คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)65,978,394,300-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,275,616,132-
3บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด7,067,369,400-
4นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล6,343,537,200-
5บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,857,297,900-
6นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,448,237,440-
7AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.2,312,758,253-
8น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์1,698,409,468-
9ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,146,774,740-
10STATE STREET EUROPE LIMITED996,292,570-
11บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด858,375,000-
12นาย วิชัย วชิรพงศ์801,332,350-
13SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC694,625,659-
14SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED688,852,080-
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED662,915,071-
16GUTS & GOOD PTE., LTD.637,182,784-
17นาย สมภพ ติงธนาธิกุล637,000,000-
18AURORA ASIA HOLDINGS PTE. LTD.569,164,483-
19นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์427,680,000-
20THK INVESTMENT COMPANY LIMITED392,400,000-
21นาง อรุณี วิริยะจิตรา357,752,079-
22น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี332,500,000-
23นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา332,426,880-
24Deutsche Bank AG Singapore (DCS)a/c NTAsian Discovery Master Fund305,900,000-
25น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์304,914,420-
26RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED301,440,000-
27นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์286,125,000-
28นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์286,125,000-
29นาย อมร ดารารัตนโรจน์286,125,000-
30น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์284,843,520-
31นาย วีระ อรุณวัฒนาพร236,689,064-
32นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ235,680,000-
33นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม151,639,840-
34นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม150,576,700-
35นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร139,928,900-
36นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร139,912,500-
37นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์135,812,500-
38ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)133,000,000-
39นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม118,372,200-
40บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)117,807,801-
41กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ102,889,680-
42นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม92,800,000-
43นาย สำเริง มนูญผล91,953,323-
44กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว87,580,410-
45นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม86,072,000-
46บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)85,723,230-
47นาย สถาพร งามเรืองพงศ์83,860,490-
48นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์81,864,960-
49บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)79,017,960-
50บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด77,509,900-
51น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ76,166,192-
52นาย ชาตรี เจียระพฤฒ73,078,400-
53กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล72,636,510-
54นาง สุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์70,204,050-
55นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม69,600,000-
56นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์65,744,090-
57น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม60,944,660-
58นาย สุรชัย จิระบุญมา60,555,550-
59นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม57,014,000-
60คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์49,734,496-
61นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์49,123,128-
62นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล45,120,000-
63นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ40,084,470-
64นาย มนัส พรพัฒนารักษ์34,560,000-
65นาย เจตน์ เจียระพฤฒ31,406,000-
66บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด31,209,966-
67นาย ศักดา ศรีสังคม31,040,000-
68นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา28,300,785-
69น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ25,809,500-
70นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี24,878,560-
71นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ24,599,200-
72นาง นันทนา อรุณวัฒนาพร23,118,670-
73นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์20,223,286-
74นาง ธีรดา อำพันวงษ์18,221,684-
75บริษัท วัตสดรมัย จำกัด16,164,472-
76นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา13,507,026-
77นาง เรวดี ธนสารศิลป์9,899,852-
78นาย ธนานันต์ เอื้ออารักษ์9,273,301-
79UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,328,966-
80MISS CHUN-CHING TENG1,027,601-
81น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม821,364-
82MISS TENG CHUN-YU797,185-
83MR. HSUN-MIN YANG620,268-
84นาย คณพศ นิจสิริภัช511,141-
85นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์384,544-
86นาย ภัชริ นิจสิริภัช370,980-
87นาย พลภัทร นิจสิริภัช306,246-
88นาย พิทยุตม์ ตั้งสัจจะธรรม261,683-