คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
4501 บริษัท พรี-พราว จำกัด30,336,000-
4502 นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช30,300,000-
4503 นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ30,281,800-
4504 นาง เพทาย วัชรรัคคาวงศ์30,272,724-
4505 นาง กรรณิการ์ ชาครกุล30,272,724-
4506 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (ERROR TRADING) เพื่อ BACK-OFFICE30,268,700-
4507 น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ30,245,020-
4508 นาย กิตติ ติกขปัญญกุล30,213,720-
4509 นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์30,211,800-
4510 นาง สายจิตต์ หวั่งหลี30,204,279-
4511 นาย ชุติไชย นภาศัพท์30,194,296-
4512 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล30,189,024-
4513 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์30,171,820-
4514 น.ส. ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี30,171,350-
4515 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์30,112,246-
4516 นาย นพดล พรมีไชย30,100,000-
4517 บริษัท บุญทรง จำกัด30,082,800-
4518 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์30,036,600-
4519 นาย ศรีชัย ครุสันธิ์30,035,720-
4520 นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร30,030,000-
4521 นาย ภวนันท์ ศาตวินท์30,030,000-
4522 นาย กนก ตั้งใจรักการดี29,988,000-
4523 นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์29,970,915-
4524 นาย อำนวย กาญจโนภาศ29,970,534-
4525 น.ส. ศรีสกุล ฟูตระกูล29,920,608-
4526 นาย สุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ29,919,840-
4527 นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล29,917,524-
4528 นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์29,898,000-
4529 นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์29,894,276-
4530 นาย วงศกร เทพเจริญ29,893,336-
4531 นาย คมวิช จารุศร29,889,744-
4532 นาย วรพจน์ จรรย์โกมล29,883,686-
4533 นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์29,881,950-
4534 นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์29,859,260-
4535 นาย สว่าง ทั่งวัฒโนทัย29,851,846-
4536 นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม29,845,400-
4537 นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม29,845,400-
4538 นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร29,807,724-
4539 นาย อนุชา แสงเจริญวนากุล29,688,928-
4540 นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ29,673,000-
4541 นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์29,611,736-
4542 นาย สรรค์ชัย วิริยะทวีชัย29,578,500-
4543 นาย ณัฐพล เรืองปัญญาพจน์29,574,000-
4544 นาง สุภชา เจริญเสริมสกุล29,572,800-
4545 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์29,559,600-
4546 นาย สิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล29,530,564-
4547 นาย วิรัตน์ คุณารัตนอังกูร29,524,048-
4548 MR. JIN-LONG FANG29,520,000-
4549 น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม29,507,400-
4550 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร29,506,800-
4551 นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย29,495,000-
4552 นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย29,450,000-
4553 นาย ยุตินัย ติรกานันท์29,407,814-
4554 นาย ชนาธิป ไตรวุฒิ29,400,000-
4555 PRINCIPAL PROPERTY INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND29,399,760-
4556 VAIL ENTERPRISES GROUP CORP.29,392,883-
4557 นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม29,391,000-
4558 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์29,356,842-
4559 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ29,348,000-
4560 นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์29,347,473-
4561 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี29,332,788-
4562 นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร29,313,663-
4563 นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญ29,280,374-
4564 MR. STEPHANE LA29,277,600-
4565 MR. CHAN YING TING29,243,734-
4566 น.ส. เมทินี งามจิตรเจริญ29,227,734-
4567 นาย วิโรจน์ บุญกิตติเจริญ29,184,800-
4568 นาย บุญวัน วรธรรมทองดี29,127,912-
4569 นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย29,115,010-
4570 น.ส. นงเยาว์ ธีราโมกข์29,104,000-
4571 นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล29,101,920-
4572 นาย ชูรัช พจนาลัย29,100,000-
4573 น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส29,100,000-
4574 ด.ญ. สิริพร โสภณพนิช29,080,089-
4575 นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ29,068,200-
4576 MR. JOHN ANTONY WILKINSON29,066,816-
4577 MR. DUNCAN ANTHONY EDWARDS29,066,816-
4578 นาย ทิวา จารึก29,064,972-
4579 บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด29,028,000-
4580 นาย เจตน์ เจียระพฤฒ29,012,250-
4581 นาย สรวัฏ งามมหรัตน์29,011,500-
