คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 07/12/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์31,810,269-
4502 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์31,810,090-
4503 บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด31,800,000-0.94
4504 น.ส. ธนิสรา ลิ้มสวาท31,795,479-
4505 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ31,789,000-
4506 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร31,769,320-0.17
4507 นาย วิจิตร โภคะกุล31,760,056-0.99
4508 นาย กฤช นิลพันธุ์31,750,000+2.36
4509 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร31,736,000-3.10
4510 ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์31,683,385-0.10
4511 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร31,683,000-
4512 นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์31,680,000+1.52
4513 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร31,680,000-0.69
4514 MR. JIN-LONG FANG31,680,000-
4515 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์31,671,611-2.82
4516 นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช31,629,962-2.71
4517 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)31,601,980-1.08
4518 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ31,593,580-1.41
4519 นาง สรญา สรไกรกิติกูล31,589,883+2.56
4520 นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์31,589,883+2.56
4521 นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์31,589,883+2.56
4522 น.ส. สรณี ว่องวัฒนโรจน์31,589,883+2.56
4523 นาง พิริยา รัญเสวะ31,581,856+0.78
4524 นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์31,566,605-
4525 น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์31,561,599-
4526 นาย ธนภัทร นันที31,560,882+1.22
4527 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที31,560,882+1.22
4528 นาย พีระ นีรพิทักษ์31,500,000-3.57
4529 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์31,500,000-2.22
4530 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์31,500,000-2.22
4531 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์31,500,000-2.22
4532 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์31,497,600-
4533 บริษัท ที.ที. รีซอร์สเซส จำกัด31,487,870-
4534 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี31,471,982-2.23
4535 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี31,450,000-
4536 นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ31,439,500+5.69
4537 นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์31,435,430-
4538 น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์31,433,512-0.64
4539 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร31,394,810-
4540 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์31,369,044-2.70
4541 น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์31,357,656-1.01
4542 MRS. JUM JA YANG31,342,500-0.50
4543 นาย วสันต์ สนโสภณ31,328,000-1.11
4544 นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล31,257,269-
4545 นาย ศิรวิทย์ เทพเจริญ31,213,477-
4546 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด31,200,000-
4547 น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน31,194,200-
4548 นาง โยตี อนันต์31,180,826+0.84
4549 นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์31,180,529+0.84
4550 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์31,110,102-
4551 นาย บัญชัย ครุจิตร31,084,275-2.54
4552 นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์31,080,000-
4553 นาง อรสา ชัยสุพัฒน์31,080,000-
4554 นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล31,045,047+6.90
4555 นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์31,041,704-2.07
4556 นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง31,024,000-0.19
4557 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์31,001,328-1.25
4558 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ30,942,000-
4559 นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ30,915,257+1.32
4560 นาง จุไรวรรณ หยวน30,865,992+0.90
4561 บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด30,865,328+0.84
4562 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์30,858,000+0.72
4563 นาย แสงแรก ชลศรานนท์30,858,000+0.72
4564 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม30,738,780-0.65
4565 นาง สุมาลี วีระพงษ์30,734,091-1.65
4566 นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช30,660,000+0.89
4567 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์30,657,164-2.16
4568 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร30,645,659-
4569 น.ส. กุลิสรา การะ30,629,200-1.79
4570 นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า30,607,000+2.36
4571 น.ส. กาญจนา อิทธิวิทยาธร30,597,832+1.00
4572 นาย สกล สัณหฉวี30,580,600-4.86
4573 นาย นรินทร์ นฤหล้า30,578,809-1.67
4574 น.ส. สุนทรีย์ ปิติ30,576,924+26.16
4575 นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์30,555,000-1.59
4576 น.ส. ปานบัว บุนปาน30,542,527+0.42
4577 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์30,484,345-
4578 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล30,424,515-
4579 นาย สัญญา หลีกุล30,422,000-
4580 นาง วิภาณี ตริลลิต30,420,000-
4581 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์30,416,314-
