คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SATบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET2,327,810,325-2.19
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สมบูรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัลภา ญาณสมบูรณ์ARROW -บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)mai20,947,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์BEAUTY -บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)SET157,113,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิษณุ สมบูรณ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET10,536,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีระ เลาหสมบูรณ์ICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai65,706,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,496,906,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นรินทร์ จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET18,117,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภณิดา จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET12,096,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุม จึงธนสมบูรณ์NER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET10,881,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิงหนาท บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET20,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภัทรพล บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET11,136,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาศ บัตรสมบูรณ์PERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET6,973,398
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET107,219,296
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET59,681,148
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย อารีย์สมบูรณ์SELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai3,879,180
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์SRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET43,935,000