คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 13/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี121,337,999,037-0.62
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ84,922,982,830-0.31
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์76,126,728,999-1.14
4ตระกูล ตั้งคารวคุณ58,593,193,762+0.30
5ตระกูล กาญจนพาสน์58,050,676,624+0.80
6ตระกูล จิราธิวัฒน์54,198,893,446-1.11
7ตระกูล อาหุนัย45,020,083,671+3.65
8ตระกูล เพชรอำไพ41,640,008,088-0.43
9ตระกูล เพ็ชรอำไพ41,194,590,984-0.43
10ตระกูล ธีระโกเมน35,729,250,035+0.33
11ตระกูล โพธารามิก32,471,609,286-0.14
12ตระกูล อัศวโภคิน32,300,582,903-0.05
13ตระกูล ลิงค์29,320,239,345+3.38
14ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์25,652,209,012+1.22
15ตระกูล หาญพาณิชย์24,611,055,448+0.43
16ตระกูล ทองแตง23,832,581,749-0.08
17ตระกูล แก้วบุตตา23,425,652,317-
18ตระกูล สุริยวนากุล22,577,840,979-0.65
19ตระกูล เธียรวร21,495,643,250-0.14
20ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา18,782,759,250-
21ตระกูล จุฬางกูร18,588,314,949+1.12
22ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ18,252,216,000-0.62
23ตระกูล ตั้งมติธรรม14,344,187,860-0.84
24ตระกูล โสภณพนิช13,150,093,208-0.23
25ตระกูล โอภากุล11,386,256,000-0.62
26ตระกูล ศิริมงคลเกษม11,261,405,600-0.57
27ตระกูล หาญจิตต์เกษม11,209,605,712+0.33
28ตระกูล จันศิริ11,117,695,510-1.91
29ตระกูล สิริวัฒนภักดี10,400,846,927+451.70
30ตระกูล จรูญเอก9,898,190,816-
31ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,775,874,546+0.03
32ตระกูล หวั่งหลี9,582,587,442+0.40
33ตระกูล วีรบวรพงศ์9,344,755,195-1.11
34ตระกูล พูลวรลักษณ์9,210,093,317-0.93
35ตระกูล คณิตทวีกุล8,811,980,782+0.41
36ตระกูล พะเนียงเวทย์8,780,102,206+0.04
37ตระกูล สุชาโต8,757,459,906-0.43
38ตระกูล โลจนะโกสินทร์8,579,849,460+0.45
39ตระกูล ธรรมธัชอารี8,268,708,508-0.10
40ตระกูล จารุกรสกุล8,131,939,109-0.38
41ตระกูล บุญเสี่ยง8,050,514,803+3.64
42ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,905,093,200-0.65
43ตระกูล กุญชรยาคง7,467,136,677-
44ตระกูล ภุขันอนันต์7,295,134,261+3.56
45ตระกูล วัธนเวคิน7,257,720,045-1.53
46ตระกูล งามเรืองพงศ์7,190,484,100+0.01
47ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ7,073,730,062-
48ตระกูล โชติจุฬางกูร7,061,931,570+1.90
49ตระกูล วิทยฐานกรณ์6,992,863,422-0.06
50ตระกูล ตั้งมิตรประชา6,975,072,000-
51ตระกูล CHAN6,906,621,812-0.57
52ตระกูล แสงศาสตรา6,735,828,385+0.47
53ตระกูล พลัสสินทร์6,587,965,041-1.62
54ตระกูล วิทยากร6,268,247,280+0.01
55ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,219,916,051+3.66
56ตระกูล ชินวัตร6,205,136,027+0.01
57ตระกูล วิญญรัตน์6,166,772,100+0.44
58ตระกูล เตชะอุบล6,045,364,714+0.30
59ตระกูล แบเลเว็ลด์6,025,214,858+0.01
60ตระกูล เหมวชิรวรากร5,980,900,000-0.64
61ตระกูล องค์โฆษิต5,900,924,607+1.04
62ตระกูล เรืองกฤตยา5,849,439,570+1.26
63ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล5,830,888,000-0.64
64ตระกูล มาลีนนท์5,790,649,123-0.41
65ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์5,706,000,734+3.54
66ตระกูล จิรัฐิติภัทร์5,673,697,950+0.03
67ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ5,640,776,193+2.31
68ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,592,713,690-3.30
69ตระกูล กรมดิษฐ์5,545,664,912-0.97
70ตระกูล พรพัฒนารักษ์5,295,438,200-
