คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/02/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 น.ส. อรนุช ไชยกุล31,647,200-1.92
4502 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร31,643,040-
4503 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง31,600,000-
4504 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์31,595,104-0.73
4505 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม31,590,336+20.73
4506 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์31,587,226+0.05
4507 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์31,566,605-
4508 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์31,515,689-1.48
4509 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา31,500,000-3.81
4510 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์31,500,000-4.44
4511 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์31,500,000+3.17
4512 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์31,500,000-4.44
4513 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์31,500,000-4.44
4514 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี31,450,000-
4515 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ31,397,217+0.60
4516 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล31,394,400-2.14
4517 นาย คริสต์ ริมชลา31,380,672+0.73
4518 นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง31,369,904-0.37
4519 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์31,338,510+1.43
4520 นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล31,334,928+0.13
4521 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด31,324,000+0.52
4522 MR. YEONG CHEOL CHOI31,303,140-2.33
4523 นาย โอมา ส่งวัฒนา31,283,000-0.92
4524 นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา31,270,800+1.94
4525 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว31,260,408-0.58
4526 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์31,246,006-
4527 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล31,224,945+4.46
4528 นาย ปรีชา วสุโสภณ31,207,460+2.18
4529 นาง นิอร เจริญกิจ31,200,000-6.00
4530 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ31,200,000-6.00
4531 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ31,200,000-6.00
4532 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ31,200,000-6.00
4533 นาย อลัมพล เจริญกิจ31,200,000-6.00
4534 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ31,200,000-6.00
4535 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์31,188,800-1.49
4536 SOJITZ ASIA PTE. LTD.31,185,000-0.62
4537 SUMITOMO CORPORATION31,185,000-0.62
4538 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)31,175,255+4.46
4539 นาย กมล ธนนิธาพร31,165,145+0.85
4540 นาย ธีรธัช พูลเกษม31,161,145-2.90
4541 MR. TAI WAI FUNG31,154,120-
4542 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร31,152,000-
4543 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล31,151,414+4.46
4544 นาย ประภากร วีระพงษ์31,128,041-3.60
4545 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์31,117,500-
4546 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์31,087,996+1.94
4547 นาย จีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา31,080,000-0.73
4548 นาย แดน รุ่งเรืองผล31,080,000-
4549 นาง ณัฐหทัย เมธา31,067,456-0.50
4550 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล31,045,047-3.45
4551 นาย ศรชัย ครุจิตร31,007,128-4.35
4552 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM31,000,000-3.23
4553 KINGSMEN CREATIVES LTD.30,960,000-1.55
4554 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ30,953,206-3.65
4555 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด30,952,175-0.68
4556 น.ส. ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล30,952,100-1.00
4557 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ30,945,600-1.50
4558 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล30,894,750+0.48
4559 น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร30,884,632-
4560 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์30,880,000-
4561 นาย สุขุมา ชยานนท์30,878,800-
4562 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด30,870,000-0.79
4563 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร30,868,640-
4564 นางสาว พรพิมล ตั้งกิติเสถียร30,854,500-4.35
4565 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร30,785,000-
4566 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล30,763,800-
4567 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์30,734,464+5.16
4568 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH30,717,139-
4569 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ30,670,848+1.56
4570 น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน30,662,000-0.58
4571 นาย สุเทพ พัฒนสิน30,640,800-3.12
4572 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล30,615,741+0.51
4573 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร30,580,000-0.72
4574 นาง สรญา สรไกรกิติกูล30,509,887-0.88
4575 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์30,509,887-0.88
4576 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์30,509,887-0.88
4577 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์30,509,887-0.88
4578 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์30,506,135-
4579 นาง พิกุล พานิช30,500,000-
4580 นาย สิทธิชัย มาธนชัย30,488,384+0.55
