คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EPCOบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET960,397,077+0.77