คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น41,119,260-
4502 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล41,100,000+0.76
4503 นาย ณรัฐ จิวาลัย41,070,000-3.60
4504 นาย กฤช พนารัตน์41,066,600-0.68
4505 คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์41,061,120-
4506 นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล41,061,120-
4507 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)41,059,640-1.57
4508 นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญ41,043,201-1.52
4509 น.ส. เมทินี งามจิตรเจริญ41,043,201-1.52
4510 นาย สุทธิพร จันทวานิช41,038,299-1.11
4511 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)41,035,250-0.40
4512 SUMITOMO CORPORATION41,002,500-2.82
4513 SOJITZ ASIA PTE. LTD.41,002,500-2.82
4514 น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์41,000,000-19.51
4515 นาย โดม พรหมายน40,954,530-
4516 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์40,951,500+1.95
4517 นาย ณรงค์ แสงสุริยะ40,940,000-0.56
4518 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้40,833,660+0.88
4519 ดร. พรพิน ชัยวิกรัย40,783,500-1.75
4520 น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์40,759,958+11.63
4521 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์40,748,190-
4522 นาย ประกิต อัศวกาญจน์40,697,794-0.65
4523 นาย นพดล นพคุณ40,667,625-
4524 นาย ณปณต ไชยะภินันท์40,664,000-1.92
4525 น.ส. อุรชา ไชยะภินันท์40,664,000-1.92
4526 นาย วิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรสิริ40,654,425+3.81
4527 นาง สุกัลยา ทองพันธ์40,644,788+4.75
4528 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ40,640,000-3.15
4529 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์40,630,920+0.61
4530 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์40,630,488+0.50
4531 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ40,596,849-1.11
4532 น.ส. วศินี เลาลิขิตนันท์40,552,000-1.46
4533 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)40,420,000+2.13
4534 นาย นันทวัฒน์ มณีรอด40,402,317-
4535 นาย บุญทรง อัศวโภคิน40,333,316-
4536 นาย มนัส สายสุข40,322,104-0.57
4537 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล40,311,540+0.58
4538 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์40,310,000-
4539 นาย นาคินท์ วงศ์วสุ40,299,200-0.56
4540 นาย นำชัย นำชัยศิริ40,254,177-
4541 บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด40,250,000+2.86
4542 นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ40,177,124-0.96
4543 นาย ธนพล บุญวรุตม์40,173,654+2.56
4544 นาย ธนพล หวังธีระประเสริฐ40,168,600-1.03
4545 น.ส. รีวา ส่งวัฒนา40,109,576-5.31
4546 นาย ชาญชัย พาณิชยารมณ์40,076,399-
4547 นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม40,062,013-
4548 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร40,055,736+2.04
4549 นาย อานนท์ สิมะกุลธร40,044,395+0.69
4550 นาย วิวัฒน์ อุตสาหจิต39,979,600-1.57
4551 นาย อาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์39,964,240-10.17
4552 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง39,964,000+0.49
4553 นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา39,955,200-0.26
4554 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร39,954,565-0.54
4555 นาย ศุภณัฐ เสมอใจ39,929,500-0.77
4556 นาง ธิติมา หวังธีระประเสริฐ39,886,000-1.30
4557 นาย วีระพล อดิเรกสาร39,869,250-
4558 นาย ปรีชา วสุโสภณ39,817,320-
4559 น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณ39,814,500-1.57
4560 นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี39,781,797-
4561 น.ส. ภัทรา ทั่งวัฒโนทัย39,780,000+1.92
4562 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล39,752,222-0.51
4563 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล39,750,000-0.63
4564 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์39,750,000-0.63
4565 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์39,750,000-0.63
4566 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล39,750,000-0.63
4567 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล39,750,000-0.63
4568 น.ส. สิริน คงอุดมสิน39,741,458-1.94
4569 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร39,735,360-0.69
4570 นาย สุรเชษฐ์ บุญญาเสถียร39,664,386-7.87
4571 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล39,653,805-0.63
4572 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา39,629,940-
4573 นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์39,619,125-0.77
