คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2251 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ167,018,247+0.73
2252 น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล167,000,000-0.60
2253 นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา166,890,080-0.08
2254 นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล166,754,132+0.96
2255 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด166,751,000+0.99
2256 นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ166,617,000+0.55
2257 นาย มนินภัทร์ นะวิโรจน์166,583,854+0.44
2258 นาย ณัฐไชย นะวิโรจน์166,583,854+0.44
2259 นาย ชยะพงส์ นะวิโรจน์166,583,832+0.44
2260 นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์166,582,048+1.47
2261 นาย พิชิต เลิศตำหรับ166,400,000-1.25
2262 นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล166,232,930-1.86
2263 นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์166,149,260+0.53
2264 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)166,039,720+0.09
2265 นาง จารุดา โพธิอินทะ165,704,175-
2266 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง164,268,000-0.85
2267 NICE NOBLE LIMITED164,228,904-
2268 นาย ราม ตันติกุลสุนทร163,964,890+0.65
2269 นาง จงพิศ กิจธนามงคลชัย163,761,000-8.14
2270 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ163,003,500+1.12
2271 นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล162,725,061+0.57
2272 น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล162,725,000-
2273 นาย ชนะ อัษฎาธร162,705,375+0.47
2274 น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์162,621,056+1.56
2275 นาย วีระชาติ โลห์ศิริ162,534,681-
2276 นาง วนิดา พฤฒินารากร162,349,182-1.64
2277 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ162,256,500-0.99
2278 นาย วิชรัตน์ ชวาลอัมพร162,136,777-0.93
2279 น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์162,115,200+0.43
2280 นาย เจน ชาญณรงค์161,994,851-
2281 MR. LIAU KIM SAN JEREMY161,760,300-1.75
2282 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.161,737,328+3.55
2283 นาย สมชาย ประภากมล161,597,667+0.49
2284 นาย ธนัท ตาตะยานนท์161,248,215+2.88
2285 นาย บรรลือศักร โสรัจจกิจ161,200,000+2.88
2286 นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์160,791,132-5.74
2287 นาย กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล160,529,571-3.60
2288 MR. HO KWONPING160,201,850-1.61
2289 นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร160,106,134-0.89
2290 MR. HIRONOBU NISHII160,060,010-0.94
2291 นาย สมิทธ์ ทอย160,000,000-
2292 บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด159,800,000+1.06
2293 นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์159,662,318-
2294 น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ159,641,873+2.06
2295 นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล159,580,000-0.99
2296 บริษัท ไทยรุ่งเรือง-เคอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ .159,533,850-
2297 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)159,371,000+2.06
2298 น.ส. ภัคชนัญ เตียธวัฒน์159,000,000-0.94
2299 บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด158,944,500-0.40
2300 น.ส. กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์158,760,000-11.90
2301 น.ส. รัศมี พฤฒินารากร158,636,844-1.64
2302 น.ส. ยุพิน ชัยวิกรัย158,408,923+2.04
2303 น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล158,399,744-0.48
2304 นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ158,309,712-5.30
2305 นาง อโนทัย พรประภา158,276,660+0.97
2306 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ158,242,000+0.79
2307 นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร157,947,180-1.37
2308 VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.157,601,708-1.80
2309 นาย ธงไชย แพรรังสี157,502,083+0.87
2310 พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ157,417,350-5.86
2311 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)157,404,060-0.50
2312 นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี157,320,300+2.70
2313 นาย พุทธชาติ รังคสิริ157,046,407-
2314 นาง ชลิดา เตชะอุบล156,725,501-1.79
2315 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED156,514,104-
2316 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)156,376,800-
2317 นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร156,140,175-
2318 นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร156,121,875-
2319 นาย มนตรี ช้างทองสิริ155,900,000-4.62
2320 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์155,774,241-
2321 นาย สุรชัย รติทอง155,760,000+1.69
2322 MR. CHANTHANOME PHOMMANY155,740,010+1.70
2323 บริษัท สามลม จำกัด155,669,580-0.68
2324 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร155,460,299-6.56
2325 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)154,978,200+0.85
2326 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ154,906,895-1.30
2327 นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน154,404,796-1.85
2328 น.ส. สุณี เสรีภาณุ154,083,600-
2329 บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด153,970,632-5.39
2330 นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร153,555,031+4.30
2331 นาย สมชาย อรรคเดชสกุล153,450,000+4.84
2332 นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์153,424,000-1.74
2333 นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล152,900,000+2.88
2334 น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี152,891,855-5.45
2335 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล152,620,000+0.52
