คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์37,905,501-1.38
4502 นาย โดม พรหมายน37,903,016-2.54
4503 นาย สุชน สิมะกุลธร37,889,328+0.80
4504 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)37,884,680-
4505 นาย สุรพร สิมะกุลธร37,868,910+0.80
4506 นาย สันติ ดวงภานุมาส37,810,000+0.50
4507 บริษัท เอสเอ็มบีซี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด37,800,000-0.53
4508 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์37,800,000-0.56
4509 น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์37,737,780+4.79
4510 นาย ธีระพงษ์ นามโท37,727,840-
4511 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์37,684,125-0.88
4512 นาย ธีระพล หวังมนตรี37,670,528-8.04
4513 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร37,670,400+2.34
4514 น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต37,662,637-
4515 น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล37,648,590-2.22
4516 นาย สุทธิพร จันทวานิช37,618,441+0.61
4517 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์37,600,000-
4518 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา37,600,000-
4519 นาง สวลี เคนเนดี้37,590,000-
4520 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ37,561,414-0.72
4521 น.ส. วราพร ไชยราช37,550,828-2.91
4522 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์37,549,575-
4523 น.ส. กมลชนก สมะวรรธนะ37,485,716-0.42
4524 นาย ศุภชัย หวั่งหลี37,461,782+2.48
4525 นาย สาธิต สุดบรรทัด37,450,000+0.93
4526 นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์37,443,588-
4527 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ37,425,630-
4528 นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์37,422,115-
4529 น.ส. วิภา สุทธิยุทธ์37,407,973+1.41
4530 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์37,382,100-
4531 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี37,378,840-2.28
4532 นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย37,357,356-
4533 นาย ธีรธัช พูลเกษม37,344,739-
4534 นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล37,344,038-5.66
4535 นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช37,339,500-
4536 MRS. KAMSIAH RASYIDI HIDUP37,325,944-
4537 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว37,310,560-4.59
4538 บริษัท วัชรพล จำกัด37,283,597-2.99
4539 นาย วิจิตร โภคะกุล37,269,000-0.81
4540 นาง นพวรรณ จงวัฒนา37,262,004-5.44
4541 นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ37,213,778+0.61
4542 นาง ภัคจิรา วิทยา37,201,326-
4543 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ37,200,000-0.54
4544 นาย วรพจน์ ดีจริยา37,181,292+0.40
4545 น.ส. รริศา คล่องประกิจ37,171,535+0.22
4546 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์37,164,400-3.08
4547 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล37,159,855-2.01
4548 น.ส. พัชรา สังวรชาติ37,141,299-
4549 น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์37,120,000-
4550 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล37,092,700-0.10
4551 น.ส. พิมทอง ทั่งวัฒโนทัย37,080,000-
4552 นาย สกรรจ์ ทั่งวัฒโนทัย37,080,000-
4553 นาย ภุชงค์ หวั่งหลี37,055,343+2.48
4554 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ37,044,447-1.35
4555 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร37,032,030-
4556 น.ส. พิรดา เลิศไพบูลย์วงศ์37,024,200+1.00
4557 นาย สมบูรณ์ โสพร37,006,095-
4558 นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล37,000,000+2.70
4559 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์36,979,847-
4560 น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร36,975,960-0.75
4561 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม36,963,048-
4562 น.ส. ปนิษฐา บุรี36,864,000-
4563 นาย สุพจน์ วรรณโรจน์36,857,176-1.09
4564 น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร36,838,400+2.34
4565 นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์36,781,200-0.98
4566 น.ส. มนัญญา พลากรกิจวัฒนา36,754,750+0.54
4567 นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร36,672,640+2.34
4568 นาย วิเชียร จิระกรานนท์36,652,000-
4569 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์36,628,200-
4570 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล36,623,400-
4571 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข36,606,629-1.74
4572 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์36,593,256-
4573 นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง36,576,000+23.75
4574 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร36,556,000-
4575 นาย ศุภณัฐ เสมอใจ36,550,850+0.84
4576 นาย โชติ โภควนิช36,534,737+0.51
4577 นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์36,518,459-1.22
4578 น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล36,500,000-
4579 คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์36,500,000-
4580 ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์36,500,000-
4581 นาย ทศพร สิหนาทกถากุล36,500,000-
4582 นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล36,500,000-
4583 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี36,464,318+2.48
4584 นาย ประสงค์ มานะยี่ง36,400,000-
