คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)112,870,848,038-4.76
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด105,149,739,540-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด28,968,874,684-3.10
4AGC Inc.17,137,922,321-0.41
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)15,718,551,521-0.66
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,803,108,292-2.09
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,546,151,760+0.03
8STATE STREET EUROPE LIMITED7,249,321,560-2.80
9SOJITZ CORPORATION5,213,719,177-
10บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,692,544,265-
11บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,379,950,890-4.76
12สำนักงานประกันสังคม4,247,035,178-3.25
13SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,989,564,576+1.21
14THE BANK OF NEW YORK MELLON3,631,180,665-4.76
15บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,091,171,875+1.21
16GIC PRIVATE LIMITED3,042,133,223-3.18
17NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,655,739,485-4.76
18บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,409,471,235-
19บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,279,582,813-4.76
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,277,105,000+0.02
21ASIAN OPPS I LIMITED1,978,298,438+1.21
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,734,911,640-4.76
23CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,650,000,000-
24นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,394,466,588+2.97
25EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,324,393,403-4.76
26BBHISL NOMINEES LIMITED710,800,740+0.83
27บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)527,399,589-0.84
28บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)474,968,711-
29บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด425,050,483+1.04
30บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)416,104,163-
31ASSEAU COMPANY LIMITED414,154,950+1.21
32บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด355,520,000+2.97
33บริษัท เมโทรฟอส จำกัด337,274,350-
34นาย ชาย ศรีวิกรม์329,401,257-0.81
35บริษัท บูรณาชาติ จำกัด310,103,541-0.81
36LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED290,265,134-2.65
37บริษัท เทวรายา จำกัด270,857,813+1.21
38บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด267,571,255-
39CENTRAL GLASS CO., LTD.256,127,962-
40นาย สมชาย คุลีเมฆิน253,648,860-
41พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ244,453,521-0.41
42นาย เมธา ตริลลิต235,200,000-
43บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด234,195,495-2.65
44นาย สำเริง มนูญผล213,848,920-0.85
45NOMURA PB NOMINEES LTD.176,244,750+1.21
46BENTAYGA HOLDINGS LTD173,720,000+2.97
47บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)173,321,820+30.00
48นาย วิวัฒน์ ตริลลิต168,000,000-
49นาย กิตติ ภัทรเลาหะ165,342,258-0.41
50GANARIA INTERNATIONAL CORP.165,000,000+1.21
51เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ162,867,867-0.41
52นาย สำรวย ทิชาชล154,612,500-
53นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์148,912,500-
54นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์146,948,451-
55น.ส. รัชนี ตริลลิต128,800,000-
56นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล119,693,160-0.88
57MR. ATEEB RASHEED MASKATI118,877,138+1.21
58นาย พิชิต ชินวิทยากุล114,000,000-0.88
59UBS AG LONDON BRANCH96,487,875+1.21
60นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย85,500,000-0.88
61บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)80,322,120-0.88
62นาง วันทนา พจนาลัย78,400,000-
63GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI74,167,500+1.21
64MR. YUE KWOK-LEUNG68,343,000+1.21
65นาย เอเซีย ภุขันอนันต์56,891,280+2.97
66MR. CHEN, CHENG-JEN53,760,000-
67นาย เชาว์วุธ พจนาลัย50,400,000-
68นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย48,247,700+2.97
69นาง กนกอร บดินทร์รัตน46,219,600-0.84
70MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI44,823,852-
71นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช42,468,990-
72บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)39,872,000-
73น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร39,243,106-0.84
74นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ38,879,120-
75นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ36,736,000-
76นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม34,160,000-
77บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)33,600,000+30.00
78นาย ชูรัช พจนาลัย33,600,000-
79บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)29,304,240+30.00
80นาง วิภาณี ตริลลิต29,120,000-
81นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์28,560,000-
82บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)28,560,000-0.84
83กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ28,184,835-0.81
84นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี27,869,086-0.84
85นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์26,556,320-
86นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์24,572,800-
87นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)24,229,500-
88MRS. KEIBUN YO24,001,600-
89น.ส. ชารินา พจนาลัย22,400,000-
90MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC20,010,000-
91นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์19,392,000+2.97
92กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ18,521,832-0.81
93น.ส. พิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์18,382,500-
94นาง วารุณี เวสารัชเวศย์16,699,200-
95นาย ฉัตรชัย วิศวจรรยา15,773,212-0.84
96น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร15,552,187-
97นาย วัชระ แก้วสว่าง15,232,000-0.84
98นาง ทรงศรี เสียงสกุล15,175,506-0.81
99นาย ทนงศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์14,125,000-2.65
100นาย วิชัย เสริมทวีทรัพย์13,575,520-0.84