คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)28,095,195,375-
2บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด3,009,456,750-
3นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,855,571,630-
4นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,701,231,500-
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,494,563,535-
6THE BANK OF NEW YORK MELLON2,177,920,500-
7บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด2,068,354,875-
8ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,087,662,640-
9บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด1,023,750,000-
10นาย วิชัย วชิรพงศ์575,863,750-
11THK INVESTMENT COMPANY LIMITED536,250,000-
12SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED508,325,328-
13นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา461,957,010-
14STATE STREET EUROPE LIMITED451,530,500-
15น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์363,578,800-
16นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์354,172,500-
17นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์341,250,000-
18นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์341,250,000-
19นาย อมร ดารารัตนโรจน์341,250,000-
20นาง อรุณี วิริยะจิตรา339,311,250-
21MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC300,315,988-
22RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED249,630,000-
23นาย วีระ อรุณวัฒนาพร244,626,807-
24นาง วรดี สินเจริญกุล242,962,500-
25MR. Paul Sumade Lee242,962,500-
26น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์218,771,280-
27นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ195,172,500-
28นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร144,604,688-
29นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร144,604,688-
30นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์140,367,188-
31นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม113,034,800-
32บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)108,927,816-
33กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว104,453,700-
34นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม94,944,524-
35นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม94,160,000-
36นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม87,264,920-
37กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ86,901,548-
38กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล86,630,700-
39นาย สำเริง มนูญผล85,662,488-
40บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)79,261,680-
41น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ78,720,546-
42นาย ชาตรี เจียระพฤฒ74,944,425-
43นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม68,480,000-
44นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์65,886,420-
45นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม63,515,200-
46นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์57,675,363-
47นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม51,360,000-
48คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์47,170,862-
49นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์45,514,300-
50นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์45,406,048-
51น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม44,972,956-
52กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 444,027,100-
53นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม42,072,400-
54นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ41,428,766-
55กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ40,900,600-
56น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม40,154,960-
57นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์39,000,000-
58นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล38,548,900-
59นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม37,792,400-
60นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม37,792,400-
61น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม37,364,400-
62นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร34,882,900-
63กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2533,745,400-
64นาย เจตน์ เจียระพฤฒ32,459,250-
65นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ30,259,600-
66นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล29,660,400-
67นาย ศักดา ศรีสังคม29,440,000-
68บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด28,857,456-
69นาย มนัส พรพัฒนารักษ์28,620,000-
70นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม28,051,976-
71น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ26,675,063-
72น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม26,493,200-
73นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม26,464,096-
74นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา26,167,560-
75นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์25,522,680-
76นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี24,079,933-
77นาง นันทนา อรุณวัฒนาพร23,893,991-
78บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)23,142,388-
79นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ22,771,840-
80นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน21,829,712-
81บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด21,400,000-
82กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ20,451,600-
83นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช20,062,500-
84นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์19,180,848-
85นาย นพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์19,020,260-
86นาง ธีรดา อำพันวงษ์16,848,190-
87นาย นพพร ปิ่นแก้ว16,633,674-
88บริษัท วัตสดรมัย จำกัด14,946,044-
89นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม13,910,000-
90พ.ท.หญิง เกษนภา เตกาญจนวนิช13,089,096-
91UTILITIES INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD.13,000,000-
92น.ส. พรเพ็ญ ประจักษ์ธรรม12,497,600-
93นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา12,488,908-
94นาย ไชย พลภาณุมาศ12,112,400-
95น.ส. พชร เดชาประพันธ์11,864,898-
96นาย ชาคร โต๊ะตระกูล11,128,000-
97MISS CHUN-CHING TENG10,052,040-
98นาย วีระ วศินวรรธนะ9,814,050-
99น.ส. อัญชลี เจียระพฤฒ9,534,375-
100นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์9,322,500-