4582 น.ส. กรัชเพชร อิสสระ29,008,960-
4583 น.ส. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ28,982,600-
4584 นาง วรรณา ลาภส่งผล28,980,000-
4585 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ28,978,880-
4586 ด.ช. พลัฎฐ์ ชมกลิ่น28,954,500-
4587 น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะ28,943,482-
4588 นาง ธัญณีย์ โชติจินตนาทัศน์28,938,339-
4589 นาย วิเชียร แพทยานันท์28,913,898-
4590 นาย กระเษียร ตันติผลาชีวะ28,870,800-
4591 นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด28,862,960-
4592 นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค28,859,000-
4593 นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์28,847,610-
4594 นาย วุฒิชัย หวั่งหลี28,830,438-
4595 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)28,810,000-
4596 นาย มนัส พรพัฒนารักษ์28,800,000-
4597 นาง ดาริกา ปุณณกันต์28,800,000-
4598 น.ส. ณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร28,763,200-
4599 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/3028,718,363-
4600 นาย เทอดสกุล วิวิธวร28,700,000-
4601 นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล28,670,608-
4602 นาย ชาญชัย โกระวิโยธิน28,670,000-
4603 นาง พินิดา ดาวพิเศษ28,643,803-
4604 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์28,640,100-
4605 นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์28,616,629-
4606 บริษัท ซิสคัส จำกัด28,574,720-
4607 น.ส. อรยาพร กาญจนจารี28,574,000-
4608 นาง นุดี หนูไพโรจน์28,571,253-
4609 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์28,499,200-
4610 นาง ชูศรี สุวรรณศิลป์28,466,760-
4611 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์28,466,041-
4612 น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์28,404,184-
4613 น.ส. สิริน คงอุดมสิน28,377,284-
4614 น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ์28,339,014-
4615 นาย ศักดา ศรีสังคม28,320,000-
4616 นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ28,299,040-
4617 นาย ศรชัย ครุจิตร28,280,194-
4618 นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์28,272,300-
4619 น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา28,250,000-
4620 นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร28,228,000-
4621 นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา28,215,000-
4622 น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์28,212,610-
4623 บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด28,200,000-
4624 นาย อภิรักษ์ จิระพจชพร28,185,850-
4625 นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู28,173,784-
4626 นาย อลัมพล เจริญกิจ28,170,000-
4627 นาย เตชัส ภูชัชวนิชกุล28,167,392-
4628 น.ส. แม้นมาศ อติสุธาโภชน์28,166,320-
4629 นาย สกล สัณหฉวี28,125,668-
4630 นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส28,125,000-
4631 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)28,095,420-
4632 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ28,080,000-
4633 นาย นิพนธ์ เจริญกิจ28,080,000-
4634 นาง นิอร เจริญกิจ28,080,000-
4635 น.ส. อุทัยวรรณ เจริญกิจ28,080,000-
4636 น.ส. ภัสธิตา เจริญกิจ28,080,000-
4637 นาย สมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์28,059,039-
4638 นาย วีระพล ลีลาประชากุล28,058,415-
4639 นาย วรภพ จารุศร28,032,868-
4640 นาย ประสิทธิ์ วิตนากร28,008,001-
4641 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM28,000,000-
4642 นาง มะลิวัลย์ วงศ์ชินศรี28,000,000-
4643 นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์27,972,000-
4644 น.ส. พรศยนัฐ เทพผดุงพร27,966,004-
4645 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC27,954,850-
4646 น.ส. พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์27,930,000-
4647 นาย ธรณิศ กรรณสูต27,928,850-
4648 น.ส. กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา27,880,840-
4649 ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD.27,880,000-
4650 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ27,877,695-
4651 นาย ธงชัย จิรดิลก27,854,025-
4652 บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี่ จำกัด27,799,400-
4653 น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ27,793,216-
4654 นาย กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ์27,782,590-
4655 นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ27,754,409-
4656 นาง ดาลัด ประพิณทิพย์27,746,720-
4657 นาง วนิดา พัฒนะเอนก27,742,000-
4658 น.ส. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล27,733,200-
4659 นาย ศรัณย์ ศาตวินท์27,720,000-
4660 น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล27,716,036-
4661 นาย พรชัย จารุภราดา27,702,277-
4662 น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ27,674,080-
4663 นาง วรกานต์ เจียรเกียรติ27,672,840-
4664 นาย ชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล27,660,000-
4665 น.ส. พัสสน ไชยกุล27,646,211-
