คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 29/11/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์33,495,706-
4502 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์33,495,500-
4503 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)33,474,069-
4504 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย33,440,000-
4505 นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ33,381,526-
4506 นาง ชลลดา สุวรรณมงคล33,374,000-
4507 ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD.33,320,000-
4508 นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์33,283,855-
4509 คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล33,250,000-
4510 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม33,174,000-
4511 นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ33,159,965-
4512 นาย สุทิน อัษฎาธร33,150,912-
4513 น.ส. นันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี33,145,361-
4514 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์33,105,296-
4515 นาย บุญทรง อัศวโภคิน33,101,135-
4516 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์33,079,388-
4517 MR. KUAN-PING TSENG33,075,000-
4518 MR. KUAN-SHUN TSENG33,075,000-
4519 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์33,066,667-
4520 นาย ชวิศ สุวรรณพรินทร์33,000,000-
4521 นาย กษิดิ สุวรรณพรินทร์33,000,000-
4522 นาง พิกุล พานิช33,000,000-
4523 น.ส. ณิชชนา สุวรรณพรินทร์33,000,000-
4524 นาย สมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์32,987,940-
4525 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์32,980,000-
4526 นาง วลัยพร สมภักดี32,980,000-
4527 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ32,970,401-
4528 นาย กนก ศรีกนก32,956,000-
4529 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร32,955,048-
4530 นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล32,946,813-
4531 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์32,945,487-
4532 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์32,942,016-
4533 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม32,940,000-
4534 นาย วสันต์ นันทขว้าง32,871,470-
4535 นาย ธนกฤต เวศน์ปฐม32,868,000-
4536 น.ส. อัจฉรา โพธิ์เหลือ32,854,800-
4537 นาย วิชัย วิเชียรวัฒนชัย32,849,600-
4538 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล32,837,433-
4539 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ32,827,392-
4540 นาง ศัลยา จารุจินดา32,815,345-
4541 นาย พงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล32,800,314-
4542 นาย แสงชัย วสุนธรา32,777,144-
4543 นาย วรการ วิไลชนม์32,774,628-
4544 MISS BOON CHIA PEI32,750,000-
4545 MR. CHEN, YU-YU32,740,785-
4546 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์32,690,105-
4547 นาง วิภา คล่องประกิจ32,686,950-
4548 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล32,681,300-
4549 นาย วีระพล ลีลาประชากุล32,649,792-
4550 นาง กิตติยา ชาติวุฒิกอบกุล32,647,204-
4551 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ32,631,680-
4552 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด32,592,400-
4553 นาง ราณี เอื้อทวีกุล32,533,640-
4554 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์32,512,563-
4555 MRS. HO MINFONG32,511,798-
4556 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์32,496,850-
4557 นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์32,486,400-
4558 น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์32,484,000-
4559 น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา32,469,355-
4560 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์32,436,898-
4561 นาง สุพิน ศิริโภค32,421,224-
4562 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์32,417,840-
4563 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ32,410,800-
4564 นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ32,400,000-
4565 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์32,400,000-
4566 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล32,400,000-
4567 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร32,363,496-
4568 นาง ธนภร นันที32,330,659-
4569 นาย สามารถ ยิ้มศิริ32,316,480-
4570 นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์32,304,825-
4571 นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ32,298,000-
4572 นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา32,296,500-
4573 นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ32,288,000-
4574 นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช32,276,880-
4575 บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จำกัด32,265,920-
4576 SUMITOMO CORPORATION32,243,750-
4577 SOJITZ ASIA PTE. LTD.32,243,750-
4578 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ32,201,400-
4579 นาย นพดล พรมีไชย32,200,000-
4580 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล32,196,940-
4581 MR. HUYNH NGOC PHIEN32,186,264-
4582 นาง เสาวคุณ ครุจิตร32,185,740-
4583 นาย วีระเดช กิติกรอรรถ32,154,432-
4584 นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา32,154,432-
