คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด106,902,235,199+0.82
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)99,971,322,548+2.69
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด24,936,806,852+2.01
4AGC Inc.15,326,597,198+0.45
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)13,357,850,973+0.78
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,657,475,112+0.92
7STATE STREET EUROPE LIMITED6,687,555,979+2.03
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED6,394,128,514+1.93
9SOJITZ CORPORATION5,188,035,831-
10บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,669,428,283-
11สำนักงานประกันสังคม4,248,459,272+2.04
12บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3,879,385,074+2.69
13SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,505,980,991+6.90
14THE BANK OF NEW YORK MELLON3,275,285,207+2.69
15บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)2,716,484,375+6.90
16NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,550,672,312+2.69
17บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,326,386,020+3.57
18CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,296,573,750+0.82
19บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,019,059,063+2.69
20STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,823,889,774+2.69
21ASIAN OPPS I LIMITED1,738,504,688+6.90
22CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,677,500,000+0.82
23GIC PRIVATE LIMITED1,447,541,699+2.69
24กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,197,774,900+2.69
25นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,173,560,990-2.35
26บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด730,555,518+4.85
27BBHISL NOMINEES LIMITED629,898,300+5.33
28บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)572,042,609+3.03
29บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)527,399,589-1.68
30บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)414,054,388-
31ASSEAU COMPANY LIMITED363,954,350+6.90
32นาย ชาย ศรีวิกรม์337,435,434-2.38
33บริษัท เมโทรฟอส จำกัด335,612,900-
34บริษัท บูรณาชาติ จำกัด317,667,042-2.38
35บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด306,538,858-
36บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด299,200,000-2.35
37LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED274,852,826-
38CENTRAL GLASS CO., LTD.254,866,248-
39บริษัท เทวรายา จำกัด238,026,563+6.90
40นาย สมชาย คุลีเมฆิน233,623,950-
41บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด221,760,336-
42พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ218,616,970+0.45
43นาย เมธา ตริลลิต190,050,000+1.66
44บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)185,701,950-
45นาย สำเริง มนูญผล162,897,975+1.18
46NOMURA PB NOMINEES LTD.154,881,750+6.90
47นาย กิตติ ภัทรเลาหะ147,867,060+0.45
48BENTAYGA HOLDINGS LTD146,200,000-2.35
49เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ145,654,190+0.45
50GANARIA INTERNATIONAL CORP.145,000,000+6.90
51นาย สำรวย ทิชาชล142,406,250-
52นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์137,156,250-
53นาย วิวัฒน์ ตริลลิต135,750,000+1.66
54นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์135,347,258-
55MR. ATEEB RASHEED MASKATI104,467,788+6.90
56น.ส. รัชนี ตริลลิต104,075,000+1.66
57นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล101,744,450+1.08
58นาย พิชิต ชินวิทยากุล92,500,000+1.08
59UBS AG LONDON BRANCH84,792,375+6.90
60บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)72,150,000+1.08
61นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย69,375,000+1.08
62GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI65,177,500+6.90
63นาง วันทนา พจนาลัย63,350,000+1.66
64MR. YUE KWOK-LEUNG60,059,000+6.90
65บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)59,623,650+1.08
66MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI53,984,931+3.03
67นาย เอเซีย ภุขันอนันต์47,878,800-2.35
68นาง กนกอร บดินทร์รัตน46,219,600-1.68
69MR. CHEN, CHENG-JEN43,440,000+1.66
70นาย เชาว์วุธ พจนาลัย40,725,000+1.66
71นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย40,604,500-2.35
72น.ส. วนันธร กิจวานิชเสถียร39,243,106-1.68
73นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช39,116,175-
74บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)36,000,000-
75บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)31,672,285+1.66
76นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ31,415,718+1.66
77บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,397,400-
78นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ29,684,000+1.66
79บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)28,560,000-1.68
80นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี27,869,086-1.68
81นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม27,421,500+1.66
82นาย ชูรัช พจนาลัย27,150,000+1.66
83นาง วิภาณี ตริลลิต23,530,000+1.66
84นาย สมคิด สง่าธีระภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)23,394,000+3.57
85นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์23,077,500+1.66
86กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ22,781,178-2.38
87นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์21,573,390+1.66
88นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์19,855,700+1.66
89MRS. KEIBUN YO19,394,150+1.66
90MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC19,320,000+3.57
91น.ส. ชารินา พจนาลัย18,100,000+1.66
92น.ส. พิชามญชุ์ ศิริจันทนันท์16,931,250-
93น.ส. รภัทภร ตรงวงศา16,708,280-2.35
94นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์16,320,000-2.35
95นาง ทรงศรี เสียงสกุล15,797,641-2.38
96นาย ฉัตรชัย วิศวจรรยา15,633,744-1.68
97น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร15,552,187-
98กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ14,504,742-2.38
99นาย ปั้น สารสาส14,322,000+4.85
100น.ส. สาริณีย์ เนื่องจำนงค์14,155,680+4.85