คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,549,999,112-
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,828,268,825-5.03
3TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,756,086,250-
4POLYPLEX CORPORATION LTD.2,459,874,976-5.03
5นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,158,212,773-
6นาย เนตร จรัญวาศน์1,101,440,475+0.44
7นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,023,538,435-
8บริษัท ทานตะวัน จำกัด988,018,500-0.46
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด890,463,540-2.26
10นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์854,894,000-4.35
11NIPPON CLOSURES CO., LTD.839,136,848-1.70
12นาง ยุวเรศ ชูสกุล731,384,000-4.94
13นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์715,182,000-5.03
14บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)655,199,866-
15นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์623,813,440-4.52
16นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์529,788,490-
17นาย สนั่น อังอุบลกุล520,171,742-0.85
18นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์478,194,660-
19ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 1472,000,000+0.85
20นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ427,641,474-
21OJI HOLDINGS CORPORATION415,696,139-2.73
22บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4384,788,880-
23บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1384,788,880-
24บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3384,788,880-
25บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2384,788,880-
26น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์364,950,000-3.02
27นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร351,902,850-
28นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์331,300,463-
29นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์329,225,850+0.44
30นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์307,764,000-
31นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์303,749,708+0.44
32นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล292,784,500-0.40
33นาย วิชัย บริสุทธนะกุล292,547,000-0.40
34นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย289,780,071+0.85
35บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)283,536,000+0.44
36น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์268,901,070-
37นาย บพิธ ภัทรรังรอง260,280,065+0.83
38CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.259,771,050-
39นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์257,103,000-5.03
40นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์233,095,307-
41Toyo Seikan Co. Ltd.232,320,000-1.70
42กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้225,623,775-
43มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก220,800,038-
44นาย ฮารกิชิน ทันวานี214,200,000-
45นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร192,426,718-0.85
46นาย ทัยดี วิศวเวช191,411,542-
47บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5185,841,705-
48น.ส. อุษณา มหากิจศิริ184,008,667+7.69
49นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม178,923,938-
50นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล177,000,000-0.85
51ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)174,293,318+1.15
52บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด173,117,472-1.70
53นาง อุบล เอกะหิตานนท์169,610,171-
54นาง สุวิมล มหากิจศิริ167,629,392-2.04
55นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล166,846,000-0.40
56นาย กมล บริสุทธนะกุล166,846,000-0.40
57นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล166,846,000-0.40
58บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด165,805,904-1.70
59ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์165,519,207-4.23
60น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์159,461,750-2.68
61นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์156,904,587-4.23
62นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย153,465,507-
63นาย ปราโมทย์ พสวงศ์152,825,440-1.74
64บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด144,787,500+0.44
65นาย บงการ กาญจนาหาร143,578,744-
66บริษัท วาวา แพค จำกัด142,600,000+6.45
67นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์138,966,000-5.03
68นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์136,124,415-4.23
69นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล128,964,324-0.85
70นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย125,155,000-0.23
71นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์124,497,000-5.03
72กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว123,069,030-
73นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล122,130,000-0.85
74นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล112,934,350-
75น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว108,600,180-5.03
76นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช106,318,238-3.72
77กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว105,475,000-0.40
78บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด103,200,000-1.74
79น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์102,510,000+0.44
80นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล97,576,000-0.40
81นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล97,576,000-0.40
82นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์97,542,000-0.40
83EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD96,661,294-4.07
84นาย ธวัช ตรีวรรณกุล95,178,525-
85น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล94,400,000-0.85
86นาย ประทีป ตั้งมติธรรม92,811,484-0.85
87นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล92,512,000-0.85
88NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC92,202,825-
89กระทรวงการคลัง91,712,837+6.45
90น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์89,062,058-
91กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3088,650,150-
92EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT87,635,823-5.03
93MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)84,293,100-0.46
94บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)83,244,432-0.80
95น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล82,601,086-0.85
96กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ82,502,700-
97น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ78,961,452+7.69
98นาย นพ จรัญวาศน์78,592,500+0.44
99น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์78,238,875-
100แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช77,125,991-