71ตระกูล ภิรมย์ภักดี5,278,060,385+2.46
72ตระกูล อนันตประยูร5,273,512,468-0.42
73ตระกูล พีระเดชาพันธ์5,230,226,240+0.85
74ตระกูล นิรุตตินานนท์5,140,200,796-1.91
75ตระกูล ปัญญาพล5,130,927,799-1.59
76ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์4,954,302,646-0.65
77ตระกูล รักอริยะพงศ์4,871,991,768+5.85
78ตระกูล ธนาลงกรณ์4,865,643,000-3.70
79ตระกูล ว่องกุศลกิจ4,832,953,797+0.01
80ตระกูล พรมมาส4,830,086,400-4.17
81ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,783,223,693-1.79
82ตระกูล งามอภิชน4,581,931,745+1.43
83ตระกูล อุดมคุณธรรม4,508,819,590-
84ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,508,132,507-
85ตระกูล วชิรพงศ์4,487,941,023+0.12
86ตระกูล วิจิตรธนารักษ์4,126,716,630-0.63
87ตระกูล บัณฑิตกฤษดา4,024,991,895+2.17
88ตระกูล ลัดพลี4,004,339,040-0.43
89ตระกูล ตติยกวี3,984,123,055+0.02
90ตระกูล จรัญวาศน์3,981,168,825-0.03
91ตระกูล ชินวงศ์วรกุล3,951,887,181-0.19
92ตระกูล เศรษฐสิทธิ์3,877,928,000-0.62
93ตระกูล วนาสิน3,845,790,816-0.43
94ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ3,811,414,572-0.79
95ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ3,808,520,396-0.56
96ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,762,615,250-0.67
97ตระกูล ภาสกรนที3,584,620,160+1.65
98ตระกูล นพรัมภา3,535,408,873+3.42
99ตระกูล โชควัฒนา3,521,489,566+0.16
100ตระกูล ชาญวีรกูล3,395,380,103-1.48
101ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,289,629,461+0.56
102ตระกูล ต.สุวรรณ3,261,155,625-0.79
103ตระกูล วินิชบุตร3,255,441,906-
104ตระกูล เจียรวนนท์3,242,521,383+0.40
105ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,187,499,688+5.60
106ตระกูล ชาติพิทักษ์3,179,798,000-0.01
107ตระกูล โลจายะ3,159,093,790-0.04
108ตระกูล ชินธรรมมิตร์3,157,342,842-2.08
109ตระกูล มาลากุล3,097,831,943-0.43
110ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
111ตระกูล สินเจริญกุล3,026,147,274+5.80
112ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล2,998,576,272+1.19
113ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,970,943,354-0.50
114ตระกูล ทรัพย์สาคร2,915,570,615+0.33
115ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์2,853,857,400-0.48
116ตระกูล เลาหพูนรังษี2,830,800,600-0.80
117ตระกูล LEE2,827,402,958-2.26
118ตระกูล ยศสุนทรากุล2,808,000,000-0.43
119ตระกูล นานา2,789,666,335-3.28
120ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,787,717,120-2.08
121ตระกูล อมตานนท์2,762,505,600+0.08
122ตระกูล บุญศรี2,761,963,750-1.01
123ตระกูล โรจตระการ2,753,417,160-
124ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,662,202,063+0.05
125ตระกูล พรรณนิภา2,659,495,500-0.56
126ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,648,873,950+3.66
127ตระกูล จรณะจิตต์2,593,245,917-0.01
128ตระกูล ฮอค2,562,376,000-
129ตระกูล จรูญศรี2,488,663,424+0.42
130ตระกูล วรรณเมธี2,487,322,117-0.76
131ตระกูล วานิช2,477,030,273-
132ตระกูล วิไลลักษณ์2,454,416,503-0.68
133ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,422,853,685-
134ตระกูล วิทูรปกรณ์2,419,255,319-
135ตระกูล นรพัลลภ2,398,875,648-1.36
136ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,386,536,950+0.05
137ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,373,440,556-
138ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,369,495,739-1.63
139ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,350,665,500+1.60
140ตระกูล ตันติวิท2,335,155,618-0.84
141ตระกูล สุดโต2,329,382,788+0.53
142ตระกูล มนูญผล2,310,345,561+0.21
143ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,281,291,509+0.51
144ตระกูล ลิมทรง2,266,088,892+0.24
145ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,257,600,000-
146ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,255,511,150+0.01
147ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,157,564,459+4.48
148ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,148,753,143+2.66
149ตระกูล MAHAGITSIRI2,136,287,607-0.67
150ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,124,150,065+2.19
151ตระกูล สุขุมวิทยา2,119,959,161+0.58
152ตระกูล นิรันดร์กุล2,118,924,763-0.50
153ตระกูล ชลศรานนท์2,117,010,348-0.50
154ตระกูล เทพกาญจนา2,098,965,837-1.16
155ตระกูล เวชชาชีวะ2,087,026,761-1.37
156ตระกูล เด่นธรรม2,069,203,740-
157ตระกูล เผอิญโชค2,067,958,213-0.06
158ตระกูล จันทรเสรีกุล2,057,814,080-
159ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,045,511,578-
160ตระกูล รัชกิจประการ2,040,986,803-1.60
161ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,020,874,726-
162ตระกูล ไรวา2,003,265,180-
163ตระกูล แสงอารยะกุล1,969,738,555-
164ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์1,969,631,381+0.50
165ตระกูล มหากิจศิริ1,966,882,517-0.67
166ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,959,336,240-
167ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,948,647,159+0.58
168ตระกูล ธนวริทธิ์1,910,779,974+0.94
169ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,906,136,300+0.10
170ตระกูล รัตนรักษ์1,889,773,863+1.57
171ตระกูล กรรณสูต1,876,559,562-0.04
172ตระกูล วัชรสุรังค์1,869,988,271+0.22
173ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,866,470,470-
174ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,842,360,512+1.41
175ตระกูล ธนสารศิลป์1,835,559,143-
176ตระกูล เก่งมานะ1,829,789,625-
177ตระกูล ชาครกุล1,821,789,412-0.85
178ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,807,706,403-
179ตระกูล พันธุมโกมล1,797,260,776+0.45
180ตระกูล พรรธนประเทศ1,743,491,985-3.13
181ตระกูล กิจพิพิธ1,741,611,196-0.03
182ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,699,617,815-0.93
183ตระกูล เวศย์วรุตม์1,691,217,005-0.43
184ตระกูล พรประภา1,690,824,568-1.01
185ตระกูล บุญรักษ์1,647,023,501+2.67
186ตระกูล ยศะสินธุ์1,639,572,396-1.73
187ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,637,738,620-
188ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,628,740,000-0.56
189ตระกูล วลัยเสถียร1,607,731,529+0.14
190ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,595,688,750-0.68
191ตระกูล ธรสารสมบัติ1,563,240,503-1.65
192ตระกูล สิหนาทกถากุล1,554,084,532-0.30
193ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,550,394,753-0.85
194ตระกูล พรประกฤต1,539,734,650-0.54
195ตระกูล นิมิตรปัญญา1,534,705,544+2.17
196ตระกูล นิพัทธกุศล1,534,607,300-0.38
197ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,525,858,525+0.53
198ตระกูล โลเฮีย1,514,790,585-1.01
199ตระกูล วณิชวรากิจ1,509,200,000-0.65
200ตระกูล นิธยานุรักษ์1,494,703,488-2.08
201ตระกูล จันทรัช1,459,212,293-1.39
202ตระกูล ศรสงคราม1,448,614,609-3.35
203ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,446,025,447+0.53
204ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,444,977,075+3.66
205ตระกูล ไกรภูเบศ1,442,042,720-1.77
206ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,428,869,309-0.26
207ตระกูล นานาวราทร1,418,354,000-
208ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,416,288,126-2.02
209ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,414,474,128+0.44
210ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,406,498,970-
211ตระกูล นวพันธ์1,399,853,767+0.03
212ตระกูล ศิลา1,391,775,840-
213ตระกูล ดาวัน1,379,481,480-
214ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,376,492,420-0.42
215ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,346,864,794-0.67
216ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,338,598,301-0.70
217ตระกูล วิริยะจิตรา1,333,766,090-
218ตระกูล บุญมีโชติ1,333,071,786-1.60
219ตระกูล พรมสวัสดิ์1,325,609,285+1.23
220ตระกูล พงศ์พิโรดม1,306,588,499+1.32
221ตระกูล อุนนะนันทน์1,300,543,345-0.43
222ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,294,983,758-0.98
223ตระกูล ริมชลา1,291,708,531+3.24
224ตระกูล MITSUNTISUK1,285,900,134-
225ตระกูล อุตสาหจิต1,281,802,800-
226ตระกูล ล่ำซำ1,278,404,337+0.96
227ตระกูล บูลกุล1,266,169,928+2.60
228ตระกูล ปรีชานุกูล1,259,940,000+0.40
229ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,240,886,325+1.90
230ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,237,624,816-0.44
231ตระกูล พรกุล1,233,533,910-0.08
232ตระกูล ทีปสุวรรณ1,231,662,084+1.34
233ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,230,024,000-0.62
234ตระกูล อุ่นใจ1,219,743,360+0.54
235ตระกูล วนวิทย์1,200,155,289+0.14
236ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์1,199,119,375-0.80
237ตระกูล ซูหลาน1,192,967,234+3.66
238ตระกูล บริสุทธนะกุล1,188,877,330-
239ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,177,298,832-
240ตระกูล ศิลาอ่อน1,174,744,368-
241ตระกูล เรืองสุทธิภาพ1,166,400,000-
242ตระกูล เพทายบรรลือ1,159,999,999-
243ตระกูล พุฒิพิริยะ1,156,525,400-2.50
244ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,155,330,000-0.07
245ตระกูล ชีวะเกตุ1,142,829,320-1.27
246ตระกูล MOINUDDIN1,136,491,279+1.16
247ตระกูล อุดมมหันติสุข1,131,830,672-0.53
248ตระกูล สุขสวัสดิ์1,131,384,354-
249ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,126,380,810-0.35
250ตระกูล เล้าวงษ์1,103,566,811+0.61
251ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,100,419,028-0.45
252ตระกูล เด่นไพศาล1,092,297,682+0.36
253ตระกูล อุทกะพันธุ์1,085,428,394+0.96
254ตระกูล อัษฎาธร1,083,566,151-0.56
255ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,071,961,988-0.05
256ตระกูล TIN1,066,030,000-1.91
257ตระกูล คุวานันท์1,063,456,858+0.69
258ตระกูล สมบูรณสิน1,059,900,360-0.31
259ตระกูล สีตภวังค์1,059,587,750-
260ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,054,474,974-2.74
261ตระกูล ควรสถาพร1,044,581,219-2.20
262ตระกูล สิงหวังชา1,037,111,340-1.13
263ตระกูล JUN1,034,728,800-1.75
264ตระกูล เตชะอิทธิพร1,017,075,000+3.66
265ตระกูล ROBERTUS1,015,936,350-0.87
266ตระกูล เศรษฐิน1,013,832,714+0.09
267ตระกูล พสวงศ์1,007,874,512-0.05
268ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,007,059,600-
269ตระกูล รุจิราโสภณ1,001,420,044+1.33
270ตระกูล ศิริวงศ์999,162,360-0.31