4574 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว39,594,880-1.92
4575 นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์39,581,083-
4576 นาย อมรินทร์ นฤหล้า39,580,800-0.47
4577 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร39,546,576-0.93
4578 น.ส. มนัญญา พลากรกิจวัฒนา39,534,500+0.82
4579 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช39,527,500-2.06
4580 นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม39,520,404+0.87
4581 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์39,520,000-3.85
4582 นาย สุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ39,496,482+0.64
4583 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์39,440,000-2.59
4584 น.ส. วรพร กิตติคุณ39,415,350-1.58
4585 นาย อมร ศรีชวาลา39,398,044-2.70
4586 นาย สุเมธ สิมะกุลธร39,381,014+0.69
4587 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร39,360,000+2.92
4588 นาย พหล ลิมปิสุข39,341,192-
4589 นาย ธีระพงษ์ นามโท39,333,280+1.22
4590 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด39,324,232+0.48
4591 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ39,323,010+0.42
4592 นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์39,322,500-
4593 นาย สุพจน์ วรรณโรจน์39,229,400-3.04
4594 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี39,223,626-0.46
4595 นาง บุญพร้อม ชินพิลาศ39,171,591-
4596 นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ39,168,000-5.83
4597 นาง อรุณี หวั่งหลี39,160,000-0.56
4598 นาย สมบูรณ์ โสพร39,120,729-
4599 นาง วณา คงเดชาเลิศ39,117,280-0.56
4600 นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ39,101,946-
4601 นาย วรพจน์ ดีจริยา39,097,572-0.06
4602 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์39,039,638+2.29
4603 นาย ไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์39,009,380-1.46
4604 นาย วิเชียร จิระกรานนท์39,004,000-1.51
4605 REXXAM CO., LTD.39,000,000+0.77
4606 MR. CHAN CHI KEUNG38,964,699-
4607 นาย พิสิฐ ดุรงคพิทยา38,912,800-1.57
4608 น.ส. ปนิษฐา บุรี38,880,000-0.74
4609 นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล38,863,373+0.68
4610 นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ38,856,879-
4611 นาย สาธิต สุดบรรทัด38,850,000+0.90
4612 น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์38,829,846-1.52
4613 น.ส. วันวัสสา สวินทร38,811,184-
4614 นาย วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์38,784,000+3.12
4615 นาย อัณณพ พุ่มกุมาร38,752,000-1.56
4616 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ38,686,000-
4617 นาง สุพร นิติภาวะชน38,600,144+0.64
4618 นาย เพชร แพรวพรายกุล38,571,000-
4619 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)38,522,289+0.52
4620 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร38,501,555+2.29
4621 น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์38,486,250-0.32
4622 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร38,480,000-2.00
4623 นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร38,445,911-
4624 นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร38,440,000-
4625 นาย กฤษดา ชัยสุพัฒน์38,400,000+3.12
4626 นาย สุชีพ บุญวีระ38,376,399-
4627 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์38,274,000-0.60
4628 นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย38,258,750-3.15
4629 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ38,255,194-2.41
4630 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์38,238,750-
4631 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์38,237,068-1.30
4632 นาง สุมาลี ครุจิตร38,232,590-1.46
4633 น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร38,227,731-0.32
4634 ทพ. วิรัช ธนูพราน38,225,000-
4635 นาย ภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน38,220,000-0.96
4636 กองทุนเปิด กรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์38,219,520+1.56
4637 นาย นันทนัช พิบูลนันท์38,198,350-
4638 นาย วิจิตร โภคะกุล38,178,000-
4639 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส38,137,029-1.92
4640 น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์38,080,434-0.99
4641 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล38,058,750+2.94
4642 นาย ประสงค์ มานะยี่ง38,050,000-
4643 พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี38,022,746-0.55
4644 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์38,014,688+0.87
4645 บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด38,010,000-0.55