4581 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์30,476,322+0.40
4582 นาย ฐิติกร สพโชคชัย30,450,000-1.48
4583 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล30,412,646-
4584 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์30,395,315-
4585 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง30,385,040-1.48
4586 นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์30,382,555+3.85
4587 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี30,366,993+1.46
4588 นาง สุภาพร คัณธามานนท์30,366,300-
4589 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ30,352,750+1.58
4590 น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม30,331,000-2.45
4591 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์30,302,230-
4592 น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ30,300,000-2.97
4593 นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม30,297,680-2.45
4594 นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช30,234,741-3.60
4595 น.ส. จอย ริมชลา30,140,000+0.73
4596 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร30,132,045-
4597 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง30,115,300-0.39
4598 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช30,112,500-
4599 นาย อมรินทร์ นฤหล้า30,071,248-1.28
4600 นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์30,070,000+3.23
4601 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์30,065,216+1.94
4602 นาย บุญเติม วิบูลย์อุทัย30,031,845+0.78
4603 นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์30,003,936-1.89
4604 Novotel Investments Limited30,000,000-
4605 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล30,000,000-1.00
4606 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ29,911,954+0.45
4607 กองทุนเปิด พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์29,885,940-0.79
4608 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท29,857,684+0.81
4609 นาง สุพิน ศิริโภค29,835,232-1.69
4610 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร29,830,184-1.60
4611 MR. HUYNH NGOC PHIEN29,748,858-
4612 นาย คมวิช จารุศร29,700,000-0.91
4613 นาย วรภพ จารุศร29,700,000-0.91
4614 นาย สัญญา หลีกุล29,680,000-
4615 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์29,677,737-
4616 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์29,677,570-
4617 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล29,675,427+0.51
4618 นาง นพรัตน์ สุขชัย29,640,000-0.88
4619 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Company Limited29,600,000-
4620 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ29,566,800-
4621 บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด29,480,000+0.75
4622 นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล29,480,000+0.75
4623 นาง ชนิดา อัษฎาธร29,419,440+0.42
4624 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์29,402,813+1.94
4625 นาย สุรพล อาริยะธนาพร29,400,000+1.67
4626 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์29,400,000+1.43
4627 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์29,400,000+1.43
4628 นาง พนิดา เตียสุวรรณ์29,392,684+3.85
4629 นาย ประกิต อัศวกาญจน์29,344,738-0.50
4630 นาง ภัคจิรา วิทยา29,325,643-
4631 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล29,312,200-1.16
4632 MR. BUMWOOK KWAK29,290,740-2.33
4633 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ29,278,186-0.51
4634 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล29,266,477+0.51
4635 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย29,252,034-
4636 นาย พีระ นีรพิทักษ์29,250,000-
4637 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์29,240,000-0.58
4638 MR. MAI MANG LEE29,216,000-1.20
4639 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์29,199,600-
4640 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน29,191,401+0.52
4641 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์29,174,503+25.00
4642 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล29,151,512-0.96
4643 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์29,151,512-0.96
4644 นาย วรการ เทพเฉลิม29,143,474-
4645 น.ส. ปานบัว บุนปาน29,136,804-
4646 นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน29,123,150-2.45
4647 นาง วิภาณี ตริลลิต29,120,000-
4648 นาย ทรงชัย ธัมพาณิชย์สกุล29,116,920-2.45
4649 บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด29,113,680+0.53
4650 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็คซิเบิ้ล29,109,920-
4651 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ29,105,500+1.05
4652 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์29,082,666-
4653 นาย วีระพล ลีลาประชากุล29,078,721-1.75
4654 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) A/C MAYBANK SINGAPORE LIMITED FOR PRIVATE WEALTH CLIENTS29,050,000-1.20
4655 น.ส. วราพร ไชยราช29,037,992-
4656 นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย29,025,000-
4657 นางสาว ชัญญา เชาวนทรงธรรม29,025,000-
4658 นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย29,025,000-
4659 นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย29,025,000-
4660 นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย29,025,000-
4661 นางสาว ศิริพร ยงค์สงวนชัย29,025,000-
4662 นางสาว ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย29,025,000-
4663 นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย29,025,000-
4664 KAP Holdings Ltd.28,975,128-0.50