271ตระกูล สุขะนินทร์993,783,982+0.42
272ตระกูล ปวโรฬารวิทยา984,961,303+0.23
273ตระกูล ศรีวิกรม์976,877,075-0.39
274ตระกูล นิติสาโรจน์957,412,058-1.59
275ตระกูล วิวรรธนไกร949,369,431-0.07
276ตระกูล เตียวตรานนท์949,027,000+0.63
277ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ946,299,073+1.37
278ตระกูล ปัญจทรัพย์939,444,210-0.12
279ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์935,040,500+3.66
280ตระกูล เขมะโยธิน927,200,000+0.45
281ตระกูล พหูสูตร925,474,025+2.59
282ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร922,831,305+1.65
283ตระกูล พันธุ์วิเชียร921,551,000-0.03
284ตระกูล แต้มศิริชัย911,002,478-1.52
285ตระกูล อรรถญาณสกุล910,218,062+3.61
286ตระกูล เหลืองวารินกุล906,210,960-0.31
287ตระกูล สิมะโรจน์891,700,825-1.42
288ตระกูล สมภักดี886,571,741-
289ตระกูล วิฑูรชาติ884,880,180+0.88
290ตระกูล สหวัฒน์878,783,536-
291ตระกูล โรจนพฤกษ์878,433,508-0.26
292ตระกูล พานิชชีวะ873,956,414+0.98
293ตระกูล อังคณากรกุล873,716,400-0.44
294ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง871,379,732-1.01
295ตระกูล คณาธนะวนิชย์869,785,440+0.15
296ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย869,519,000+0.40
297ตระกูล ไตรโสรัส866,880,000-1.33
298ตระกูล รัตตกุล865,407,206-
299ตระกูล หุตะจูฑะ862,011,436-1.20
300ตระกูล ลีนะบรรจง855,704,448+4.73
301ตระกูล จันทร์พลังศรี855,483,016-0.05
302ตระกูล ระวีแสงสูรย์854,306,100-0.18
303ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์841,873,448-2.53
304ตระกูล วัฒนสุข840,941,936+1.72
305ตระกูล องค์วาสิฏฐ์831,023,164+0.08
306ตระกูล ตันติไพจิตร827,302,567-1.93
307ตระกูล เอื้ออารีมิตร827,028,200-2.63
308ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล825,305,023+1.99
309ตระกูล ทองมี824,024,000-
310ตระกูล จิรธรรมศิริ816,130,000-1.12
311ตระกูล ทวนทอง812,121,980-0.02
312ตระกูล ธนนันท์นราพูล808,331,128-
313ตระกูล Verbrugghe798,736,800+1.37
314ตระกูล ก้องวัฒนา796,270,355+0.05
315ตระกูล อำนวยพล795,439,940+0.63
316ตระกูล พงศธร791,794,522-0.74
317ตระกูล ทวีสิน790,559,441-1.67
318ตระกูล บุษยโภคะ787,831,098-0.28
319ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์782,087,842-3.21
320ตระกูล ธนะรัชต์774,685,825+0.42
321ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์773,586,323+0.67
322ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์773,226,531+0.67
323ตระกูล เศรษฐีวรรณ772,888,898+0.58
324ตระกูล อนันตรัมพร769,435,638-0.37
325ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ767,725,801-
326ตระกูล เตชะไกรศรี766,860,778+13.54
327ตระกูล ลีละศิธร766,698,754+0.82
328ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส766,020,161+1.42
329ตระกูล อมรธีรสรรค์762,387,000-
330ตระกูล ธรรมมโนมัย761,547,150-
331ตระกูล กลิ่นสุวรรณ760,778,990-
332ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ757,452,000-
333ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล753,287,328-0.27
334ตระกูล พงษ์อัชฌา743,159,238+0.56
335ตระกูล ติงธนาธิกุล742,650,100-0.92
336ตระกูล บุรณศิริ738,563,041-1.67
337ตระกูล สุวรรธนะกุล734,369,460-
338ตระกูล ธัญญะวุฒิ729,247,388-0.65
339ตระกูล จิตติวาณิชย์729,040,000-
340ตระกูล กัญจนาภรณ์725,649,800+1.08
341ตระกูล วิภวศุภกร723,988,714-
342ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย721,911,078-
343ตระกูล พูลลาภ720,837,900-0.75
344ตระกูล คงสุนทร717,160,770-