4585 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร32,130,000-
4586 นาง ดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ32,092,830-
4587 น.ส. ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี32,091,345-
4588 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร32,068,455-
4589 นาย พิทักษ์ วชิระศักดิ์มงคล32,060,000-
4590 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร32,020,000-
4591 นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมล32,016,950-
4592 นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล32,000,000-
4593 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล32,000,000-
4594 นาย ธีรกรณ์ ไรวา32,000,000-
4595 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์31,959,779-
4596 นาย ศรีชัย ครุสันธิ์31,947,084-
4597 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา31,920,000-
4598 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร31,920,000-
4599 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล31,892,362-
4600 นาย อภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์31,880,715-
4601 น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ31,876,225-
4602 นาง พิชมัย ติยะวนิช31,850,000-
4603 น.ส. ชไมพร อภิกุลวณิช31,838,450-
4604 นาง วารุณี เพชรสุทธิ31,815,000-
4605 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ31,749,200-
4606 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม31,740,799-
4607 นาย กษิดิศ หิมกร31,736,575-
4608 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด31,725,029-
4609 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล31,725,000-
4610 น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย31,721,184-
4611 MR. JIN-LONG FANG31,680,000-
4612 น.ส. วรรณวิมล ธาราทิพย์มนต์31,680,000-
4613 นาย ยงศีล รุ่งชีวา31,668,148-
4614 นาย นำชัย นำชัยศิริ31,612,576-
4615 นาย สนิท ดุษฎีโหนด31,605,431-
4616 นาย ธรณิศ กรรณสูต31,596,275-
4617 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ31,590,838-
4618 น.ส. ปนิษฐา บุรี31,544,240-
4619 น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล31,512,813-
4620 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม31,512,000-
4621 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์31,479,375-
4622 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)31,440,000-
4623 นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย31,425,403-
4624 นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา31,387,824-
4625 นาย เชษฐ เหมือนส้ม31,373,900-
4626 บริษัท บุญทรง จำกัด31,359,900-
4627 SMPR Holding Pte. Ltd.31,359,149-
4628 น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ31,350,000-
4629 นาย สุขุมา ชยานนท์31,332,900-
4630 นาย สนอง สวยพริ้ง31,316,625-
4631 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย31,300,965-
4632 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ31,200,000-
4633 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์31,200,000-
4634 นาย ชูรัช พจนาลัย31,200,000-
4635 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ31,171,200-
4636 น.ส. นันทภัค ศิริชัยประเสริฐ31,114,830-
4637 นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์31,076,300-
4638 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์31,071,216-
4639 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ31,041,150-
4640 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล31,005,833-
4641 นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์30,980,120-
4642 นาย วิเชียร แพทยานันท์30,950,088-
4643 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ30,866,000-
4644 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์30,848,220-
4645 น.ส. วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ30,824,265-
4646 นาย ยุตินัย ติรกานันท์30,786,306-
4647 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์30,780,247-
4648 นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลา30,780,000-
4649 น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา30,780,000-
4650 นาย กฤติน วิมลเฉลา30,780,000-
4651 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .30,761,855-
4652 Novotel Investments Limited30,750,000-
4653 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร30,693,500-
4654 นาย คมวิช จารุศร30,684,684-
4655 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี30,683,712-
4656 นาย ภานุต อยู่ทอง30,650,600-
4657 นาย สิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล30,647,266-
4658 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช30,600,000-
4659 นาย ปรีชา ใคร่ครวญ30,553,209-
4660 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์30,552,839-
4661 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ30,544,250-
4662 นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ30,536,800-
4663 นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ30,528,127-
4664 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย30,527,412-
4665 นาย ทิวา จารึก30,503,832-
4666 นาง อริยพร ไทยจินดา30,501,625-
