คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร35,551,800+5.00
4502 นาย บุญรอด พืชพันธุ์งาม35,546,676+1.26
4503 นาย นพดล พิทักษ์เผ่า35,544,405+0.72
4504 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์35,531,596+0.72
4505 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล35,527,800+1.61
4506 ดร. ปราณี เผอิญโชค35,480,923+1.32
4507 น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค35,470,050+4.25
4508 นาย วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์35,451,000-2.56
4509 น.ส. คาริน คิ35,435,050+0.73
4510 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช35,400,000-
4511 นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา35,340,000+4.66
4512 นาย ชุน เฉิน35,250,000-
4513 นาย วิจิตร โภคะกุล35,219,072-0.89
4514 น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์35,218,890+0.91
4515 นาย อนุชา อาวีลาสกุล35,206,025+3.42
4516 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์35,200,000+0.91
4517 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์35,200,000-
4518 น.ส. จอย ริมชลา35,200,000+0.62
4519 นาย อภิชัย หิรัญตระกูล35,197,256-
4520 นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์35,186,000+6.16
4521 นาย พร้อมพงษ์ งามดำรงค์35,161,011-2.56
4522 นาย กฤษดา ชัยสุพัฒน์35,100,000-2.56
4523 REXXAM CO., LTD.35,100,000-
4524 นาง ยุพา ล่ำซำ35,089,313+0.63
4525 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย35,068,674+0.83
4526 นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม35,024,396+5.95
4527 MR. CHAN YING TING35,021,764-
4528 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร35,021,700+0.84
4529 นาย บดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,012,516-
4530 นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,011,452-
4531 น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,011,452-
4532 นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,011,452-
4533 น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,011,186-
4534 นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)35,010,122-
4535 นาย ธีรชาติ วีรวรรณ34,975,608-0.77
4536 น.ส. อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร34,950,199-0.84
4537 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร34,946,737-0.62
4538 ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์34,933,095+0.58
4539 นาย นนทฉัตร กุลประภา34,860,000-
4540 นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ34,829,911-0.57
4541 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์34,800,000-
4542 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ34,800,000+1.72
4543 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์34,800,000-
4544 นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์34,779,587+3.08
4545 นาย สุชัย วงศ์งามนิจ34,760,000+1.27
4546 นาย พิชิต ชินวิทยากุล34,742,320-2.42
4547 น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์34,738,324+0.74
4548 น.ส. เยาวลักษณ์ อุทิศกูล34,738,000-0.91
4549 นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์34,709,898+0.87
4550 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์34,693,713-0.57
4551 นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล34,661,928-0.76
4552 นาย สุธี เตติวงศ์34,658,250+1.33
4553 นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ34,640,060-
4554 บริษัท พรี-พราว จำกัด34,602,000+6.16
4555 นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์34,587,646+2.53
4556 นาง วารุณี เพชรสุทธิ34,561,800+0.95
4557 นาย กิรินทร์ นฤหล้า34,555,191+1.14
4558 นาย ธงชัย มันตภาณีวัฒน์34,543,414+0.99
4559 นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ34,543,325-0.79
4560 นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา34,535,600+1.06
4561 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี34,526,814-
4562 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)34,500,000-
4563 นาย สมเกียรติ เกื้อกูลพิทักษ์34,500,000-
4564 นาย ธีระพล หวังมนตรี34,475,260-
4565 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)34,463,680+0.88
4566 นาย ธงชัย ศรีสันต์34,452,000+0.93
4567 ดร. พรพิน ชัยวิกรัย34,441,000-
4568 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์34,440,000-0.61
4569 น.ส. ปนัดดา ทองเหลี่ยม34,410,586-
4570 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์34,408,991-
4571 CIMB-PRINCIPAL EQUITY DIVIDEND INCOME FUND34,403,737+5.95