4666 นาง พรพรรณ ธัญญศิริ27,638,220-
4667 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด27,630,000-
4668 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด27,607,690-
4669 นาย ถิรเดช จิระประกอบชัย27,602,784-
4670 MISS SEET JING HUAN, JENNIFER27,600,000-
4671 นาย องอาจ กิตติคุณชัย27,600,000-
4672 นาง พิมพ์ใจ อินาลา27,565,000-
4673 SOJITZ ASIA PTE. LTD.27,527,500-
4674 SUMITOMO CORPORATION27,527,500-
4675 นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์27,465,224-
4676 นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์27,360,620-
4677 น.ส. กุลกมล ว่องวัฒนะสิน27,324,000-
4678 น.ส. ธัญธิดา หวังธำรง เฮลบาร์ธ27,307,077-
4679 นาง นพรัตน์ สุขชัย27,300,000-
4680 นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ27,300,000-
4681 น.ส. รัตนา คล่องประกิจ27,280,350-
4682 นาง นลิน คุณจักร27,243,100-
4683 นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์27,230,625-
4684 นาย ศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม27,217,500-
4685 นาย อิษฎา พรกุล27,200,000-
4686 บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด27,200,000-
4687 นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ27,192,000-
4688 นาย อิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์27,188,571-
4689 นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์27,155,081-
4690 นาง ณษิกา มีมโนนันท์27,154,929-
4691 นาย อุดม ยางกุล27,135,800-
4692 นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา27,132,000-
4693 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล27,103,788-
4694 นาย ธีระวุฒิ นวลแสง27,072,740-
4695 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG BRANCH27,066,419-
4696 นาย เชษฐ เหมือนส้ม27,039,200-
4697 นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ27,030,000-
4698 บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด26,997,190-
4699 นาย สุเมธ สิมะกุลธร26,977,759-
4700 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์26,969,814-
4701 น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล26,948,271-
4702 นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์26,936,220-
4703 นาย นพดล วณิชวิศิษฎ์กุล26,921,953-
4704 นาย ธีระพงษ์ นามโท26,920,992-
4705 นาง ณัฐหทัย เมธา26,873,349-
4706 นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง26,869,911-
4707 นาย เฉลิมพล โสภณกิจการ26,847,000-
4708 นาง สุภาพร คัณธามานนท์26,843,809-
4709 น.ส. นิรินทร์ จุ้ยอินทร์26,842,813-
4710 นาย บุญเลิศ สุขวัฒนาสินิทธิ์26,837,312-
4711 นาย สุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์26,832,000-
4712 น.ส. เยาวลักษณ์ บุญนำทรัพย์26,825,000-
4713 นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร26,787,906-
4714 MRS. JUM JA YANG26,775,000-
4715 น.ส. รัตนาภรณ์ คำโม26,771,514-
4716 นาย เริ่มพงศ์ นราภาสจรัส26,759,860-
4717 นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม26,758,000-
4718 นาย สมบัติ วงศ์ศรีสุชน26,750,000-
4719 นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์26,676,800-
4720 นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล26,640,000-
4721 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Company Limited26,640,000-
4722 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง26,600,000-
4723 น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม26,535,000-
4724 นาย ชัชวาล อภิบาลศรี26,500,000-
4725 นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์26,480,886-
4726 นาย ชวน ตั้งมติธรรม26,457,088-
4727 นาย ธนดล สุจิภิญโญ26,457,043-
4728 นาย วีร์กฤติ ว่องวัฒนะสิน26,449,632-
4729 นาง หวานเมือง สี่26,444,880-
4730 นาง ชนิดา ฟองอมรกุล26,400,000-
4731 นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์26,350,000-
4732 นาง พิชมัย ติยะวนิช26,337,500-
4733 นาย สุชาติ มายะการ26,326,005-
4734 น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย26,263,776-
4735 คุณ สุดา อัศวโภคิน26,240,000-
4736 นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์26,237,199-
4737 นาย มงคล วณิชภักดีเดชา26,201,712-
4738 นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล26,201,705-
4739 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 526,199,810-
4740 นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร26,189,014-
4741 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์26,169,400-
4742 น.ส. อุไร เข็มอำนาจ26,158,253-
4743 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์26,151,596-
4744 นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง26,130,780-
4745 น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์26,122,968-
4746 น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล26,053,750-
4747 นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมล26,044,040-
4748 นาง พนิดา ศรีสันต์26,028,000-
4749 นาย กิตติพล พรพิทักษ์วงศ์26,021,520-
