คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPACบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai94,644,000-1.01
2MODERNบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET10,395,793-0.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุษยโภคะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุติมา บุษยโภคะIHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET526,345,865
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทักษะ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET51,996,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุธีรา บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET37,387,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET31,901,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรรถ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET19,440,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นันทณัช บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET15,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai94,644,000
2นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET10,395,793