คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)135,362,310,525-
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,530,884,709-
3บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,151,838,756-
4TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,913,844,666-
5UBS SECURITIES PTE LTD3,866,240,445-
6POLYPLEX CORPORATION LTD.3,836,786,126-
7บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,306,824,125-
8สำนักงานประกันสังคม2,768,084,469-
9MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,485,937,500-
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,379,575,188-
11นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,125,264,214-
12บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,016,301,958-
13บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,454,958,750-
14บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน1,332,914,100-
15นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,229,820,000-
16นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,188,608,000-
17นาย เนตร จรัญวาศน์1,125,916,930-
18นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,115,504,000-
19นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,112,769,991-
20NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,015,546,299-
21นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์930,554,000-
22กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว897,216,145-
23นาง ยุวเรศ ชูสกุล882,524,000-
24นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์877,463,987-
25บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด734,765,333-
26THE BANK OF NEW YORK MELLON679,966,400-
27บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)667,389,581-
28นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์660,958,750-
29OJI HOLDINGS CORPORATION617,865,299-
30นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์575,975,179-
31นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์564,732,000-
32นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์514,600,000-
33นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล510,759,600-
34นาย วิชัย บริสุทธนะกุล509,031,780-
35น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์486,111,780-
36นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ468,463,438-
37นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล441,861,300-
38นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร400,521,000-
39บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)397,799,918-
40บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง345,800,000-
41นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์336,541,980-
42นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์314,596,238-
43นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์310,499,701-
44HEIWA KINZOKU CO.,LTD.305,100,000-
45นาย กมล บริสุทธนะกุล291,334,290-
46นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล291,051,540-
47นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล290,312,040-
48น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์284,823,000-
49Toyo Seikan Co. Ltd.281,160,000-
50นาย สนั่น อังอุบลกุล277,718,811-
51นาย บพิธ ภัทรรังรอง276,308,410-
52นาย เอก พิจารณ์จิตร270,000,000-
53นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์269,981,057-
54บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)265,334,900-
55MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.259,350,000-
56น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล222,379,120-
57มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก209,667,263-
58บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด209,511,486-
59นาย ทัยดี วิศวเวช208,098,702-
60นาย ฮารกิชิน ทันวานี203,400,000-
61บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด200,662,827-
62นาย วิเชียร เศวตวาณิช200,602,240-
63STATE STREET EUROPE LIMITED197,906,182-
64นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ186,760,350-
65นาง อุบล เอกะหิตานนท์184,396,699-
66กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว183,526,500-
67ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)177,179,800-
68นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์170,607,000-
69นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม169,902,563-
70นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล169,782,240-
71นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล169,782,240-
72ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์166,394,970-
73น.ส. กชกร วณิชานุวัตร162,594,000-
74นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย160,083,871-
75นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์157,734,770-
76MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI156,350,405-
77บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด148,005,000-
78บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)145,117,730-
79นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์136,844,650-
80นาย ปราโมทย์ พสวงศ์128,835,400-
81MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)124,130,250-
82นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล117,878,670-
83บริษัท วาวา แพค จำกัด115,000,000-
84น.ส. อุษณา มหากิจศิริ113,236,103-
85นาย บงการ กาญจนาหาร109,991,494-
86นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์105,840,000-
87น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์104,788,000-
88นาย ธวัช ตรีวรรณกุล103,794,140-
89นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร102,736,299-
90นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล94,500,000-
91นาย ประทีป ตั้งมติธรรม92,089,935-
92บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด87,000,000-
93น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์85,059,700-
94บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด84,221,220-
95แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช83,849,795-
96นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล81,895,590-
97นาย นพ จรัญวาศน์80,339,000-
98นาง ปริญญา ขันเจริญสุข78,339,442-
99BBHISL NOMINEES LIMITED77,771,140-
100กระทรวงการคลัง73,961,965-