4667 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร30,459,940-
4668 นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์30,429,651-
4669 นาย จิรธรรม เล้าวงษ์30,422,000-
4670 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล30,404,878-
4671 บริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด30,361,400-
4672 บริษัท พรี-พราว จำกัด30,336,000-
4673 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS30,319,696-
4674 MR. JOHN ANTONY WILKINSON30,319,696-
4675 นาง พนิดา ศรีสันต์30,240,000-
4676 นาง วรกานต์ เจียรเกียรติ30,235,140-
4677 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์30,132,840-
4678 นาง พินิดา ดาวพิเศษ30,118,117-
4679 น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี30,071,695-
4680 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด30,066,144-
4681 นาย อลัมพล เจริญกิจ30,048,000-
4682 นาง พัชรี ศรีตระกูล30,044,564-
4683 นาย ศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง29,999,000-
4684 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์29,988,000-
4685 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ29,987,000-
4686 นาง นภา จามิกรณ์29,982,900-
4687 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ29,952,000-
4688 นาง นิอร เจริญกิจ29,952,000-
4689 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ29,952,000-
4690 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ29,952,000-
4691 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ29,952,000-
4692 นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ29,945,011-
4693 นาย สุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์29,928,000-
4694 MR. HNG CHEOW TEIK29,905,990-
4695 นาย ธงชัย จิรดิลก29,904,270-
4696 นาย ชุติไชย นภาศัพท์29,867,198-
4697 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส29,850,000-
4698 นาย ธีระพงษ์ นามโท29,805,384-
4699 นาย วรพจน์ จรรย์โกมล29,777,223-
4700 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์29,765,904-
4701 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.29,732,686-
4702 นาง อมรวรรณ์ ตั้งนุกูลกิจ29,729,882-
4703 นาย สกล สัณหฉวี29,729,454-
4704 MR. CHAN YING TING29,707,920-
4705 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์29,689,804-
4706 น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร29,679,660-
4707 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ29,670,508-
4708 นาง นุดี หนูไพโรจน์29,651,678-
4709 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์29,640,000-
4710 น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล29,639,940-
4711 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา29,606,000-
4712 นาย โอภาส พฤติภัทร29,601,000-
4713 นาย ธันว์ วุฒิธรรม29,589,893-
4714 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์29,520,000-
4715 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา29,500,388-
4716 น.ส. อรอุบล ชมเดช29,488,848-
4717 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส29,475,000-
4718 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ29,472,275-
4719 น.ส. สิริน คงอุดมสิน29,468,718-
4720 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด29,452,500-
4721 น.ส. กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์29,441,601-
4722 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์29,418,004-
4723 นาง ณษิกา มีมโนนันท์29,417,839-
4724 น.ส. วีราวรรณ ธาราทิพย์มนต์29,400,800-
4725 นาย กิตติ เพชรสุนทรสกุล29,400,000-
4726 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด29,400,000-
4727 นาย ปรัชญา เตียวเจริญ29,400,000-
4728 นาย เสรี ตันชูเกียรติ29,400,000-
4729 น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์29,388,339-
4730 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช29,360,000-
4731 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล29,326,360-
4732 นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์29,288,617-
4733 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี29,288,064-
4734 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์29,281,108-
4735 น.ส. ศรีสกุล ฟูตระกูล29,270,160-
4736 นาง วิมลวรรณ จรัญวงศ์29,250,000-
4737 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)29,240,000-
4738 น.ส. รัตนา คล่องประกิจ29,203,050-
4739 นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์29,180,950-
4740 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์29,174,503-
4741 นาย อำนวย กาญจโนภาศ29,171,320-
4742 น.ส. สุกัญญา มูลรัตน์29,120,000-
4743 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย29,095,516-
4744 นาย สาธิต กุมาร29,081,360-
4745 น.ส. พัสสน ไชยกุล29,069,177-
4746 นาย สุเมธ สิมะกุลธร29,052,971-
4747 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี29,000,000-
4748 นาย ศักดา ศรีสังคม28,960,000-
4749 บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด28,950,000-
4750 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด28,936,640-
4751 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร28,906,560-
4752 นาง หวานเมือง สี่28,893,480-
4753 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด28,864,000-
