คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 02/12/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2251 AUSTIN ASSET LIMITED167,988,146-0.66
2252 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์167,979,000-0.14
2253 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์167,354,649+6.54
2254 บริษัท ธนนนทรี จำกัด167,098,986+0.69
2255 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล167,017,990+2.53
2256 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์166,761,600+4.31
2257 นาย กัมพล ตติยกวี166,607,338+0.80
2258 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์166,602,701+2.51
2259 นาย ขจรเดช ไรวา166,466,421-1.85
2260 น.ส. วรางคณา กมลทิพย์166,412,500+0.80
2261 นาย เจน ชาญณรงค์166,333,999+3.48
2262 นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์166,056,000+7.58
2263 นาง วนิดา พฤฒินารากร165,897,798+0.53
2264 นาย มนินภัทร์ นะวิโรจน์165,846,758+1.33
2265 นาย ณัฐไชย นะวิโรจน์165,846,758+1.33
2266 นาย ชยะพงส์ นะวิโรจน์165,846,735+1.33
2267 น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล165,812,200+1.22
2268 น.ส. วัสสา ริมชลา165,387,500+4.58
2269 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์165,357,608+1.92
2270 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ165,114,863+2.51
2271 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์164,954,893+15.62
2272 น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว164,556,000+0.60
2273 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด164,092,500-
2274 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล164,000,000+1.22
2275 นาง วีณา ธรณนิธิกุล163,771,972+0.86
2276 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ163,404,000+0.56
2277 นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม163,243,350+2.61
2278 นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร163,112,904+2.27
2279 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์163,049,600+4.31
2280 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด162,890,000-0.56
2281 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน162,782,000+2.51
2282 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร162,278,000-
2283 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์162,115,200-1.71
2284 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร162,104,316+0.53
2285 นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์162,066,762+1.40
2286 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร162,032,000-
2287 นาย อภิสิทธิ์ จาวโกนันท์161,388,000+0.62
2288 น.ส. พรพิน ชัยวิกรัย161,040,000+3.79
2289 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ160,474,844+1.51
2290 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์160,075,275+0.81
2291 นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค159,655,870-0.39
2292 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED159,644,386+0.65
2293 นาย ระวิ เกษมศานติ์158,995,800+0.79
2294 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล158,960,800+4.07
2295 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ158,921,712-1.31
2296 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ158,655,000+0.95
2297 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน158,644,524-
2298 นางสาว อภิชญา ง่วนบรรจง158,634,762+1.40
2299 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล158,457,008+1.27
2300 นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล158,360,015+1.60
2301 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล158,120,000+1.27
2302 นาย กมล บริสุทธนะกุล158,057,224+1.27
2303 นาย เศรณี เพ็ญชาติ157,954,325+2.76
2304 นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ157,907,412-1.90
2305 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ157,500,000+0.95
2306 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)157,425,000-1.60
2307 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์157,133,178-
2308 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์156,992,000-
2309 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา156,975,180+2.51
2310 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์156,802,500+3.96
2311 นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์156,758,160+2.31
2312 นาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ156,735,216+4.55
2313 น.ส. สุณี เสรีภาณุ156,710,025-
2314 นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์156,562,500+2.40
2315 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล156,433,602+6.41
2316 นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส156,321,360-
2317 นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล156,000,000-25.00
2318 วิสต้า อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด156,000,000+2.88
2319 นาย ทวี ปิยะพัฒนา155,969,162-0.96
2320 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา155,900,500+2.00
2321 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ155,827,700-
2322 นาย ปริน ชนันทรานนท์155,601,531+5.33
2323 น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง155,063,240-
2324 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ155,027,250+10.88
2325 บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด155,000,000+3.23
2326 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Limited154,470,480-0.84
2327 นาย พิชิต ชินวิทยากุล154,400,000+9.19
2328 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ153,975,888+1.01
2329 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.153,735,227+2.56
2330 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ153,380,432-