4750 นาย อนันตชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล26,007,500-
4751 นายแพทย์ ดร. ณัฐพล ธรรมโชติ26,000,000-
4752 น.ส. เยาวนุช บุญนำทรัพย์25,994,535-
4753 น.ส. วราพร ไชยราช25,972,477-
4754 นาย ประพล มิลินทจินดา25,956,000-
4755 นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์25,925,000-
4756 น.ส. สุจิตรา แสงวงศ์กิจ25,920,000-
4757 น.ส. พินธัส ไชยกุล25,916,563-
4758 นาย นริศ แพทยานันท์25,915,000-
4759 นาย คมสัน เตชะไมตรีจิตต์25,904,500-
4760 นาย ธนรัชต์ คล้ายมณี25,900,000-
4761 น.ส. ชไมพร อภิกุลวณิช25,898,840-
4762 นาง กัลยา อัศวินวิจิตร25,889,760-
4763 นาย เพชร แพรวพรายกุล25,888,766-
4764 นาย พีระ นีรพิทักษ์25,875,000-
4765 นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล25,875,000-
4766 นาย ธนกร นันที25,864,805-
4767 ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต25,841,305-
4768 นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ25,840,000-
4769 น.ส. วลัยทิพย์ จรณะจิตต์25,840,000-
4770 MR. YEH-WEN LEE25,830,000-
4771 น.ส. นิสา งามชำนัญฤทธิ์25,800,000-
4772 น.ส. วิภาวี ภูคาสวรรค์25,755,432-
4773 นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล25,742,860-
4774 นาย โอภาส พฤติภัทร25,740,000-
4775 นาง ธนนันท์ ซาโต25,730,876-
4776 MISS JUI-TING CHANG25,720,320-
4777 นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์25,712,550-
4778 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช25,690,000-
4779 นาย ไกรวรรณ ธนนิธาพร25,670,751-
4780 นาย สันติ สิริรัตนกิจ25,612,000-
4781 นาย สาธิต กุมาร25,611,425-
4782 นาย จิรศักดิ์ จิยะจันทน์25,611,168-
4783 น.พ. บุญเติม วิบูลย์อุทัย25,608,550-
4784 น.ส. ภัทรา เฉลิมทรัพยากร25,604,100-
4785 น.ส. สุกัญญา มูลรัตน์25,600,000-
4786 บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)25,600,000-
4787 น.ส. ปานบัว บุนปาน25,558,600-
4788 นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ25,546,800-
4789 น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์25,542,335-
4790 นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณ25,529,768-
4791 น.ส. นัทยา ชลคดีดำรงกุล25,518,752-
4792 น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร25,488,000-
4793 น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง25,484,206-
4794 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล25,479,384-
4795 นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช25,468,750-
4796 นาย สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์25,467,624-
4797 นาย พิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์25,466,000-
4798 นาย สมนึก ตันฑเทอดธรรม25,464,600-
4799 นาย อภิชัย เอกมั่น25,436,480-
4800 นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์25,404,015-
4801 นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์25,392,000-
4802 นาย ชนัตถ์ วรวงศ์วสุ25,389,600-
4803 นาย สัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว25,378,080-
4804 นาย วีระ ศุภราทิตย์25,346,400-
4805 น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล25,309,200-
4806 นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์25,273,802-
4807 นาย ธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร25,256,160-
4808 นาย ธีรกรณ์ ไรวา25,250,000-
4809 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารแห่งทุน25,232,770-
4810 นาย ทรงพล ซำศิริพงษ์25,223,250-
4811 นาง วิภาณี ตริลลิต25,220,000-
4812 นาย เลา ติง ไฟ25,200,000-
4813 นาวาอากาศตรี ประมวณชัย ชุนสอาด25,200,000-
4814 ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร25,200,000-
4815 นาย วุฒิชัย พงษ์ศักดิ์25,200,000-
4816 นาง วิภาวรรณ เตชาพลาเลิศ25,196,210-
4817 นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์25,182,833-
4818 นาย วิชัย อรุณกมลศรี25,145,360-
4819 น.ส. พีระขวัญ ขันเจริญสุข25,113,850-
4820 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน25,097,278-
4821 น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์25,066,000-
4822 KAP Holdings Ltd.25,063,486-
4823 น.ส. พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร25,038,600-
4824 น.ส. ศศิธร โชติกโกวิท24,989,388-
4825 น.ส. มนัญญา วณิชวิศิษฎ์กุล24,982,500-
4826 นาย ทศพล สุริยะพงศ์ไชย24,971,120-
4827 นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย24,948,411-
4828 นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร24,925,935-
4829 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์24,925,198-
4830 นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง24,910,000-
4831 นาย ประกิจ ฉัตราโสภณ24,909,544-
4832 นาย ธีระพล หวังมนตรี24,889,456-
4833 นาย กฤษนันทร์ เกวลี24,881,670-
4834 นาย รชานนท์ วณิชวิศิษฎ์กุล24,875,000-
4835 น.ส. วันวิสาข์ วณิชวิศิษฎ์กุล24,875,000-
4836 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์24,850,000-
4837 ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์24,850,000-
4838 นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์24,850,000-