2336 นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล152,567,300-2.75
2337 นาย วศิน ศรีศุกรี152,507,412+5.23
2338 น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ152,454,250+0.80
2339 นาย ปฏิญญา เทวอักษร152,403,094-2.64
2340 นาง ชลธิชา ดิลกศักยวิทูร152,377,280-1.85
2341 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)152,331,905+0.15
2342 นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร152,278,000-1.37
2343 นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ152,203,800-
2344 นาย มารุต ศิริโก151,754,520+0.99
2345 นาย ทวี ปิยะพัฒนา151,668,509-0.28
2346 นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์151,546,875-
2347 นาย อนนต์ แสงอารยะกุล151,304,224+4.83
2348 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต151,225,800-
2349 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา151,195,520+1.47
2350 น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์151,034,760+1.83
2351 นาย วิทยา เทพนิมิตร150,879,266-1.08
2352 นาย วัชรพล รุจิเรข150,800,000-2.88
2353 นาย รุ่งโรจน์ วานิชย์หานนท์150,765,677+1.68
2354 นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์150,729,000+0.80
2355 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร150,366,000+2.98
2356 น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล150,201,332+0.96
2357 นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน150,011,127-
2358 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์149,935,800+0.49
2359 นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ149,851,200-0.42
2360 นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท149,606,625+11.43
2361 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด149,369,780+0.92
2362 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) Limited149,299,920-
2363 นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์148,985,300-
2364 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส148,960,053+1.23
2365 MR. HIRONOBU IRIYA148,942,544-
2366 น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล148,860,183-1.43
2367 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)148,742,300-2.90
2368 นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ148,602,650+5.22
2369 น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี148,253,621-
2370 นาย เกริก ลีเกษม148,227,005-
2371 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย148,216,000+2.06
2372 น.ส. รจนา ธีราวิทยางกูร147,930,650-
2373 น.ส. ชนาพร เบรย์147,515,000-1.84
2374 นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ147,373,000-10.29
2375 นาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ147,266,145-0.85
2376 MR. SHEN, SHYH-YONG147,172,985+0.82
2377 นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์147,061,025+0.88
2378 นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข146,671,252+0.55
2379 น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์146,670,761-7.57
2380 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด146,566,460-0.12
2381 นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ146,199,328-1.06
2382 นาย บดินทร์ เจนใจ145,817,750-3.34
2383 นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล145,763,750-2.73
2384 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร145,469,051-2.49
2385 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต145,442,000-
2386 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เอ็กสปริง จำกัด145,365,000-
2387 นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ145,173,109+0.92
2388 นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์144,995,000+1.06
2389 น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ144,896,000+4.69
2390 น.ส. กันยากร พงษ์พานิช144,864,714+15.46
2391 นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์144,798,966+2.56
2392 นาย ประสพศักดิ์ ศิริโสภณา144,596,556+5.98
2393 นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร144,467,000-1.37
2394 น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร144,248,000-1.37
2395 นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ144,237,988+0.99
2396 นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา144,061,336+0.76
2397 นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข144,000,000-0.42
2398 นาย อังกูร ฉันทนาวานิช143,861,470+1.83
2399 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์143,378,900+0.49
2400 นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา143,374,000+3.01
2401 นาย ชวลิต จันทรรัตน์143,329,675+2.70
2402 นาย สันติ พัฒนะเมลือง143,132,400+1.48
2403 นาย สริศ พัฒนะเมลือง142,992,000+1.48
2404 น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์142,696,674-
2405 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)142,381,980-0.85
2406 นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์142,323,915+3.53
2407 นาย อุยจง แซ่เบ้142,179,900-2.03
2408 น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์142,080,000+4.69
2409 ELEMENT CAPITAL MAURITIUS LTD.141,984,000+0.57
2410 นาย ภมร พลเทพ141,900,260+0.35
2411 นาย ดนุพล ชิลลี่141,835,280-18.31
2412 นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล141,831,432-2.75
2413 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (IB)141,750,000+1.06
2414 บริษัท เนแอ็ค จำกัด141,383,435-1.18
2415 บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด141,303,904-0.71
2416 นาย อธิป มัสกาตี141,211,630-0.51
2417 H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.141,205,680+1.77
2418 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย141,203,470+0.33
2419 นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ141,052,898+3.53
