คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2251 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล168,382,500-
2252 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล167,855,548-
2253 นาย นันทนัช พิบูลนันท์167,817,136-
2254 นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์167,733,432-
2255 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ167,732,500-
2256 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร167,683,650-
2257 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน167,524,172-
2258 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา167,311,605-
2259 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล167,185,572-
2260 นาย วิทยา เทพนิมิตร167,100,310-
2261 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล166,830,000-
2262 นาย เสวก ศรีสุชาต166,797,561-
2263 นาย กมล บริสุทธนะกุล166,763,766-
2264 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส166,742,784-
2265 นาย จุมภฎ ชูวงษ์166,320,000-
2266 นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์165,725,431-
2267 น.ส. สุณี เสรีภาณุ165,464,775-
2268 MR. HIRONOBU IRIYA165,339,889-
2269 MRS. MEI LEE165,165,000-
2270 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล164,970,000-
2271 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH164,712,833-
2272 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์164,400,000-
2273 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ164,316,539-
2274 นาย พีท ริมชลา164,290,530-
2275 นาย ชนะ อัษฎาธร164,233,125-
2276 นางสาว อภิชญา ง่วนบรรจง164,181,432-
2277 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ164,149,904-
2278 นาย ชินทัต เจียอาภา163,610,540-
2279 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล163,601,200-
2280 นาย พิชัย สถาวรมณี163,590,490-
2281 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด163,508,803-
2282 นาง กานดา พรยืนยง163,508,320-
2283 นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์163,488,160-
2284 นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์163,488,160-
2285 นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์163,352,000-
2286 นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ163,212,840-
2287 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ163,075,500-
2288 นาย อนันตชัย ประมวลโชค163,053,904-
2289 นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ163,038,834-
2290 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์163,012,500-
2291 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)162,981,020-
2292 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED162,774,668-
2293 น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์162,495,794-
2294 กระทรวงอุตสาหกรรม162,000,000-
2295 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร161,950,710-
2296 นาย สุวิชา พานิชผล161,948,120-
2297 นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล161,460,000-
2298 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์161,452,000-
2299 นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม161,382,900-
2300 MR. SHEN, SHYH-YONG161,300,212-
2301 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์161,280,000-
2302 บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด161,250,000-
2303 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์161,011,200-
2304 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์160,938,900-
2305 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย160,810,079-
2306 บริษัท ธนนนทรี จำกัด160,184,545-
2307 น.ส. จารุมน วนิชสุวรรณ160,013,275-
2308 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ159,972,803-
2309 น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์159,900,000-
2310 นาย พุทธชาติ รังคสิริ159,800,000-
2311 CLSA LIMITED159,300,000-
2312 นาย วายุ ทองพูน158,994,000-
2313 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย158,912,000-
2314 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล158,750,600-
2315 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ158,743,423-
2316 นาง สิริพร บุญวรุตม์158,713,241-
2317 นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์158,095,251-
2318 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์157,958,400-
2319 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ157,804,868-
2320 นาง วิรัชดา ตติยกวี157,801,068-
2321 นาย ราม ตันติกุลสุนทร157,785,940-
2322 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์157,659,360-
2323 นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์157,654,126-
2324 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา157,459,505-
2325 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์157,427,200-
2326 MR. TREVOR JOHN THOMPSON157,360,000-
2327 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์157,360,000-
2328 MR. TAI CHONG YIH157,177,153-
2329 นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์157,131,800-
2330 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์157,066,666-
2331 NITTO KOGYO CORPORATION156,800,000-
2332 น.ส. ปาลิตา คูสกุล156,800,000-
2333 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร156,600,168-
2334 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์156,430,402-
2335 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด156,370,500-
2336 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์156,318,980-
2337 บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด156,069,004-
2338 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล156,006,000-
2339 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด156,000,000-
2340 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร155,906,750-
2341 POSCO โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)155,812,388-
2342 น.ส. ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์155,805,650-
2343 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์155,520,000-
2344 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ155,434,575-
2345 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด155,150,000-
2346 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ155,078,560-
2347 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)154,968,000-
2348 น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย154,533,120-
2349 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์154,500,000-
2350 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์154,500,000-
2351 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์154,333,368-
2352 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส154,149,235-
2353 นาย ขจรเดช ไรวา154,135,575-
2354 MITSUI SUGAR CO.,LTD.154,000,003-
2355 นาย ทวี ปิยะพัฒนา153,341,924-
2356 นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช153,282,150-
2357 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร153,140,000-
2358 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร153,140,000-
2359 นาง ชิดาภา บุญสันติสุข153,133,344-
2360 นาย สาธิต เหมมณฑารพ152,855,483-
2361 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ152,835,000-
2362 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา152,631,301-
2363 นาง มาริสา ณ นคร152,619,153-
2364 นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท152,471,618-
2365 นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์152,460,000-
2366 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด152,375,528-
2367 นาย อดุลย์ บุญรอด152,000,000-
2368 นาย นพชัย วีระมาน151,692,807-
2369 นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา151,640,390-
2370 คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์151,110,600-
2371 PHILLIP SECURITIES PTE LTD.151,025,812-
2372 นาง อมรา ลีละวัฒน์150,981,600-
2373 นาย ชินพงศ์ เยาว์วรรณศิริ150,755,500-
2374 นาง สุกัลยา ทองพันธ์150,712,249-
2375 นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร150,627,968-
2376 นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา150,600,000-
2377 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล150,429,600-
2378 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ150,208,776-
