คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,534,791,425+4.95
2UTILITIES INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD.1,183,000,000-
3ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,140,304,000-
4บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด803,250,000+1.96
5น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม731,150,437-
6MISS TENG CHUN-YU709,626,736-
7SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED676,975,320+0.88
8MISS CHUN-CHING TENG661,839,847-
9นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์562,443,750+4.95
10บริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด561,636,552-
11MR. HSUN-MIN YANG552,141,549-
12นาย จิรสีห์ เตชาชาญ470,254,512-
13นาย คณพศ นิจสิริภัช455,000,000-
14น.ส. ณพีรา เตชาชาญ427,700,000-
15THK INVESTMENT COMPANY LIMITED420,750,000+1.96
16นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา404,000,000+4.95
17North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited378,750,000+4.95
18นาง อรุณี วิริยะจิตรา350,375,747-
19นาย ภัชริ นิจสิริภัช330,234,022-
20นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ309,943,750+4.95
21น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์291,036,600+1.96
22บริษัท บี เฟิร์ส บิซิเนส คอปอเรชั่น จำกัด273,000,000-
23นาย พลภัทร นิจสิริภัช272,609,502-
24บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด267,960,616+4.04
25นาย อมร ดารารัตนโรจน์267,750,000+1.96
26นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์267,750,000+1.96
27นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์267,750,000+1.96
28นาย วีระ อรุณวัฒนาพร255,451,002-0.56
29น.ส. เนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ209,747,711-
30นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ195,708,240-
31นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ186,979,793-
32บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)165,759,720-
33นาย จิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์164,637,855-
34นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์160,307,784-
35นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร151,003,125-0.56
36นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร151,003,125-0.56
37นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม150,537,000+0.88
38นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์146,578,125-0.56
39MISS CHIUNG-YING CHEN132,104,336-
40นาย สำเริง มนูญผล130,523,960-
41นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม126,424,290+0.88
42นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม125,400,000+0.88
43บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)120,615,600-
44นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม115,333,190+0.88
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ114,836,760+0.88
46นาย กิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล114,832,536-
47น.ส. เสาวภาคย์ อรุณเวช113,735,440-
48น.ส. อลิศา นิจสิริภัช112,381,040-
49นาย อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง108,452,652-
50นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล105,258,419-
51นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์104,933,950+4.95
52นาย เชิดศักดิ์ ชูศรี100,128,974-
53น.ส. สุนีย์ โชคชัยธรรม97,825,000-
54นาย เทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์96,918,777-
55นาย สันติรักษ์ ลิ่มศิลา95,186,000-
56น.ส. จารุณี ชูตระกูล93,366,000-
57นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม91,200,000+0.88
58น.ส. สุภี พงศ์สุทธินันท์91,000,000-
59นาง สุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์90,272,000-
60MR. SEAH LAN SEANG87,524,504-
61บริษัท ดาต้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด87,360,000-
62นาย สฤษดิ์ วนะเกียรติกุล86,450,000-
63น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร86,201,496-
64นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม84,588,000+0.88
65น.ส. ปิติรัตน์ แซ่หงอ83,765,500-
66น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ82,203,756-0.56
67กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว81,955,980+1.96
68นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์78,581,776-
69นาง ลิวกึก กิตติศรีไสว78,028,409-
70นาย ชลิต สถิตย์ทอง76,076,000-
71นาย ชาตรี เจียระพฤฒ75,809,100-0.56
72น.ส. นพรัตน์ จิรพิชิตชัย74,303,320-
73นาง วาศินี วัฒนสุวรรณ73,120,320-
74นาย กฤษฎี วิทิตศานต์72,800,000-
75นาย รวิสุต วิทิตศานต์72,800,000-
76นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์69,939,000-
77น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์69,437,500+4.95
78นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม68,400,000+0.88
79กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล67,971,780+1.96
80น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม59,893,890+0.88
81นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม56,031,000+0.88
82น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม53,477,400+0.88
83นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม50,331,000+0.88
84นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม50,331,000+0.88
85น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม49,761,000+0.88
86คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์48,709,042-
87นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์48,457,041-
88นาย มนัส พรพัฒนารักษ์45,450,000+4.95
89บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด43,913,520-
90นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ43,261,898-0.56
91นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์41,410,000+4.95
92นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี41,283,750+4.95
93นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ40,299,000+0.88
94นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา39,820,200-
95นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล39,501,000+0.88
96นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน37,749,390+0.88
97นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม37,358,940+0.88
98น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม35,283,000+0.88
99นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม35,244,240+0.88
100กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 434,544,340+1.96