4582 นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล30,400,000-1.32
4583 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์30,400,000-
4584 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด30,336,800-9.23
4585 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี30,319,026-1.38
4586 นาย บุญเติม วิบูลย์อุทัย30,264,650-
4587 นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์30,256,000-0.81
4588 นาย กิรินทร์ นฤหล้า30,235,793-1.30
4589 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์30,226,262-0.46
4590 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา30,213,176-0.58
4591 รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ30,191,616-
4592 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด30,135,000-0.81
4593 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์30,041,600-0.77
4594 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย30,026,012-
4595 MR. HUYNH NGOC PHIEN29,998,848-
4596 KAP Holdings Ltd.29,989,257+0.48
4597 นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร29,967,419-2.54
4598 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล29,894,400+0.76
4599 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี29,863,240-
4600 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์29,835,000-
4601 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด29,811,121+2.30
4602 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน29,793,286-
4603 นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์29,779,083-1.50
4604 นาง มาลี จงสุวณิชย์29,726,800-2.00
4605 นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ29,726,322-
4606 นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง29,695,900+1.54
4607 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์29,686,260-0.82
4608 บริษัท ชำนาญ จำกัด29,685,600-1.32
4609 น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ29,680,000+1.89
4610 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ29,667,973+1.69
4611 นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์29,661,500-0.58
4612 นาย สวิจักร์ โลจายะ29,657,862-
4613 MR. WANGYOUP JHEE29,651,600-0.87
4614 นาง พัชรี ศรีตระกูล29,649,523-1.05
4615 นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,650+1.54
4616 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์29,640,000-1.32
4617 นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,000+1.54
4618 น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,000+1.54
4619 นาง สุภาพร คัณธามานนท์29,637,509-
4620 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา29,636,820-
4621 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์29,625,982-
4622 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล29,624,400-
4623 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Company Limited29,600,000-
4624 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย29,595,239+1.20
4625 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย29,592,212-0.74
4626 นาย พหล ลิมปิสุข29,587,178-1.10
4627 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์29,580,000-
4628 นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร29,575,000+1.54
4629 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ29,556,132-
4630 นาง วันเพ็ญ ปัญญาสาคร29,555,500+1.54
4631 นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล29,551,500-1.01
4632 นาย วินัย คล่องประกิจ29,538,510-4.96
4633 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์29,514,375-1.26
4634 นาย อภิชาติ ชโยภาส29,514,375-1.26
4635 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์29,497,443-
4636 นาย วรการ เทพเฉลิม29,482,351-0.57
4637 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์29,481,425-
4638 นาย ยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล29,431,937-2.16
4639 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล29,431,815-
4640 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์29,431,815-
4641 นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร29,425,200+0.95
4642 นาย นนทฉัตร กุลประภา29,382,000-1.69
4643 นาง นพรัตน์ สุขชัย29,380,000-0.88
4644 นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์29,376,000-1.96
4645 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์29,345,400-
4646 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์29,301,332+0.75
4647 นาย สุชีพ เจริญวงศ์29,299,725+1.06
4648 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล29,281,400-0.65
4649 นาย สุริยา เทพาคำ29,276,000-5.62
4650 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล29,255,193-
4651 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย29,252,034-
4652 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร29,234,304-0.52
4653 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล29,232,450-
4654 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ29,205,800+0.26
4655 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์29,174,503-
4656 กองทุนเปิด พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์29,174,370-0.81
4657 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์29,145,000-
4658 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็คซิเบิ้ล29,109,920+0.89