4572 บริษัท เอสเอ็มบีซี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด34,400,000-
4573 นาย อิษฎา พรกุล34,400,000+2.33
4574 นาง พิรดา อินทามระ34,392,900-
4575 นาง เนาวรัตน์ หวังธำรง34,346,657+1.14
4576 นาย จำนงค์ พุทธิมา34,345,458-
4577 นาย บดินทร์ เจนใจ34,266,000+0.42
4578 นาย ไนยวน ชิ34,250,000+0.73
4579 น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร34,248,200+0.84
4580 นาย วีระ ศุภราทิตย์34,210,200-
4581 นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์34,210,058-0.62
4582 นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์34,203,669+0.29
4583 นาย สุทธิโชค ธีรนิติ34,200,000-1.67
4584 นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา34,157,234-
4585 นาย เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์34,146,049-0.92
4586 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์34,144,482-
4587 นาย อมรินทร์ นฤหล้า34,132,896+1.79
4588 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด34,112,000+0.96
4589 นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร34,094,095+0.84
4590 นาย อมร ศรีชวาลา34,073,984-
4591 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล34,070,777+2.06
4592 MR. HANS-JORGEN IBSEN NIELSEN34,056,112-
4593 นาย ณพล กรินทรากุล34,048,000-
4594 นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล34,046,000+0.12
4595 น.ส. ฐิติมา อุดม34,021,104+1.54
4596 นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล34,009,335+4.09
4597 นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์34,006,110+0.75
4598 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ34,000,000-
4599 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)33,955,214+4.09
4600 น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน33,949,200-
4601 นาย กานต์ พรสุขศิริ33,942,175+2.30
4602 พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี33,935,500-
4603 นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล33,929,247+4.09
4604 นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์33,896,400-3.72
4605 SOJITZ ASIA PTE. LTD.33,880,000+2.27
4606 SUMITOMO CORPORATION33,880,000+2.27
4607 นาง รณิต ศุภพิพัฒน์33,871,500-1.04
4608 นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม33,840,110-0.88
4609 นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง33,825,126-
4610 นาย จินต์ วรมหาภูติ33,821,600+1.88
4611 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม33,808,817+2.09
4612 นาย โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา33,793,004-1.03
4613 น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์33,753,969-
4614 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์33,722,640-
4615 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์33,693,294+0.08
4616 น.ส. นันทินี เทพผดุงพร33,679,993-
4617 นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์33,674,666+0.65
4618 นาง ปิยะพร วิชิตพันธุ์33,659,734+3.79
4619 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข33,627,020-
4620 MR. HIDETO KOYAMA33,614,540+0.65
4621 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร33,600,000+0.62
4622 บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด33,598,434-0.29
4623 นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณ33,591,800-0.91
4624 นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์33,586,000-1.08
4625 น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์33,567,960+0.87
4626 นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม33,551,479-1.20
4627 นาย เหลือพร ปุณณกันต์33,490,408+1.68
4628 นาย พิชญ์ การุณกรสกุล33,486,840-0.83
4629 นาย ณรัฐ จิวาลัย33,465,000+5.80
4630 นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล33,424,006+1.68
4631 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์33,422,875-0.43
4632 นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง33,398,160+2.15
4633 นาย โสฬส คงคามี33,383,688-0.75
4634 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล33,361,185+1.03
4635 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล33,335,250+1.03
4636 นาย วันชัย รตินธร33,325,000+0.65
4637 น.ส. วนิดา วสีพันธ์พงศ์33,315,021+10.53
4638 นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์33,232,888+3.23
4639 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี33,224,760-
4640 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์33,223,436-