4585 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ36,366,038-
4586 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว EQ36,363,663-1.31
4587 นาย ณรงค์ แสงสุริยะ36,340,000-
4588 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี36,304,128-8.04
4589 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์36,298,666-
4590 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล36,290,000-
4591 นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์36,266,738+0.84
4592 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์36,250,000-
4593 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด36,244,000+3.62
4594 นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณ36,195,960+0.93
4595 นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา36,164,500+1.32
4596 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก36,156,780+2.02
4597 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค36,126,000-
4598 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล36,118,500-0.41
4599 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์36,075,333-
4600 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์36,075,130-
4601 น.ส. นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์36,068,500-
4602 นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ36,054,701-1.55
4603 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา36,044,374-
4604 นาย จักรภพ สุคนธราช36,000,000-
4605 REXXAM CO., LTD.36,000,000-
4606 MR. LEE JOO CHEW35,979,635-
4607 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส35,936,816-4.59
4608 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม35,893,801+2.48
4609 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ35,828,716-1.30
4610 นาง เรียม ทรัพย์สาคร35,810,813-
4611 นาย ชัยนรินทร์ ทรัพย์วรานนท์35,800,000-
4612 นาง กนกวลี พวงคำ35,800,000-
4613 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม35,794,848-0.67
4614 นาย ธนภัทร นันที35,794,658+2.15
4615 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที35,794,658+2.15
4616 นาย นาคินท์ วงศ์วสุ35,771,200-
4617 น.ส. วันวัสสา สวินทร35,767,169-
4618 นาย มนัส สายสุข35,752,351-0.56
4619 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์35,705,960+1.38
4620 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์35,700,000-1.90
4621 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร35,675,796+2.17
4622 ICD (HK) LIMITED35,635,899-
4623 นาย สมเกียรติ เกื้อกูลพิทักษ์35,602,955-0.62
4624 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย35,600,000-
4625 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด35,561,148-0.53
4626 MISS CHANG, MIN-FANG35,527,675-
4627 นาย วินัย ตั้งคำ35,518,000+0.75
4628 นาง พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล35,500,000+1.41
4629 นาย สมพล ฤกษ์สมถวิล35,481,600-
4630 นาย ไพบูลย์ สุเมธกชกร35,455,000-
4631 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ35,416,200-
4632 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ35,398,471-0.38
4633 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร35,392,008-
4634 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์35,340,000-0.54
4635 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง35,308,000+1.10
4636 MR. CHAN YING TING35,304,715+2.48
4637 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้35,281,715-
4638 น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช35,263,000+0.51
4639 MISS BOON CHIA PEI35,250,000-0.71
4640 นาย สราวุธ บุญ-หลง35,201,604-
4641 นาย สัญญา หลีกุล35,150,000-
4642 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์35,144,842+3.61
4643 นาย ศิริชัย ชูดวง35,137,352-1.03
4644 น.ส. วรรณี บุญยสิริวัฒน์35,136,754-
4645 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์35,127,750-
4646 น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์35,064,162+2.15
4647 นาย กิตติ ฐาปนสกุลวงศ์35,032,500-3.43
4648 นาย ไนยวน ชิ35,000,000-0.71
4649 นาง ธิติมา หวังธีระประเสริฐ34,965,000-
4650 น.ส. พรพิชา ติยะจินดา34,960,000-
4651 นาย กำจัด รามกุล34,942,315+7.45
4652 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์34,848,000-0.48
4653 นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์34,828,500+1.08
4654 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี34,805,771+2.48
4655 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด34,800,300-
4656 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร34,797,300-1.96
4657 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS34,783,770-
4658 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์34,762,500-
4659 นาง อรุณี หวั่งหลี34,760,000-
4660 นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัย34,749,000+0.85
4661 นาง วณา คงเดชาเลิศ34,722,080-
4662 นาย ชาตรี เกียรตินิรันดร์34,717,120+0.47
4663 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช34,637,500-
4664 นาย นพสุข สิวาภิรมย์รัตน์34,628,702+0.63
4665 นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์34,614,200+4.04
4666 นาง กมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข34,589,290+0.41
4667 นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์34,587,646-1.27
4668 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์34,583,724+2.63
