คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด183,645,128,300-
2บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด106,932,263,400-
3บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด105,829,222,000-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด84,262,466,380-
5บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)74,017,747,350-
6บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด72,414,257,483-
7บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)64,806,818,442-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED54,222,230,559-
9บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)42,592,276,497-
10STATE STREET EUROPE LIMITED30,395,091,800-
11สำนักงานประกันสังคม26,628,642,579-
12บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด23,280,774,790-
13นาย นิติ โอสถานุเคราะห์16,233,356,526-
14บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,852,366,100-
15บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,195,000,000-
16GIC PRIVATE LIMITED11,919,106,187-
17UBS AG SINGAPORE BRANCH10,821,192,806-
18BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,564,359,782-
19DBS BANK LTD9,078,199,113-
20นาย สุระ คณิตทวีกุล9,024,643,544-
21THE BANK OF NEW YORK MELLON8,770,684,587-
22HAWTHORN RESOURCES LIMITED8,621,214,775-
23น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,497,392,282-
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,131,497,072-
25นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,051,096,176-
26นาย ปริญญา เธียรวร8,030,500,000-
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว7,663,549,925-
28บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,572,880,204-
29NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,908,177,869-
30บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,775,000,000-
31AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 16,663,978,754-
32บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด6,480,000,000-
33นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,045,420,000-
34บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,998,347,875-
35STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,803,564,999-
36SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC5,791,138,226-
37บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,723,538,789-
38C.P. Foods International Limited5,623,250,000-
39บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,223,260,223-
40UBS AG LONDON BRANCH4,432,800,506-
41นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,400,823,911-
42UBS AG HONG KONG BRANCH4,096,842,500-
43บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด3,455,250,000-
44MISS SUNEE SERIPANU3,297,756,453-
45NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,252,822,892-
46บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด3,250,137,600-
47นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,233,415,000-
48บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด3,202,256,000-
49บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,146,771,327-
50นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,145,250,000-
51บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,968,326,000-
52นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,845,358,504-
53น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,820,746,250-
54ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,800,005,458-
55บริษัท สารสิน จำกัด2,731,194,927-
56LION CORPORATION2,639,270,813-
57นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา2,592,000,000-
58นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,554,969,261-
59นาย บัญชา พันธุมโกมล2,472,453,000-
60นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,355,080,813-
61นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,316,591,681-
62MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,251,420,350-
63บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,111,800,496-
64นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,971,289,329-
65น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์1,948,264,170-
66นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,947,883,988-
67นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,944,000,000-
68นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,823,040,574-
69นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,789,137,903-
70นาย วิเวก ดาวัน1,678,369,134-
71นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,646,280,648-
72บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)1,555,197,696-
73นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,538,600,000-
74นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,537,687,555-
75EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH1,537,642,354-
76นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,524,825,824-
77NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,520,743,301-
78นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,501,883,769-
79นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,500,291,144-
80บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,490,478,650-
81น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,459,522,650-
82น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,447,079,013-
83กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,440,276,905-
84นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,428,689,978-
85นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,427,914,798-
86นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,427,914,798-
87นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,427,794,923-
88นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,427,794,923-
89นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,422,669,228-
90นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,411,556,958-
91นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,377,933,800-
92บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,331,440,921-
93นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,330,099,880-
94นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,296,000,000-
95นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,296,000,000-
96น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,296,000,000-
97นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,285,987,079-
98SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,268,839,513-
99MR. VICHAI MITSUNTISUK1,255,100,000-
100AMPLUS HOLDINGS LIMITED1,235,520,000-