4754 นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณ28,827,872-
4755 น.ส. วราพร ไชยราช28,817,081-
4756 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล28,814,087-
4757 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด28,802,395-
4758 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์28,800,000-
4759 นาย วินัย ตั้งคำ28,797,000-
4760 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด28,790,348-
4761 นาย วรภพ จารุศร28,778,423-
4762 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล28,769,850-
4763 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์28,737,000-
4764 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ28,731,000-
4765 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด28,715,700-
4766 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล28,709,938-
4767 นาย อรรนพ จุลพันธ์28,698,913-
4768 นาย ชวน ตั้งมติธรรม28,677,263-
4769 นาย ต่อโชค เล้าลือชัย28,632,240-
4770 นาย วัฒนะ เฮงเกียรติศักดิ์28,600,250-
4771 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ28,563,630-
4772 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร28,547,100-
4773 น.ส. ธัญธิดา หวังธำรง เฮลบาร์ธ28,537,125-
4774 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์28,516,884-
4775 นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล28,501,600-
4776 นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์28,482,000-
4777 นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ28,469,150-
4778 BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.28,424,574-
4779 น.ส. ศศิธร โชติกโกวิท28,419,304-
4780 MR. HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)28,417,500-
4781 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์28,410,695-
4782 น.ส. ณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร28,403,660-
4783 PRINCIPAL PROPERTY INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND28,394,640-
4784 นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล28,380,000-
4785 บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด28,380,000-
4786 นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา28,322,000-
4787 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู28,305,899-
4788 น.ส. รภัทภร ตรงวงศา28,305,792-
4789 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง28,295,460-
4790 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ28,293,780-
4791 นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย28,267,000-
4792 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES28,260,000-
4793 กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 5028,235,200-
4794 นาย ฉัตรชัย ธีระสุต28,191,338-
4795 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ28,170,426-
4796 น.ส. นิรินทร์ จุ้ยอินทร์28,141,659-
4797 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์28,133,625-
4798 นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด28,131,192-
4799 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช28,117,500-
4800 นาย สุชาติ มายะการ28,100,241-
4801 นาย เทอดสกุล วิวิธวร28,085,000-
4802 นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์28,081,300-
4803 นาย ไพศาล ยอดศิรจินดา28,050,000-
4804 นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร28,045,482-
4805 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH28,010,678-
4806 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด28,000,000-
4807 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์28,000,000-
4808 นาง มะลิวัลย์ วงศ์ชินศรี28,000,000-
4809 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล27,998,831-
4810 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร27,965,400-
4811 นาง พิมพ์ใจ อินาลา27,935,000-
4812 นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง27,927,781-
4813 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส27,927,680-
4814 น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร27,916,600-
4815 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล27,903,100-
4816 น.ส. ปานบัว บุนปาน27,858,874-
4817 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์27,839,808-
4818 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)27,838,125-
4819 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต27,829,098-
4820 นาง นพรัตน์ สุขชัย27,820,000-
4821 นาง สุภาพร คัณธามานนท์27,815,531-
4822 นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร27,790,985-
4823 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ27,783,229-
4824 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์27,743,872-
4825 นาง วนิดา พัฒนะเอนก27,742,000-
4826 นาย นริศ แพทยานันท์27,740,000-
4827 บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด27,736,752-
4828 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย27,735,634-
4829 นาย เมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม27,732,780-
4830 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)27,728,958-
4831 นาย พงศ์ธร เจริญกุล27,720,800-
4832 MR. YEH-WEN LEE27,720,000-