4669 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์34,581,188+0.55
4670 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ34,560,000-1.85
4671 นาย ชวน ตั้งมติธรรม34,558,180-
4672 นาย อานนท์ สิมะกุลธร34,521,030+0.80
4673 น.ส. มยุรี โฉมเชิด34,505,730+0.19
4674 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง34,444,920-
4675 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี34,422,854-1.83
4676 นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร34,398,973+0.84
4677 นาย อมรินทร์ นฤหล้า34,372,800-
4678 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ34,360,200-1.23
4679 น.ส. อรวรรณ ศรีเรืองสุข34,349,224-
4680 นาย นพดล นพคุณ34,341,550+0.53
4681 นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ34,262,623+0.84
4682 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร34,237,082+1.07
4683 น.ส. สุนี แซ่โง้ว34,233,530+1.41
4684 นาย วินัย ตันติยาสวัสดิกุล34,203,374-1.62
4685 นาย พิชัย โอทยากุล34,164,000+0.14
4686 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด34,125,000-
4687 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ34,107,040-1.35
4688 น.ส. สิริน คงอุดมสิน34,100,735-0.75
4689 นาง วิภาณี ตริลลิต34,060,000-0.76
4690 MR. HANS-JORGEN IBSEN NIELSEN34,056,112-
4691 นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์34,049,487-
4692 นาย ณพล กรินทรากุล34,048,000-
4693 MR. WEI-TONG LIN33,972,120-
4694 นาย สุเมธ สิมะกุลธร33,949,150+0.80
4695 นาง นวรัตน์ เทพธารากุลการ33,904,680+1.00
4696 นาย รณสิทธิ ภุมมา33,810,330-
4697 นาย เดชา เลิศสุมิตรกุล33,793,120-
4698 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร33,788,512-0.81
4699 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล33,765,897-0.41
4700 นาย วีระ ศุภราทิตย์33,742,140-
4701 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร33,738,400-
4702 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)33,719,982-3.65
4703 บริษัท สุทโทเทศ จำกัด33,688,409-3.03
4704 น.ส. นันทินี เทพผดุงพร33,679,993-
4705 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล33,679,800-1.23
4706 กองทุนเปิด กรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์33,641,140-
4707 นาย วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์33,633,000+1.80
4708 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)33,600,000-1.79
4709 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล33,547,800-
4710 นาย ประสิทธิ์ ชินประเสริฐ33,535,180-
4711 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์33,519,508-
4712 MR. JIN-LONG FANG33,480,000-
4713 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์33,449,319+11.76
4714 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH33,438,384-
4715 นาย ศิรศักดิ์ ว่องจิตต์วุฒิไกร33,411,426+1.00
4716 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์33,405,000-0.76
4717 นาย พงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล33,400,000-
4718 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล33,400,000-
4719 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล33,400,000-
4720 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล33,368,286-
4721 นาย อาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์33,359,980+0.51
4722 นาง ประวรา เอครพานิช33,356,775-
4723 นาย กฤษดา ชัยสุพัฒน์33,300,000+1.80
4724 นาย อภิชัย ชโยภาส33,292,500+2.61
4725 นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร33,291,616-1.68
4726 นาย วิชาญ ตรีสุทธาชีพ33,285,354+11.76
4727 นาย อนุชา อาวีลาสกุล33,198,375-3.37
4728 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม33,193,800-1.23
4729 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม33,193,800-1.23
4730 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด33,172,916-
4731 นาง จริยา ลีละวัฒน์33,119,947-0.83
4732 นาง สุภาพร คัณธามานนท์33,099,267-
4733 นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ33,060,000+2.63
4734 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์33,058,738+0.88
4735 นาย สุรชัย ขยันงาน33,011,944-
4736 นาย อุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์33,000,000-
4737 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์32,984,169+0.88
4738 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์32,940,108-
4739 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ32,938,000-
4740 นาย วริศ โพธิ์อบ32,932,528-0.69
4741 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม32,900,437-0.41
4742 น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล32,873,769+0.62
4743 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร32,866,050-1.90
4744 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์32,815,000+2.35
4745 นาย สมชาย สิริสถาวร32,800,562-1.55
4746 พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี32,770,986+2.56
4747 บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด32,760,000+2.56
4748 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์32,725,254-
4749 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม32,707,800-1.23
4750 นาย ภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน32,707,500-2.25
4751 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์32,629,759-0.74
