คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด55,876,338,100-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด44,762,450,451-
3TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED35,877,600,000-
4นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี34,927,199,525-
5คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี24,235,200,000-
6นาย อนันต์ อัศวโภคิน21,593,000,355-
7บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)16,225,154,477-
8STATE STREET EUROPE LIMITED15,268,155,840-
9UBS AG SINGAPORE BRANCH15,063,095,736-
10นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์14,848,312,842-
11สำนักงานประกันสังคม12,274,159,447-
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,264,173,052-
13น.ส. จรีพร จารุกรสกุล11,255,846,220-
14บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,095,662,654-
15บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด9,480,815,402-
16นาย ประทีป ตั้งมติธรรม9,058,474,880-
17บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด8,144,710,920-
18THE BANK OF NEW YORK MELLON8,036,527,312-
19GIC PRIVATE LIMITED7,889,451,316-
20บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,780,042,498-
21บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)5,596,144,454-
22บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,111,350,521-
23นาย นิติ โอสถานุเคราะห์4,965,718,151-
24นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,924,605,113-
25นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,697,871,589-
26บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,483,383,320-
27น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,311,636,845-
28นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,254,802,012-
29บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด3,882,448,953-
30นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,618,808,010-
31CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,491,561,600-
32บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3,485,904,956-
33บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,464,135,955-
34BBHISL NOMINEES LIMITED3,396,701,451-
35นาง อารดา จรูญเอก3,310,535,148-
36บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,099,630,915-
37บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,091,612,220-
38น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,845,790,696-
39DBS BANK LTD2,839,999,500-
40น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,753,982,258-
41BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,753,510,780-
42บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,595,922,917-
43BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG2,350,775,950-
44RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,213,992,836-
45น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,183,499,044-
46นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,181,515,444-
47นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,013,693,668-
48นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,011,542,393-
49นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,009,150,013-
50นาย ทศ จิราธิวัฒน์2,001,930,013-
51นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,951,427,993-
52บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,883,989,580-
53นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,871,405,150-
54LGT BANK (SINGAPORE) LTD1,869,868,613-
55AMATA ASIA LIMITED1,861,949,210-
56NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,826,667,545-
57บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,717,380,000-
58นาย ดิเรก วินิชบุตร1,689,831,482-
59กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,668,937,304-
60นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060-
61Deutsche Bank AG Singapore PWM1,586,470,645-
62นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,548,091,500-
63นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,436,322,664-
64MRS. ARUNEE CHAN1,363,180,650-
65กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,361,536,023-
66นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,347,404,000-
67นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,329,402,601-
68นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,324,886,625-
69นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,322,293,125-
70นาย ชาย วินิชบุตร1,321,752,072-
71MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,314,344,915-
72นาง รัตนา นรพัลลภ1,312,467,750-
73นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์1,300,588,000-
74น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,291,863,339-
75นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,274,694,478-
76NCROWNE PTE LTD.1,274,465,965-
77นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,271,318,500-
78HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,261,842,250-
79นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,244,419,250-
80นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,241,213,000-
81NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,233,728,260-
82นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,228,567,000-
83นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,224,141,500-
84นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,215,506,000-
85นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,215,506,000-
86นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,209,544,242-
87นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,160,285,705-
88นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,155,950,500-
89นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,155,475,500-
90นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,155,475,500-
91นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,155,475,500-
92นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,155,475,500-
93นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,141,049,418-
94นาย เบน เตชะอุบล1,138,575,854-
95NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,111,985,901-
96นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,075,680,250-
97กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล1,053,964,860-
98บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)972,818,226-
99น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์960,500,000-
100น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์960,500,000-