2331 นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์153,166,143+4.76
2332 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)152,854,800-
2333 น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์152,766,040+2.62
2334 นาง พัลลภา พิพัฒน์วิไลกุล152,634,724-25.00
2335 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED152,564,729+1.92
2336 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์152,362,868+0.29
2337 MR. HIRONOBU IRIYA152,358,658+3.59
2338 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส152,012,513-
2339 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด151,434,800-
2340 นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา151,120,100+2.00
2341 น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล150,941,604-
2342 MR. TREVOR JOHN THOMPSON150,552,000-
2343 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย150,508,000+1.52
2344 นาย เลิศชาย กันภัย150,500,000+3.72
2345 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา150,340,295+1.94
2346 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล150,321,000+2.25
2347 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ150,183,000+1.22
2348 น.ส. สายพิน ตั้งตรงจิตร150,092,606+2.27
2349 นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์150,000,000+2.40
2350 นาย วิทยา เทพนิมิตร149,709,780-1.01
2351 นาง สิริพร บุญวรุตม์149,643,913-
2352 นาง วิรัชดา ตติยกวี149,432,830+0.80
2353 นาย เสวก ศรีสุชาต149,053,140+1.19
2354 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา149,041,947+1.94
2355 PJ Spring Investment Limited149,021,677+2.29
2356 น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ149,009,200+2.39
2357 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์148,977,225-
2358 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร148,770,915+0.25
2359 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)148,750,000+3.36
2360 นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย148,647,972-
2361 นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์148,625,600+0.62
2362 นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์148,625,600+0.62
2363 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์148,572,065+1.68
2364 นาย วายุ ทองพูน148,555,000+2.16
2365 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2366 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต148,101,300+0.42
2367 น.ส. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา148,056,000+2.58
2368 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล147,766,030+2.61
2369 นาย ยอด ชินสุภัคกุล147,736,856-
2370 นาย พีท ริมชลา147,734,120+1.72
2371 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ147,552,300-0.33
2372 MR. PETER ERIC DENNIS147,242,860+0.33
2373 นาย นพชัย วีระมาน147,187,080+1.02
2374 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ147,180,110-
2375 นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์147,178,500+6.11
2376 CLSA LIMITED147,150,000-
2377 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์146,984,160-
2378 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล146,807,465+2.17
2379 น.ส. อรนุช สุวังกูร146,688,625+2.40
2380 Melco Holdings Inc.146,594,910+9.24
2381 นาย โอภาส เฉิดพันธุ์146,546,400+1.09
2382 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์146,541,124+0.61
2383 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม146,250,000+12.82
2384 นาย เพชร ไวลิขิต146,236,994+2.48
2385 นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร145,507,337+7.09
2386 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช145,300,960+2.68
2387 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ145,136,446-
2388 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์144,561,990-
2389 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์144,547,440+1.32
2390 นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์144,500,318+0.29
2391 น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร144,214,000-
2392 กองทุนเปิด บัวแก้วปันผล144,112,490+0.55
2393 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์144,000,000+0.83
2394 บริษัท สามลม จำกัด143,941,050-
2395 นาย พุทธชาติ รังคสิริ143,767,905-9.09
2396 นาย วรกฤต ชัยสถาพร143,640,000+3.70
2397 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์143,415,714-
2398 นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์143,356,500+2.86
2399 นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล143,323,360+3.82
2400 น.ส. ปาลิตา คูสกุล143,200,000-0.56
2401 นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์143,172,000-
2402 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ143,162,469-
2403 น.ส. อรสา วิมลเฉลา142,736,636+1.34
2404 น.ส. วิไล เจริญวิทู142,560,000+3.79
2405 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต142,437,000+0.42
2406 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ142,403,732+1.56
2407 SIX SIS LTD142,328,507+0.18
2408 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์142,244,000+2.01
2409 นาย วินท์ สุธีรชัย142,228,800-
2410 นาย อรรถพล มานัสสถิตย์142,200,000+6.54
2411 น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์142,200,000+6.54
2412 นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์142,200,000+6.54
2413 น.ส. จรรยาภรณ์ วัลยะเสวี142,050,930+0.99
2414 นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ141,921,500+0.57
2415 นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ141,855,000+0.95
2416 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ141,706,392+1.00
2417 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ141,699,525+4.52