4646 นาย สันติ ดวงภานุมาส38,000,000-
4647 นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล38,000,000-
4648 นาย พิริยะ ว่องพยาบาล37,996,200+0.58
4649 นาย ธนทัต ชวาลดิฐ37,908,961+0.64
4650 นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย37,897,560-6.21
4651 นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์37,871,279-10.17
4652 น.ส. มยุรี โฉมเชิด37,831,630-0.52
4653 นาง จริยา ลีละวัฒน์37,811,940-0.73
4654 นาย วุฒิชัย พงษ์ศักดิ์37,800,000-33.33
4655 น.ส. วราภร สายธัญญา37,766,196+0.64
4656 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด37,720,000-
4657 น.ส. รริศา คล่องประกิจ37,710,074-
4658 น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุล37,681,500-2.00
4659 นาย สรวิชญ์ วรทัต37,668,591+5.26
4660 นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์37,657,600-0.29
4661 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด37,604,432-
4662 บริษัท วัชรพล จำกัด37,561,833-3.70
4663 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ37,549,080+0.90
4664 นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล37,520,000-
4665 นาย วินัย ตั้งคำ37,508,000-0.35
4666 MISS BOON CHIA PEI37,500,000-
4667 น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุล37,500,000-2.00
4668 น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุล37,500,000-2.00
4669 น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุล37,500,000-2.00
4670 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค37,464,000+2.14
4671 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม37,460,684-8.22
4672 ICD (HK) LIMITED37,451,741+0.61
4673 นาย วิเชษฐ์ เมืองจันทร์37,449,246-1.06
4674 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย37,440,000+1.92
4675 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย37,440,000+1.92
4676 นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ37,429,756-0.77
4677 น.ส. จินดา มีมะโน37,400,245-2.78
4678 นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์37,380,000-
4679 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ37,363,840-
4680 น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์37,356,184-1.21
4681 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล37,328,764+0.50
4682 MRS. KAMSIAH RASYIDI HIDUP37,325,944-
4683 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์37,321,480-1.46
4684 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)37,317,219-0.67
4685 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง37,290,656-3.16
4686 นาง ภัคจิรา วิทยา37,201,326-0.66
4687 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์37,200,000-
4688 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม37,195,520-
4689 นาง วิภาณี ตริลลิต37,180,000-3.50
4690 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์37,173,332+0.59
4691 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ37,167,324+2.72
4692 น.ส. พัชรา สังวรชาติ37,141,299-
4693 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH37,128,528+0.59
4694 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย37,105,000-0.55
4695 MR. HIDETO KOYAMA37,084,428+0.58
4696 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม37,080,373+0.80
4697 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก37,069,830+3.45
4698 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์37,046,750-1.54
4699 นาย วีระ สุธีโสภณ37,038,988-2.52
4700 นาง กมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข37,032,780-0.19
4701 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ37,031,676+2.13
4702 นาย ประเสริฐ คงรักเกียรติยศ37,006,875-11.63
4703 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์36,979,847-
4704 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์36,925,073-
4705 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ36,900,864-1.30
4706 นาย กิจจา หอรักษา36,900,000-4.44
4707 MR. HUYNH NGOC PHIEN36,873,584-0.85
4708 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว EQ36,839,005-
4709 บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด36,833,789+0.35
4710 น.ส. ศิวพร นิติภาวะชน36,788,269+0.64
4711 นาย วิรัช เจียรบุญ36,787,893-0.72
4712 นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ36,787,268-2.63
4713 นาย ชวน ตั้งมติธรรม36,775,817-1.51
4714 นาย ราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์36,765,000-1.75
4715 นาย วันชัย รตินธร36,765,000+0.58