4659 น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี29,091,681-0.82
4660 นาย ทวีชัย ครุจิตร29,087,877-2.54
4661 นาย สุธี ลัคนสุทิน29,039,600-1.05
4662 นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร29,025,724-
4663 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล28,910,707-4.86
4664 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์28,855,000-
4665 น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย28,838,986-
4666 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์28,831,884-
4667 นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล28,781,000-2.54
4668 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ28,759,197-0.94
4669 นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี28,745,244-1.01
4670 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี28,735,261-0.74
4671 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์28,731,610-
4672 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์28,716,400+1.22
4673 นาย สูตร นราธิปกร28,714,494-1.08
4674 กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ28,708,140-1.41
4675 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร28,690,840-
4676 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์28,671,000+0.88
4677 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร28,661,796+0.98
4678 นาย คมวิช จารุศร28,620,000-0.94
4679 นาย วรภพ จารุศร28,620,000-0.94
4680 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ28,616,405+0.88
4681 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์28,571,136-
4682 นาย อภิชัย ชโยภาส28,532,156-1.04
4683 น.ส. นคนันทน์ ณีศะนันท์28,515,120-1.96
4684 MR. MAI MANG LEE28,512,000-1.23
4685 นาย ฐิติกร สพโชคชัย28,500,000-
4686 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง28,439,200-
4687 นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์28,400,000-
4688 นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ28,352,987-1.63
4689 นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา28,350,000+1.06
4690 MISS CHOO YIE NGOH28,337,190+0.95
4691 นาย นันทวัฒน์ เมธีระวัฒน์28,309,550-
4692 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์28,302,775-1.01
4693 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์28,301,038-1.08
4694 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์28,279,630-9.03
4695 นาย พรชัย จารุเมธี28,278,186-1.51
4696 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ28,203,939-
4697 นาวาอากาศเอก ชาญชัย จันทรรัตน์28,195,000-0.42
4698 นาง ชนิดา อัษฎาธร28,193,630-
4699 นาง สุพิน ศิริโภค28,113,680+0.25
4700 นาย โสฬส คงคามี28,095,060-0.95
4701 น.ส. นฤมล แมงทับ28,082,636-0.89
4702 น.ส. ณิชกานต์ ชาญธนสิริกุล28,080,000-2.56
4703 นาย สุรินทร์ ศรีคุรุวาฬ28,040,971-0.61
4704 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์28,036,249-0.49
4705 นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์28,002,793-
4706 นาย ณรงค์ สุทธิกุลพาณิช27,980,640-
4707 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร27,974,300-0.98
4708 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์27,961,689-
4709 น.ส. รัตนา คล่องประกิจ27,944,000-1.34
4710 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด27,935,000-2.16
4711 MR. YEONG CHEOL CHOI27,905,900-0.87
4712 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ27,887,835-1.18
4713 นาง อรพรรณ มายะการ27,887,199+3.70
4714 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์27,879,947-3.03
4715 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ27,832,128-0.74
4716 นาย ยรรยง วงศ์สว่าง27,828,790+1.65
4717 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์27,798,382-0.44
4718 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์27,795,200-0.56
4719 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล27,746,340+1.22
4720 นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์27,741,870-
4721 MR. YEH-WEN LEE27,720,000-
4722 น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน27,720,000-
4723 นาย สุกิจ งานทวี27,699,840+2.86
4724 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล27,695,000+6.90
4725 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์27,646,351-
4726 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ27,638,220+1.67
4727 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น27,637,134-1.69
4728 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด27,636,279-1.65
4729 MISS JUI-TING CHANG27,634,320-
4730 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล27,626,643-1.01
4731 นาย นพดล พิทักษ์เผ่า27,597,600-1.01
4732 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล27,581,262-0.41
4733 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล27,550,116+4.69
4734 นาย เลา ติง ไฟ27,540,000-
4735 บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด27,540,000-
4736 นาย วิชัย อรุณกมลศรี27,519,600+0.98
4737 นาย รณชิต เศวตโกมลนันท์27,491,597+3.54
4738 นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี27,480,389-0.35
4739 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์27,473,589-
4740 นาย วีระ ศุภราทิตย์27,470,200-4.36
4741 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล27,451,800+0.66
4742 นาย ธันยา หวังธำรง27,416,854-1.66
