
4787 MR. HUYNH NGOC PHIEN32,498,752+1.92
4788 นาย โรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร32,460,584-4.62
4789 กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ32,430,000+0.87
4790 น.ส. อรอุบล ชมเดช32,422,172-
4791 บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด32,400,000-
4792 นาย สมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล32,400,000-
4793 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์32,384,000-
4794 นาย ปรีชา แซ่เฉิ่ง32,352,600-0.71
4795 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ32,351,000+0.91
4796 น.ส. ธัญธิดา หวังธำรง32,317,150-
4797 นาง ประวรา เอครพานิช32,308,918-
4798 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล32,296,380+2.19
4799 บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด32,284,044-
4800 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส32,248,000-
4801 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ32,226,312-
4802 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ32,220,000-
4803 นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง32,194,240+0.96
4804 นาย อำนวย วิชญะวิลาส32,153,472+1.77
4805 นาย วิโรจน์ นูคำดี32,130,193-
4806 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์32,130,000-
4807 นาง ธิติมา หวังธีระประเสริฐ32,116,000+0.81
4808 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี32,090,256-
4809 นาย สุเมธ สิมะกุลธร32,047,998-
4810 น.ส. อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์32,040,000+0.19
4811 MR. JIN-LONG FANG32,040,000+2.25
4812 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร32,009,040+4.31
4813 นาย สมชาย อโณทัยยืนยง32,000,000-
4814 นาย กฤษนันทร์ เกวลี31,999,448-
4815 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ31,980,500+4.19
4816 นาย ภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน31,972,500-
4817 นาย สุชาติ จริยกชกร31,964,418-
4818 นาย ปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์31,961,600-
4819 นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ31,959,253-
4820 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม31,948,772-
4821 นาย ปรีชา บูรพศิขริน31,919,589-0.85
4822 นาย วรินทร์ นฤหล้า31,849,799-2.06
4823 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด31,736,960-
4824 นาย พิรุฬห์ นีรพิทักษ์31,725,000-2.13
4825 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ31,724,760+1.33
4826 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,680,000-
4827 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล31,618,350-
4828 นาย ฐิติกร สพโชคชัย31,610,000-
4829 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล31,600,724+0.18
4830 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)31,600,000-1.90
4831 นาย สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล31,572,452-1.71
4832 น.ส. ปานบัว บุนปาน31,564,871-1.21
4833 นาย สูตร นราธิปกร31,557,450-0.99
4834 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์31,520,468-
4835 นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน31,505,600+6.19
4836 นาง พนิดา ควรสถาพร31,491,498-0.91
4837 นาย วริศ โพธิ์อบ31,487,252-0.68
4838 นาง นพรัตน์ สุขชัย31,460,000-1.65
4839 น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล31,453,298-1.29
4840 นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์31,452,418-
4841 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา31,414,000-
4842 กองทุน ประกันวินาศภัย31,400,000-50.00
4843 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ31,396,000+2.13
4844 นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์31,350,000-
4845 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์31,350,000-
4846 บริษัท ออโต้ บิซซ์ จำกัด31,313,350-
4847 น.ส. ริศรา คล่องประกิจ31,239,675+1.03
4848 น.ส. พิชามญชุ์ หุตะจูฑะ31,225,500-0.62
4849 นาย อนุชา อาวีลาสกุล31,194,980+1.73
4850 น.ส. อนงค์ วรพาสน์31,147,066+0.11
4851 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์31,141,628+5.00
4852 น.ส. วิภาภรณ์ ตรีมุทธาพงศ์31,099,201+0.51
4853 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม31,086,530+0.06
4854 นาย สัญญา บุญ-หลง31,078,564-
4855 นาย สุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ31,059,500+0.49
4856 น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย31,039,008-
4857 นาย สมพล ว่องสิริชนม์30,970,160+0.52