4839 นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล24,838,920-
4840 นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ24,800,841-
4841 นาย สุกิจ งานทวี24,797,952-
4842 นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์24,759,616-
4843 นาย ประเสริฐ คงรักเกียรติยศ24,750,700-
4844 นาง สุธี สิริสิทธิโชติ24,750,000-
4845 นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์24,735,000-
4846 นาย ประภากร วีระพงษ์24,678,086-
4847 นาย ไพศาล ศังขวณิช24,672,576-
4848 นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร24,653,491-
4849 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ24,623,800-
4850 นาย ธีระชัย วรัญญูรัตนะ24,622,500-
4851 นาย ชนนพล ชนุหะชา24,568,206-
4852 นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร24,531,254-
4853 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,530,625-
4854 นาง ภัคจิรา วิทยา24,482,595-
4855 น.ส. ศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์24,482,500-
4856 บริษัท เจ.ที.เอส. จำกัด24,440,000-
4857 นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล24,426,882-
4858 นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง24,420,160-
4859 นาย ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์24,404,880-
4860 นาย ประสิทธิ์ ตั้งอดุลย์รัตน์24,400,000-
4861 นาย ประพฤทธิ์ ตั้งอดุลย์รัตน์24,400,000-
4862 บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด24,375,000-
4863 บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด24,375,000-
4864 น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย24,369,659-
4865 น.ส. ฐิติพร เพชรโลหะกุล24,355,200-
4866 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,344,777-
4867 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข24,340,400-
4868 นาย นพพันธป์ เมืองโคตร24,336,550-
4869 น.ส. ทักษพร บุญลับ24,320,000-
4870 นาย อัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา24,307,208-
4871 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฎฐ์24,303,511-
4872 น.ส. จารุมล สุภารัตน์24,270,000-
4873 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด24,269,440-
4874 นาย ประชา พร้อมพรชัย24,215,018-
4875 บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)24,184,383-
4876 นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์24,179,904-
4877 นาย สิทธิชัย สุวรรณจงสถิต24,177,940-
4878 น.ส. จิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์24,140,672-
4879 นาย พงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์24,132,967-
4880 บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด24,131,944-
4881 นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์24,107,544-
4882 นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์24,066,342-
4883 นาย สุจินต์ ตันฑเทอดธรรม24,047,342-
4884 MISS CHANG, MIN-FANG24,038,626-
4885 น.ส. ชลิดา ชาญสุรีย์24,029,070-
4886 นาย เกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล24,000,000-
4887 นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล24,000,000-
4888 MR. ANUJ LOHIA23,999,400-
4889 น.ส. นริศรา ประเสริฐสังข์23,994,538-
4890 น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี23,986,656-
4891 น.ส. อรอุบล ชมเดช23,966,626-
4892 นาง กานดา พรยืนยง23,966,288-
4893 น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์23,961,132-
4894 นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ23,896,600-
4895 นาย นพชา ชื่นประเสริฐวงศ์23,886,976-
4896 น.ส. น้ำฝน วัฒนชัย23,851,000-
4897 นาย วริศ โพธิ์อบ23,845,472-
4898 น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ23,842,313-
4899 บริษัท ชำนาญ จำกัด23,826,600-
4900 นาง สมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์23,813,790-
4901 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด23,806,061-
4902 นาย ชัยยศ เขมัษเฐียร23,782,536-
4903 นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ23,774,894-
4904 น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์23,760,000-
4905 น.ส. พุ่มข้าว ชลศรานนท์23,754,000-
4906 นาย แสงแรก ชลศรานนท์23,754,000-
4907 นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์23,734,992-
4908 นาง พิมพ์ใจ กิจจาเจริญชัย23,701,320-
4909 น.ส. ดุจเดือน วรินทร์23,662,965-
4910 นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์23,656,751-
4911 นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล23,653,355-
4912 นาย สนอง สวยพริ้ง23,647,248-
4913 นาย พิชิต ชินวิทยากุล23,630,000-
4914 MRS. FONG-CHIAO FANG LEE23,616,000-
4915 นาง นิรมล รุจิราโสภณ23,609,846-
4916 น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร23,600,400-
4917 นาย ณรงค์ สุขศรีวงศ์23,596,000-
4918 นาย อภิชาติ ชโยภาส23,574,375-
4919 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ์23,574,375-
4920 นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม23,561,400-