4752 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา32,596,000-
4753 น.ส. ปานบัว บุนปาน32,587,215-
4754 นาง เพ็ญณี ศรีทอง32,584,560-1.45
4755 นาง กัณหา งานทวี32,565,582-0.58
4756 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์32,550,240-0.53
4757 นาง ฮัง จตุรพฤกษ์32,548,690+0.99
4758 นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย32,535,000-1.85
4759 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล32,534,480-2.73
4760 น.ส. อรอุบล ชมเดช32,511,060+0.48
4761 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ32,494,760+3.04
4762 น.ส. สุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์32,492,640-
4763 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส32,480,000-1.43
4764 นาย กิรินทร์ นฤหล้า32,471,007-
4765 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์32,468,787-0.85
4766 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์32,465,633-0.58
4767 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย32,460,000+1.92
4768 นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล32,428,000+4.96
4769 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์32,415,434+1.68
4770 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)32,400,000-
4771 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช32,400,000+0.93
4772 นาย สมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล32,400,000-
4773 บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด32,400,000-
4774 น.ส. พรศรี พาพร32,396,000+1.10
4775 นาง ธนิตา ชัยยศบูรณะ32,396,000+1.10
4776 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ32,348,160-
4777 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ32,317,200-2.13
4778 นาย นรวีร ช้างหลำ32,300,190-2.63
4779 น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์32,298,750-
4780 บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด32,284,044-
4781 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์32,257,455+0.88
4782 น.ส. อำพันธ์ แปงคำ32,230,628-2.13
4783 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ32,225,760-
4784 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ32,220,000-
4785 นาย พหล ลิมปิสุข32,188,248-
4786 MIKI & CO.,LTD.32,167,800-0.93
4787 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล32,154,480-0.57
4788 นาย สันต์ชัย สุวรรณวงศ์กิจ32,130,000+0.84
4789 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์32,111,490-1.35
4790 น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร32,081,794-
4791 นาย ชำนาญ คงถาวร โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด32,052,861-1.55
4792 นาย สมชาย อโณทัยยืนยง32,000,000-
4793 นาย กฤษนันทร์ เกวลี31,999,448-
4794 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ31,992,788-
4795 นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต31,974,475-
4796 นาย ปัญญา ถิรกิจพงศ์31,964,810+0.62
4797 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด31,955,688-
4798 นาย วีระชัย ศิริวงศ์รังสรร31,931,250-
4799 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์31,930,000-
4800 นาย สิตมน อังศธรรมรัตน์31,903,636+1.82
4801 นาย อภิชา ถาวรอมรศรี31,877,304-1.03
4802 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน31,873,079-0.85
4803 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์31,872,652-
4804 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร31,865,720+0.71
4805 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร31,816,000-2.58
4806 นาย สมพล ว่องสิริชนม์31,768,360-0.50
4807 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา31,763,806-
4808 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์31,724,000-
4809 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล31,719,188-
4810 นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์31,702,998-0.72
4811 นาย สมชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ31,659,880-
4812 น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร31,658,934-1.50
4813 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา31,640,000-1.43
4814 นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์31,612,889+0.51
4815 นาย สรรัฐ งานทวี31,603,109-0.58
4816 นาย ชัยกิจ งานทวี31,602,083-0.58
4817 น.ส. ศุภกัญญา งานทวี31,602,083-0.58
4818 นาย สูตร นราธิปกร31,557,450-
4819 นาย พินัย จีนาพันธุ์31,556,440+1.98
4820 นาย สุชาติ จริยกชกร31,511,022-
4821 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้31,502,640-1.45
4822 นาย วินัย เติมพงศ์พิสิฐ31,468,700+0.93
4823 นาง นพรัตน์ สุขชัย31,460,000+2.48
4824 น.ส. อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์31,440,000+0.76
4825 นาง นฑิลา ดีศิลปกิจ31,424,400-
4826 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง31,402,658+23.75
4827 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ31,396,000-1.06
4828 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์31,376,830-1.02
4829 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์31,360,000-1.02
4830 นาย สรวิชญ์ วรทัต31,280,351-1.41
4831 นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์31,263,000-0.93
4832 นาย นรินทร์ นฤหล้า31,261,113-
4833 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์31,230,775-1.45
