คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/02/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี141,749,998,875+0.27
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ85,302,738,560-0.96
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์82,366,602,831-1.92
4ตระกูล ตั้งคารวคุณ61,036,275,115-
5ตระกูล กาญจนพาสน์59,421,468,359-0.63
6ตระกูล สิริวัฒนภักดี54,556,388,295-2.27
7ตระกูล เพชรอำไพ48,074,567,362-2.62
8ตระกูล เพ็ชรอำไพ47,544,900,291-2.61
9ตระกูล จิราธิวัฒน์46,821,103,512-2.83
10ตระกูล อาหุนัย46,064,508,940-2.05
11ตระกูล ลิงค์36,944,431,135-0.45
12ตระกูล ธีระโกเมน32,193,974,668-0.73
13ตระกูล อัศวโภคิน32,042,047,385-0.89
14ตระกูล แก้วบุตตา30,654,097,231-2.30
15ตระกูล โพธารามิก27,143,412,115+2.25
16ตระกูล ทรงเมตตา26,889,681,328-0.59
17ตระกูล ทองแตง24,901,157,397-0.54
18ตระกูล หาญพาณิชย์24,168,491,935-1.63
19ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์23,754,491,764-0.01
20ตระกูล สุริยวนากุล20,954,597,510-1.41
21ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ20,761,895,700-1.10
22ตระกูล เธียรวร20,449,408,250-0.20
23ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา19,251,345,598+2.61
24ตระกูล จุฬางกูร15,963,575,051-0.40
25ตระกูล ตั้งมติธรรม13,247,106,307-0.11
26ตระกูล โอภากุล12,951,866,200-1.10
27ตระกูล โสภณพนิช12,473,284,036-0.59
28ตระกูล จันศิริ10,762,967,070+2.61
29ตระกูล หาญจิตต์เกษม10,103,394,622-0.73
30ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน10,090,374,809-0.11
31ตระกูล วีรบวรพงศ์9,451,609,395-1.56
32ตระกูล พะเนียงเวทย์9,425,049,196-0.38
33ตระกูล คณิตทวีกุล9,285,505,280-3.80
34ตระกูล สุชาโต9,130,899,996-0.82
35ตระกูล พูลวรลักษณ์8,972,048,848-0.63
36ตระกูล จรูญเอก8,820,836,713-1.53
37ตระกูล บุญเสี่ยง8,216,295,846-2.04
38ตระกูล หวั่งหลี8,192,617,767+0.13
39ตระกูล วิทยฐานกรณ์8,041,435,566-0.83
40ตระกูล ธรรมธัชอารี8,023,667,497-2.12
41ตระกูล องค์โฆษิต7,714,286,323-2.18
42ตระกูล ภุขันอนันต์7,557,956,295-1.98
43ตระกูล พลัสสินทร์7,231,308,929-0.74
44ตระกูล ศิริมงคลเกษม7,170,912,300+0.89
45ตระกูล โลจนะโกสินทร์7,103,608,825-5.95
46ตระกูล กุญชรยาคง7,076,000,946+1.01
47ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,071,429,400-0.43
48ตระกูล งามเรืองพงศ์7,070,004,560+2.63
49ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ6,901,200,060-2.50
50ตระกูล วัธนเวคิน6,814,049,229-0.64
51ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์6,474,127,216-
52ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,350,176,073-2.05
53ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ6,298,642,673-1.97
54ตระกูล วิทยากร6,254,505,290-1.35
55ตระกูล CHAN6,239,701,834-1.58
56ตระกูล แสงศาสตรา6,187,785,480+1.02
57ตระกูล วิญญรัตน์6,139,364,224+1.34
58ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ6,074,574,975-3.81
59ตระกูล ชินวัตร5,909,718,183+1.62
60ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,907,018,060+2.41
61ตระกูล จารุกรสกุล5,866,601,380-1.72
62ตระกูล ตั้งมิตรประชา5,812,560,000-2.78
63ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล5,703,953,125-0.60
64ตระกูล เตชะอุบล5,642,680,128-0.48
65ตระกูล ปัญญาพล5,627,482,687-0.84
66ตระกูล เหมวชิรวรากร5,532,260,000-0.31
67ตระกูล โชติจุฬางกูร5,356,339,604-3.51
68ตระกูล นิรุตตินานนท์5,009,284,376+2.61
69ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด4,996,861,725-2.24
70ตระกูล พรมมาส4,930,713,200-0.51
71ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,815,312,335-1.95
72ตระกูล ไชยประสิทธิ์4,546,611,125-1.69
73ตระกูล มาลีนนท์4,486,174,458-0.96
74ตระกูล วชิรพงศ์4,466,197,118+1.85
75ตระกูล เศรษฐสิทธิ์4,411,143,100-1.10
76ตระกูล พรพัฒนารักษ์4,399,287,120-5.09
77ตระกูล งามอภิชน4,308,234,000-1.25
78ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,250,313,836+1.02
79ตระกูล ตติยกวี4,247,462,599-0.27
80ตระกูล ธนาลงกรณ์4,198,869,700-0.43
81ตระกูล ลัดพลี4,175,464,640-0.82
82ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,155,928,639-0.47
83ตระกูล จรัญวาศน์4,150,519,962-0.01
84ตระกูล เรืองกฤตยา4,118,865,246-1.80
85ตระกูล ภิรมย์ภักดี4,092,338,184-1.68
86ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,035,844,991+1.59
87ตระกูล วนาสิน3,976,711,354-2.47
88ตระกูล อุดมคุณธรรม3,941,842,276-2.74
89ตระกูล รักอริยะพงศ์3,883,400,494-2.66
90ตระกูล กรมดิษฐ์3,828,793,144-3.38
91ตระกูล อนันตประยูร3,782,688,268-1.76
92ตระกูล ว่องกุศลกิจ3,685,814,123-0.07
93ตระกูล ชาติพิทักษ์3,634,800,000-0.40
94ตระกูล นพรัมภา3,590,547,564-1.98
95ตระกูล แบเลเว็ลด์3,538,364,501-1.11
96ตระกูล สินเจริญกุล3,491,168,954+5.88
97ตระกูล โชควัฒนา3,465,968,261-0.24
98ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,465,253,329-0.59
99ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์3,442,275,215-1.87
100ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์3,378,956,290-1.37
101ตระกูล อมตานนท์3,350,116,000-2.19
102ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,325,401,284-1.21
103ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,314,999,675-
104ตระกูล ฮอค3,241,560,000-3.81
105ตระกูล มาลากุล3,236,167,821-0.81
106ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,193,743,569-0.68
107ตระกูล ภาสกรนที3,140,245,760+3.77
108ตระกูล กาญจนพิทักษ์3,100,278,626-1.29
109ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,093,091,274+0.04
110ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
111ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล3,017,459,136+0.46
112ตระกูล ชาญวีรกูล2,974,691,534-2.10
113ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,949,308,895-7.18
114ตระกูล ยศสุนทรากุล2,928,000,000-0.82
115ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,909,880,752-
116ตระกูล ทรัพย์สาคร2,906,634,700-4.33
117ตระกูล พรรณนิภา2,898,491,500-1.76
118ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,856,000,000-3.81
119ตระกูล วินิชบุตร2,852,196,636-1.90
120ตระกูล เลาหพูนรังษี2,762,861,386-2.46
121ตระกูล จรูญศรี2,715,384,880-
122ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,704,347,750-2.05
123ตระกูล โลจายะ2,661,145,344-1.79
124ตระกูล นานา2,654,967,075-0.54
125ตระกูล โรจตระการ2,647,516,500+6.40
126ตระกูล เจียรวนนท์2,616,314,566+0.03
127ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,600,666,055-0.74
128ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,585,734,605-0.79
129ตระกูล เพทายบรรลือ2,577,666,665-
130ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,555,842,864-
131ตระกูล วานิช2,554,100,627-
132ตระกูล ต.สุวรรณ2,523,513,281-7.18
133ตระกูล ยศะสินธุ์2,507,079,642+3.54
134ตระกูล บุญศรี2,507,016,951-2.16
135ตระกูล วิไลลักษณ์2,495,685,832+0.03
