คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SATบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET2,226,048,1250.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สมบูรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัลภา ญาณสมบูรณ์ARROW -บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)mai19,110,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์BEAUTY -บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)SET154,785,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิษณุ สมบูรณ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET10,743,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai59,065,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET1,636,860,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นรินทร์ จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET11,876,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภณิดา จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET7,929,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุม จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET7,133,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิงหนาท บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET23,760,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภัทรพล บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET12,672,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาศ บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET7,935,246
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET90,315,353
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET50,271,958
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย อารีย์สมบูรณ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai3,654,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์SRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET46,545,000