4834 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ31,207,500+4.11
4835 นาย สมิทธ์ จึงทรัพย์ไพศาล31,200,000+2.56
4836 พลเอก อัครเดช ศศิประภา31,195,000+0.51
4837 นาย กิจจา หอรักษา31,160,000-
4838 นาง พนิดา ควรสถาพร31,150,947-2.41
4839 น.ส. อนงค์ วรพาสน์31,139,265-0.52
4840 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข31,137,200-
4841 นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์31,136,400+2.15
4842 นาย วิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรสิริ31,129,674+1.00
4843 นาย สัญญา บุญ-หลง31,078,564-
4844 นาย มนัส ปิยะตรึงส์31,072,932-1.03
4845 นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย31,071,291-
4846 นาย พิรุฬห์ นีรพิทักษ์31,050,000-
4847 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์31,048,242+2.67
4848 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ31,026,474-0.64
4849 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล31,020,000-
4850 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ31,018,400-
4851 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร30,976,512-
4852 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย30,955,000-
4853 นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์30,950,730-1.62
4854 MR. DAVID LAWRENCE MICHAELS30,904,146-0.53
4855 นาย พาที สารสิน30,897,420-0.88
4856 นาย ธนพล คล่องประมง30,896,850+2.70
4857 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์30,894,690+1.01
4858 น.ส. น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์30,800,000-
4859 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์30,800,000+0.65
4860 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์30,777,300-
4861 น.ส. เพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์30,766,000-
4862 น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาส30,765,183-2.63
4863 นาง สุชาดา ยิ่งชัชวาลย์30,762,000-0.88
4864 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์30,735,536-
4865 บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด30,720,000-
4866 นาย ณัฐพล เวชากร30,710,000-1.35
4867 น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย30,697,920-0.56
4868 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล30,646,200-3.08
4869 น.ส. สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์30,585,206-
4870 นาย วิโรจน์ นูคำดี30,567,740+1.69
4871 น.ส. พีรญา เชี่ยวสกุล30,563,100-0.67
4872 นาย อภิชญา บุรานนท์30,521,800-1.06
4873 นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์30,500,000-
4874 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล30,455,978+0.18
4875 นาย อำนวย วิชญะวิลาส30,446,208-
4876 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)30,425,175-0.58
4877 นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ30,416,613-0.51
4878 นาง สุจารี วิทยาศัย30,405,780-1.85
4879 นาง ชนิดา อัษฎาธร30,400,088-
4880 นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ30,390,586+1.87
4881 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร30,384,510-
4882 นาย ประพันธ์ สุธารักษนนท์30,300,000-0.99
4883 นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช30,266,196+2.17
4884 บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)30,207,994+0.60
4885 นาง จันทรัศม์ ไล้สุวรรณ30,196,485-
4886 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์30,178,919+0.07
4887 นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์30,156,854-
4888 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ ฟันด์30,138,690+0.81
4889 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์30,134,800-0.63
4890 น.ส. ริศรา คล่องประกิจ30,120,725+0.27
4891 นาย รัชพล เพิ่มพูนพานิช30,108,907-1.60
4892 นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร30,094,040-
4893 น.ส. พิชามญชุ์ หุตะจูฑะ30,069,000-0.64
4894 น.ส. วิษณี เทพเจริญ30,062,250-2.22
4895 นาย ปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์30,043,904-
4896 นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง30,034,575-
4897 นาย ปรีชา บูรพศิขริน30,009,870+2.73
4898 น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์30,004,881+11.76
4899 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์30,000,000+2.00
4900 นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์30,000,000+2.00
4901 นาย ชวลิต หวังธำรง29,991,288+23.75
4902 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์29,985,130-
4903 บริษัท รวมทนุไทย จำกัด29,981,200+0.74
4904 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์29,965,086-0.22
4905 MRS. JUM JA YANG29,925,000-1.05
4906 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล29,922,663-0.51
4907 นาย วิชาญ โชติอุดมพันธ์29,917,780-
4908 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร29,913,000-
4909 นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)29,910,900-
4910 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล29,909,250-
4911 นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน29,903,580-1.23
4912 นาย ธนพล หวังธีระประเสริฐ29,898,160-1.45
4913 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย29,851,846-
4914 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล29,850,583+20.00