345ตระกูล สงวนพานิช716,432,530+0.53
346ตระกูล ประสงค์ชัยกุล713,134,830-
347ตระกูล ชนะภัย707,550,000-0.31
348ตระกูล ทันวานี703,461,000+0.72
349ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย701,870,136+3.95
350ตระกูล พงษธา698,679,000-0.82
351ตระกูล อธิกิจ698,339,019-1.63
352ตระกูล เจริญตรา690,755,586-
353ตระกูล แพรรังสี690,417,936+1.53
354ตระกูล เจียอาภา689,195,378-0.48
355ตระกูล ชื่นอิ่ม688,221,960-0.31
356ตระกูล สุขสมชีวิน686,495,277-0.42
357ตระกูล วิจักขณ์พันธ์683,823,561-2.12
358ตระกูล SWEE679,490,704-1.95
359ตระกูล สุทธพงศ์678,540,897+0.88
360ตระกูล ตรีวิศวเวทย์674,966,859+0.42
361ตระกูล รติทอง668,679,588+2.49
362ตระกูล เบญจกุล667,265,302-0.52
363ตระกูล วนดุรงค์วรรณ667,128,286+0.89
364ตระกูล ชูสกุล658,193,656-0.65
365ตระกูล วรวงศ์วสุ656,777,600-0.65
366ตระกูล งามรุ่งศิริ656,678,750-
367ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์656,451,153-0.59
368ตระกูล เอี่ยมลำเนา655,180,790-
369ตระกูล กิจอิทธิ652,501,906-2.14
370ตระกูล ศกุนตนาค649,789,184-0.61
371ตระกูล ส่งวัฒนา648,648,430-4.67
372ตระกูล วนิชสุวรรณ646,800,000+0.23
373ตระกูล ชวลิตธำรง643,612,500+1.01
374ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม638,533,322-0.06
375ตระกูล มังกรกนก638,237,731-0.01
376ตระกูล มหาดำรงค์กุล637,469,868+1.32
377ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์637,410,310-0.34
378ตระกูล จันทวานิช626,326,481+2.51
379ตระกูล ดาลาล624,799,762-0.89
380ตระกูล เนื่องจำนงค์620,004,728-0.95
381ตระกูล คำศิริตระกูล618,668,100-0.61
382ตระกูล ชินสุภัคกุล609,184,950-3.14
383ตระกูล กิตะพาณิชย์608,615,216-1.25
384ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ606,123,600-0.43
385ตระกูล อนันตชัย604,497,737-0.98
386ตระกูล ตริลลิต601,200,000-
387ตระกูล รังสรรค์600,537,260-0.18
388ตระกูล ตั้งจันสิริ596,723,700-1.89
389ตระกูล อุ่นทรพันธุ์594,806,342-
390ตระกูล ลิ่มอติบูลย์589,864,781-0.95
391ตระกูล อิทธิโรจนกุล588,287,155+1.29
392ตระกูล นอบน้อมธรรม588,246,814-0.89
393ตระกูล พลเทพ588,000,000-2.14
394ตระกูล งามเศรษฐมาศ587,730,545-
395ตระกูล เลขะพจน์พานิช587,673,600-0.78
396ตระกูล พรพิบูลย์585,000,000+2.56
397ตระกูล เอกะหิตานนท์584,892,248+0.61
398ตระกูล ยงค์สงวนชัย579,150,000+0.85
399ตระกูล ปัญจคุณาธร573,626,120+0.27
400ตระกูล อิศรภักดี571,725,000-3.17
401ตระกูล พฤฒินารากร571,310,058-3.33
402ตระกูล วิมลเฉลา566,692,341+1.02
403ตระกูล อรุณวัฒนาพร565,956,282-
404ตระกูล ไตรตระกูลชัย563,339,890-
405ตระกูล สุเมธโชติเมธา561,365,244-1.78
406ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล560,000,000-0.62
407ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์559,772,898-0.25
408ตระกูล วองอิสริยะกุล556,303,920+0.74
409ตระกูล มงคลสุธี555,174,031-0.94
410ตระกูล RUDY554,422,006+0.19
411ตระกูล อิงค์ธเนศ553,668,624-0.36
412ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล551,232,740-0.60
413ตระกูล ตันตาปกุล549,949,084-0.02
414ตระกูล ปัทมวรกุลชัย545,956,160+0.26
415ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์544,422,078-
416ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์541,678,780-4.10
417ตระกูล พิชิตสิงห์540,230,600-0.14
418ตระกูล เลิศรุ่งเรือง534,350,700-0.73
419ตระกูล เทพผดุงพร531,782,293-0.23
420ตระกูล จรรโลงบุตร528,674,951-0.70
421ตระกูล เลิศสุมิตรกุล527,825,456+1.25
422ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์520,902,335-2.59