136ตระกูล วรรณเมธี2,435,800,588-0.64
137ตระกูล ตันติวิท2,433,460,184-0.77
138ตระกูล LEE2,388,232,329-0.25
139ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,323,097,600-
140ตระกูล สุขุมวิทยา2,317,479,355+0.53
141ตระกูล เทพกาญจนา2,277,947,420-0.71
142ตระกูล สุทธิสัมพัทน์2,276,371,026-2.45
143ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,189,886,707+1.55
144ตระกูล มนูญผล2,183,545,456-0.24
145ตระกูล จรณะจิตต์2,170,286,149-0.96
146ตระกูล นรพัลลภ2,142,364,068-2.53
147ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,074,983,959-2.74
148ตระกูล ลิมทรง2,060,499,401+0.69
149ตระกูล เผอิญโชค2,029,979,335-0.03
150ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,973,556,020-0.01
151ตระกูล แสงอารยะกุล1,969,738,555-1.96
152ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล1,961,245,516-0.68
153ตระกูล ชลคดีดำรงกุล1,952,471,575-1.35
154ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,934,499,375-1.69
155ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์1,928,966,629+0.05
156ตระกูล เวศย์วรุตม์1,928,472,856-2.51
157ตระกูล พันธุมโกมล1,888,987,595-3.80
158ตระกูล เด่นธรรม1,887,009,700-
159ตระกูล จันทรเสรีกุล1,874,080,680-
160ตระกูล เวชชาชีวะ1,869,283,604-2.55
161ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์1,867,400,933-
162ตระกูล ธนสารศิลป์1,844,811,077-0.02
163ตระกูล สุดโต1,831,119,090-0.68
164ตระกูล ชาครกุล1,827,748,139-1.05
165ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,805,365,321+0.82
166ตระกูล MAHAGITSIRI1,795,406,171+0.02
167ตระกูล ศุภนันตฤกษ์1,784,889,544-0.04
168ตระกูล รัตนรักษ์1,771,613,859-0.30
169ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,744,932,858-1.49
170ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์1,710,610,386-2.00
171ตระกูล ไกรภูเบศ1,697,271,520-3.01
172ตระกูล บุญรักษ์1,688,992,272-1.44
173ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,686,626,340-2.90
174ตระกูล รัชกิจประการ1,685,499,928+0.21
175ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,678,525,406-5.97
176ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,666,550,955-0.94
177ตระกูล วิทูรปกรณ์1,657,802,481-
178ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,655,890,325-
179ตระกูล พรประภา1,649,046,666-0.42
180ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์1,623,385,000-2.80
181ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,616,556,332-0.90
182ตระกูล กิจพิพิธ1,604,120,261-3.33
183ตระกูล อมรรัตนชัยกุล1,601,859,234-
184ตระกูล เก่งมานะ1,586,281,500+1.32
185ตระกูล จันทรัช1,569,193,438+1.66
186ตระกูล วัชรสุรังค์1,557,739,142+0.78
187ตระกูล มหากิจศิริ1,557,303,557-1.26
188ตระกูล วลัยเสถียร1,547,905,486-0.96
189ตระกูล กรรณสูต1,539,037,054-2.24
190ตระกูล ไรวา1,526,297,280-0.78
191ตระกูล ธนวริทธิ์1,525,035,660-0.59
192ตระกูล พรประกฤต1,523,088,870-1.09
193ตระกูล พรรธนประเทศ1,505,960,495-0.65
194ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,475,238,375-2.05
195ตระกูล สิหนาทกถากุล1,420,843,823-2.56
196ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,412,155,210-0.07
197ตระกูล บุญมีโชติ1,401,997,594+2.18
198ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,400,352,034+0.56
199ตระกูล โลเฮีย1,400,033,723-
200ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,399,152,300-1.10