4833 นาย อัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา27,711,451-
4834 นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์27,691,650-
4835 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์27,648,000-
4836 นาย สมบัติ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์27,645,748-
4837 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์27,625,284-
4838 นาง วรรณา ลาภส่งผล27,600,000-
4839 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์27,598,208-
4840 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์27,597,540-
4841 นาง วนิดา แซ่จิว27,576,265-
4842 นาย วชร ตัณศิริชัยยา27,560,000-
4843 นาง วัชราภรณ์ ก่อเกียรติพิทักษ์27,502,125-
4844 น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง27,477,931-
4845 นาย ชัยยศ เขมัษเฐียร27,457,236-
4846 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ27,453,172-
4847 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์27,450,090-
4848 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล27,429,360-
4849 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์27,379,953-
4850 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี27,351,000-
4851 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล27,350,484-
4852 นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์27,344,796-
4853 นาย ชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล27,314,250-
4854 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์27,306,000-
4855 นาย แสงแรก ชลศรานนท์27,306,000-
4856 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร27,300,000-
4857 นาย กิตติ ติกขปัญญกุล27,266,040-
4858 คุณ สุดา อัศวโภคิน27,265,000-
4859 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง27,260,000-
4860 น.ส. พินธัส ไชยกุล27,250,503-
4861 นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย27,239,500-
4862 น.พ. บุญเติม วิบูลย์อุทัย27,238,185-
4863 นาง ณัฐหทัย เมธา27,184,024-
4864 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์27,162,000-
4865 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฎฐ์27,149,868-
4866 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์27,143,309-
4867 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด27,140,000-
4868 นาย ธีรธัช พูลเกษม27,096,647-
4869 MISS JUI-TING CHANG27,044,160-
4870 นาง วิภาณี ตริลลิต27,040,000-
4871 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด27,036,496-
4872 น.ส. กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา27,009,564-
4873 นาย มงคล วณิชภักดีเดชา26,989,733-
4874 นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล26,989,726-
4875 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร26,975,808-
4876 น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์26,956,274-
4877 น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน26,928,000-
4878 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล26,910,000-
4879 นาย เพชร แพรวพรายกุล26,908,009-
4880 นาย ถิรเดช จิระประกอบชัย26,905,744-
4881 นาย อภิรักษ์ จิระพจชพร26,904,675-
4882 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ26,866,000-
4883 น.ส. จิราพัชร ไชยวรรณา26,854,577-
4884 นาย วิเชียร เจียกเจิม26,852,320-
4885 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์26,840,000-
4886 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี26,720,460-
4887 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ26,716,946-
4888 นางสาว อนัญญา พุ่มเสนาะ26,663,000-
4889 นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์26,640,000-
4890 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ26,603,304-
4891 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์26,600,000-
4892 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์26,600,000-
4893 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์26,600,000-
4894 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์26,576,000-
4895 น.ส. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ26,541,960-
4896 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์26,520,000-
4897 นาง จันทรา เชื้อธนะภิญโญ26,512,500-
4898 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล26,511,995-
4899 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Company Limited26,455,000-
4900 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด26,438,094-
4901 นาง ชนิดา ฟองอมรกุล26,400,000-
4902 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์26,398,360-
4903 นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ26,395,927-
4904 นาย กายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์26,387,143-
4905 นาย ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล26,378,968-
4906 นาย วีระพล โชติวิจิตร26,376,198-
4907 นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง26,356,720-
4908 นาย วริศ โพธิ์อบ26,351,500-
4909 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล26,334,000-
4910 นาย เหลือพร ปุณณกันต์26,328,904-
4911 นาง สุพร วัธนเวคิน26,328,866-
4912 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์26,320,000-