4716 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล36,740,000+3.64
4717 นาย พงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล36,740,000+3.64
4718 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล36,740,000+3.64
4719 นาง ประวรา เอครพานิช36,674,988-
4720 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์36,670,060-0.49
4721 น.ส. พรศรี พาพร36,668,000+0.49
4722 นาง ธนิตา ชัยยศบูรณะ36,668,000+0.49
4723 นาย พิชัย โอทยากุล36,665,000-1.50
4724 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา36,643,500+5.88
4725 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ36,605,000-
4726 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์36,556,077-0.77
4727 นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง36,528,080-
4728 นาย ณัฐพล เวชากร36,520,000-4.55
4729 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์36,465,000-3.50
4730 นาง สุภาพร คัณธามานนท์36,439,560+0.83
4731 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์36,415,861-1.77
4732 MR. JIN-LONG FANG36,360,000-
4733 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร36,309,160-2.59
4734 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์36,298,008-1.66
4735 นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต36,295,350-1.90
4736 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์36,255,288-1.33
4737 นาย กิรินทร์ นฤหล้า36,246,706-1.04
4738 นาย พินัย จีนาพันธุ์36,243,040-0.86
4739 นาย สมพล ว่องสิริชนม์36,238,280-2.20
4740 MISS CHANG, MIN-FANG36,234,693-1.46
4741 นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัย36,234,000+3.28
4742 นาย สมิทธ์ จึงทรัพย์ไพศาล36,200,000-0.55
4743 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส36,192,000-1.28
4744 นาย นพสุข สิวาภิรมย์รัตน์36,162,885+1.82
4745 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ36,121,000-1.46
4746 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์36,120,000-2.64
4747 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ36,116,955-0.69
4748 นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย36,116,180-1.32
4749 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล36,083,696-3.28
4750 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ36,072,000-1.85
4751 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล36,036,000+1.56
4752 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์36,022,719-
4753 นาง พนิดา ควรสถาพร36,008,301-
4754 MR. LEE JOO CHEW35,979,635+0.77
4755 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล35,975,319+11.63
4756 นาง เพ็ญณี ศรีทอง35,890,240-
4757 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร35,820,750-
4758 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล35,820,699-16.67
4759 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด35,802,206+0.83
4760 นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง35,788,325-0.32
4761 นาย พาที สารสิน35,775,960-
4762 นาง สุจารี วิทยาศัย35,754,945-3.15
4763 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์35,734,061+0.34
4764 นาย นรินทร์ นฤหล้า35,712,485-0.61
4765 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล35,700,600-1.51
4766 น.ส. เพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์35,688,560-
4767 นางสาว ติยาภรณ์ วนโกสุม35,685,000-4.27
4768 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล35,657,364-
4769 นาย ชวลิต หวังธำรง35,614,655-3.16
4770 นาย ถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล35,600,000-3.93
4771 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล35,579,768+2.94
4772 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ โดย บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด35,552,648+2.32
4773 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช35,529,882-0.62
4774 นาง มันทนา วงศ์อริยะกวี35,515,606-8.76
4775 น.ส. ณัฐสุรีย์ เลิศชัยรัตน์35,511,000-1.75
4776 น.ส. วรรณี บุญยสิริวัฒน์35,505,500+3.10
4777 นาย สมพล ฤกษ์สมถวิล35,481,600-
4778 น.ส. วริศรา สนโสภณ35,463,600-1.40
4779 นาย ไพบูลย์ สุเมธกชกร35,455,000-
4780 MIKI & CO.,LTD.35,444,150-
4781 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม35,442,150-2.21
4782 MR. TAN TGOW LIM35,427,494-
4783 นาย วรการ เทพเฉลิม35,412,709-0.48
4784 นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์35,380,000-
4785 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์35,354,512+0.54
4786 นาย สมชาย สิริสถาวร35,349,829-
4787 นาง น้ำใจ อิทธิพานิชพงศ์35,302,838-0.98
