คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,749,998,920+2.22
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,129,840,002-
3TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,179,410,000-0.68
4POLYPLEX CORPORATION LTD.2,104,044,005-
5นาย เนตร จรัญวาศน์1,272,775,660-
6นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,146,967,988-2.45
7บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,078,248,500+0.42
8นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,040,400,000-0.98
9NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,015,546,299-
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด823,714,264+0.03
11นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์688,824,000-0.34
12นาง ยุวเรศ ชูสกุล620,828,000-0.05
13นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์611,864,000-
14นาง ปัทมา เล้าวงษ์608,874,146-1.72
15นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์599,140,000-0.22
16นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์473,551,993-2.45
17นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์380,438,760-
18บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)366,599,925-
19นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์350,999,662-
20บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4319,040,640-0.68
21บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3319,040,640-0.68
22บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1319,040,640-0.68
23บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2319,040,640-0.68
24นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์315,156,230-1.72
25นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์304,776,000-2.45
26บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)299,041,600-
27นาย สนั่น อังอุบลกุล286,535,282-3.08
28Toyo Seikan Co. Ltd.281,160,000-
29นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์274,691,700-0.68
30น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์266,290,380-2.45
31OJI HOLDINGS CORPORATION263,501,378-
32นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ254,391,851-1.72
33นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล232,329,240-
34นาย วิชัย บริสุทธนะกุล231,697,224-
35นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์229,568,000-
36นาย เอก พิจารณ์จิตร229,500,000-0.98
37บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)228,973,500+2.22
38นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร219,153,000-1.72
39UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED218,160,000+1.39
40น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์213,180,000-2.45
41บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด209,511,486-
42MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.205,200,000+1.39
43บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด200,662,827-
44มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก183,072,300-0.68
45น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์183,022,000-1.39
46นาย ฮารกิชิน ทันวานี177,600,000-0.68
47บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด167,310,000-
48นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์158,100,000-
49นาย ปราโมทย์ พสวงศ์156,379,520-
50บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5154,087,240-0.68
51นาย บพิธ ภัทรรังรอง153,868,368-2.26
52นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์153,748,680-0.74
53นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม148,351,500-0.68
54ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์146,252,421-
55นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์139,158,304-1.72
56นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์138,640,561-
57นางสาว กชกร วณิชานุวัตร137,700,000-0.98
58นาย กมล บริสุทธนะกุล132,607,332-
59นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล132,197,472-
60นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล132,142,032-
61นาง สุวิมล มหากิจศิริ126,816,741-0.93
62นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์120,279,245-
63น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์118,456,000-
64น.ส. ปิยะนุช ฉัตรพิริยะพันธ์116,280,680-
65นาย ทัยดี วิศวเวช113,865,327-1.72
66นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล106,222,800-2.45
67นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร105,997,769-3.08
68CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.105,834,800-0.68
69บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด105,600,000-
70บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)101,010,591+1.19
71นาง อุบล เอกะหิตานนท์100,896,307-1.72
72นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล97,500,000-3.08
73UOB LONG TERM EQUITY FUND95,042,700+2.22
74นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช94,691,700-0.71
75ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)93,179,971-2.71
76น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว93,026,720-
77MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)91,991,100+0.42
78กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY90,850,950+2.22
79นาย นพ จรัญวาศน์90,818,000-
80นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์89,624,000-
81นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย87,593,062-1.72
82นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย86,595,300-
83กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว83,536,200-
84กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล82,707,750+2.22
85กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3081,877,500+2.22
86นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล79,128,000+1.39
87นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์77,432,652-
88นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล77,280,192-
89นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล77,280,192-
90MISS MOEKA TAKEUCHI75,400,000-
91นาย ประทีป ตั้งมติธรรม74,176,960-3.08
92บริษัท วาวา แพค จำกัด73,600,000-6.25
93กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้72,430,200+2.22
94EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT71,829,583-
95นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล70,525,000-3.08
96กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ68,405,600-0.68
97นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์68,040,000+1.39
98นาย ปริญญา เธียรวร67,500,000+2.22
99นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล67,275,000-3.08
100นาย บงการ กาญจนาหาร64,302,025-1.72