4743 นาย สุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ27,397,200-
4744 น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ27,388,346+2.35
4745 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์27,360,000-1.32
4746 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ27,351,200-
4747 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์27,347,371-0.10
4748 นาย สนอง สวยพริ้ง27,337,248-0.47
4749 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล27,335,483-
4750 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร27,319,740-
4751 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด27,300,000+2.86
4752 นาง นิภา ชลสายพันธ์27,284,192-
4753 บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด27,282,362-2.07
4754 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค27,253,050-
4755 น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ27,252,000+2.83
4756 น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์27,216,000-1.19
4757 น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์27,211,200-1.25
4758 HSBC BANK PLC27,202,350+0.68
4759 นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์27,193,448+0.25
4760 นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์27,181,400-
4761 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร27,173,548+0.48
4762 นาง ละออ ลีลาประชากุล27,173,160-2.86
4763 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์27,170,048+3.09
4764 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์27,158,472-1.01
4765 นาง พนิดา ควรสถาพร27,123,577-0.52
4766 นาง นัฎพร อารยะปราการ27,050,400-
4767 MR. CHUA CHENG KHUAN27,040,000-
4768 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล27,027,428-
4769 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์27,021,600-0.45
4770 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์26,992,000-1.79
4771 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน26,969,529-
4772 นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์26,964,000-
4773 LEEBRO HOLDING PTE LTD.26,944,920-0.82
4774 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม26,918,540-1.01
4775 นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข26,910,000+2.99
4776 น.ส. จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์26,892,636-
4777 นาย บุญชัย พนาสกุลการ26,880,000-1.43
4778 นาย ธนดล สุจิภิญโญ26,840,478-
4779 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ26,840,000-4.92
4780 นาย วีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน26,832,960-
4781 นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์26,810,784-
4782 นาย วสันต์ อำนวยวัฒนะกุล26,799,722-2.56
4783 MR. CHEN, YU-YU26,787,915-
4784 นาง จริยา ลีละวัฒน์26,771,957-
4785 นาย ธีรพล สินไชย26,751,580-0.29
4786 นาง มาลา คุณสัตยานนท์26,720,000-
4787 นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์26,684,400+2.70
4788 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD26,680,500+0.68
4789 น.ส. จุติรัตน์ ชาติภิญโญ26,630,400-0.52
4790 บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด26,625,000-1.41
4791 นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ26,615,600-
4792 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์26,607,408-
4793 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .26,602,100-1.12
4794 นาย สุวิทย์ ยอดจรัส26,579,070-0.68
4795 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์26,571,587-2.70
4796 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS26,561,056-2.83
4797 MR. JOHN ANTONY WILKINSON26,561,056-2.83
4798 นาย ศรชัย ครุจิตร26,558,279-2.54
4799 บริษัท พรี-พราว จำกัด26,544,000-1.79
4800 นาง พรทิพย์ เทพตระการพร26,535,510+1.89
4801 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์26,528,436-1.01
4802 นาย ราม ตันติกุลสุนทร26,498,808+0.95
4803 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล26,495,917-
4804 นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร26,485,706-0.50
4805 น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์26,478,778-1.08
4806 นาย ศรัณย์ ไชยกุล26,472,090+3.88
4807 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์26,440,090-
4808 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ26,426,925-
4809 น.ส. จันทนา ปัญญาดิลก26,419,250-1.40
4810 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ26,402,740-
4811 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)26,400,000-
4812 นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์26,400,000+0.76
4813 นาย อิษฎา พรกุล26,400,000-
4814 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ26,382,912-
4815 นาย บดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,325,200-
4816 นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,400-
4817 นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,400-
4818 น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,400-
4819 น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,324,200-
4820 นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)26,323,400-
4821 น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์26,304,000-0.73
4822 บริษัท วัชรพล จำกัด26,293,283+2.65
4823 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม26,281,489-0.72