2379 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล149,998,932-
2380 น.ส. เจนจิรา อัศวะธนกุล149,981,748-
2381 นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล149,981,748-
2382 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ149,821,188-
2383 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล149,785,000-
2384 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม149,450,000-
2385 นาง ปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์149,425,287-
2386 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต149,351,100-
2387 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Limited149,299,920-
2388 DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED149,072,000-
2389 ITOCHU ENEX CO.,LTD.149,068,750-
2390 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ149,008,050-
2391 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา148,809,551-
2392 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)148,750,000-
2393 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อ นายสุชาติ ชมกลิ่น148,730,250-
2394 MR. HO KWONPING148,574,296-
2395 นาย เริ่มพงศ์ นราภาสจรัส148,500,000-
2396 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2397 นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์148,200,000-
2398 นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ148,150,464-
2399 นาง ธนภร เล้าตระกูล147,736,000-
2400 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล147,701,612-
2401 นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล147,600,000-
2402 นาย นคร หาญไกรวิไลย์147,550,000-
2403 นาย เพชร ไวลิขิต147,445,564-
2404 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.147,165,346-
2405 นาง อโนทัย พรประภา146,751,660-
2406 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด146,663,180-
2407 นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์146,550,000-
2408 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด146,393,952-
2409 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT146,250,000-
2410 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ146,215,790-
2411 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม146,183,700-
2412 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี146,162,500-
2413 นาย ธงชัย ศรีสันต์145,950,000-
2414 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)145,665,000-
2415 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์145,625,634-
2416 นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล145,605,600-
2417 นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล145,605,600-
2418 นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม145,600,000-
2419 บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด145,547,553-
2420 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ145,349,680-
2421 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์145,200,000-
2422 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์145,163,781-
2423 นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน145,151,136-
2424 SIX SIS LTD144,890,907-
2425 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร144,631,424-
2426 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล144,430,800-
2427 นาย ประชา เหตระกูล144,342,606-
2428 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์144,269,100-
2429 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์144,091,000-
2430 นาย ธนัท ตาตะยานนท์143,966,974-
2431 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล143,793,631-
2432 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ143,639,544-
2433 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์143,629,332-
2434 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช143,619,600-
2435 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต143,579,250-
2436 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์143,501,644-
2437 นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล143,138,520-
2438 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ143,000,000-
2439 นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล142,800,000-
2440 นาย ยศสวิน วนิชสุวรรณ142,448,715-
2441 น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล142,408,209-
2442 นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์141,707,400-
2443 นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย141,705,340-
2444 นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น141,699,264-
2445 นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์141,616,760-
2446 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล140,851,200-
2447 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์140,752,794-
2448 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล140,535,895-
2449 น.ส. รัตนิตา กฤตยานุตกุลท์140,470,606-
2450 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์139,973,184-
2451 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน139,970,868-
2452 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ139,718,250-
2453 MR. PETER ERIC DENNIS139,512,150-
2454 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จำกัด139,293,000-
2455 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์139,260,600-
2456 นาย ไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์139,226,855-
2457 นาย ราชวิทย์ ชุมวระ139,081,888-
2458 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)138,808,000-
2459 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม138,750,000-
2460 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ138,510,000-
2461 MISS MAN WAI KOO138,510,000-
2462 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ138,434,300-
2463 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล138,358,800-
2464 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล138,090,150-
2465 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส138,081,536-
2466 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา137,984,000-
2467 นาย วิชัย วิเชียรวัฒนชัย137,879,000-
2468 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี137,724,918-
2469 น.ส. สิรี คูวุฒยากร137,700,000-
2470 น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์137,640,000-
2471 นาย อำนาจ พรหมสูตร137,580,116-
2472 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)137,520,000-
2473 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์137,067,000-
2474 MR. VIRACH SERIPANU137,025,000-
2475 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์136,986,504-
2476 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ136,889,390-
2477 นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ136,400,000-
2478 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ136,352,400-
2479 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)136,297,280-
2480 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์136,126,718-
2481 นาย กิตติ ปิยะตรึงส์136,080,000-
2482 น.ส. วศินี ปิยะตรึงส์136,080,000-
2483 นาย ปรีดา วงศ์สถิตย์พร136,062,781-
2484 น.ส. อรสา วิมลเฉลา136,030,888-
2485 นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์136,000,000-
2486 MR. HIROSHI YAMADA135,857,500-
2487 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์135,850,000-
2488 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์135,600,000-
2489 นาย เทพทัย ศิลา135,438,720-
2490 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ135,379,374-
2491 นาง พัทยา พิเชฐพงศา135,370,625-
2492 นาง ธนิดา จิโรธนภาส135,240,000-
2493 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร135,200,000-
2494 นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม135,184,229-
2495 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล135,109,332-
2496 นาง ศรีรัตน์ วาริการ135,062,046-
2497 นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม135,044,000-
2498 นาย ศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช135,000,000-
2499 น.ส. ณัฐพร เลขะพจน์พานิช135,000,000-
2500 นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์134,896,968-