4641 คุณหญิง อลิศรา สนิทวงศ์ฯ33,220,000-1.82
4642 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์33,212,000+0.95
4643 บริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอสโซซิเอชั่น จำกัด33,202,753-
4644 นาย กฤษนันทร์ เกวลี33,171,775-
4645 น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์33,170,148+3.96
4646 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล33,157,476+3.05
4647 น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์33,156,101+0.74
4648 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์33,118,125-
4649 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล33,096,115+1.35
4650 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์33,077,254+1.35
4651 นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์33,045,426-
4652 นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์33,039,396+3.96
4653 นาย สุรชัย ขยันงาน33,011,944-
4654 นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล33,000,000-0.91
4655 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH32,985,514+1.12
4656 นาง ประภา ศีตวรรัตน์32,980,000+0.59
4657 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์32,952,136-
4658 นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี32,896,859+0.53
4659 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด32,866,950-
4660 น.พ. อนุชา อภิสารธนรักษ์32,828,383+0.87
4661 นาย ชวลิต หวังธำรง32,802,971+1.14
4662 น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น32,789,820-
4663 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ32,773,800+0.06
4664 พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี32,770,986-
4665 MRS. JUM JA YANG32,760,000-
4666 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ32,746,950+0.79
4667 นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ32,679,136+1.79
4668 บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด32,661,057+1.40
4669 นาย นันทวัฒน์ เมธีระวัฒน์32,657,136-2.42
4670 นาย วีระ สุธีโสภณ32,648,452+0.99
4671 นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์32,640,000-3.53
4672 นาย ทนง สุวจนกร32,640,000-
4673 นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์32,633,079+3.73
4674 น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม32,628,533-0.83
4675 นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์32,600,000-0.61
4676 นาย วิชัย แพทยานันท์32,545,800+2.38
4677 นาย วสันต์ สนโสภณ32,508,000+3.21
4678 นาง วิภา ศิลา32,500,000+3.08
4679 น.ส. มาลี กิตติชูโชติ32,500,000+2.58
4680 นาง รัชนีกร จินตกานนท์32,498,600-
4681 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์32,496,850-
4682 น.ส. นันทิยา เจียมอัมพร32,477,480-
4683 นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล32,470,000+2.94
4684 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล32,440,772+269.59
4685 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร32,421,000+0.93
4686 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล32,400,000-2.22
4687 บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด32,400,000-
4688 นาย สมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล32,400,000-
4689 นาง สุพิน ศิริโภค32,368,504-
4690 น.ส. วิไล เจริญวิทู32,364,000-
4691 น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์32,358,205-1.82
4692 นาย อภิชญา บุรานนท์32,356,800-
4693 น.ส. วราพร ไชยราช32,334,882-
4694 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์32,300,000-
4695 นาย วโรตม์ หน่อแก้ว32,295,000+3.97
4696 บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด32,284,044-
4697 นาย วินัย ตั้งคำ32,272,000+0.22
4698 นาง วิภาณี ตริลลิต32,240,000-
4699 ICD (HK) LIMITED32,231,196-0.70
4700 นาย กฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร32,220,000-
4701 น.ส. อัมพร นิติภาวะชน32,200,824-0.93
4702 นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์32,190,000+2.03
4703 นาย พิสุทธิ เลิศวิไล32,187,539-
4704 นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์32,177,002+0.70
4705 นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์32,125,084+0.06
4706 นาย ฐิติกร สพโชคชัย32,100,000-
4707 น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์32,068,979+0.59
4708 MR. JIN-LONG FANG32,040,000+1.12
4709 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม32,025,000-
4710 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์32,019,100+0.09
