คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SATบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET2,304,179,775-0.55
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สมบูรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัลภา ญาณสมบูรณ์ARROW -บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)mai19,507,470
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์JMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET114,660,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิษณุ สมบูรณ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET13,046,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai62,560,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเทพ รัชตะสมบูรณ์INGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET4,827,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,003,183,808
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิงหนาท บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET15,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภัทรพล บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET8,320,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาศ บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET7,264,010
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET110,080,254
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET61,831,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์SRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET33,060,000