4824 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล26,259,480-
4825 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์26,231,720-
4826 นาย ทศพล สุริยะพงศ์ไชย26,218,413-2.56
4827 น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล26,193,260-
4828 นาย บุญวัน วรธรรมทองดี26,175,920-2.11
4829 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์26,173,416-
4830 น.ส. พิชญา ตันโสด26,165,664+1.12
4831 นาย วิวัฒน์ คงคาสัย26,154,440-9.23
4832 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ26,140,315-
4833 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล26,130,783-
4834 น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ26,124,250-
4835 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด26,113,171-
4836 MR. BUMWOOK KWAK26,111,900-0.87
4837 น.ส. อรอุบล ชมเดช26,088,846-1.45
4838 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว26,087,180+0.88
4839 น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร26,075,859-1.30
4840 น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง26,069,868-
4841 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว26,054,824-0.84
4842 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์26,035,759-
4843 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์26,030,000-
4844 นาย ประพันธ์ สุธารักษนนท์25,990,260+0.47
4845 นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ25,967,160-
4846 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม25,925,000-1.18
4847 นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล25,922,405-
4848 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด25,906,890-
4849 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์25,874,898-0.40
4850 นาย ปัญญา ลีพึ่งธรรม25,864,000-0.94
4851 นาย วรุณ สนโสภณ25,808,000-1.08
4852 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง25,802,000-
4853 นาย สินธุ เวศย์วรุตม์25,769,100-0.68
4854 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง25,764,100-0.36
4855 น.ส. นิตยา สงวนคงวิไล25,750,000-
4856 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์25,740,000-2.56
4857 นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)25,733,400-
4858 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์25,724,433-0.55
4859 นาย รุจนันท์ ศาตวินท์25,712,624-1.32
4860 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ25,708,001+3.48
4861 นาย อาณัติ อัศวกาญจน์25,706,256-1.08
4862 นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์25,692,066-1.76
4863 นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์25,669,800-
4864 นาย วิทยา ชวนะนันท์25,665,000-
4865 นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์25,632,000-0.69
4866 นาย ประชา พร้อมพรชัย25,616,117-0.88
4867 นาย จีรพัฒน์ อัศวะธนกุล25,603,920-2.79
4868 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ25,591,940-1.82
4869 นาย อุดม ยางกุล25,589,200-1.10
4870 นาย วินัย ตั้งคำ25,562,810-1.40
4871 ดร. พรพิน ชัยวิกรัย25,553,000-
4872 น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์25,542,335-
4873 นาย ธงชัย ศรีสันต์25,520,000+0.50
4874 น.ส. วาสนา ชัยอิทธิ25,471,800+1.89
4875 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ25,461,445+0.78
4876 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์25,447,500+3.45
4877 นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์25,440,000+1.89
4878 นาย โชติ โภควนิช25,402,084-0.81
4879 นาย ชวน ตั้งมติธรรม25,397,460+0.66
4880 นาย พินัย จีนาพันธุ์25,384,590+1.23
4881 นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ25,375,858+2.65
4882 นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์25,350,000-
4883 นาย มงคล จิรพัฒนกุล25,344,192-0.31
4884 MRS. FONG-CHIAO FANG LEE25,344,000-
4885 นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช25,333,331-1.05
4886 นาง อรพิน วรวิทย์พินิต25,329,456-
4887 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม25,327,900+0.32
4888 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์25,327,393+1.12
4889 นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช25,312,500-
4890 นาย ณพล กรินทรากุล25,312,000+3.54
4891 นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร25,305,200-1.04
4892 นาย สุชาติ จริยกชกร25,288,766+0.97
4893 นาย วรินทร์ นฤหล้า25,282,830-1.30
4894 น.ส. วราภรณ์ สงฆ์ประชา25,264,800-0.83
4895 นาย บุญไชย ตันชัชวาล25,245,340+1.22
4896 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์25,227,632-0.27
4897 นาย พรเทพ พรประภา25,200,000-
4898 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร25,192,000-0.75
4899 นาย สุทธิวุฒิ รัชกิจประการ25,169,250+0.90
4900 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี25,140,000+72.79
4901 นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล25,134,175-0.12
4902 นาย นภ อุบลทิพย์25,107,789-
4903 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)25,085,000-
4904 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา25,084,501-1.18
4905 MRS. KEIBUN YO25,073,100-
4906 นาย วิลักษณ์ โหลทอง25,056,957-
4907 นาง อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง25,001,172+0.79
4908 นาง ตง เฉิน25,000,000-2.00
4909 น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์24,997,500-
4910 บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด24,932,460-0.62