201ตระกูล รัตนสุวรรณทวี1,397,515,468+2.96
202ตระกูล บุศราพันธ์1,386,627,902-1.26
203ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,376,400,000-0.67
204ตระกูล นิรันดร์กุล1,365,291,585-1.44
205ตระกูล ดาวัน1,356,490,122-0.85
206ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,345,500,000-0.85
207ตระกูล อุนนะนันทน์1,344,817,161-2.47
208ตระกูล ชลศรานนท์1,339,142,121-1.61
209ตระกูล ปรีชานุกูล1,332,381,000-3.80
210ตระกูล นิพัทธกุศล1,320,914,640-0.45
211ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,319,892,700+0.03
212ตระกูล นานาวราทร1,304,454,000+0.51
213ตระกูล ศรสงคราม1,302,273,294-2.25
214ตระกูล ริมชลา1,295,872,774-1.70
215ตระกูล ธนากิจอำนวย1,281,438,399-1.26
216ตระกูล ธรสารสมบัติ1,279,014,957-0.51
217ตระกูล นวพันธ์1,276,736,176+0.01
218ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,270,523,221-0.99
219ตระกูล นิธยานุรักษ์1,245,586,240-
220ตระกูล พงศ์พิโรดม1,234,969,970-2.46
221ตระกูล พรมสวัสดิ์1,228,018,417-
222ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,226,945,910-
223ตระกูล ซูหลาน1,217,950,841-2.05
224ตระกูล นิมิตรปัญญา1,217,755,486-0.68
225ตระกูล วิริยะจิตรา1,216,080,846-
226ตระกูล ศิลา1,210,597,920-2.72
227ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,206,556,719-1.05
228ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,189,698,638-1.60
229ตระกูล อุ่นใจ1,173,839,040-0.56
230ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,173,663,636-2.34
231ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,170,340,510-2.46
232ตระกูล พรกุล1,167,138,117+0.08
233ตระกูล พุฒิพิริยะ1,156,525,400-0.50
234ตระกูล บูลกุล1,151,111,865+0.10
235ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,136,715,191-0.68
236ตระกูล พงษธา1,134,835,200-1.31
237ตระกูล โรจนพฤกษ์1,134,240,609-1.23
238ตระกูล ล่ำซำ1,131,485,323+0.28
239ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,131,365,414-0.76
240ตระกูล MITSUNTISUK1,124,200,117-2.74
241ตระกูล อุตสาหจิต1,118,168,400-
242ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,104,063,357-1.49
243ตระกูล เศรษฐิน1,095,756,837-1.09
244ตระกูล บริสุทธนะกุล1,094,873,076-
245ตระกูล เด่นไพศาล1,071,594,364+2.48
246ตระกูล อัษฎาธร1,058,081,613+0.03
247ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,054,879,081-0.52
248ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,054,592,010-0.44
249ตระกูล วณิชวรากิจ1,048,600,000-1.87
250ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,047,729,374-0.19
251ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,047,413,334-1.82
252ตระกูล วนวิทย์1,044,409,577-2.78
253ตระกูล ทองมี1,042,440,000-3.81
254ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์1,040,400,000-0.98
255ตระกูล TIN1,038,870,000+2.61
256ตระกูล เตชะอิทธิพร1,038,375,000-2.05
257ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,029,528,608-
258ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,020,772,193-2.45
259ตระกูล สมบูรณสิน999,906,000-1.33
260ตระกูล เขมะโยธิน992,300,000-0.24
261ตระกูล ชีวะเกตุ990,922,297+17.47
262ตระกูล ปวโรฬารวิทยา984,811,978+0.08
263ตระกูล เรืองสุทธิภาพ972,000,000-2.78
264ตระกูล สิงหวังชา959,030,530-0.01
265ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์957,787,322+0.05
266ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์954,622,500-2.05
