คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล36,750,000-
4502 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม36,665,565-0.11
4503 น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์36,644,800+0.31
4504 นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์36,643,049-0.25
4505 น.ส. มาลี กิตติชูโชติ36,610,000-
4506 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช36,600,000-0.82
4507 นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์36,557,828+0.60
4508 นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์36,556,394+1.12
4509 คุณ สุดา อัศวโภคิน36,490,000-
4510 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์36,487,816-
4511 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม36,487,087-
4512 น.ส. นฤมล แมงทับ36,484,606-0.08
4513 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH36,471,398+1.01
4514 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว36,469,080+0.99
4515 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี36,453,203-
4516 นาง ฐาปนี เทียนทอง36,407,700+0.79
4517 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด36,393,015-
4518 น.ส. ฐิติมา อุดม36,376,411+1.44
4519 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก36,367,250-
4520 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ36,311,250-0.97
4521 น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล36,300,000+2.48
4522 นาย สุรพล อาริยะธนาพร36,260,000+1.35
4523 นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์36,241,305+0.58
4524 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ36,222,696+0.56
4525 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท36,216,466-0.67
4526 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล36,186,500-1.45
4527 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ36,180,472+0.81
4528 นาย ธีระพล หวังมนตรี36,156,980-
4529 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ36,140,318-1.57
4530 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์36,104,626+0.71
4531 นาย วรุณ สนโสภณ36,081,000+2.23
4532 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร36,080,000+0.61
4533 นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์36,025,648+3.48
4534 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์36,017,930+0.43
4535 น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ36,013,985-
4536 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)36,000,000+0.83
4537 นาย จักรภพ สุคนธราช36,000,000-
4538 นาย ชวลิต หวังธำรง35,989,546+0.52
4539 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล35,956,245+0.51
4540 นาย ธีรพล สินไชย35,943,550+0.41
4541 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย35,938,145-
4542 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา35,930,918-1.82
4543 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร35,904,600-0.82
4544 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี35,892,786+1.56
4545 นาง สุจิตรา มงคลกิติ35,867,220+5.00
4546 นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก35,861,980-
4547 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์35,861,332-
4548 นาง นิภา ธีรนิติ35,840,760-
4549 นาย ธนสิทธิ์ ปัญญาทรานนท์35,825,730-
4550 นาย บดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,802,272-0.74
4551 นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,801,184-0.74
4552 น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,801,184-0.74
4553 นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,801,184-0.74
4554 น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,800,912-0.74
4555 นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,799,824-0.74
4556 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม35,770,240-
4557 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์35,763,405-0.68
4558 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร35,716,494-7.14
4559 นาย นรบดี ศศิประภา35,644,000+1.78
4560 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย35,600,000-
4561 นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล35,600,000-
4562 น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม35,592,500-
4563 นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม35,553,400-
4564 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์35,539,062-
4565 นาง ภัคจิรา วิทยา35,538,703-
4566 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์35,520,000-
4567 น.ส. วิไล เจริญวิทู35,496,000-
4568 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม35,481,728-
4569 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์35,475,328-
4570 นาย วีระศักดิ์ บุญวรเมธี35,469,671-1.16
4571 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย35,465,000+2.31
4572 นาย ศุภวัฒน์ เจียกภาพร35,437,920+2.52
4573 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์35,424,000-2.44
4574 นาง พนิดา ควรสถาพร35,411,683+0.18
4575 REXXAM CO., LTD.35,400,000-
4576 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์35,366,508+0.69
4577 น.ส. พิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุล35,350,000+1.98
4578 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม35,337,460-0.85
4579 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์35,331,257+1.79
4580 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์35,313,548-0.85
4581 นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร35,266,174-
4582 น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์35,249,181-0.72
4583 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด35,200,000-
4584 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร35,162,458-
4585 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ35,140,250-3.54
4586 น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร35,111,600-0.82
4587 นาย ธงชัย ศรีสันต์35,090,000+0.91
4588 น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์35,068,443+5.00
4589 น.ส. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ35,000,000-1.20
4590 นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร34,953,610-0.82
4591 นาย วินัย คล่องประกิจ34,937,403+1.90
4592 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข34,903,995+0.61
4593 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์34,885,428-0.98
4594 MR. WANGYOUP JHEE34,872,960+1.67
4595 นาย วิชัย แพทยานันท์34,870,500+0.74
4596 นาง อรพรรณ มายะการ34,858,999+2.22
4597 นาย พชร สังขรัตน์34,852,650-
4598 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี34,845,480-
4599 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร34,845,000+0.87
4600 นาย ฐิติกร สพโชคชัย34,800,000+0.43
4601 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)34,800,000+6.90
4602 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ34,800,000-1.15
