คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,199,999,008-1.61
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,676,436,472+0.65
3TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,705,731,250+0.29
4POLYPLEX CORPORATION LTD.2,382,520,417+0.65
5นาย เนตร จรัญวาศน์1,125,916,930-0.87
6นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,073,876,891-
7NIPPON CLOSURES CO., LTD.920,189,839+3.63
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด829,279,696+0.46
9บริษัท ทานตะวัน จำกัด825,604,500+0.55
10นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์820,564,000+0.55
11นาง ปัทมา เล้าวงษ์776,839,427+0.68
12นาง ยุวเรศ ชูสกุล707,504,000+0.64
13นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์692,692,000+0.65
14นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์601,988,640+0.57
15บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)545,999,888+10.00
16นาย สนั่น อังอุบลกุล476,089,391-
17นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์443,374,660-
18น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์411,807,000+0.33
19นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์402,095,879+0.68
20OJI HOLDINGS CORPORATION381,622,685+0.60
21บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4371,854,800+0.29
22บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2371,854,800+0.29
23บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3371,854,800+0.29
24บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1371,854,800+0.29
25นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์336,541,980-0.87
26นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ324,568,914+0.68
27นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์320,164,313+0.29
28ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD.318,000,000+3.77
29นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์310,499,701-0.87
30นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล293,345,000-
31นาย วิชัย บริสุทธนะกุล292,547,000-
32นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์285,354,000-
33นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร270,729,000+0.68
34บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)266,836,800-0.87
35Toyo Seikan Co. Ltd.254,760,000+3.63
36น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์249,320,895-
37นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์249,018,000+0.65
38นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย230,225,567+3.77
39มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก213,378,188+0.29
40บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)210,316,400-1.61
41นาย บพิธ ภัทรรังรอง207,608,788-0.54
42นาย ฮารกิชิน ทันวานี207,000,000+0.29
43กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้202,310,720-0.96
44น.ส. อุษณา มหากิจศิริ191,085,924-3.70
45บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด189,839,046+3.63
46บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด181,821,247+3.63
47บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5179,594,925+0.29
48นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์176,913,361+0.68
49นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร176,119,369-
50นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม172,909,688+0.29
51น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์168,070,500+0.32
52นาย กมล บริสุทธนะกุล167,433,500-
53นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล166,916,000-
54นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล166,846,000-
55นาย ปราโมทย์ พสวงศ์165,264,720-
56นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล162,000,000-
57นาง สุวิมล มหากิจศิริ155,784,281-0.76
58ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์149,755,473-
59บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด148,005,000-0.87
60นาย ทัยดี วิศวเวช145,276,452+0.68
61บริษัท วาวา แพค จำกัด142,600,000-6.45
62นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์141,961,293-
63ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)139,575,501-0.17
64นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์134,596,000+0.65
65นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย130,848,500+0.61
66กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว128,809,960-1.61
67นาง อุบล เอกะหิตานนท์128,729,771+0.68
68CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.123,354,750+0.29
69นาย ประทีป ตั้งมติธรรม123,247,872-
70นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์123,160,185-
71นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์120,582,000+0.65
72นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล117,180,000-
73นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล111,780,000-
74นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย111,756,665+0.68
75บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด111,600,000-
76กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว105,475,000-
77น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว105,185,080+0.65
78น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์104,788,000-0.87
79นาย บงการ กาญจนาหาร104,532,585+0.68
80นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช101,824,425+0.48
81นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์100,170,000+3.77
82นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์97,768,500-
83นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล97,576,000-
84นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล97,576,000-
85นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล93,844,030-
86บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)92,196,451+0.81
87กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล91,751,320-1.61
88กระทรวงการคลัง91,712,837-6.45
89EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD88,719,845+0.53
90น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล86,400,000-
91EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT84,879,980+0.65
92นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล84,672,000-
93น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ81,998,431-3.70
94นาย นพ จรัญวาศน์80,339,000-0.87
95กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ79,729,500+0.29
96UOB LONG TERM EQUITY FUND76,427,400-1.61
97น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล75,600,994-
98นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์73,226,250+0.29
99นาย ธวัช ตรีวรรณกุล72,238,060+0.68
100นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา71,133,000-11.67