4711 นาง นิภา ชลสายพันธ์32,006,456+3.28
4712 นาย สมชาย อโณทัยยืนยง32,000,000-
4713 MISS CHANG, MIN-FANG31,992,583-
4714 น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ31,978,800+1.23
4715 ด.ญ. ทรีทัญญ่า จันทรัช31,950,000+5.00
4716 ด.ญ. ทรินนิตี้ จันทรัช31,950,000+5.00
4717 นาย สัญญา หลีกุล31,906,000-
4718 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ31,892,200-
4719 นาง สุภาพร คัณธามานนท์31,884,615-
4720 นาย ธนสิทธิ์ ปัญญาทรานนท์31,872,546-0.78
4721 น.ส. อรอุบล ชมเดช31,866,616-0.14
4722 นาย สุรพล อาริยะธนาพร31,850,000-0.77
4723 นาง ฐาปนี เทียนทอง31,784,500-0.91
4724 นาย สกล สัณหฉวี31,778,601+1.35
4725 นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา31,763,806-
4726 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด31,757,754-
4727 นาง จริยา ลีละวัฒน์31,739,949+0.87
4728 นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์31,733,420+2.03
4729 นาย อรุณ ไชยศิรินนท์31,733,327+5.95
4730 นาย โอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง31,680,000+5.00
4731 นาย สุชาติ จริยกชกร31,672,338-
4732 นาย นรินทร์ นฤหล้า31,659,860+1.62
4733 นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬ31,630,246+3.28
4734 นาง นิภา ธีรนิติ31,624,200-1.67
4735 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์31,620,000-
4736 นาง ประวรา เอครพานิช31,610,347-
4737 นาย สมชัย กมลรัตนพิบูล31,600,000+1.27
4738 นาย ไพศาล สุวัฒิกะ31,567,725-
4739 นาย สุขุมา ชยานนท์31,559,950-
4740 น.ส. บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์31,520,468-
4741 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร31,460,000+0.70
4742 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง31,428,000-0.62
4743 นาย นพชา ชื่นประเสริฐวงศ์31,401,924-
4744 นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี31,395,963-
4745 MR. DAVID LAWRENCE MICHAELS31,394,688+1.56
4746 นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์31,382,360+5.94
4747 นาง พัชรี ศรีตระกูล31,366,074+2.49
4748 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย31,365,000+1.96
4749 นาย นรบดี ศศิประภา31,354,000-1.01
4750 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์31,347,250-
4751 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ31,323,316-
4752 น.ส. น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์31,320,000-
4753 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์31,259,335-8.11
4754 นาย ณรงค์ แสงสุริยะ31,200,000+1.54
4755 นาย วีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์31,200,000-
4756 นาย สมิทธ์ จึงทรัพย์ไพศาล31,200,000-
4757 MR. JOHN ANTONY WILKINSON31,196,712-0.40
4758 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS31,196,712-0.40
4759 นาย มงคล อุดมเพชราภรณ์31,130,880-
4760 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์31,130,072+1.13
4761 นาย ณัฐพล เวชากร31,125,000-
4762 นาย สัญญา บุญ-หลง31,078,564-
4763 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์31,032,288-
4764 นาง สุภาพร กิตติวรรณโชติ30,978,000+4.19
4765 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร30,976,512-1.49
4766 นาง พนิดา ควรสถาพร30,917,991+0.49
4767 นาย สุชน สิมะกุลธร30,917,691+0.98
4768 นาย สุรพร สิมะกุลธร30,901,031+0.98
4769 นาง ลีนา วนวิทย์30,891,702-0.67
4770 นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย30,839,836+0.80
4771 นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง30,766,100-2.43
4772 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล30,763,800-
4773 นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล30,759,872-
4774 นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์30,759,730-0.88
4775 บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด30,740,000-1.72
4776 นาย โชติ โภควนิช30,728,328-
4777 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล30,724,200-
4778 น.ส. ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา30,710,277-
4779 น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ30,706,245+4.41
4780 นาย ประเสริฐ ฮ้อแสงชัย30,642,480-
4781 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)30,600,000-6.37
4782 นาย ประสิทธิ์ วิตนากร30,576,002-
4783 นาย สูตร นราธิปกร30,567,042+1.01
4784 น.ส. ปานบัว บุนปาน30,542,527+0.42
4785 นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล30,511,930-
4786 น.ส. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล30,504,000-