4665 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย28,932,212-
4666 นาย เสริมยุทธ แย้มเกตุ28,929,400-4.35
4667 น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง28,924,986+0.34
4668 นาง จุไรวรรณ หยวน28,919,488+0.96
4669 นาย ชัชวาล เจตจำนงกิจ28,905,240+1.10
4670 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล28,882,400+0.48
4671 นาย สกล สัณหฉวี28,881,678-
4672 นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ28,854,641+8.38
4673 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์28,800,000-0.67
4674 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร28,770,000+0.73
4675 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ28,735,360+0.85
4676 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์28,717,336-
4677 MRS. JUM JA YANG28,665,000+1.10
4678 ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์28,614,650-1.23
4679 น.ส. จินดา มีมะโน28,584,784-
4680 MR. CHEN, YU-YU28,573,776-6.25
4681 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)28,560,000-0.84
4682 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์28,560,000-
4683 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย28,544,858+1.84
4684 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา28,521,170+1.56
4685 น.ส. รัตนา คล่องประกิจ28,518,850-
4686 น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน28,512,000-1.39
4687 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์28,492,500+3.05
4688 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด28,491,925-2.11
4689 นาย ธนภัทร นันที28,481,771-2.70
4690 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที28,481,771-2.70
4691 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด28,469,920+4.92
4692 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์28,466,760-
4693 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์28,428,000-4.35
4694 นาวาอากาศเอก ชาญชัย จันทรรัตน์28,401,000-0.11
4695 นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์28,400,000-
4696 MR. JOSEPH LEE BOON LENG28,275,765-50.00
4697 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร28,253,000-1.35
4698 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล28,211,823-0.65
4699 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์28,200,000+0.53
4700 นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์28,200,000+0.53
4701 นาง สุมาลี วีระพงษ์28,194,083-3.60
4702 น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์28,188,000+0.57
4703 นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล28,186,500-
4704 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม28,142,110+0.48
4705 บริษัท ดานิลี่ จำกัด28,112,286-1.92
4706 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์28,088,365+3.05
4707 น.ส. นันทิชา ไชยกุล28,080,000-1.92
4708 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม28,068,600+0.30
4709 นาย ยรรยง วงศ์สว่าง28,058,780-0.82
4710 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์28,057,927+0.06
4711 MR. YEH-WEN LEE28,035,000-
4712 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์28,033,866-0.22
4713 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์28,032,000-0.68
4714 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร28,024,000-
4715 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร28,016,208-
4716 นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์28,002,793-
4717 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล27,997,200-1.30
4718 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร27,987,401+0.40
4719 น.ส. นภัสวันต์ ปวโรภาส27,886,000+8.38
4720 นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล27,884,608-1.92
4721 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี27,874,176-
4722 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ27,835,903-2.54
4723 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์27,811,000-1.48
4724 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว27,799,080-1.96
4725 นาย พหล ลิมปิสุข27,798,942-2.34
4726 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์27,767,658-0.06
4727 นาย พิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์27,732,780+0.03
4728 นาย โชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา27,730,734-
4729 นาย สราวุธ บุญ-หลง27,704,238-1.20
4730 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล27,695,000-3.45
4731 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์27,665,000-1.82
4732 น.ส. นฤมล แมงทับ27,664,912-1.80
4733 นาง ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์27,664,664-2.45
4734 บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด27,661,410+22.36
4735 นาย สมบัติ วงศ์ศรีสุชน27,648,000-2.78
4736 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์27,636,120+0.45
4737 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์27,631,800+0.78
4738 นาง รัตนวรรณ บริบูรณ์27,625,000-0.25
4739 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ27,612,321-1.82
4740 นาย ธนดล สุจิภิญโญ27,607,349-1.39
4741 นาย วีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน27,599,616-1.39
4742 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์27,591,650-
4743 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์27,572,000-2.65
4744 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์27,547,371+22.80
4745 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก27,527,750-0.67