4788 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ35,292,000-
4789 นาย วริศ โพธิ์อบ35,290,460-0.32
4790 น.ส. ขจิตร ชวนะนันท์35,280,000-4.76
4791 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา35,256,000-1.28
4792 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล35,182,360-0.72
4793 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร35,181,132-
4794 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์35,179,753-0.97
4795 นาย สมัย ลี้สกุล35,149,846-3.57
4796 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล35,124,512-2.00
4797 นาย สันต์ชัย สุวรรณวงศ์กิจ35,100,000-0.77
4798 นาย อภิชญา บุรานนท์35,067,600-1.85
4799 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด34,993,635-
4800 กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ34,968,000-
4801 น.ส. อรวรรณ ศรีเรืองสุข34,941,452-1.69
4802 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ34,895,700+0.49
4803 บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด34,860,000-2.41
4804 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์34,831,356-
4805 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์34,831,160-
4806 น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย34,790,976-
4807 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS34,783,770-
4808 นาย สัญญา หลีกุล34,780,000+2.13
4809 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล34,757,572-0.81
4810 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์34,757,572-0.81
4811 นาย ไนยวน ชิ34,750,000-
4812 น.ส. สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์34,747,690+1.56
4813 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้34,698,560-
4814 น.ส. วิไล เจริญวิทู34,678,800-1.75
4815 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม34,667,816+2.94
4816 นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ34,657,700-5.20
4817 MRS. JUM JA YANG34,650,000-
4818 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ34,650,000+8.89
4819 นาง วรภา มนต์อารักษ์34,595,000-1.60
4820 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง34,564,365-6.82
4821 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์34,553,360+0.95
4822 นาย ชำนาญ คงถาวร โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด34,544,016-
4823 น.ส. เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข34,538,902+4.07
4824 นาง เจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)34,536,868+0.56
4825 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)34,500,000-1.74
4826 นาย สมเกียรติ เกื้อกูลพิทักษ์34,500,000-
4827 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร34,444,032-
4828 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข34,432,400-1.68
4829 นาย เดชา เลิศสุมิตรกุล34,375,760-1.69
4830 นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์34,368,737+1.91
4831 นาง ทรงศรี เสียงสกุล34,357,046+0.68
4832 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร34,356,040-
4833 น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์34,320,000-
4834 นาย จรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)34,302,028+0.57
4835 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา34,274,000-0.51
4836 น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาส34,273,494-3.15
4837 นาย สุเมธ เศษธะพานิช34,268,000-
4838 น.ส. อรอุบล ชมเดช34,266,608-0.13
4839 นาย ประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์34,250,417-0.79
4840 นาย ศิริชัย ชูดวง34,231,750-1.06
4841 MR. DAVID LAWRENCE MICHAELS34,174,426+0.48
4842 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์34,117,818+1.22
4843 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์34,100,000-0.91
4844 นาง กัณหา งานทวี34,089,118+0.56
4845 MR. HANS-JORGEN IBSEN NIELSEN34,056,112-
4846 น.ส. อรจิต เพียรวิทยาสกุล34,053,667-
4847 นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์34,049,487+3.82
4848 นาย ณพล กรินทรากุล34,048,000-
4849 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร34,018,000-0.55
4850 นาย สุชาติ จริยกชกร34,004,700-1.33
4851 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์33,984,493+0.56
4852 นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์33,960,128+3.21
4853 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์33,934,525+2.70
4854 น.ส. ธัญธิดา หวังธำรง33,924,080-3.16
4855 นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช33,901,500-2.06