4787 นาง นวพร รัตนชัยกานนท์30,441,744-
4788 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์30,431,500+0.83
4789 น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์30,401,000+2.29
4790 นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์30,388,581-
4791 นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์30,388,410-
4792 นาย ประพันธ์ สุธารักษนนท์30,382,980+0.40
4793 MIKI & CO.,LTD.30,380,700+2.94
4794 นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ30,373,553+0.83
4795 นาง ทรงศรี เสียงสกุล30,351,013+1.63
4796 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด30,336,800+4.62
4797 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา30,284,000+2.24
4798 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ30,257,000+3.80
4799 MR. WANGYOUP JHEE30,223,232+0.96
4800 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร30,204,720-0.60
4801 นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ30,199,894+1.38
4802 นาย สมพล ว่องสิริชนม์30,199,092+1.72
4803 น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม30,189,350+0.87
4804 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ30,183,163+3.28
4805 นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล30,165,886-0.10
4806 นาง นพรัตน์ สุขชัย30,160,000-
4807 นาย เดชา เลิศสุมิตรกุล30,154,572+0.93
4808 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส30,150,000+2.24
4809 นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ30,134,000+0.81
4810 นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์30,126,912+1.01
4811 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร30,100,000+0.57
4812 LEEBRO HOLDING PTE LTD.30,036,960+0.74
4813 นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล30,000,000-
4814 MR. HUYNH NGOC PHIEN29,998,848+1.25
4815 นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัย29,997,000-
4816 น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์29,942,100+4.09
4817 นาย รนัท เลียวเลิศสกุุลชัย29,894,348+0.79
4818 บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด29,887,980+1.04
4819 นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ29,878,608+2.05
4820 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์29,847,008+0.97
4821 น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล29,829,902+1.36
4822 นาย อภิรเมธ อุตรวณิช29,820,636+4.40
4823 น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร29,800,982+1.14
4824 นาย อำนวย วิชญะวิลาส29,764,618-
4825 นาย ศรีชัย ครุสันธิ์29,762,668-0.92
4826 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร29,736,000-0.60
4827 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล29,713,782+1.35
4828 นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง29,695,900-0.77
4829 น.ส. บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์29,693,677-0.93
4830 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์29,644,800+1.56
4831 นาย มนสิทธิ์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,650-0.77
4832 นาย ธนรัตน์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,000-0.77
4833 น.ส. มณฑาทิพย์ ตั้งสัจจะพจน์29,640,000-0.77
4834 นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะ29,600,000+1.35
4835 นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์29,595,036+0.50
4836 น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณ29,591,000-0.79
4837 นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร29,575,000-0.77
4838 นาย ณัฐพล กาญจนชูศักดิ์29,571,444-0.78
4839 นาง วันเพ็ญ ปัญญาสาคร29,555,500-0.77
4840 น.ส. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ29,540,000+0.95
4841 น.ส. เพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์29,535,360-
4842 น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน29,502,000-5.37
4843 นาง ตง เฉิน29,500,000-
4844 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร29,465,520-0.60
4845 นาย นาคินท์ วงศ์วสุ29,432,000+1.54
4846 นาง ชนิดา อัษฎาธร29,419,440-
4847 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร29,402,402-0.30
4848 นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์29,401,640-
4849 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์29,401,320-
4850 นาย ฉลอง ชาลี29,340,402+1.68
4851 นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์29,328,641+0.81
4852 นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์29,327,040-0.83
