คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,401,928,016-
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.5,223,032,943-
3TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,267,309,854-
4นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์2,704,812,000-
5POLYPLEX CORPORATION LTD.2,660,996,830-
6นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,731,696,767-
7นาย เนตร จรัญวาศน์1,057,382,856-
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,053,669,044-
9บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,033,133,500-
10นาง ปัทมา เล้าวงษ์902,813,389-
11NIPPON CLOSURES CO., LTD.872,511,609-
12นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์860,260,000-
13นาง ยุวเรศ ชูสกุล783,876,000-
14นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์773,828,000-
15นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์752,974,000-
16นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์714,970,656-
17นาย เอก พิจารณ์จิตร594,000,000-
18OJI HOLDINGS CORPORATION536,089,010-
19นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์467,300,617-
20นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์460,152,000-
21น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์402,046,260-
22นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ379,214,110-
23บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)366,599,925-
24น.ส. กชกร วณิชานุวัตร356,637,600-
25นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร324,951,000-
26น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์321,860,000-
27นาย สนั่น อังอุบลกุล321,801,162-
28นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์316,056,816-
29บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1305,028,720-
30บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3305,028,720-
31บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2305,028,720-
32นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์291,599,719-
33นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์290,336,000-
34นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์262,627,538-
35น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์256,894,000-
36HEIWA KINZOKU CO.,LTD.254,700,000-
37บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)248,996,160-
38Toyo Seikan Co. Ltd.241,560,000-
39นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์226,740,860-
40นาย บพิธ ภัทรรังรอง220,378,384-
41นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์219,041,235-
42UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED211,019,054-
43MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.210,900,000-
44นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล210,174,640-
45นาย วิชัย บริสุทธนะกุล209,463,652-
46นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์199,950,000-
47บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4197,641,540-
48บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด180,002,826-
49น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย178,900,920-
50มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก175,031,963-
51ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์172,963,193-
52บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด172,400,457-
53นาย ฮารกิชิน ทันวานี169,800,000-
54นาย ทัยดี วิศวเวช168,834,796-
55นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์163,961,143-
56นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร157,849,560-
57บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)153,347,040-
58นาง อุบล เอกะหิตานนท์149,604,869-
59MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI148,460,419-
60น.ส. ปิยะนุช ฉัตรพิริยะพันธ์147,060,860-
61นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ143,473,440-
62นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์142,246,413-
63นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม141,836,063-
64บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด138,996,000-
65ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)135,741,416-
66นาย ปราโมทย์ พสวงศ์133,278,000-
67นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย129,879,367-
68นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช126,507,150-
69นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล123,816,000-
70กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3)121,973,280-
71นาย กมล บริสุทธนะกุล119,882,386-
72นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล119,766,036-
73นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล119,461,736-
74นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร119,043,648-
75น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว117,651,440-
76นาง จันทร์ทิพย์ วานิช114,840,000-
77นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์113,348,000-
78ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 3112,110,000-
79นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล109,500,000-
80นาย ประทีป ตั้งมติธรรม106,707,385-
81น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์98,409,600-
82นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล95,830,000-
83EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT90,843,296-
84บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด90,000,000-
85MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)88,142,100-
86นาย บงการ กาญจนาหาร87,604,382-
87นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์86,240,000-
88นาย ธวัช ตรีวรรณกุล84,210,340-
89บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)83,589,381-
90กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY78,023,520-
91นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล76,102,500-
92นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล75,555,000-
93กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว75,520,100-
94นาย นพ จรัญวาศน์75,448,800-
95กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3074,469,240-
96บริษัท วาวา แพค จำกัด73,600,000-
97UOB LONG TERM EQUITY FUND73,505,880-
98BBHISL NOMINEES LIMITED72,701,820-
99นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์70,203,800-
100นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล69,864,416-