4911 นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ24,928,800-1.28
4912 นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ24,926,784-0.61
4913 นาง สุพร วัธนเวคิน24,918,391-
4914 นาง วนิดา แซ่จิว24,910,265-1.05
4915 นาย ณัฐพล เวชากร24,900,000-
4916 นาย กฤษนันทร์ เกวลี24,881,670-
4917 นาย สมนึก ตันฑเทอดธรรม24,872,400-
4918 นาย สุชน สิมะกุลธร24,855,399-
4919 นาง วิภาวรรณ เตชาพลาเลิศ24,854,180-
4920 นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ24,845,985-
4921 นาย สุรพร สิมะกุลธร24,842,005-
4922 น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร24,829,588-
4923 นาย มงคล วณิชภักดีเดชา24,822,674-
4924 นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล24,822,668-
4925 นาย ปรีชา มาตสิมา24,811,228-
4926 นาย ศิริชัย จรุงสถิตพงศ์24,808,200+0.42
4927 นาง วราภรณ์ พวงเรืองศรี24,808,200+0.42
4928 นาย นิติ จงสวัสดิ์ชัย24,804,000-1.71
4929 น.ส. นลิน จงสวัสดิ์ชัย24,804,000-1.71
4930 น.ส. อนงค์ วรพาสน์24,800,321-1.15
4931 นาย สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์24,796,192-
4932 น.ส. จารุมล สุภารัตน์24,780,000-
4933 นาย ปราปต์ บุนปาน24,774,740+0.42
4934 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร24,771,597-0.37
4935 น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์24,761,388-1.89
4936 น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์24,742,048-
4937 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล24,728,880-
4938 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)24,720,000-2.91
4939 นาย กฤช พนารัตน์24,702,490-0.23
4940 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด24,678,741-0.64
4941 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ24,643,200-
4942 นาย วีระพงษ์ ธัม24,642,689+0.21
4943 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ ฟันด์24,630,620-0.84
4944 นาง นุสรา สหรัตนชัยวงศ์24,600,000-0.81
4945 นาย สมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล24,600,000-0.81
4946 นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล24,600,000-0.81
4947 นาย ธนกร ปังศรีนนท์24,600,000+1.22
4948 นาย พันภัทร สุเภากิจ24,597,336-0.57
4949 บริษัท ณุศาบุรี จำกัด24,593,310-
4950 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์24,577,560-
4951 นาย ภัชริ นิจสิริภัช24,543,565-
4952 นาย สุรชัย ขยันงาน24,541,774+3.54
4953 น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์24,540,984+0.06
4954 บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด24,516,744-
4955 MR. HIDETO KOYAMA24,506,084+0.88
4956 นาง สุพร นิติภาวะชน24,496,245-
4957 น.ส. เพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์24,489,736-
4958 นาย เหลือพร ปุณณกันต์24,484,584-
4959 นาง วรรณดี กฤติยรังสิต24,481,080-1.28
4960 นาย จิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ24,480,000-
4961 นาย พรภัทร จินตนาวงศ์24,475,500-0.68
4962 นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล24,436,038-
4963 นาย บดินทร์ เจนใจ24,433,000+0.14
4964 นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ24,407,128+0.29
4965 นาง ณัฐนี ร่มไทรทอง24,400,000-
4966 น.ส. วรรษพร นาทีทอง24,400,000-0.82
4967 นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล24,400,000-4.92
4968 นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจ24,394,102-0.84
4969 นาง สรางค์ลักษณ์ หุตางกูร24,374,700-0.94
4970 นาง พนิดา วงศ์หนองเตย24,367,000-0.42
4971 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล24,361,838-0.85
4972 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง24,354,250-1.64
4973 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์24,353,948-0.04
4974 น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล24,350,940-
4975 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์24,349,200-2.54
4976 นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์24,315,150-
4977 นาย วันชัย รตินธร24,295,000+0.88
4978 นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์24,278,000-
4979 นาย วันชัย พูลทรัพย์24,262,400-
4980 นาง พิมพ์ใจ อินาลา24,245,910+1.89
4981 นาย รนัท เลียวเลิศสกุุลชัย24,245,023-1.94
4982 นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร24,225,570-
4983 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม24,213,680+1.53
4984 บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)24,208,810-1.63
4985 นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ24,202,231-
4986 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์24,194,808-1.01
4987 นาย ฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์24,168,000-
4988 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ24,156,000+1.52
4989 นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์24,150,000-0.62
4990 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์24,150,000-0.62
4991 นาย วิชาญ ตรีสุทธาชีพ24,148,198-2.70
4992 บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด24,134,880-
4993 นาย ทนง สุวจนกร24,090,000-
4994 น.ส. นภัสวันต์ ปวโรภาส24,090,000-0.61
4995 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล24,080,160-
4996 นาย ธนทัต ชวาลดิฐ24,057,610-
4997 นาง มณีรัตน์ อาชวานันทกุล24,036,900-
4998 น.ส. หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช24,035,760-1.05
4999 นาง สุวิมล ยอดสง่า24,024,455-
5000 น.ส. วิไล เจริญวิทู24,012,000-