4853 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์29,318,000-
4854 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด .29,292,200+1.02
4855 นาย สมศักดิ์ ไชยะภินันท์29,280,000-
4856 นาย วิรัช พันธ์สุขุมธนา29,230,004+1.27
4857 น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์29,205,000-
4858 นาง วนิดา แซ่จิว29,194,579+2.49
4859 นาย อานนท์ สิมะกุลธร29,189,176+0.98
4860 นาย สมจินต์ โภควนิช29,166,776+0.85
4861 นาย สันต์ อมรเลิศวิมาน29,148,884-0.93
4862 นาย พินัย จีนาพันธุ์29,145,270-2.15
4863 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล29,130,000+43.05
4864 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์29,056,942-0.68
4865 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ29,033,955-1.04
4866 น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร29,008,825-
4867 นาย เกษมสัณห์ คุณชยางกูร29,007,233-
4868 นาย ปัญญา ถิรกิจพงศ์29,005,105+1.36
4869 นาย ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์28,950,000+1.04
4870 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์28,950,000+1.04
4871 นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล28,930,635+4.09
4872 นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล28,913,452-
4873 นาย ชาญ เลิศประเสริฐภากร28,912,389-0.13
4874 นาย ปวีณ นพคุณทอง28,895,000+1.20
4875 นาย วรินทร์ นฤหล้า28,894,663+1.14
4876 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์28,862,116-0.06
4877 น.ส. พรศรี พาพร28,836,000-0.62
4878 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์28,816,383+1.71
4879 นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์28,815,136+1.79
4880 น.ส. สิริรัศฐา จินตนสถิตย์28,814,149-
4881 น.ส. กันภัย ใคร่ครวญ28,800,000+7.29
4882 นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ28,775,750+0.26
4883 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร28,762,406-0.60
4884 นาย สุเมธ สิมะกุลธร28,722,521+0.98
4885 นาย สมนึก ตันฑเทอดธรรม28,721,700-
4886 นาย ดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์28,719,600-
4887 นาย ศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร28,703,772+0.81
4888 นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร28,700,000+0.57
4889 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์28,693,600-0.96
4890 นาย พหล ลิมปิสุข28,611,776+1.70
4891 นาย จักร จามิกรณ์28,600,000-
4892 นาง อรุณี หวั่งหลี28,600,000+1.54
4893 นาย อรรณพ วรรณประเสริฐ28,593,600+1.79
4894 นาง วณา คงเดชาเลิศ28,568,800+1.54
4895 นาย ธนดล สุจิภิญโญ28,565,937-5.37
4896 นาย วีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน28,557,936-5.37
4897 นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ28,546,164+3.23
4898 นาย มงคล จิรพัฒนกุล28,534,412+1.12
4899 น.ส. อนงค์ วรพาสน์28,528,409+1.44
4900 นาย สิริอานนท์ ศรีกุเรชา28,520,000-2.42
4901 นาง สุจิตรา ดุสิตานนท์28,513,512+0.95
4902 น.ส. วศินี เลาลิขิตนันท์28,485,000+0.95
4903 นาย สิปปกร ขาวสอาด28,444,635-
4904 MR. YEONG CHEOL CHOI28,444,416+0.96
4905 นาย ชวน ตั้งมติธรรม28,424,972-
4906 น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์28,417,043+2.88
4907 นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ28,395,412-
4908 นาง เพ็ญณี ศรีทอง28,334,400+2.50
4909 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช28,321,250-
4910 นาย นิธาน ปิยะรัฐ28,307,399+17.70
4911 MR. JOSEPH LEE BOON LENG28,275,765-
4912 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล28,260,900-
4913 น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์28,228,600-2.42
4914 น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์28,187,086+1.01
4915 นาย สัญญา สันธยาติ28,160,000-
4916 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด28,136,908+0.56
4917 นาย วรการ เทพเฉลิม28,126,841-
4918 นาย ทรงชัย ธัมพาณิชย์สกุล28,125,890-1.04
4919 MR. YEH-WEN LEE28,035,000+1.12
4920 น.ส. วราภรณ์ สงฆ์ประชา28,001,820-3.76
4921 น.ส. เมทินี งามจิตรเจริญ27,984,001-1.11
4922 นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญ27,984,001-1.11
4923 น.ส. กมลทิพย์ นามนวน27,983,858-
4924 น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย27,969,216-0.61
4925 MISS JUI-TING CHANG27,963,300-0.59
4926 นาย สุนทร รัชกิจประการ27,962,000-
4927 นาย ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี27,948,978+3.07
4928 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว27,868,275-