4921 นาย ไพฑูรย์ พันธุวดีธร23,550,000-
4922 นาย ประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม23,545,110-
4923 MR. WHANG TAR LIANG23,541,712-
4924 น.ส. พิชญา ตันโสด23,519,698-
4925 นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์23,509,315-
4926 นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์23,500,000-
4927 น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที23,478,217-
4928 นาย ธนภัทร นันที23,478,217-
4929 นาย ภาคภูมิ คำนวนศิริ23,475,000-
4930 นาง พัชรี ศรีตระกูล23,457,254-
4931 นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์23,444,702-
4932 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล23,423,400-
4933 นาย เทอดศักดิ์ เชิดชูอำไพ23,419,800-
4934 นาง นุสรา สหรัตนชัยวงศ์23,400,000-
4935 นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์23,393,066-
4936 บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด23,383,860-
4937 ร.ท. สุรศักดิ์ วิเศษภักดี23,356,320-
4938 ม.ร.ว. ศศิจุฑาภา วรวรรณ23,356,300-
4939 นาย เมธัส ศรีสุชาต23,351,325-
4940 น.ส. ศิริวรรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์23,336,648-
4941 น.ส. นันทกาญจน์ ทองประพาฬ23,331,080-
4942 น.ส. ฐัทธนา แสงอร่าม23,328,760-
4943 น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุล23,312,288-
4944 กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว23,311,154-
4945 นาย วิสุทธิ์ นัชชาธน23,302,013-
4946 น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุล23,267,280-
4947 บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด23,200,200-
4948 น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุล23,200,000-
4949 น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุล23,200,000-
4950 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์23,191,756-
4951 นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย23,175,000-
4952 น.ส. ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย23,175,000-
4953 นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย23,175,000-
4954 นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย23,175,000-
4955 นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย23,175,000-
4956 น.ส. ชัญญา เชาวนทรงธรรม23,175,000-
4957 น.ส. ศิริพร ยงค์สงวนชัย23,175,000-
4958 น.ส. สุนี อนันตประกร23,170,910-
4959 นาย วินัย ตั้งคำ23,168,000-
4960 นาย เมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม23,165,028-
4961 น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์23,153,000-
4962 น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์23,144,233-
4963 น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์23,141,772-
4964 นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ23,130,962-
4965 นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์23,122,860-
4966 น.ส. แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ23,118,720-
4967 นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล23,112,723-
4968 นาง ศริน ชินอุดมทรัพย์23,100,000-
4969 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง23,086,000-
4970 นาง กัณหา งานทวี23,043,482-
4971 นาย ภานุต อยู่ทอง23,040,870-
4972 นาย ธีรธัช พูลเกษม23,032,150-
4973 นาง ปิยมา ชรินธร23,031,256-
4974 MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN23,020,000-
4975 นาย มงคล จิรพัฒนกุล23,018,634-
4976 น.ส. อริสา พุ่มเสนาะ23,015,718-
4977 นาย ธนพล จิวจินดา23,013,600-
4978 นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะ23,000,000-
4979 นาย วามิล ฮ้อแสงชัย22,998,660-
4980 นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร22,996,920-
4981 บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด22,963,705-
4982 น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล22,889,564-
4983 นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล22,880,000-
4984 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์22,869,520-
4985 นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล22,851,627-
4986 น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์22,824,948-
4987 นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ22,809,600-
4988 นาย พิภพ คุณจักร22,800,000-
4989 นาย สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล22,785,000-
4990 น.ส. เพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์22,766,840-
4991 นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์22,766,196-
4992 นาง อัจฉรา ยาปะโรหิต22,745,600-
4993 นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ22,745,485-
4994 นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์22,736,970-
4995 นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร22,710,260-
4996 นาง ชนิดา อัษฎาธร22,677,485-
4997 นาย อนุรักษ์ เทียนทอง22,657,560-
4998 น.ส. ชัญญา ประนิช22,651,200-
4999 ด.ช. ธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์22,650,000-
5000 นาย บดี เทียนทอง22,639,672-