267ตระกูล ควรสถาพร952,107,037-
268ตระกูล พหูสูตร944,654,833-2.54
269ตระกูล ศิริวงศ์942,606,000-1.33
270ตระกูล หุตะจูฑะ941,066,776-1.20
271ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล940,710,014-3.52
272ตระกูล ทีปสุวรรณ931,154,210-0.07
273ตระกูล พันธุ์วิเชียร921,716,000-0.03
274ตระกูล สีตภวังค์921,653,250-2.72
275ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย916,691,950-3.76
276ตระกูล ปัญจทรัพย์915,514,021-0.69
277ตระกูล ศิลาอ่อน895,043,328-0.78
278ตระกูล เตียวตรานนท์894,968,500-0.67
279ตระกูล อรรถญาณสกุล888,285,096-1.23
280ตระกูล สมภักดี886,571,741+1.85
281ตระกูล คุวานันท์879,856,886+2.69
282ตระกูล อุดมมหันติสุข878,213,608-0.03
283ตระกูล ดารารัตนโรจน์875,704,000-
284ตระกูล รุจิราโสภณ872,348,127-0.51
285ตระกูล เหลืองวารินกุล854,916,000-1.33
286ตระกูล สิมะโรจน์854,012,995-1.10
287ตระกูล วิวรรธนไกร847,457,493-0.20
288ตระกูล นิติสาโรจน์844,171,859-2.10
289ตระกูล สุวรรธนะกุล838,405,134+2.19
290ตระกูล รัตตกุล838,043,179-2.18
291ตระกูล วิฑูรชาติ837,895,391+1.87
292ตระกูล แต้มศิริชัย834,642,227-0.22
293ตระกูล ธรรมมโนมัย831,053,438-1.09
294ตระกูล JUN826,465,360+1.09
295ตระกูล ไตรโสรัส820,646,400-
296ตระกูล เล้าวงษ์815,838,630-1.67
297ตระกูล พงษ์อัชฌา815,655,050+0.52
298ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร808,430,730+3.77
299ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ803,706,062+0.81
300ตระกูล ธนะรัชต์803,628,850+0.40
301ตระกูล สุขะนินทร์801,619,433+0.46
302ตระกูล ก้องวัฒนา801,086,175-
303ตระกูล อุทกะพันธุ์798,618,503-
304ตระกูล ทวนทอง793,696,265-1.05
305ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย793,073,600-1.00
306ตระกูล ธนนันท์นราพูล791,664,507-1.05
307ตระกูล ติงธนาธิกุล784,963,428-0.62
308ตระกูล วิภวศุภกร779,680,153-
309ตระกูล ตันติไพจิตร777,649,959-0.03
310ตระกูล เศรษฐีวรรณ775,727,839+0.14
311ตระกูล พานิชชีวะ774,142,576-1.11
312ตระกูล อธิกิจ766,469,655-0.74
313ตระกูล พงศธร764,187,195+0.67
314ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง763,257,898+0.36
315ตระกูล เตชะไกรศรี762,935,004+5.44
316ตระกูล วนดุรงค์วรรณ762,432,326+1.56
317ตระกูล คณาธนะวนิชย์755,193,210-0.09
318ตระกูล พุกกะณะสุต752,205,000-
319ตระกูล อำนวยพล750,130,070-0.67
320ตระกูล ปัญจคุณาธร747,702,980-0.86
321ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์740,792,638-0.60
322ตระกูล ลีละศิธร740,347,290+0.62
323ตระกูล เจริญตรา739,514,803-0.55
324ตระกูล ระวีแสงสูรย์734,539,900-0.68
325ตระกูล วรวงศ์วสุ729,847,300-1.10
326ตระกูล ทันวานี724,911,000-1.70
327ตระกูล วัฒนสุข721,838,572-1.50
328ตระกูล พสวงศ์719,308,832+0.90
329ตระกูล ศรีวิกรม์719,224,927-0.44
330ตระกูล MOINUDDIN709,485,885+3.70
331ตระกูล บุษยโภคะ708,458,367+0.18
332ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม707,695,165-0.65
333ตระกูล จิตติวาณิชย์701,000,000+6.40
334ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์700,900,360+0.74
335ตระกูล กัญจนาภรณ์699,549,800-
336ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์696,075,360-1.28
337ตระกูล จันทวานิช692,421,235-0.91
338ตระกูล วนิชสุวรรณ689,850,000-3.80
339ตระกูล จิรธรรมศิริ687,750,000-0.67
340ตระกูล สหวัฒน์685,343,536-1.09
341ตระกูล Verbrugghe678,379,200+0.81
342ตระกูล ธัญญะวุฒิ676,817,838-1.41
343ตระกูล รติทอง672,765,090-3.36
344ตระกูล ทวีสิน671,975,525-
345ตระกูล พูลลาภ669,238,300-1.45
346ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์669,044,168+1.59
347ตระกูล งามรุ่งศิริ668,915,000+3.05
348ตระกูล ชนะภัย667,500,000-1.33
349ตระกูล กลิ่นสุวรรณ666,984,320-
350ตระกูล อมรธีรสรรค์665,061,000-
351ตระกูล จันทร์พลังศรี662,082,043+0.71
352ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ660,756,000-
353ตระกูล เบญจกุล658,372,859+0.45
354ตระกูล อังคณากรกุล656,258,096-1.78
355ตระกูล เอื้ออารีมิตร652,917,000+1.67
356ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ651,738,450-
357ตระกูล ชื่นอิ่ม649,326,000-1.33
358ตระกูล สุทธพงศ์642,512,177+1.87
359ตระกูล ลีนะบรรจง642,220,824+5.81
360ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย639,154,143-0.91
361ตระกูล อนันตรัมพร638,715,598+0.50
362ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล637,000,000-1.10
363ตระกูล คำศิริตระกูล630,883,087-0.75
364ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์629,260,869+0.62
365ตระกูล ชูสกุล628,704,724-0.04
366ตระกูล เสนาดิสัย628,308,375-2.18
367ตระกูล บุรณศิริ627,778,585-
368ตระกูล เทพผดุงพร623,171,143-0.77
369ตระกูล ตรีวิศวเวทย์618,556,002-3.30
370ตระกูล ไตรตระกูลชัย614,552,608-0.83
371ตระกูล ชัยประดิษฐ611,699,231-2.30
372ตระกูล มังกรกนก607,386,234+0.36
373ตระกูล เอี่ยมลำเนา606,129,822-0.58
374ตระกูล ศักดิ์ชลาธร605,468,100-4.35
375ตระกูล องค์วาสิฏฐ์605,400,259-
376ตระกูล ประสงค์ชัยกุล605,395,035-
377ตระกูล SWEE604,481,990-0.73
378ตระกูล แพรรังสี602,354,424-2.34
379ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์602,042,208+4.17
380ตระกูล ตั้งจันสิริ595,362,600+2.60
381ตระกูล อุ่นทรพันธุ์594,806,342-1.48
382ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส593,939,242-2.56
383ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์591,829,619-0.26
384ตระกูล ชินสุภัคกุล590,048,250-1.08
385ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล585,661,666-1.03
386ตระกูล สุขสวัสดิ์584,868,183-
387ตระกูล พฤฒินารากร582,736,259-0.65
388ตระกูล มหัทธนารักษ์580,611,464-0.38
389ตระกูล วุฒิไกร572,000,000+0.91
390ตระกูล กิตติอิสรานนท์569,163,315-
391ตระกูล RUDY568,535,426-0.52
392ตระกูล เนื่องจำนงค์566,263,017+0.13
393ตระกูล สงวนพานิช563,184,930-0.68
394ตระกูล กิตติคุณชัย562,400,000-2.16
395ตระกูล ตริลลิต561,120,000-
396ตระกูล ชวลิตธำรง558,623,400-0.60
397ตระกูล ทักราล555,022,798+1.19
398ตระกูล ลิ่มอติบูลย์548,881,773-0.21
399ตระกูล อิงค์ธเนศ548,524,752-1.63
400ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์545,399,722+0.37
401ตระกูล มหาดำรงค์กุล542,799,168+0.79
402ตระกูล กิจอิทธิ540,644,436-
403ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา531,262,809+2.70
404ตระกูล คงสุนทร531,230,200-
405ตระกูล งามเศรษฐมาศ529,406,140+1.69
406ตระกูล วิเชียรกวี528,982,000-3.56
407ตระกูล วณิชภักดีเดชา527,975,078+1.56
408ตระกูล โรจน์มหามงคล527,975,078+1.56
409ตระกูล นิพัทธโกศลสุข525,000,000-1.33
410ตระกูล อรุณวัฒนาพร521,535,295+1.58
411ตระกูล กิตะพาณิชย์521,126,779-0.73
412ตระกูล รังสรรค์518,127,544-0.29
413ตระกูล แจ่มใส517,100,089-0.82
414ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์516,571,158-0.88
415ตระกูล จรรโลงบุตร514,278,925+0.72
416ตระกูล เจียอาภา514,046,885-0.27
417ตระกูล เลิศรุ่งเรือง513,758,690+2.99
418ตระกูล ดาลาล510,996,948-
419ตระกูล วิมลเฉลา505,580,581+0.92
420ตระกูล เลขะพจน์พานิช505,032,000-
