คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)7,149,998,856+3.50
2POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,403,138,237-0.69
3TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,566,095,000-
4POLYPLEX CORPORATION LTD.2,243,282,211-0.69
5นาย เนตร จรัญวาศน์1,174,869,840-
6NIPPON CLOSURES CO., LTD.934,493,308+0.51
7นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์933,317,089-
8นาง ปัทมา เล้าวงษ์839,826,408-0.62
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด785,121,817-0.57
10บริษัท ทานตะวัน จำกัด771,466,500-0.58
11นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์755,218,000-0.60
12นาง ยุวเรศ ชูสกุล664,100,000-0.68
13นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์652,210,000-0.69
14นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์557,113,200-0.62
15บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)483,599,901-
16นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์434,698,248-0.63
17นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์385,341,328-
18นาย สนั่น อังอุบลกุล383,516,454-
19น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์373,280,000-0.37
20บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3357,842,880-
21บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4357,842,880-
22บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2357,842,880-
23บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1357,842,880-
24นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์351,174,240-
25นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ350,885,312-0.62
26นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์323,999,688-
27OJI HOLDINGS CORPORATION311,204,213-
28นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์308,100,150-
29ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD.306,000,000-
30นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร292,680,000-0.62
31นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล285,131,340-1.23
32นาย วิชัย บริสุทธนะกุล284,355,684-1.23
33บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)278,438,400-
34Toyo Seikan Co. Ltd.258,720,000+0.51
35นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์248,004,000-
36บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)242,542,300+3.50
37นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์234,465,000-0.69
38กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้229,162,620+2.38
39นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย221,537,810-
40นาย บพิธ ภัทรรังรอง218,128,144-2.11
41น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์216,687,270-
42มูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก205,337,850-
43นาย ฮารกิชิน ทันวานี199,200,000-
44บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด192,789,912+0.51
45นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์191,257,688-0.62
46บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด184,647,484+0.51
47บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5172,827,580-
48นาง ปรามิลา โรจน์ศิลธรรม166,394,250-
49นาย กมล บริสุทธนะกุล162,745,362-1.23
50นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล162,242,352-1.23
51นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล162,174,312-1.23
52นาย ทัยดี วิศวเวช157,055,624-0.63
53ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์155,010,051-
54บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด154,440,000-
55น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์152,021,250-0.35
56นาย ปราโมทย์ พสวงศ์151,048,400+14.71
57กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว148,546,970+3.50
58นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์146,942,391-
59นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร141,873,936-
60นาง สุวิมล มหากิจศิริ139,981,182-
61นาง อุบล เอกะหิตานนท์139,167,320-0.62
62นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย135,338,000+0.16
63ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)131,638,084-0.58
64นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล130,500,000-
65บริษัท วาวา แพค จำกัด128,800,000-10.71
66นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์127,481,595-
67นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์126,730,000-0.69
68นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย120,818,016-0.62
69CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.118,706,600-
70นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์113,535,000-0.69
71นาย บงการ กาญจนาหาร113,008,200-0.62
72น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์109,344,000-
73กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล105,809,990+3.50
74กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว102,521,700-1.23
75บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด102,000,000+14.71
76บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)100,458,572+2.21
77นาย ประทีป ตั้งมติธรรม99,283,008-
78น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว99,037,900-0.69
79นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์96,390,000-
80นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์95,030,982-1.23
81นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุล94,843,872-1.23
82นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล94,843,872-1.23
83นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล94,395,000-
84นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช94,005,563-0.53
85นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล90,045,000-
86UOB LONG TERM EQUITY FUND88,138,050+3.50
87นาย นพ จรัญวาศน์83,832,000-
88กระทรวงการคลัง82,837,401-10.71
89นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล81,560,780-
90EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD81,262,858-0.58
91กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ80,826,460+3.50
92EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT79,919,462-0.69
93นาย ธวัช ตรีวรรณกุล78,095,200-0.62
94กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ76,725,200-
95บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)74,432,930+3.50
96น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์73,076,560-0.62
97น.ส. อุษณา มหากิจศิริ70,772,564-
98นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์70,467,000-
99น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล69,600,000-
100MISS MOEKA TAKEUCHI69,600,000-