คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)143,958,543,690+4.84
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,014,654,709-0.87
3TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,664,642,207+0.27
4บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)4,951,767,348-0.51
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,942,947,628+2.49
6POLYPLEX CORPORATION LTD.3,573,780,626-0.87
7บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,324,698,850+4.84
8นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,135,785,077-0.54
9นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์2,053,375,000-2.40
10กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,908,849,597+4.23
11นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,720,546,500+4.84
12สำนักงานประกันสังคม1,697,040,099+4.84
13นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,623,678,325+3.57
14บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,612,861,250+1.40
15น.ส. อุษณา มหากิจศิริ1,493,408,930+3.57
16NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC1,350,305,084+4.84
17นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,118,921,111-0.99
18นาย เนตร จรัญวาศน์1,116,126,348-0.88
19นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,081,276,500-0.97
20นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,039,038,000-0.87
21NIPPON CLOSURES CO., LTD.982,171,538-
22นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์858,893,321-0.54
23นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์826,980,000-0.87
24นาง ยุวเรศ ชูสกุล813,813,000-0.87
25น.ส. ธนวดี ตั้งสิทธิโชค813,750,000+4.84
26บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด750,374,301-0.54
27นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล725,400,000+4.84
28OJI HOLDINGS CORPORATION713,270,970-1.91
29กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล699,520,937+4.84
30THE BANK OF NEW YORK MELLON633,355,800-0.87
31นาย เอก พิจารณ์จิตร562,500,000-2.40
32นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์559,673,994-0.97
33นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์552,780,000-0.54
34บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)545,999,888-
35นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล483,848,700-0.61
36นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์479,325,000-0.87
37น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์475,453,700-0.54
38นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ454,278,039-0.97
39นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล423,808,560-3.47
40นาย วิชัย บริสุทธนะกุล421,267,680-3.47
41บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)397,350,000+3.33
42MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI393,189,363+0.28
43นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร389,185,500-0.97
44นาย สนั่น อังอุบลกุล370,234,103-2.60
45นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์339,652,575+0.27
46นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์333,615,528-0.88
47น.ส. กชกร วณิชานุวัตร333,241,875-2.40
48HEIWA KINZOKU CO.,LTD.329,400,000+0.27
49นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์307,799,704-0.88
50นาย บพิธ ภัทรรังรอง285,786,562-0.41
51Toyo Seikan Co. Ltd.271,920,000-
52บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)263,349,120-0.88
53นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์262,340,083-0.97
54MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.256,500,000+3.33
55นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล241,714,080-3.47
56นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล241,200,000-3.47
57นาย กมล บริสุทธนะกุล241,104,240-3.47
58มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก226,366,425+0.27
59นาย ฮารกิชิน ทันวานี219,600,000+0.27
60น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล207,135,390-0.87
61บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด202,626,132-
62นาย ทัยดี วิศวเวช202,209,116-0.97
63ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์194,317,860-4.55
64บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด194,068,274-
65นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์193,497,700-4.55
66นาย วิเชียร เศวตวาณิช186,851,280-0.87
67ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)184,660,393-0.28
68STATE STREET EUROPE LIMITED184,340,033-0.87
69นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์184,290,260-4.55
70นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม183,434,625+0.27
71บริษัท วาวา แพค จำกัด179,400,000+2.56
72นาง อุบล เอกะหิตานนท์179,177,925-0.97
73น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์175,750,000-0.54
74น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย172,401,250-2.40
75นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย153,793,956-0.97
76นาย ปราโมทย์ พสวงศ์150,159,880+0.59
77บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด146,718,000-0.88
78บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)140,588,000+3.57
79นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล140,509,440-3.47
80นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล140,509,440-3.47
81นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์140,259,600-3.47
82นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร138,640,109-2.60
83นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ137,930,450-0.54
84MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)137,601,750+1.40
85บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)136,154,700-0.51
86นาย ประทีป ตั้งมติธรรม119,940,436-2.60
87นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล115,500,000-2.60
88กระทรวงการคลัง115,380,665+2.56
89นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร112,312,500-2.40
90น.ส. พรรณนี แซ่จ๋าว104,588,874+2.56
91น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์103,876,800-0.88
92บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด101,400,000+0.59
93น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ85,035,410+3.57
94นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล81,427,500-2.60
95นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล79,695,000-2.60
96นาย นพ จรัญวาศน์79,640,400-0.88
97นาง จันทร์ทิพย์ วานิช78,750,000-2.40
98นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์77,683,500+0.27
99กองทุนส่วนบุคคล นางส บุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3)76,178,750-2.40
100น.ส. จรรยาภรณ์ วัลยะเสวี73,488,750-2.40