4746 นาย ทิวา จารึก27,525,884-4.12
4747 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ27,522,950+1.83
4748 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา27,503,348-
4749 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล27,495,000+2.13
4750 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์27,490,700+4.46
4751 นาย นพดล พิทักษ์เผ่า27,460,635+0.26
4752 น.ส. อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร27,450,045-1.18
4753 นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ27,420,686-
4754 นาย ธันยา หวังธำรง27,416,854+5.52
4755 นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง27,411,600+1.67
4756 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)27,400,000-1.46
4757 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ27,399,070-
4758 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี27,380,328-2.56
4759 นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์27,360,600+1.67
4760 น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์27,360,000+1.67
4761 นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์27,360,000+1.67
4762 นาย สนอง สวยพริ้ง27,337,248-0.94
4763 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล27,304,557-
4764 นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร27,300,000+1.67
4765 นาง วันเพ็ญ ปัญญาสาคร27,282,000+1.67
4766 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล27,269,460-
4767 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ27,231,651-
4768 นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ27,216,836+0.69
4769 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล27,202,197+2.52
4770 นาย อิษฎา พรกุล27,200,000-
4771 นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์27,181,400+1.00
4772 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล27,181,050+2.52
4773 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ27,134,360-0.08
4774 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ27,128,600-1.49
4775 นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ27,104,556+0.44
4776 นาย กิรินทร์ นฤหล้า27,094,411-2.90
4777 นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์27,089,100-0.79
4778 นาย แสงแรก ชลศรานนท์27,084,000-1.64
4779 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์27,084,000-1.64
4780 นาย สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์27,071,072-
4781 นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช27,066,664-0.99
4782 น.ส. ลักษิกา ไชยกุล27,040,000-1.92
4783 นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์27,037,000+11.25
4784 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล27,027,428-
4785 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร27,005,720-0.58
4786 นาง โยตี อนันต์26,988,446+1.94
4787 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์26,988,189+1.94
4788 MISS CHOO YIE NGOH26,987,800-
4789 นาย ประเสริฐ คงรักเกียรติยศ26,959,200+0.42
4790 นาย รุ่งทวี สาลยาโกวิท26,919,540+8.38
4791 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล26,919,230-3.08
4792 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์26,918,567+0.52
4793 นาย สุกิจ งานทวี26,908,416-
4794 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์26,888,130+0.29
4795 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์26,884,700-1.19
4796 นาย วันชัย สมบูรณ์ผล26,876,050+2.36
4797 นาย วิชัย อรุณกมลศรี26,872,080+0.40
4798 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ26,855,160-
4799 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค26,842,200-0.51
4800 นาย ปัญญา ลีพึ่งธรรม26,840,000-0.91
4801 HSBC BANK PLC26,832,250-
4802 นาง นัฎพร อารยะปราการ26,785,200-1.49
4803 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์26,770,608-3.23
4804 น.ส. นลิน จงสวัสดิ์ชัย26,765,000-
4805 นาย นิติ จงสวัสดิ์ชัย26,765,000-
4806 น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ26,758,000-2.06
4807 นาย ธีรพล สินไชย26,739,190+1.47
4808 นาย หวัง วนาไพรสณฑ์26,737,005-1.96
4809 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด26,715,368+1.94
4810 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร26,653,302-0.62
4811 น.ส. กาญจนา อิทธิวิทยาธร26,632,208-
4812 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์26,617,176-1.74
4813 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .26,602,100+1.12
4814 นาย คุณา เทวอักษร26,600,000-2.11
4815 นาง วนิดา แซ่จิว26,582,172-0.99
4816 นาย สุวิทย์ ยอดจรัส26,579,070-2.72
4817 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์26,576,510+4.81
4818 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล26,562,045+4.46
4819 นาย วรุณ สนโสภณ26,562,000-1.49
4820 นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์26,556,320-
4821 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ26,522,556-
4822 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด26,520,000-
4823 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ26,474,000+1.38
4824 นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ26,470,950-1.09
4825 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน26,424,690+0.52
4826 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารแห่งทุน26,407,500-1.60
4827 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล26,400,000-6.06
4828 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ26,399,592+0.78
4829 นาง มาลา คุณสัตยานนท์26,388,900-0.80