4858 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล30,961,933-
4859 นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม30,955,439-
4860 นาง วรภา มนต์อารักษ์30,895,000-1.80
4861 นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม30,872,223+1.56
4862 MRS. JUM JA YANG30,870,000+0.51
4863 นาย สุวรรณ พรมีไชย30,852,612-0.64
4864 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์30,842,800-
4865 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร30,832,000+1.06
4866 นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล30,820,000-0.87
4867 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ30,805,000-0.99
4868 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร30,800,000+0.71
4869 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์30,788,289+0.81
4870 น.ส. เมทินี งามจิตรเจริญ30,782,401+0.51
4871 นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญ30,782,401+0.51
4872 นาย พินัย จีนาพันธุ์30,775,340+0.51
4873 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร30,770,634-0.19
4874 น.ส. เพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์30,766,000-
4875 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์30,735,536-0.99
4876 นาย พัชวัฏ คุณชยางกูร30,730,373-
4877 นาย พรหมมาตร์ ชายสิม30,709,666-0.59
4878 นาง เพ็ญณี ศรีทอง30,695,600-
4879 นาย มารชัย กองบุญมา30,684,510+0.65
4880 นาย จักร จามิกรณ์30,680,000-
4881 นาย ประเสริฐ ฮ้อแสงชัย30,642,480-
4882 นาย สุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์30,594,000-0.80
4883 นาย ปัญญา ถิรกิจพงศ์30,583,614-1.29
4884 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร30,564,300-
4885 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล30,560,000+3.12
4886 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์30,526,210-
4887 นาย อภิชญา บุรานนท์30,521,800+2.13
4888 นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์30,500,000-
4889 นาย รัชพล เพิ่มพูนพานิช30,482,640-0.25
4890 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล30,480,000+36.71
4891 LEEBRO HOLDING PTE LTD.30,478,680-0.72
4892 นาย พิริยะ ว่องพยาบาล30,441,400+2.19
4893 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์30,431,500+0.83
4894 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD.30,422,700-3.03
4895 นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ30,416,613-0.34
4896 นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน30,395,820-
4897 นาง จันทรัศม์ ไล้สุวรรณ30,386,400-
4898 นาย ศศิน ปิ่นแก้ว30,370,140-0.62
4899 นาย รนัท เลียวเลิศสกุุลชัย30,365,126-
4900 นาย อนุตร์ อัศวานนท์30,359,260-4.48
4901 นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์30,324,197-0.41
4902 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด30,322,366-
4903 นาย ธงชัย ศรีสันต์30,315,000-
4904 น.ส. ศุภวรรณ สวาทยานนท์30,315,000-2.13
4905 นาย ประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ30,313,468+0.86
4906 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย30,301,480+2.73
4907 นาย ประพันธ์ สุธารักษนนท์30,300,000-
4908 น.ส. สุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์30,271,920-
4909 นาย วีระชัย ศิริวงศ์รังสรร30,225,000+1.61
4910 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร30,214,675+1.72
4911 นาย ถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล30,200,000-
4912 น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์30,161,357+0.86
4913 MISS JUI-TING CHANG30,101,670-
4914 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร30,090,000-
4915 นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์30,038,297-0.39
4916 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์30,031,000+2.54
4917 นาง วิภา ศิลา30,000,000+0.83
4918 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)30,000,000+1.00
4919 นาย สุรเชษฐ์ บุญญาเสถียร29,982,528+1.56
4920 นาย สันต์ชัย สุวรรณวงศ์กิจ29,970,000-
4921 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน29,966,143-
4922 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช29,951,250-
4923 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข29,948,800+1.63
4924 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย29,930,000+0.68
4925 นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล29,910,467-
4926 นาย ชาญ เลิศประเสริฐภากร29,897,457-0.12