2418 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)141,129,640+0.64
2419 นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์140,594,527+2.76
2420 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์140,591,412-1.71
2421 PERSHING LLC140,336,526+2.74
2422 MISS MAN WAI KOO140,130,000+2.89
2423 น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ140,130,000+2.89
2424 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข140,075,936+5.68
2425 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน139,970,868-
2426 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ139,730,850+0.79
2427 นาย สุวิชา พานิชผล139,573,709+1.53
2428 นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล139,419,175+5.50
2429 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล139,210,500+3.39
2430 นาย ธนัท ตาตะยานนท์139,207,092+5.00
2431 นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา139,042,800+2.31
2432 นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์138,844,537+1.24
2433 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT138,750,000-
2434 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)138,731,160+0.88
2435 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น138,600,000-3.75
2436 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์138,436,680+0.58
2437 น.ส. จารุมน วนิชสุวรรณ138,316,559+0.65
2438 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์138,214,728+0.58
2439 บริษัท เนแอ็ค จำกัด138,037,081+3.64
2440 นาย ภาณุ จารุพิรุฬห์138,000,000+2.61
2441 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์137,865,000+15.84
2442 นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล137,789,625+5.50
2443 นาย ภิมุข สิมะโรจน์137,760,000-
2444 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ137,637,215+0.18
2445 น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์137,571,824+4.31
2446 นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร137,550,147-
2447 น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร137,542,746+2.27
2448 นาง อโนทัย พรประภา137,531,661-0.56
2449 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์137,500,000+0.80
2450 น.ส. นรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล137,386,675+2.08
2451 นาย สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล137,386,675+2.08
2452 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร137,369,225-
2453 DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED137,368,000+3.59
2454 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร137,353,125-
2455 นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์137,285,500+2.75
2456 นาย อัฐ ทองแตง136,867,489+1.31
2457 น.ส. รัชนี ตริลลิต136,850,000+0.84
2458 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด136,584,048+1.10
2459 น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะ136,582,262+2.54
2460 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล136,494,553+4.13
2461 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล136,483,125+1.99
2462 นาย พงษ์เทพ ธนกิจสุนทร136,456,120+0.71
2463 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ136,352,400+2.41
2464 นาย วันชัย อมรสุวรรณ136,155,429-
2465 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์136,135,780+3.64
2466 นาง หทัย ศิริวิริยะกุล135,885,600+0.86
2467 นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์135,727,003+2.22
2468 นาย นคร หาญไกรวิไลย์135,669,000+0.12
2469 นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ135,658,353+1.02
2470 TOYOTA TSUSHO CORPORATION135,609,195-
2471 นาย ไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์135,434,327+1.24
2472 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา135,387,833+0.86
2473 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์135,366,666+1.53
2474 นาง นลิน มงคลอารีย์พงษ์135,360,000-
2475 POSCO โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)135,118,555+0.90
2476 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์134,965,000+3.63
2477 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน134,868,550-
2478 นาง ณษิกา มีมโนนันท์134,484,643+1.67
2479 MR. HO KWONPING134,362,842+1.92
2480 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์134,113,512-
2481 นาย อธิป มัสกาตี134,006,955-
2482 MRS. MEI LEE133,980,000+1.72
2483 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล133,929,432-1.71
2484 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด133,909,860-0.95
2485 นาง สัจจมณี ศิริโก133,875,000+0.84
2486 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)133,813,825+1.29
2487 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี133,507,969+6.11
2488 บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด133,457,419+5.30
2489 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์133,400,000+2.61
2490 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์133,328,125-
2491 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)133,248,330+1.17
2492 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี132,924,899+0.23
2493 น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์132,758,000-0.61
2494 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี132,470,306+3.70
2495 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล132,234,665+2.17
2496 นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล132,187,500+2.40
2497 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล132,000,000+5.00
2498 นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร131,845,333+3.92
2499 MR. TAI CHONG YIH131,751,437+0.58
2500 นาย อนันตชัย ประมวลโชค131,697,384+4.76