คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WICEบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET117,679,464-0.79
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติกุลสุนทร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทรWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET168,480,346
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทรWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET117,679,464
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทรWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET38,789,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ราม ตันติกุลสุนทรWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET31,798,570