4929 น.ส. นวลแพร ภัทรมัย27,822,268+0.99
4930 นาย สมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล27,795,000-0.92
4931 นาย วริศ โพธิ์อบ27,787,240-2.14
4932 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล27,784,800-
4933 นาย วรพจน์ จรรย์โกมล27,755,590-0.24
4934 นาย แสงทวี ธนาดำรงศักดิ์27,722,100-0.78
4935 นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร27,683,552-
4936 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์27,664,656-
4937 น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์27,654,215+11.30
4938 นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร27,644,000+2.78
4939 นาย สนิท ดุษฎีโหนด27,625,487-
4940 น.ส. ชาพร บุณยนิตย์27,545,040+3.41
4941 นาย ภาคภูมิ คำนวนศิริ27,503,247+1.80
4942 น.ส. ชัญญานุช นันทขว้าง27,484,512-0.74
4943 นาย เมธัส ศรีสุชาต27,473,832+1.80
4944 นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์27,450,168-
4945 น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล27,446,200-
4946 นาง อรพรรณ นิวาตพันธุ์27,383,885+1.35
4947 นาง ปริศนา บูรพศิขริน27,371,157+1.80
4948 นาย อาณัติ อัศวกาญจน์27,364,725+1.01
4949 นาย สุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์27,348,000-0.63
4950 นาย จุล นำชัยศิริ27,310,500-
4951 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง27,285,000-
4952 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้27,280,200+2.50
4953 นาง นภาพร จารุวจนะ27,268,919+1.35
4954 นาง วรภา มนต์อารักษ์27,215,542+0.74
4955 นาย สมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล27,214,688-
4956 น.ส. อรวรรณ ศรีเรืองสุข27,208,656+0.93
4957 นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์27,205,600-
4958 นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช27,187,500-1.72
4959 นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจ27,169,366+0.26
4960 นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง27,157,700-
4961 นาย โกสินทร์ โพธิ์ใบกุล27,140,460-
4962 น.ส. พิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุล27,125,000+0.65
4963 น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล27,124,638+1.07
4964 นาย สุจินต์ ตันฑเทอดธรรม27,123,164-
4965 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ27,109,207+3.16
4966 น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว27,105,784+3.96
4967 นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์27,090,000+0.78
4968 นาง กัณหา งานทวี27,042,764-
4969 นาง มาลา คุณสัตยานนท์27,038,700+0.29
4970 นาย กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์27,001,127-
4971 นาย ปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์26,994,794-
4972 นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ26,967,600-1.76
4973 นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ26,962,500-
4974 นาย อนุตร์ อัศวานนท์26,960,835+0.84
4975 นาย ธนา เสนาวัฒนกุล26,938,215-
4976 น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์26,892,000+0.60
4977 นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์26,878,153+3.23
4978 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์26,866,667-
4979 นาย วรุณ สนโสภณ26,863,000+3.10
4980 นาง มณีรัตน์ อาชวานันทกุล26,859,140-
4981 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย26,857,000-
4982 น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช26,850,000-
4983 นาง อรพิน วรวิทย์พินิต26,819,424-
4984 นาย ถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล26,800,000-
4985 นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช26,799,997+2.49
4986 นาง สุพร วัธนเวคิน26,799,024+2.34
4987 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD.26,735,100-
4988 นาย พิสิฐ โรจนมงคล26,728,800+1.80
4989 นาย โสภณ วิรเศรณี26,710,000-0.19
4990 นาย รุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล26,702,112-0.59
4991 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล26,684,846+0.84
4992 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์26,684,846+0.84
4993 นาย สมโภชน์ ปลื้มพรพรหม26,668,404+0.52
4994 นาง นฑิลา ดีศิลปกิจ26,642,000+2.29
4995 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)26,616,972+6.45
4996 น.ส. อฐิรญาญ์ ฐิติวงศ์วัฒนา26,614,430-
4997 นาย ธวัช ทรรศนีย์พงษ์26,608,360+2.63
4998 MRS. KEIBUN YO26,573,200-
4999 นาย ประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม26,556,694-
5000 นาย วิชาญ ลิ้มชัยศิริ26,551,560-