4856 นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร33,855,795-
4857 นาย ทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา33,855,000-1.62
4858 นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์33,814,800-0.99
4859 นาย รณสิทธิ ภุมมา33,810,330-
4860 นาย จักร จามิกรณ์33,800,000-1.54
4861 บริษัท เอสเอ็มบีซี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด33,800,000+0.89
4862 พลเอก อัครเดช ศศิประภา33,740,000-0.47
4863 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ33,717,000-0.06
4864 น.ส. นันทินี เทพผดุงพร33,679,993-
4865 นางสาว ธนิดา โอปนายิกุล33,651,185-0.79
4866 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์33,618,032-0.95
4867 นาย สุวรรณ พรมีไชย33,604,572-2.23
4868 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด33,603,840-
4869 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์33,600,000-0.95
4870 นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์33,571,632+1.56
4871 นาย ประสิทธิ์ ชินประเสริฐ33,535,180-
4872 นาย สุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์33,532,000-2.11
4873 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ33,504,560+2.29
4874 นาย นรวีร ช้างหลำ33,433,530+14.41
4875 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร33,396,572-0.13
4876 นาย วีระ ศุภราทิตย์33,393,000-1.22
4877 นาง สวลี เคนเนดี้33,390,000-
4878 บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด33,360,000-
4879 นาย พีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล33,345,031-0.32
4880 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์33,345,000-2.63
4881 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์33,343,900+0.78
4882 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์33,330,000-0.91
4883 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย33,250,000-3.43
4884 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์33,235,508+1.03
4885 น.ส. ปานบัว บุนปาน33,226,180-
4886 บริษัท แอมเวส จำกัด33,208,921-0.72
4887 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง33,204,980-0.60
4888 นาย ประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ33,188,021-3.15
4889 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี33,159,630-
4890 น.ส. สุนีย์รัตน์ ครุจิตร33,144,410-1.46
4891 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์33,119,364-0.90
4892 นาย สรรัฐ งานทวี33,081,617+0.56
4893 น.ส. ศุภกัญญา งานทวี33,080,543+0.56
4894 นาย ชัยกิจ งานทวี33,080,543+0.56
4895 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์33,058,738+1.77
4896 นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ33,052,025-4.10
4897 น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์33,021,486-3.15
4898 นาย สุรชัย ขยันงาน33,011,944-
4899 นาย ปรีชา บูรพศิขริน33,010,857+2.48
4900 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์32,984,169+1.77
4901 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย32,928,000-1.07
4902 น.ส. อำพันธ์ แปงคำ32,916,828-
4903 นาง สุพร วัธนเวคิน32,911,082-2.86
4904 นาย บุญศักดิ์ เตชดนัย32,900,000-0.43
4905 นาย เทิดศักดิ์ ยิ่งเจริญ32,900,000-0.43
4906 น.ส. อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์32,880,000-
4907 น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล32,873,769+1.23
4908 นาย โรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร32,851,196-0.46
4909 น.ส. สุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์32,843,280-1.42
4910 นาย ศุภชัย หวั่งหลี32,817,759-
4911 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย32,780,692-2.52
4912 นาย ประธาน ชุ่มสุวรรณ32,739,600-5.83
4913 น.ส. ฐิติพร เพชรโลหะกุล32,739,480-
4914 นาย นำชัย สุขสันติสกุลชัย32,698,750-1.62
4915 นาย วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์32,696,000-3.28
4916 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ32,663,400+0.87
4917 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา32,654,380-3.64
4918 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด32,625,000+1.72
4919 นาย อนุตร์ อัศวานนท์32,624,876-1.39
4920 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ32,555,000+6.47
4921 นาย วิฑูร นิรันตราย32,545,376+8.16
4922 นาง นพรัตน์ สุขชัย32,500,000+0.80
4923 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี32,461,705-
4924 นาย สาโรจน์ วสุวานิช32,461,498-10.17
4925 นาย ธีระพล หวังมนตรี32,457,196-2.59
4926 นาง นพวรรณ จงวัฒนา32,445,827+1.56
4927 น.ส. อนงค์ วรพาสน์32,442,703-0.43
4928 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช32,400,000+0.93