2420 มหาวิทยาลัยศรีปทุม141,020,000-0.69
2421 นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม140,823,247+0.91
2422 GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT140,625,000-
2423 น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์140,591,412+0.43
2424 ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ140,400,000-1.28
2425 นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ140,400,000-1.28
2426 น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร140,312,730+3.45
2427 นาง นภา จามิกรณ์140,214,150+1.26
2428 นาย โชติก รัศมีทินกรกุล140,187,000+1.20
2429 นาย วินัย ควรสถาพร140,082,346-5.05
2430 SIX SIS AG140,022,347+0.18
2431 MITSUI SUGAR CO., LTD.140,000,003+1.90
2432 นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ140,000,000+25.00
2433 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน139,970,868-
2434 น.ส. อรนุช ไชยกุล139,882,360+1.31
2435 นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร139,495,071+4.30
2436 บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด139,483,500+0.87
2437 นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์139,348,922+0.65
2438 น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง139,337,550+1.48
2439 นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ139,336,236+2.56
2440 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี139,124,924-0.72
2441 น.ส. เนาวรุจิ เบร็นแนน139,060,000+3.53
2442 นาย อภิสิทธิ์ จาวโกนันท์138,817,896+0.63
2443 ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์138,672,291+3.18
2444 น.ส. จรรยาภรณ์ วัลยะเสวี138,337,520+2.62
2445 นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร138,238,680+1.58
2446 นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ138,127,398-
2447 น.ส. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา138,124,800+6.06
2448 นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล138,045,336+0.96
2449 นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์138,000,000-
2450 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์137,980,128+0.96
2451 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์137,813,085-3.39
2452 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล137,642,740-0.49
2453 นาย ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ137,534,250+8.00
2454 นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล137,350,000-0.49
2455 นาย กมล บริสุทธนะกุล137,295,470-0.49
2456 นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ137,111,333+0.14
2457 น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ137,082,000+3.64
2458 น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา137,002,685-
2459 นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา136,930,780-1.78
2460 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ136,775,346+1.55
2461 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี136,736,000+1.56
2462 นาย สุชาติ วรวุฒางกูร136,638,900-
2463 นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ136,352,400+0.40
2464 นาย แสงรุ้ง นิติภาวะชน136,230,527-12.39
2465 นาย ภิมุข สิมะโรจน์136,080,000+1.23
2466 น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล136,000,000+1.47
2467 นาง สุวรรณา โกศลานันทกุล135,888,900-
2468 นาย ปรเมศวร์ ขำภักตร์135,888,900-
2469 นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา135,773,675-
2470 นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์135,456,000+15.46
2471 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด135,185,192-
2472 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล135,160,000-
2473 POSCO โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)135,118,555+8.11
2474 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์135,086,940+1.90
2475 นาง มาลัย ตั้งศุภอนันต์135,082,000-4.12
2476 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ135,040,000+0.78
2477 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม135,000,000+0.93
2478 นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์134,866,746+4.20
2479 นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา134,853,933-0.58
2480 นาย อนันต์ มานัสสถิตย์134,733,163+0.53
2481 นาย ยอด ชินสุภัคกุล134,454,093-0.81
2482 DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED134,288,000-
2483 นาย ปรีชา วีระพงษ์134,213,444+1.83
2484 นาย เสวก ศรีสุชาต134,146,811+1.33
2485 นาง เนาวรัตน์ สุธรรมจริยา134,099,400+3.53
2486 นาย วายุ ทองพูน134,064,000-
2487 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์134,049,812+0.96
2488 น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล133,929,432+0.43
2489 นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา133,695,000+0.80
2490 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล133,565,062+0.55
2491 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ133,559,576+16.04
2492 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น133,400,000-0.75
2493 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ133,276,200+4.00
2494 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต133,221,000-
2495 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว133,147,946-
2496 นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ133,141,536-4.25
2497 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ132,557,500-4.12
2498 นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ132,480,000+1.11
2499 นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์132,429,354-
2500 นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง132,362,020-5.00

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า