คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด163,858,344,117-
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)136,493,801,305-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,780,658,550-
4AGC Inc.26,299,047,465-
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)18,575,460,310-
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)13,264,769,092-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,408,864,821-
8บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด9,061,080,000-
9SOJITZ CORPORATION8,989,170,995-
10บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด8,090,593,560-
11STATE STREET EUROPE LIMITED6,521,589,599-
12สำนักงานประกันสังคม6,506,625,592-
13บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,589,651,612-
14SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,631,480,657-
15THE BANK OF NEW YORK MELLON4,236,962,080-
16NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,195,637,753-
17CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,520,667,700-
18บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,334,718,750-
19บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,909,181,875-
20นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,830,352,975-
21CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,571,250,000-
22ASIAN OPPS I LIMITED2,134,164,375-
23นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,533,694,607-
24นาย สถาพร งามเรืองพงศ์1,377,399,925-
25บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด1,151,178,392-
26กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,032,155,850-
27กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,032,155,850-
28บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)873,665,075-
29นาย ชาย ศรีวิกรม์739,144,284-
30บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)721,600,000-
31บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)717,420,970-
32บริษัท บูรณาชาติ จำกัด695,842,092-
33BBHISL NOMINEES LIMITED582,189,050-
34บริษัท เมโทรฟอส จำกัด581,507,500-
35นาย สำเริง มนูญผล554,067,600-
36บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด531,131,685-
37บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)487,512,225-
38นาย สมชาย คุลีเมฆิน480,597,840-
39ASSEAU COMPANY LIMITED446,785,340-
40CENTRAL GLASS CO., LTD.441,599,935-
41พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ375,051,346-
42BENTAYGA HOLDINGS LTD352,600,000-
43LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED351,914,366-
44กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว321,818,750-
45น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
46บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
47นาย สำรวย ทิชาชล292,950,000-
48บริษัท เทวรายา จำกัด292,198,125-
49บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด283,936,131-
50นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์282,150,000-
51นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์278,428,644-
52นาย กิตติ ภัทรเลาหะ253,537,683-
53เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ249,929,349-
54นาย เมธา ตริลลิต228,900,000-
55SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED222,500,000-
56บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)198,082,080-
57บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)180,400,000-
58GANARIA INTERNATIONAL CORP.178,000,000-
59นาย วิวัฒน์ ตริลลิต163,500,000-
60บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด155,521,872-
61น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย149,037,000-
62น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส144,686,609-
63นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล141,994,000-
64นาง กันตศิริ ภัทรเลาหะ136,228,236-
65นาย อธิป มัสกาตี128,243,215-
66น.ส. รัชนี ตริลลิต125,350,000-
67น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ122,943,750-
68นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์122,666,406-
69น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ122,021,346-
70นาย เอเซีย ภุขันอนันต์115,472,400-
71นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ114,293,264-
72น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา113,315,089-
73นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย97,928,500-
74น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา95,084,481-
75นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ84,308,400-
76MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI82,449,713-
77นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย82,000,000-
78นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช80,467,560-
79GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI80,011,000-
80น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส76,524,006-
81นาง วันทนา พจนาลัย76,300,000-
82น.ส. ศมมงคล กาญจนาภรณ์75,425,665-
83นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ69,415,236-
84บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)64,458,000-
85นาง มยุรี วงแก้วเจริญ59,961,000-
86นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล57,768,892-
87นาย ศุภวุฒิ อยู่วัฒนา56,720,400-
88น.ส. ปัทมาภรณ์ เปียซื่อ52,800,000-
89THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH52,320,000-
90น.ส. กรกฎ ศรีวิกรม์50,194,740-
91นาย เชาว์วุธ พจนาลัย49,050,000-
92นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ46,860,000-
93น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย45,000,000-
94นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ44,880,000-
95นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล44,880,000-
96น.ส. รภัทภร ตรงวงศา40,296,440-
97นาย ปั้น สารสาส39,624,000-
98นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์39,360,000-
99บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)38,400,000-
100นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ38,280,000-