421ตระกูล สุวัฒนพิมพ์501,710,180-0.71
422ตระกูล บุญรัตน์500,517,508-1.48
423ตระกูล ปัณฑุยากร498,044,430+1.54
424ตระกูล ปัทมวรกุลชัย497,331,178-0.13
425ตระกูล อิศรภักดี493,075,000-0.61
426ตระกูล ลิ้มถิรคุณ493,050,000+1.05
427ตระกูล SHUN492,660,000+2.61
428ตระกูล มงคลสุธี489,213,631-0.77
429ตระกูล อนันตชัย488,931,993-1.82
430ตระกูล พลเทพ487,200,000-
431ตระกูล ดามาพงศ์486,987,188+1.65
432ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์485,156,187+2.96
433ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ484,898,880-
434ตระกูล โชติบุตร483,135,000-1.33
435ตระกูล ไกรศักดาวัฒน์482,993,000+0.65
436ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์482,399,866-2.99
437ตระกูล บัณฑูรจินดา482,246,100-
438ตระกูล นอบน้อมธรรม481,101,859-
439ตระกูล วิจักขณ์พันธ์474,550,277-0.91
440ตระกูล ศรีจอมขวัญ472,789,780-0.57
441ตระกูล แจ้งอยู่469,603,095-5.36
442ตระกูล วรวานิช468,300,000-3.81
443ตระกูล ทยานาราพร461,080,942+0.14
444ตระกูล ศรีนัครินทร์460,402,161+0.78
445ตระกูล ศิริรังษี459,339,579+0.64
446ตระกูล สมานพันธ์ชัย453,233,400+0.88
447ตระกูล โมรินทร์451,908,000-2.50
448ตระกูล พิชิตสิงห์451,824,000-1.52
449ตระกูล ณรงค์เดช451,143,289-0.70
450ตระกูล เทพเจริญ448,904,566-
451ตระกูล อิทธิโรจนกุล447,857,318-0.85
452ตระกูล ศิระวณิชการ446,425,725-
453ตระกูล วิริยประไพกิจ444,046,378-
454ตระกูล ศกุนตนาค442,077,739-1.49
455ตระกูล เลอสุมิตรกุล440,698,481+0.51
456ตระกูล ตั้งสุรกิจ438,490,000+0.44
457ตระกูล เลิศไตรภิญโญ433,419,963-2.19
458ตระกูล เอกะหิตานนท์433,352,537-1.66
459ตระกูล ตันตาปกุล432,979,526-0.52
460ตระกูล ตู้จินดา432,892,565+0.85
461ตระกูล เมฆสวรรค์431,976,677-2.47
462ตระกูล ไกรฤทธิชัย431,200,420-
463ตระกูล อภิมนต์บุตร430,000,000-1.40
464ตระกูล เลิศสุมิตรกุล428,858,183-3.08
465ตระกูล สนโสภณ428,846,230-1.18
466ตระกูล พิริยะมาสกุล427,575,872-1.74
467ตระกูล พรพิบูลย์426,000,000-3.76
468ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา425,298,236-0.39
469ตระกูล หาญไกรวิไลย์424,281,836+0.21
470ตระกูล วองอิสริยะกุล421,318,410+0.97
471ตระกูล STEPHEN421,075,278+2.61
472ตระกูล ชื่นกิติญานนท์420,660,000-4.27
473ตระกูล สีลภูสิทธิ์420,620,640-4.27
474ตระกูล งามชำนัญฤทธิ์420,181,427-0.47
475ตระกูล ส่งวัฒนา419,163,875-0.92
476ตระกูล เจริญนวรัตน์418,866,568-2.04
477ตระกูล ตั้งอดุลย์รัตน์417,891,156-
478ตระกูล คุณานันทกุล417,835,520-0.49
479ตระกูล KUAN-JAN417,371,747-1.59
480ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์417,359,060-
481ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์413,877,137-2.46
482ตระกูล ภัทรเลาหะ413,628,801-0.39
483ตระกูล SINGH411,908,795-0.85
484ตระกูล ชวาลรัตน์409,578,250-
485ตระกูล ชื่นชมเดช409,108,000-0.86
486ตระกูล การุณกรสกุล408,389,567+0.48
487ตระกูล รุ่งเรืองเนาวรัตน์407,716,940-0.12
488ตระกูล ยุวบูรณ์407,500,000-
489ตระกูล สุขสมชีวิน406,300,000-1.76
490ตระกูล เตี่ยนซื่อ401,315,600-
491ตระกูล ศรีวัฒนประภา401,192,467+0.42
492ตระกูล กล่อมจิตเจริญ400,934,450+0.41
493ตระกูล แพทยานันท์398,928,330-4.44
494ตระกูล จูตระกูล398,165,201-
495ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์397,758,720+1.00
496ตระกูล ลิ่มพานิชย์395,889,970-2.46
497ตระกูล อึ้งไพบูลย์395,810,657-0.89
498ตระกูล เหมมณฑารพ393,851,834-
499ตระกูล ทองเปล่งศรี391,318,212+0.98
500ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล388,659,664-0.17