คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)135,445,017,645-
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด131,437,174,425-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด30,592,428,917-
4AGC Inc.24,383,222,815-
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)17,391,353,925-
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)10,687,061,800-
7สำนักงานประกันสังคม8,825,450,763-
8SOJITZ CORPORATION7,512,378,617-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED7,374,172,673-
10บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,761,424,618-
11STATE STREET EUROPE LIMITED6,652,527,638-
12บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,255,941,068-
13SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,475,363,331-
14NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,937,763,214-
15THE BANK OF NEW YORK MELLON3,885,741,783-
16บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,222,312,500-
17นาย สถาพร งามเรืองพงศ์3,137,201,250-
18CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,823,656,250-
19บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,735,499,375-
20GIC PRIVATE LIMITED2,551,161,627-
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,476,438,461-
22นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,333,315,380-
23CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,062,500,000-
24ASIAN OPPS I LIMITED2,062,226,250-
25นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,307,021,459-
26กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)947,152,500-
27กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)947,152,500-
28บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด872,239,012-
29บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)707,252,680-
30บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)599,558,954-
31บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด594,880,000-
32BBHISL NOMINEES LIMITED562,564,700-
33บริษัท เมโทรฟอส จำกัด485,974,125-
34บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด443,874,337-
35บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)443,192,932-
36ASSEAU COMPANY LIMITED431,725,160-
37นาย ชาย ศรีวิกรม์393,674,673-
38บริษัท บูรณาชาติ จำกัด370,611,549-
39CENTRAL GLASS CO., LTD.369,051,374-
40พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ347,799,725-
41น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
42บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
43LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED295,402,570-
44BENTAYGA HOLDINGS LTD290,680,000-
45บริษัท เทวรายา จำกัด282,348,750-
46นาย สมชาย คุลีเมฆิน264,773,810-
47นาย สำเริง มนูญผล247,795,000-
48บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด238,340,548-
49นาย กิตติ ภัทรเลาหะ235,243,050-
50เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ231,722,575-
51นาย เมธา ตริลลิต216,300,000-
52SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED215,000,000-
53บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)204,272,145-
54GANARIA INTERNATIONAL CORP.172,000,000-
55นาย สำรวย ทิชาชล161,393,750-
56บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด155,521,872-
57นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์155,443,750-
58นาย วิวัฒน์ ตริลลิต154,500,000-
59นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์153,393,559-
60นาย อธิป มัสกาตี123,920,410-
61น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส123,319,388-
62น.ส. รัชนี ตริลลิต118,450,000-
63น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ104,650,140-
64นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล104,494,300-
65น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ103,479,348-
66น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา96,580,793-
67นาย เอเซีย ภุขันอนันต์95,194,320-
68นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ84,308,400-
69น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา81,042,469-
70นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย80,731,300-
71GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI77,314,000-
72นาง วันทนา พจนาลัย72,100,000-
73นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย71,250,000-
74นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ69,415,236-
75MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI66,745,006-
76น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส65,222,992-
77บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)61,235,100-
78นาย ศุภวุฒิ อยู่วัฒนา56,720,400-
79น.ส. ปัทมาภรณ์ เปียซื่อ52,800,000-
80นาง มยุรี วงแก้วเจริญ50,500,000-
81THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH49,440,000-
82นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล49,237,621-
83นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ46,860,000-
84นาย เชาว์วุธ พจนาลัย46,350,000-
85นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ44,880,000-
86นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล44,880,000-
87นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์44,340,616-
88นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช44,331,665-
89บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)39,600,000-
90นาง กนกอร บดินทร์รัตน38,840,000-
91นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ38,280,000-
92บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)36,046,910-
93นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ35,754,905-
94บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,537,140-
95น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ34,112,108-
96นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ33,784,000-
97น.ส. รภัทภร ตรงวงศา33,219,992-
98น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร32,977,400-
99น.ส. อัจฉรา โพธิ์เหลือ32,854,800-
100นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์32,448,000-