4927 นาย ศิริชัย ชูดวง29,884,861-1.82
4928 นาย พงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ29,873,799-4.48
4929 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์29,866,000-
4930 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์29,859,000-0.12
4931 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร29,816,300-
4932 นาย เหลือพร ปุณณกันต์29,815,812-1.71
4933 นาย โสฬส คงคามี29,800,000-
4934 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ29,796,000-
4935 นาง ชนิดา อัษฎาธร29,787,183-
4936 นาง นิภา อภิรติกุล29,758,000-0.17
4937 MR. CHI WEI KUO29,753,904-
4938 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด29,725,865-1.53
4939 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ29,712,384+0.81
4940 MR. HIDETO KOYAMA29,710,916+2.19
4941 นาง กัณหา งานทวี29,708,952-
4942 นาย สมชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ29,706,230+0.52
4943 นาย โกมินทร์ กรตมี29,688,976-
4944 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้29,676,400-
4945 กองทุนเปิด กรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์29,671,650-
4946 นาง นพวรรณ จงวัฒนา29,657,513-1.71
4947 นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์29,630,852+2.63
4948 น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี29,619,270+2.22
4949 นาย วิชาญ โชติอุดมพันธ์29,602,856-
4950 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์29,600,182-0.51
4951 นาย ณรัฐ จิวาลัย29,600,000+1.25
4952 นาย สมชาย สิริสถาวร29,571,491-0.57
4953 นาย วรการ เทพเฉลิม29,482,351+0.57
4954 นาย วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์29,480,000-0.91
4955 นาย วันชัย รตินธร29,455,000+2.19
4956 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด29,440,657-
4957 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา29,440,000+3.12
4958 นาย สิริอานนท์ ศรีกุเรชา29,440,000-
4959 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์29,433,767+0.72
4960 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล29,414,445-
4961 นาง อัมพร นันทธีโร29,350,394+0.82
4962 นาง อรพิน วรวิทย์พินิต29,279,104+10.17
4963 นาย ราเชน กฤษราลัมณ์29,226,160+0.55
4964 MR. SI LOK MARK LEE29,225,000+1.20
4965 นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์29,200,000-
4966 นาย นรวีร ช้างหลำ29,183,505-
4967 นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์29,127,600-
4968 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์29,123,899-0.59
4969 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร29,104,816-
4970 นาย อมฤทธิ์ ปั้นศิริ29,100,000-2.06
4971 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล29,091,563-
4972 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล29,088,400-0.41
4973 นาย ฉลอง ชาลี29,081,286-1.71
4974 บริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอสโซซิเอชั่น จำกัด29,068,316-
4975 นาย สันทัฎฐ์ จินดาสงวน29,067,055-
4976 นาย สุทธิโชค ธีรนิติ29,055,600-
4977 นาย ณัฐพล เวชากร29,050,000-1.43
4978 นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา29,025,000-
4979 นาย เกษมสัณห์ คุณชยางกูร29,007,233-
4980 นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์28,980,000-
4981 นาย พร้อมพงษ์ งามดำรงค์28,950,222-0.88
4982 นาย ศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร28,937,136-0.81
4983 นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร28,929,920+0.70
4984 นาย จุล นำชัยศิริ28,917,000-
4985 นาย บุญไชย ตันชัชวาล28,905,280+2.54
4986 นาย ชำนาญ คงถาวร โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด28,897,398-0.57
4987 นาย วิลักษณ์ โหลทอง28,890,974-
4988 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย28,880,000-
4989 นาง พัชรี ศรีตระกูล28,869,272+0.54
4990 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์28,866,930-0.71
4991 นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์28,840,000+0.71
4992 นาง สุพร วัธนเวคิน28,836,377-1.09
4993 นาย สรรัฐ งานทวี28,830,906-
4994 น.ส. ศุภกัญญา งานทวี28,829,970-
4995 นาย ชัยกิจ งานทวี28,829,970-
4996 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์28,803,450-
4997 น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์28,756,522-0.99
4998 น.ส. วิษณี เทพเจริญ28,726,150-
4999 นาย ธนสิทธิ์ ปัญญาทรานนท์28,660,584-
5000 นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์28,649,011-