4915 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)29,850,000+0.50
4916 นาย ชาญ เลิศประเสริฐภากร29,824,489-
4917 บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด29,820,000-3.29
4918 นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ29,723,496-
4919 นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช29,707,500-
4920 นาย ศิวพร ตั้งจิตติพร29,692,898-11.63
4921 นาย วิสันต์ เรืองประเสริฐกุล29,689,400-1.62
4922 น.ส. ศุภวรรณ สวาทยานนท์29,670,000-
4923 น.ส. วรพร กิตติคุณ29,669,590-1.31
4924 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร29,640,910-
4925 นาย ณรงค์ สุทธิกุลพาณิช29,626,560-
4926 นาย นรากร ปรีดาเกียรติ29,625,002+0.84
4927 นาย สุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ29,622,362-0.85
4928 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง29,611,094+1.15
4929 นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา29,606,800-1.74
4930 นาย พร้อมพงษ์ งามดำรงค์29,580,473+0.27
4931 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม29,576,370-
4932 นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์29,550,030-
4933 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม29,543,906+1.76
4934 นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ29,533,560-0.24
4935 น.ส. อำไพ รัตนนาวิน29,527,249-
4936 บริษัท ออโต้ บิซซ์ จำกัด29,524,016-3.03
4937 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล29,520,000-
4938 นาย วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์29,480,000-2.73
4939 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย29,450,000+2.58
4940 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์29,442,204-0.41
4941 น.ส. อรจิต เพียรวิทยาสกุล29,432,098+4.96
4942 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด29,403,360-1.59
4943 นาย ธนกร ปังศรีนนท์29,400,000-0.51
4944 น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุล29,391,570-1.71
4945 นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร29,374,414-
4946 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล29,332,358+2.02
4947 นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร29,332,160-2.06
4948 น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ29,310,261+1.55
4949 MR. YEH-WEN LEE29,295,000-
4950 นาย โกมินทร์ กรตมี29,285,044-4.83
4951 นาย สุรพล ทวีแสงสกุลไทย29,260,160-
4952 นาย ทนง โชติสรยุทธ์29,258,004+6.04
4953 น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุล29,250,000-1.71
4954 น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุล29,250,000-1.71
4955 น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุล29,250,000-1.71
4956 นาย ศศิน ปิ่นแก้ว29,245,320-0.64
4957 น.ส. สุภาภรณ์ สายคำ29,241,801-
4958 นาง วรภา มนต์อารักษ์29,230,000-
4959 นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์29,210,365+1.21
4960 นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะ29,200,000-
4961 นาย เลา ติง ไฟ29,160,000-
4962 นาย สุวรรณ พรมีไชย29,108,328+0.51
4963 น.ส. ฐิติพร เพชรโลหะกุล29,101,760-
4964 นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง29,098,640+4.26
4965 บริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอสโซซิเอชั่น จำกัด29,068,316-
4966 น.ส. ฐิติมา ถิรกิจพงศ์29,046,052+0.62
4967 นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ29,042,580+3.33
4968 นาย อนุตร์ อัศวานนท์28,999,890+2.34
4969 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์28,977,500-0.58
4970 นาง สุพร นิติภาวะชน28,950,108-0.85
4971 นาย วีระ สุธีโสภณ28,946,436-
4972 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร28,933,611-
4973 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์28,925,345+7.45
4974 นาย จุล นำชัยศิริ28,917,000-
4975 นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล28,913,452-
4976 นาย พิริยะ ว่องพยาบาล28,886,000-3.08
4977 นาย ณรัฐ จิวาลัย28,860,000-3.21
4978 นาย ฐิติกร สพโชคชัย28,855,000+1.01
4979 นาง พัชนา ชวโภคิน28,815,399-0.58
4980 น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล28,800,880+1.35
4981 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์28,782,000-
4982 น.ส. วศินี เลาลิขิตนันท์28,771,200-1.65
4983 น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์28,756,522-
4984 นาย บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ28,755,594-
4985 น.ส. วิภาภรณ์ ตรีมุทธาพงศ์28,743,201+1.64
4986 นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์28,741,400-0.76
4987 นาง จารุวรรณ โอวรารินท์28,706,340-0.88
4988 นาย ชยกร ลิมป์ศิริพันธ์28,682,550+0.85
4989 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล28,665,000-0.51
4990 นาย ทวีมิตร กมลมงคลสุข28,665,000+2.56
4991 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง28,630,250-0.54
4992 น.ส. ธัญธิดา หวังธำรง28,567,646+23.75
4993 นาย ทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา28,548,000+3.85
4994 นาย พงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ28,536,166+2.34
4995 นาง สุพร วัธนเวคิน28,522,938-1.10
4996 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล28,520,000-1.30
4997 นาย เชวง ประพิณวงศ์28,512,000-2.27
4998 น.ส. เมทินี งามจิตรเจริญ28,450,401+1.64
4999 นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญ28,450,401+1.64
5000 นาย ธนทัต ชวาลดิฐ28,431,721-0.85