4830 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์26,335,488-
4831 นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข26,335,000-2.18
4832 นาย บดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,325,200+1.00
4833 นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,400+1.00
4834 น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,400+1.00
4835 นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,400+1.00
4836 น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,200+1.00
4837 นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,323,400+1.00
4838 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD26,317,500-
4839 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์26,282,172-3.23
4840 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์26,269,000-0.92
4841 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล26,258,705+1.64
4842 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร26,254,636-0.50
4843 นาย กิตติพจน์ จงสุวณิชย์26,219,150-0.79
4844 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์26,216,064-
4845 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์26,208,000+1.10
4846 นาย มานิต วงษ์เจริญสิน26,131,452-3.10
4847 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ26,124,256-1.49
4848 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์26,055,323-0.61
4849 นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์26,050,480-3.05
4850 นาย มังกร วณิชติสุวรรณ26,049,525-
4851 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ26,031,330-3.42
4852 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์26,027,749+3.85
4853 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ ฟันด์25,977,360-
4854 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล25,970,500+0.68
4855 นาย มงคล จิรพัฒนกุล25,924,638-0.03
4856 นาย ชวน ตั้งมติธรรม25,902,045-1.30
4857 นาย นนทฉัตร กุลประภา25,896,000-3.85
4858 นาง พนิดา ควรสถาพร25,869,447-
4859 นาย สมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล25,846,380-0.79
4860 นาย ประชา พร้อมพรชัย25,842,808-0.88
4861 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์25,834,440-1.50
4862 บริษัท พรี-พราว จำกัด25,833,000-0.92
4863 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล25,807,031-1.60
4864 นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์25,800,000-0.78
4865 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์25,788,578-1.89
4866 บริษัท ชำนาญ จำกัด25,779,600+1.52
4867 นาย ปเนต จงวัฒนา25,769,144-
4868 นาย สินธุ เวศย์วรุตม์25,769,100-2.72
4869 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์25,761,648+0.41
4870 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร25,756,000-0.73
4871 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์25,740,000-6.06
4872 นาย บุญชัย พนาสกุลการ25,728,000-
4873 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์25,724,544-
4874 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์25,710,560-0.68
4875 นาง มณีรัตน์ อาชวานันทกุล25,681,530-1.48
4876 น.ส. หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช25,680,312-0.99
4877 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร25,654,480-
4878 MRS. FONG-CHIAO FANG LEE25,632,000-
4879 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์25,613,766+0.48
4880 นาย ณรงค์ สุทธิกุลพาณิช25,603,200-
4881 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์25,598,228-
4882 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์25,550,160-
4883 น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์25,542,335-
4884 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์25,535,040-
4885 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ25,520,800-
4886 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์25,519,709-
4887 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ25,517,600-
4888 นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์25,501,350-0.61
4889 นาย ศิธา ทิวารี25,500,000-
4890 นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์25,500,000-
4891 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย25,476,500-1.48
4892 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด25,475,111+22.36
4893 นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์25,469,753-0.22
4894 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร25,455,031+0.85
4895 MISS CHANG, MIN-FANG25,452,662-
4896 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ25,452,200-
4897 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี25,451,625+1.33
4898 นาง วรรณา ลาภส่งผล25,440,000-
4899 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์25,439,960+1.10
4900 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์25,438,980+1.43
4901 นาย อรรณพ วรรณประเสริฐ25,434,670-2.54
4902 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ25,407,903+2.04
4903 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด25,400,820-1.48
4904 นาง นิตยา บุญมีโชติ25,380,000+3.55
4905 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ25,372,800-
4906 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด25,352,289-3.60
4907 นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์25,341,883-2.54
4908 บริษัท วัชรพล จำกัด25,319,458-
4909 นาย ณัฐพล เวชากร25,315,000-4.92
4910 นาง สรางค์ลักษณ์ หุตางกูร25,294,500-0.91
4911 นาย สิปปกร ขาวสอาด25,284,120-
4912 นาย ธงชัย ศรีสันต์25,264,800-0.51
4913 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์25,260,046-0.83