423ตระกูล วิเชียรกวี520,600,000+0.88
424ตระกูล มหัทธนารักษ์518,707,418+0.32
425ตระกูล ทยานาราพร516,787,218-0.77
426ตระกูล บุญรัตน์516,468,715+0.76
427ตระกูล ทักราล516,091,250-0.80
428ตระกูล พิริยะมาสกุล515,526,248-0.93
429ตระกูล สุวัฒนพิมพ์514,151,379+0.68
430ตระกูล ธนากิจอำนวย513,634,255-8.79
431ตระกูล โชติบุตร512,123,100-0.31
432ตระกูล ดามาพงศ์511,135,313-
433ตระกูล นิพัทธโกศลสุข508,800,000-0.31
434ตระกูล ลิ้มถิรคุณ508,620,000+0.51
435ตระกูล SHUN505,540,000-1.91
436ตระกูล ศรีจอมขวัญ501,679,492+0.10
437ตระกูล ตู้จินดา500,253,307-
438ตระกูล สมานพันธ์ชัย499,186,000+0.40
439ตระกูล ศรีนัครินทร์496,092,251+0.72
440ตระกูล เหมมณฑารพ493,983,657-
441ตระกูล ศิริรังษี493,123,139-0.17
442ตระกูล คุณานันทกุล492,837,735-0.66
443ตระกูล เลอสุมิตรกุล492,413,099-
444ตระกูล ศิระวณิชการ491,425,725-
445ตระกูล มานัสสถิตย์490,761,222+0.07
446ตระกูล กิตติคุณชัย486,400,000-
447ตระกูล สนโสภณ485,848,841+0.19
448ตระกูล เจริญนวรัตน์484,726,676+0.13
449ตระกูล เลิศนันทปัญญา476,040,844+0.88
450ตระกูล แซ่อึ้ง475,478,082-0.51
451ตระกูล ปัณฑุยากร475,057,764-1.61
452ตระกูล เพชรโลหะกุล469,158,848-
453ตระกูล จูตระกูล468,429,648-1.67
454ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย467,651,405-
455ตระกูล ชัยประดิษฐ467,298,101-
456ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา467,199,741-0.30
457ตระกูล วุฒิไกร463,550,000-
458ตระกูล จิรกิติ463,420,399-0.72
459ตระกูล โมรินทร์463,205,700-
460ตระกูล โรจน์มหามงคล461,978,194+0.89
461ตระกูล วณิชภักดีเดชา461,978,194+0.89
462ตระกูล ศรีชัยวัฒน์455,442,900-0.42
463ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล455,327,165-0.18
464ตระกูล ศรีวัฒนประภา454,741,461-0.93
465ตระกูล ตั้งสุรกิจ452,095,000-0.70
466ตระกูล บัณฑูรจินดา447,799,950-
467ตระกูล STEPHEN447,783,782-1.91
468ตระกูล แพทยานันท์447,686,237-1.98
469ตระกูล ลีละวัฒน์446,772,388-
470ตระกูล อึ้งไพบูลย์445,157,758+0.01
471ตระกูล แจ่มใส445,000,090+0.03
472ตระกูล เอื้อสุดกิจ444,841,316-0.13
473ตระกูล วรวานิช444,216,000+0.40
474ตระกูล ภัทรกิตต์เกษม443,926,208-0.75
475ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์442,267,308+0.27
476ตระกูล วิริยประไพกิจ439,260,122-1.09
477ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล437,902,621+1.69
478ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล434,253,887-1.32
479ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา433,066,000+2.46
480ตระกูล ชื่นชมเดช433,005,000-1.42
481ตระกูล อภิมนต์บุตร432,000,000-
482ตระกูล ทองเปล่งศรี428,811,130+0.45
483ตระกูล ธราเพชรสวัสดิ์427,446,879-2.38
484ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์427,249,317-
485ตระกูล วีรวรรณ424,680,644-5.21
486ตระกูล ณรงค์เดช420,798,000-
487ตระกูล ภัทรเลาหะ419,567,755+0.40
488ตระกูล SINGH419,386,915+0.02
489ตระกูล โฆษิอาภานันท์418,714,457-0.82
490ตระกูล เมฆสวรรค์417,755,223-0.43
491ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์417,599,884-
492ตระกูล JOHNY417,495,600-10.39
493ตระกูล ปาจรียางกูร416,214,744-
494ตระกูล ชินประพินพร413,512,420-0.52
495ตระกูล จารุวจนะ411,554,035-0.81
496ตระกูล ลีลาประชากุล411,257,740-4.02
497ตระกูล ลิ่มพานิชย์408,869,969-2.38
498ตระกูล อิศรางกูร407,011,432-0.79
499ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์405,713,894-1.96
500ตระกูล เสนาดิสัย405,601,050+1.23