4913 นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ26,315,124-
4914 นาง ศลีรา พนาพงศ์วศิน26,261,996-
4915 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข26,258,300-
4916 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง26,257,734-
4917 นาย กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์26,254,800-
4918 นาย พิชัย พัชรชวลิต26,250,000-
4919 นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะ26,200,000-
4920 นาย ธนดล สุจิภิญโญ26,073,607-
4921 นาย วีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน26,066,304-
4922 นาย ธนพล จิวจินดา26,046,400-
4923 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์26,028,170-
4924 นาย อนุชา แสงเจริญวนากุล26,027,459-
4925 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์26,021,597-
4926 นาย กิตติพล พรพิทักษ์วงศ์26,021,520-
4927 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์26,019,168-
4928 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM26,000,000-
4929 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง25,996,000-
4930 นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ25,994,840-
4931 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล25,981,800-
4932 ด.ช. พลัฎฐ์ ชมกลิ่น25,969,500-
4933 นาง พิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล25,938,891-
4934 นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค25,925,200-
4935 นาย วงศกร เทพเจริญ25,907,558-
4936 นาย วิชัย อรุณกมลศรี25,900,800-
4937 นาย ธนรัชต์ คล้ายมณี25,900,000-
4938 นายแพทย์ ดร. ณัฐพล ธรรมโชติ25,892,418-
4939 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์25,884,950-
4940 นาย พีระ นีรพิทักษ์25,875,000-
4941 นาย พศิน เลิศวิไล25,874,940-
4942 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล25,870,000-
4943 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล25,870,000-
4944 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์25,860,240-
4945 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ25,842,800-
4946 นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ25,839,000-
4947 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์25,810,000-
4948 นาย ชนัตถ์ วรวงศ์วสุ25,805,900-
4949 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร25,790,940-
4950 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์25,757,931-
4951 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ25,756,135-
4952 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร25,719,994-
4953 นาย สิทธิชัย สุวรรณจงสถิต25,716,280-
4954 น.ส. สุจิตรา แสงวงศ์กิจ25,704,000-
4955 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์25,695,780-
4956 นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์25,694,148-
4957 นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ25,681,326-
4958 นาย ประยูร รัตนไชยานนท์25,659,375-
4959 นาย อภิชัย เอกมั่น25,655,760-
4960 นาง วิภาวรรณ เตชาพลาเลิศ25,652,250-
4961 นาย จิรศักดิ์ จิยะจันทน์25,611,168-
4962 น.ส. นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร25,600,368-
4963 นาง ดาริกา ปุณณกันต์25,600,000-
4964 นาง ธนนันท์ ซาโต25,599,596-
4965 นาย ทศพล สุริยะพงศ์ไชย25,595,398-
4966 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์25,562,442-
4967 น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์25,542,335-
4968 นาย ชนนพล ชนุหะชา25,513,137-
4969 นาย ลิขิต วังศานุตร25,503,520-
4970 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์25,498,984-
4971 นาย ประยุทธ เทพมังกร25,460,000-
4972 นาย สวัสดิ์ พนาพงศ์วศิน25,440,192-
4973 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)25,400,000-
4974 นาง พิมพ์ใจ กิจจาเจริญชัย25,367,819-
4975 นาย ทวีมิตร กมลมงคลสุข25,357,500-
4976 KAP Holdings Ltd.25,353,237-
4977 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล25,346,328-
4978 MRS. FONG-CHIAO FANG LEE25,344,000-
4979 นาย สุทธิวุฒิ รัชกิจประการ25,330,755-
4980 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล25,307,226-
4981 นาง วณา คงเดชาเลิศ25,305,658-
4982 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 525,304,090-
4983 นาย วามิล ฮ้อแสงชัย25,263,986-
4984 นาย ไพศาล ศังขวณิช25,227,016-
4985 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม25,222,500-
4986 นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์25,213,203-
4987 น.ส. ขจิตร ชวนะนันท์25,200,000-
4988 นาย วุฒิชัย พงษ์ศักดิ์25,200,000-
4989 นาง นิรมล รุจิราโสภณ25,198,970-
4990 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว25,196,808-
4991 น.ส. ศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์25,182,000-
4992 นาย วีระ ศุภราทิตย์25,177,000-
4993 นาย ณัฐพงศ์ วิเศษศิริ25,165,338-
4994 นาย ชัยพร วงศ์แสงอนันต์25,160,000-
4995 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ25,141,492-
4996 น.ส. สุภัตรา แปงการิยา25,130,630-
4997 น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ25,101,313-
4998 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์25,079,769-
4999 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์25,071,000-
5000 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์25,060,000-