คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,118,477,450-1.75
2ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา990,264,000-
3บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด716,625,000-1.65
4SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED635,406,660-0.93
5นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์634,837,500-1.75
6นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา456,000,000-1.75
7North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited427,500,000-1.75
8THK INVESTMENT COMPANY LIMITED375,375,000-1.65
9นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ349,837,500-1.75
10นาง อรุณี วิริยะจิตรา304,273,675-
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด292,317,552-1.53
12น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์259,650,300-1.65
13นาย วีระ อรุณวัฒนาพร245,348,420-
14นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์238,875,000-1.65
15นาย อมร ดารารัตนโรจน์238,875,000-1.65
16นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์238,875,000-1.65
17บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)158,655,732-
18นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร145,031,250-
19นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร145,031,250-
20นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม141,293,500-0.93
21นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์140,781,250-
22นาย สำเริง มนูญผล124,930,076-
23นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม118,661,395-0.93
24นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์118,440,300-1.75
25นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม117,700,000-0.93
26บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)115,446,360-
27นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม108,251,328-0.93
28กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ107,785,380-0.93
29นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม85,600,000-0.93
30นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม79,394,000-0.93
31น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ78,952,760-
32น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์78,375,000-1.75
33กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว73,117,590-1.65
34นาย ชาตรี เจียระพฤฒ72,811,000-
35นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม64,200,000-0.93
36นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์60,736,500-
37กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล60,641,490-1.65
38น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม56,216,195-0.93
39นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม52,590,500-0.93
40นาย มนัส พรพัฒนารักษ์51,300,000-1.75
41น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม50,193,700-0.93
42นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม47,240,500-0.93
43นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม47,240,500-0.93
44นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์46,740,000-1.75
45น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม46,705,500-0.93
46นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี46,597,500-1.75
47คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์42,299,958-
48นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์42,081,115-
49บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด42,031,512-
50นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ41,550,975-
51นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา38,113,620-
52นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ37,824,500-0.93
53นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล37,075,500-0.93
54นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน35,431,445-0.93
55นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม35,064,970-0.93
56น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม33,116,500-0.93
57นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม33,080,120-0.93
58นาย เจตน์ เจียระพฤฒ32,555,000-
59กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 430,818,970-1.65
60กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ28,630,420-1.65
61บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด28,355,000-0.93
62นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล28,328,300-1.65
63นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์27,300,000-1.65
64น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ26,753,750-
65นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร25,146,030-1.65
66นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช25,078,125-0.93
67นาง ธีรดา อำพันวงษ์24,539,755-
68นาง นันทนา อรุณวัฒนาพร23,964,475-
69กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2523,621,780-1.65
70บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)22,886,230-0.93
71บริษัท วัตสดรมัย จำกัด21,769,238-
72นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ20,090,400-
73นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์19,838,000-1.65
74นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา18,190,366-
75นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม17,387,500-0.93
76นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์17,200,217-
77นาย นพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์17,056,212-
78พ.ญ. เกษนภา เตกาญจนวนิช16,317,500-0.93
79น.ส. พรเพ็ญ ประจักษ์ธรรม15,622,000-0.93
80น.ส. อัญชลี โกศลศักดิ์14,598,867-
81กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ14,316,120-1.65
82กองทุนเปิด บัวแก้ว14,255,150-1.65
83นาย ชาคร โต๊ะตระกูล13,910,000-0.93
84นาง เรวดี ธนสารศิลป์13,332,464-
85UTILITIES INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD.13,000,000-
86นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี12,801,030-
87นาย ธนานันต์ เอื้ออารักษ์12,488,666-
88นาง รสศรี สกนธวัฒน์12,092,428-
89นาย ชัยยพงศ์ โกศลศักดิ์11,085,228-
90นาย วิทยา นราธัศจรรย์10,964,006-
91นาย นพพร ปิ่นแก้ว10,956,066-
92นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา10,744,120-
93บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศูนย์แปด จำกัด10,478,465-
94น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี10,332,300-
95บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)10,184,000-
96บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด10,066,234-
97น.ส. พชร เดชาประพันธ์9,978,068-
98นาย วีระ วศินวรรธนะ9,843,000-
99บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด9,648,000-
100น.ส. อัญชลี เจียระพฤฒ9,562,500-