4914 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล25,237,152-
4915 นาย ราม ตันติกุลสุนทร25,236,960-
4916 นาย วิทยา ชวนะนันท์25,230,000+1.72
4917 นาย มงคล วณิชภักดีเดชา25,216,685+1.56
4918 นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล25,216,678+1.56
4919 นาย พรเทพ พรประภา25,200,000-
4920 นาง นุสรา สหรัตนชัยวงศ์25,200,000-0.79
4921 นาย เลา ติง ไฟ25,200,000-
4922 นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล25,200,000-0.79
4923 นาย วินัย ตั้งคำ25,193,361-1.52
4924 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม25,150,722-0.93
4925 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด25,133,550-
4926 นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร25,118,415-2.22
4927 นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน25,074,151-6.25
4928 นาย อภิชาติ ชโยภาส25,059,375+2.96
4929 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์25,059,375+2.96
4930 นาย สุชาติ จริยกชกร25,043,244-
4931 นาง ณัฐนี ร่มไทรทอง25,000,000-
4932 บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด24,990,000-2.45
4933 น.ส. พิชญา ตันโสด24,989,680-1.18
4934 น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ24,943,938+1.58
4935 นาย วินัย คล่องประกิจ24,927,561-0.93
4936 น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล24,909,660-2.11
4937 นาย กฤษนันทร์ เกวลี24,881,670-
4938 นาง วิภาวรรณ เตชาพลาเลิศ24,854,180-
4939 นาย สุริยา เทพาคำ24,821,500+2.31
4940 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล24,818,449-0.23
4941 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS24,807,024-
4942 MR. JOHN ANTONY WILKINSON24,807,024-
4943 นาย อภิชัย ชโยภาส24,803,906+2.51
4944 นาง อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง24,802,750+0.80
4945 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร24,793,087+0.86
4946 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ24,749,025-1.69
4947 นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์24,742,000-0.72
4948 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม24,705,000-
4949 นาย สูตร นราธิปกร24,700,640-1.25
4950 นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล24,676,947-
4951 MISS JUI-TING CHANG24,673,500-0.67
4952 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์24,667,570-
4953 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์24,653,223+1.30
4954 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์24,640,000+1.30
4955 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล24,594,581-0.67
4956 นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ24,586,394+1.56
4957 นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์24,572,800-
4958 นาง จริยา ลีละวัฒน์24,563,961+0.56
4959 นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์24,563,000-1.48
4960 MR. NARUHISA ABE24,558,832+2.19
4961 นาย วิวัฒน์ คงคาสัย24,544,936+4.92
4962 นาย ธนกฤต เวศน์ปฐม24,528,000-2.84
4963 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์24,500,560+10.34
4964 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล24,486,440-1.49
4965 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์24,476,784-4.35
4966 นาย พรภัทร จินตนาวงศ์24,475,500-2.72
4967 นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี24,466,449+0.40
4968 นาง สุวีณา สิงห์สถิตย์สุข24,454,322+8.38
4969 น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง24,453,132+0.83
4970 ดร. พรพิน ชัยวิกรัย24,442,000-
4971 นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ24,436,012-
4972 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ24,401,600-1.49
4973 น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์24,385,620-0.33
4974 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น24,358,152-3.85
4975 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์24,344,979-1.25
4976 นาย พันภัทร สุเภากิจ24,314,608-
4977 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ24,299,422+1.12
4978 นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ24,285,550-0.77
4979 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ24,245,492+2.04
4980 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล24,240,000-2.97
4981 นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)24,229,500-
4982 นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร24,223,108+1.10
4983 น.ส. วิญญู นานา24,217,020-0.88
4984 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,215,000-0.60
4985 นาย พรชัย จารุเมธี24,214,408+0.44
4986 นาย เหลือพร ปุณณกันต์24,203,152-0.58
4987 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา24,193,927-0.61
4988 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์24,189,083-1.18
4989 นาย บุญไชย ตันชัชวาล24,167,795+4.46
4990 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด24,159,810-0.60
4991 นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล24,155,164-0.58
4992 น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์24,131,250-
4993 นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ24,129,800-8.61
4994 นาย ภัชริ นิจสิริภัช24,119,620-
4995 น.ส. จารุมล สุภารัตน์24,119,200-2.05
4996 นาย ปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์24,118,299-
4997 Principal Property Income Retirement Mutual Fund24,113,880-0.79
4998 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด24,108,730-1.27
4999 นาย กฤช พนารัตน์24,091,000-0.69
5000 นาง เพ็ญณี ศรีทอง24,084,240-1.96