คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPACบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai87,474,0000.00
2MODERNบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET9,364,150+0.85
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุษยโภคะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุติมา บุษยโภคะIHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET470,039,098
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทักษะ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET46,836,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุธีรา บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET33,677,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET28,735,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรรถ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET18,172,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นันทณัช บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET14,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai87,474,000
2นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET9,364,150