คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,549,998,952-
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,281,672,355-
3TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,297,563,750-
4POLYPLEX CORPORATION LTD.2,181,398,564-
5นาย เนตร จรัญวาศน์1,204,241,586-
6NIPPON CLOSURES CO., LTD.977,403,715-
7บริษัท ทานตะวัน จำกัด843,650,500-
8นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์815,246,855-
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด779,436,060-
10นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์730,122,000-
11นาง ปัทมา เล้าวงษ์687,607,872-
12นาง ยุวเรศ ชูสกุล645,276,000-
13นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์634,218,000-
14นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์573,750,000-
15บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)389,999,920-
16นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์359,953,596-
17นาย สนั่น อังอุบลกุล357,067,043-
18นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์355,909,191-
19นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์336,593,329-
20นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์332,099,680-
21บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4330,896,880-
22บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2330,896,880-
23บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3330,896,880-
24บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1330,896,880-
25นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ287,287,349-
26นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์284,899,838-
27บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)282,939,360-
28Toyo Seikan Co. Ltd.270,600,000-
29น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์266,722,000-
30OJI HOLDINGS CORPORATION256,686,687-
31นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล248,756,560-
32นาย วิชัย บริสุทธนะกุล248,079,856-
33นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร247,491,750-
34นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์233,214,000-
35UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED224,220,000-
36บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)222,189,100-
37นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์216,630,000-
38MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.210,900,000-
39บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด201,642,510-
40บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด193,126,195-
41มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก189,875,663-
42น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์189,275,025-
43นาย ฮารกิชิน ทันวานี184,200,000-
44นาย บพิธ ภัทรรังรอง183,992,496-
45นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์162,150,000-
46บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5159,813,455-
47นาย ปราโมทย์ พสวงศ์159,045,080-
48บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด158,301,000-
49นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์157,152,912-
50ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์156,761,577-
51น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์155,554,800-
52นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม153,864,563-
53นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์148,602,757-
54นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์142,895,705-
55นาย กมล บริสุทธนะกุล141,983,608-
56นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล141,544,768-
57นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล141,485,408-
58นาง สุวิมล มหากิจศิริ137,873,717-
59กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้133,118,270-
60นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร132,089,527-
61นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์128,922,065-
62นาย ทัยดี วิศวเวช128,589,292-
63บริษัท วาวา แพค จำกัด124,200,000-
64นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล121,500,000-
65กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว118,853,680-
66นาง อุบล เอกะหิตานนท์113,943,243-
67น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์112,077,600-
68CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.109,767,850-
69นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์107,865,000-
70บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด107,400,000-
71ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)106,587,149-
72นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย98,919,751-
73บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)97,644,935-
74น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว96,446,820-
75นาย ประทีป ตั้งมติธรรม92,435,904-
76กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว89,442,800-
77นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช89,195,513-
78นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล87,885,000-
79UOB LONG TERM EQUITY FUND86,292,320-
80นาย นพ จรัญวาศน์85,927,800-
81นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล83,835,000-
82นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์82,907,688-
83นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล82,744,448-
84นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล82,744,448-
85นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย82,704,380-
86นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล81,326,000-
87กระทรวงการคลัง79,878,922-
88นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล75,501,500-
89EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT74,470,377-
90กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล72,685,350-
91นาย บงการ กาญจนาหาร72,616,942-
92MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)71,976,300-
93MISS MOEKA TAKEUCHI71,340,000-
94กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ70,947,700-
95บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)70,467,520-
96นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์69,930,000-
97นาย ปริญญา เธียรวร65,500,000-
98นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์65,160,750-
99น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล64,800,000-
100นาย ธวัช ตรีวรรณกุล64,136,945-