คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BFITบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET12,844,334,60081.76-0.88
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีสวัสดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์TAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET18,144,000