คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)102,436,343,100-
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.6,832,455,885-
3บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)4,476,597,754-
4TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,555,941,466-
5POLYPLEX CORPORATION LTD.3,480,955,155-
6UBS SECURITIES PTE LTD2,925,803,580-
7บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด2,502,461,500-
8สำนักงานประกันสังคม2,094,766,625-
9MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,007,475,000-
10นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,001,571,588-
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,593,248,780+24.13
12บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,525,850,130-
13บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน1,211,025,200-
14นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,158,080,500-
15นาย เนตร จรัญวาศน์1,072,068,729-
16NIPPON CLOSURES CO., LTD.944,028,954-
17นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์855,180,000-
18นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์826,394,655-
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว678,974,380-
20THE BANK OF NEW YORK MELLON626,301,000-
21นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์588,828,000-
22บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด556,038,630-
23นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์531,864,000-
24บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)505,051,575-
25นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์500,185,000-
26นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์490,947,750-
27นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล485,679,400-
28นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์466,875,000-
29น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์464,702,820-
30นาง ยุวเรศ ชูสกุล438,082,500-
31น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์372,020,000-
32บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง353,400,000-
33นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์320,446,494-
34นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์317,250,000-
35บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)311,999,936-
36นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล302,346,200-
37นาย วิชัย บริสุทธนะกุล301,323,410-
38นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์295,649,715-
39นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์285,827,850-
40HEIWA KINZOKU CO.,LTD.277,200,000-
41MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.265,050,000-
42นาย สนั่น อังอุบลกุล264,494,106-
43Toyo Seikan Co. Ltd.261,360,000-
44นาย เอก พิจารณ์จิตร254,250,000-
45บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)252,644,970-
46นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ251,364,490-
47น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล198,407,250-
48บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด194,757,156-
49มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก190,494,150-
50บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด186,531,642-
51นาย ฮารกิชิน ทันวานี184,800,000-
52นาย กมล บริสุทธนะกุล172,456,505-
53นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล172,289,130-
54นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล171,851,380-
55นาย วิเชียร เศวตวาณิช168,750,000-
56ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์167,270,733-
57นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์158,564,953-
58นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม154,365,750-
59น.ส. กชกร วณิชานุวัตร153,109,350-
60นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช151,096,563-
61MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI149,245,238-
62บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด140,926,500-
63นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์137,564,885-
64บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)127,079,260-
65นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล120,469,410-
66น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์110,360,000-
67กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว108,639,250-
68STATE STREET EUROPE LIMITED105,893,730-
69นาย ปราโมทย์ พสวงศ์105,733,880-
70บริษัท วาวา แพค จำกัด101,200,000-
71นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์100,991,500-
72นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล100,503,280-
73นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล100,503,280-
74น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์99,776,400-
75นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์99,680,000-
76นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร97,844,094-
77นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล90,000,000-
78นาย ประทีป ตั้งมติธรรม87,704,700-
79นาย นพ จรัญวาศน์76,496,700-
80นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ74,017,740-
81นาง ปริญญา ขันเจริญสุข73,780,003-
82บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด71,400,000-
83น.ส. อุษณา มหากิจศิริ70,772,564-
84นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร67,450,830-
85นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์65,373,000-
86กระทรวงการคลัง65,086,529-
87MISS MOEKA TAKEUCHI63,510,000-
88กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY62,582,875-
89นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล62,550,000-
90นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล62,100,000-
91นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล61,999,180-
92กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3061,712,935-
93UOB LONG TERM EQUITY FUND60,914,595-
94นาง รณิต ศุภพิพัฒน์60,003,800-
95BANK OF SINGAPORE LIMITED59,484,780-
96นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา57,627,680-
97นาย ราเมศ โรจน์ศิลธรรม56,421,750-
98บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,983,145-
99นาย ปริญญา เธียรวร55,490,000-
100บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)52,358,229-