4929 บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด32,400,000-
4930 นาย สมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล32,400,000-
4931 นาย เชวง ประพิณวงศ์32,400,000-2.00
4932 นาย สมศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร32,387,700-3.70
4933 น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง32,348,500-1.94
4934 ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์32,347,340-1.90
4935 น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ32,331,937-
4936 นาง ศริน ชินอุดมทรัพย์32,312,820-
4937 บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด32,284,044-
4938 นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์32,266,450-
4939 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์32,257,455+1.77
4940 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ32,220,000+50.00
4941 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส32,218,645-1.41
4942 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์32,136,790-0.55
4943 นาย ปรีชา แซ่เฉิ่ง32,121,510-0.72
4944 นาย พงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ32,103,187-1.39
4945 นาย ธนศักดิ์ หิตโกเมท32,083,800-1.90
4946 น.ส. นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์32,038,500-
4947 MR. SI LOK MARK LEE32,025,000-6.01
4948 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล32,016,600+0.87
4949 นาย สมชาย อโณทัยยืนยง32,000,000+50.00
4950 นาย กฤษนันทร์ เกวลี31,999,448-
4951 นาย สมชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ31,982,940-
4952 นาย ปัญญา ถิรกิจพงศ์31,964,810+1.23
4953 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี31,943,948-
4954 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล31,930,000-0.97
4955 น.ส. ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา31,924,480-
4956 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)31,848,575+0.56
4957 MR. YEH-WEN LEE31,815,000-
4958 นาย เจษฎา ปะสิ่งชอบ31,802,925+3.81
4959 นาง กนกวลี พวงคำ31,800,000-
4960 นาย ชัยนรินทร์ ทรัพย์วรานนท์31,800,000-
4961 นาย ธนพล คล่องประมง31,731,900-
4962 นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข31,711,576-1.71
4963 น.ส. สุพรรณี ไชยกุลวัฒนา31,692,000-1.75
4964 นาง สุชาดา ยิ่งชัชวาลย์31,688,000+0.39
4965 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์31,657,500-4.23
4966 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ31,636,000-4.55
4967 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี31,629,545-
4968 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล31,618,350-
4969 น.ส. พิชามญชุ์ หุตะจูฑะ31,611,000-6.10
4970 นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม31,600,000-1.90
4971 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม31,554,600+0.87
4972 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม31,554,600+0.87
4973 MR. CHI WEI KUO31,532,670-
4974 นาง พัชรี ศรีตระกูล31,522,124+0.50
4975 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์31,516,770-
4976 นาย สมภาค ริเริ่มสุนทร31,505,250-1.68
4977 นาง พัชนา ชวโภคิน31,480,407-4.23
4978 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร31,463,250+2.86
4979 นาย อุดม ยางกุล31,457,338-
4980 นาย วิวัฒน์ คงคาสัย31,411,872-
4981 นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์31,374,200-3.50
4982 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร31,339,488-
4983 นางสาว ราวดี สุริสระพันธุ์31,330,978-
4984 นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร31,329,315+0.69
4985 นาย ปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์31,322,368+1.22
4986 น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน31,302,000-3.60
4987 นาย โสภณ วิรเศรณี31,300,000-1.21
4988 นาย อำนวย วิชญะวิลาส31,299,840-3.64
4989 น.ส. นันทนา จิตต์ศรีสุนันท์31,293,000-1.75
4990 นาย สิริอานนท์ ศรีกุเรชา31,280,000-
4991 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี31,279,896-2.59
4992 น.ส. นิตยา สงวนคงวิไล31,250,000+0.80
4993 นาย สูตร นราธิปกร31,245,000-
4994 นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร31,242,800-
4995 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์31,205,190-0.50
4996 บริษัท ไทยอัศเส โฮลดิ้ง จำกัด31,200,328-0.96
4997 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม31,092,600+0.87
4998 นาย สัญญา บุญ-หลง31,078,564-
4999 นาย อภิชา ถาวรอมรศรี31,055,724-1.06
5000 บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)31,050,872-0.58