คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)101,046,283,005-0.53
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด87,624,782,950-0.40
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,932,670,643-0.39
4AGC Inc.16,580,591,514+2.94
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)13,853,720,614+0.69
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,181,316,880-0.39
7สำนักงานประกันสังคม6,345,697,097-0.49
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED5,980,814,240-0.48
9SOJITZ CORPORATION5,162,352,486-0.50
10STATE STREET EUROPE LIMITED5,013,518,497-0.49
11บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,646,312,302-0.50
12SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,111,089,572-
13บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3,921,098,892-0.53
14บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด3,074,148,330-0.27
15บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)2,960,031,250-
16NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,937,696,366-0.53
17THE BANK OF NEW YORK MELLON2,898,886,727-0.53
18บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,040,769,375-0.53
19GIC PRIVATE LIMITED1,903,247,563-0.53
20ASIAN OPPS I LIMITED1,894,370,625-
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,882,437,500-0.40
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,847,501,709-0.53
23CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,375,000,000-0.40
24นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,209,501,276+0.53
25นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,097,624,690-2.52
26กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล741,680,000-0.40
27บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด717,272,690-
28กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)716,627,500-0.40
29กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)716,627,500-0.40
30บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)620,579,557-0.56
31BBHISL NOMINEES LIMITED516,774,550-
32บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)469,784,508-2.83
33บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)412,004,614-0.50
34ASSEAU COMPANY LIMITED396,584,740-
35นาย ชาย ศรีวิกรม์361,537,965-0.74
36บริษัท บูรณาชาติ จำกัด340,357,545-0.74
37บริษัท เมโทรฟอส จำกัด333,951,450-0.50
38น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
39บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
40บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด305,021,339-0.50
41บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด279,840,000-2.52
42LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED269,715,390+0.95
43บริษัท เทวรายา จำกัด259,366,875-
44CENTRAL GLASS CO., LTD.253,604,534-0.50
45นาย สมชาย คุลีเมฆิน246,973,890+0.90
46นาย สำเริง มนูญผล239,042,000-1.59
47พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ236,503,813+2.94
48บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด217,615,283+0.95
49SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED197,500,000-
50นาย เมธา ตริลลิต183,750,000+2.29
51บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)163,417,716-
52นาย กิตติ ภัทรเลาหะ159,965,274+2.94
53GANARIA INTERNATIONAL CORP.158,000,000-
54เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ157,571,351+2.94
55บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด155,521,872-
56นาย สำรวย ทิชาชล150,543,750+0.90
57นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์144,993,750+0.90
58นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์143,081,387+0.90
59BENTAYGA HOLDINGS LTD136,740,000-2.52
60นาย วิวัฒน์ ตริลลิต131,250,000+2.29
61น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส114,124,608+0.53
62นาย อธิป มัสกาตี113,833,865-
63นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล101,194,480-1.63
64น.ส. รัชนี ตริลลิต100,625,000+2.29
65น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ96,430,290+0.53
66น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ95,636,662+0.53
67น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา89,408,952+0.53
68นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ84,308,400-
69น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา75,024,464+0.53
70GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI71,021,000-
71นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ69,415,236-
72นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย69,000,000-1.63
73MR. LA STEPHANE68,904,000-
74นาง วันทนา พจนาลัย61,250,000+2.29
75น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส60,379,701+0.53
76บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)59,301,360-1.63
77MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI58,565,471-0.56
78นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ46,860,000-
79นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล45,581,362+0.53
80นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล44,880,000-
81นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ44,880,000-
82นาย เอเซีย ภุขันอนันต์44,780,760-2.52
83THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH42,000,000+2.29
84นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช41,351,385+0.90
85นาง กนกอร บดินทร์รัตน41,170,400-2.83
86นาย เชาว์วุธ พจนาลัย39,375,000+2.29
87นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ38,280,000-
88นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย37,977,150-2.52
89นาย ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์35,489,234+0.53
90น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร34,956,044-2.83
91น.ส. อัจฉรา โพธิ์เหลือ32,854,800-
92บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)31,680,000-
93นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)30,913,500-0.27
94บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)30,622,375+2.29
95น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ30,568,482+0.53
96นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ30,374,313+2.29
97นาย ธีระ กิติจารุรัตน์30,360,000-
98MR. STEPHANE LA29,277,600-
99นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ28,700,000+2.29
100นาย ณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล28,297,588+0.53