4603 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ34,741,418-1.49
4604 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ34,708,440+10.26
4605 นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล34,661,928+0.76
4606 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์34,655,260+0.14
4607 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล34,558,766-
4608 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์34,552,504-
4609 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล34,531,900-
4610 SOJITZ ASIA PTE. LTD.34,457,500-0.56
4611 SUMITOMO CORPORATION34,457,500-0.56
4612 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด34,440,000-0.48
4613 นาย พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล34,430,900+1.98
4614 น.ส. เยาวลักษณ์ อุทิศกูล34,422,200+1.83
4615 นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์34,421,232-
4616 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์34,385,880-2.44
4617 นาย จำนงค์ พุทธิมา34,345,458-
4618 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์34,333,677-0.08
4619 น.ส. วิภาภรณ์ ตรีมุทธาพงศ์34,294,272-
4620 นาย ปวีณ นพคุณทอง34,202,000-1.38
4621 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)34,177,500+1.61
4622 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์34,155,100+1.00
4623 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์34,151,750-0.85
4624 นาย สัญญา หลีกุล34,132,000-1.09
4625 นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์34,076,700-3.17
4626 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์33,969,400-
4627 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค33,963,600-
4628 นาง อรุณี ศักดิ์ชัยเจริญกุล33,895,600+1.98
4629 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์33,862,416-0.54
4630 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร33,842,080+0.81
4631 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง33,825,126+1.12
4632 ICD (HK) LIMITED33,820,057-1.34
4633 นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง33,807,640+1.35
4634 นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร33,805,876-0.79
4635 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย33,772,212-0.65
4636 น.ส. วศินี เลาลิขิตนันท์33,750,000-1.20
4637 นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์33,744,740+1.35
4638 นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์33,744,000+1.35
4639 น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์33,744,000+1.35
4640 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน33,705,535-
4641 นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร33,670,000+1.35
4642 นาย ทนง สุวจนกร33,660,000+1.01
4643 นาง วันเพ็ญ ปัญญาสาคร33,647,800+1.35
4644 น.ส. บุญสิตา ศักดิ์ชัยเจริญกุล33,633,000+1.98
4645 นาย สุขุมา ชยานนท์33,603,400-
4646 นางสาว ฐานรัตน์ อัศวศิรโยธิน33,600,000+1.56
4647 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี33,596,145+1.01
4648 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์33,587,379-
4649 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์33,587,190-
4650 นาย ภัชริ นิจสิริภัช33,542,481-10.40
4651 นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ33,503,500-2.12
4652 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร33,500,832-
4653 นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย33,436,700+0.84
4654 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล33,432,000-
4655 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล33,425,000+2.86
4656 นาย นรินทร์ นฤหล้า33,420,411+2.21
4657 นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ33,411,875-1.26
4658 นาง สุภาพร คัณธามานนท์33,402,930+1.82
4659 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ33,400,000-0.60
4660 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์33,399,311-0.85
4661 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์33,390,000-
4662 นาย ณรงค์ แสงสุริยะ33,360,000+1.44
4663 MR. DAVID LAWRENCE MICHAELS33,356,856-0.98
4664 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์33,350,000-
4665 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา33,297,000+2.20
4666 นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณ33,286,420+1.83
4667 นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์33,283,166-
4668 น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน33,279,150+0.67
4669 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์33,277,500-
4670 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์33,263,149+0.28
4671 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์33,252,580+0.89
4672 นาย ณัฐพล กาญจนชูศักดิ์33,239,220-
4673 นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ33,222,300-1.35
4674 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม33,158,550+0.35
4675 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ33,151,999-1.49
4676 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์33,139,268-0.73
4677 KINGSMEN CREATIVES LTD.33,120,000+1.45
4678 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด33,083,958-0.87
4679 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์33,060,000-1.15
4680 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์33,041,775-3.38
4681 น.ส. ขจิตร ชวนะนันท์33,040,000-
4682 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์33,024,990-
4683 น.ส. อรอุบล ชมเดช33,022,172+0.47
4684 นาง วิภาณี ตริลลิต33,020,000+2.36
4685 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์32,981,877-
4686 นาย โชติ โภควนิช32,981,739+2.48
4687 นาย วีระ สุธีโสภณ32,971,704-0.98
4688 นาย วินัย ตั้งคำ32,968,000+0.83
4689 นาย วิรัช พันธ์สุขุมธนา32,930,004-
4690 นาย ณพล กรินทรากุล32,928,000-0.68
4691 น.ส. ปานบัว บุนปาน32,906,698-
4692 นาย สุชาติ จริยกชกร32,899,948+1.49
4693 นาย โสฬส คงคามี32,885,424-2.27
4694 MISS CHANG, MIN-FANG32,876,356-0.54
4695 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล32,847,796-
4696 นาย พหล ลิมปิสุข32,838,516-0.99
4697 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา32,836,236-
4698 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์32,835,006-
4699 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล32,821,890-
4700 MR. YEONG CHEOL CHOI32,820,480+1.67
4701 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์32,805,495-
4702 นาย วีระ ศุภราทิตย์32,802,400+1.01
4703 นาย อิษฎา พรกุล32,800,000-2.44
4704 นาย สนิท ดุษฎีโหนด32,776,002+0.71
4705 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ32,773,200-0.54
4706 น.ส. ภัคจิรา รัชกิจประการ32,762,400-1.07
4707 นาย พรหมมาตร์ ชายสิม32,709,420+0.56
4708 นาย นนทฉัตร กุลประภา32,702,000+2.03
4709 นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล32,700,000+1.83
4710 นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์32,695,669+1.42
