คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิสิฐ ตันติสุนทร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TAEบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET54,763,9760.00
2LANNAบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET51,444,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติสุนทร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนัส ตันติสุนทรLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET138,064,976
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสิฐ ตันติสุนทรTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET54,763,976
2นาย วิสิฐ ตันติสุนทรLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET51,444,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)