4711 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์32,649,870+2.00
4712 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม32,635,000-0.93
4713 นาง สุพร วัธนเวคิน32,597,644+2.88
4714 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ32,557,151-0.05
4715 นาย พิชิต ชินวิทยากุล32,500,880-1.72
4716 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล32,413,954-3.57
4717 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์32,393,020-0.76
4718 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์32,385,000+2.36
4719 MR. CHUA CHENG KHUAN32,320,000-
4720 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์32,317,530-
4721 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์32,285,075-
4722 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์32,280,300+1.71
4723 นาง นิภา ชลสายพันธ์32,268,804-0.81
4724 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด32,203,680-
4725 นาย กิรินทร์ นฤหล้า32,199,156+2.44
4726 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร32,164,000-0.53
4727 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร32,132,352+0.72
4728 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์32,120,780-0.85
4729 นาย วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์32,118,000+1.89
4730 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา32,092,000-
4731 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์32,075,600-0.37
4732 น.ส. ศิริวรรณ อัศวอารักษ์วงศ์32,060,000-
4733 MR. JIN-LONG FANG32,040,000+1.12
4734 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล32,033,217-1.35
4735 นาง จริยา ลีละวัฒน์32,015,949-0.86
4736 นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล32,000,000+25.00
4737 นาย สมชาย อโณทัยยืนยง32,000,000-
4738 น.ส. นิตยา สงวนคงวิไล32,000,000+5.47
4739 นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์31,996,577+4.35
4740 นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี31,992,175-
4741 นาง นพรัตน์ สุขชัย31,980,000-
4742 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ31,973,400+3.76
4743 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส31,950,000-
4744 นาย อมร ศรีชวาลา31,944,360-6.67
4745 นาย สุรชัย ขยันงาน31,926,024-0.68
4746 นาย มงคล จิรพัฒนกุล31,905,294-0.29
4747 นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์31,902,472+0.81
4748 นาย ไชยพร อาชากุล31,892,000+2.52
4749 น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์31,872,654+0.98
4750 นาย สุชน สิมะกุลธร31,827,035-0.95
4751 นาย สุรพร สิมะกุลธร31,809,884-0.95
4752 น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ31,800,000-0.94
4753 นาย กฤษดา ชัยสุพัฒน์31,800,000+1.89
4754 นาย เชวง อพาธา31,794,182+2.52
4755 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์31,784,000+0.43
4756 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ31,783,953-
4757 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์31,674,239-
4758 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล31,674,239-
4759 นาย อรรณพ วรรณประเสริฐ31,657,200+0.81
4760 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง31,622,000-
4761 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์31,598,644-
4762 กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ31,538,520+10.26
4763 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ31,535,440+0.07
4764 นาย มงคล อุดมเพชราภรณ์31,484,640+1.12
4765 นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัย31,482,000+0.94
4766 นาย นาคินท์ วงศ์วสุ31,469,600+1.44
4767 นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล31,468,868+1.87
4768 นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา31,458,000+1.33
4769 นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร31,404,090+2.52
4770 นาย ศรีชัย ครุสันธิ์31,400,980+3.48
4771 นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม31,366,663+1.20
4772 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว31,327,785+4.29
4773 บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด31,281,720-0.99
4774 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล31,254,384-
4775 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี31,252,143+1.27
4776 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์31,186,000-
4777 นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์31,160,500-
4778 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์31,155,244+1.41
4779 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล31,132,058+0.54
4780 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ31,126,616-
4781 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร31,103,670+1.16
4782 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์31,095,880-0.56
4783 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .31,085,600+0.96
4784 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์31,081,232-
4785 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี31,077,173+1.02
4786 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์31,071,644+2.00
4787 นาย รนัท เลียวเลิศสกุุลชัย31,071,291-
4788 นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์31,050,540+2.14
4789 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์31,048,242-
4790 น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล31,047,449-0.65
4791 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์31,037,408-0.94
4792 นาง มาลา คุณสัตยานนท์31,029,400-0.25
4793 นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์31,000,000-0.65
4794 น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์30,942,000+1.57
4795 นาง สุพิน ศิริโภค30,920,232+2.11
4796 น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง30,920,076+0.65
4797 นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์30,885,512-1.79
4798 พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี30,880,352-1.36
4799 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา30,873,232-0.96
4800 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์30,825,406-
4801 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS30,820,848-0.41
4802 MR. JOHN ANTONY WILKINSON30,820,848-0.41
4803 นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ30,780,000+2.63
4804 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี30,777,736-0.94
4805 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น30,759,974+2.03
4806 MR. HUYNH NGOC PHIEN30,748,819-0.41
4807 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร30,728,777+0.94
4808 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์30,712,500+0.57
4809 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร30,668,000-0.53
4810 นาย ณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์30,650,862+0.71
4811 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร30,621,000+1.16