คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด157,894,150,900-
2บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด102,971,809,200-
3บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด95,246,299,800-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด77,946,200,604-
5บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)71,276,349,300-
6บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด68,185,687,703-
7บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)55,662,298,048-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED47,311,057,745-
9บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)36,582,323,372-
10บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด25,852,488,284-
11STATE STREET EUROPE LIMITED25,709,533,756-
12สำนักงานประกันสังคม24,743,939,552-
13บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด18,132,500,950-
14นาย นิติ โอสถานุเคราะห์13,947,511,393-
15นาย สุระ คณิตทวีกุล13,008,331,312-
16บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,485,000,000-
17UBS AG SINGAPORE BRANCH9,680,916,291-
18น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,436,057,709-
19GIC PRIVATE LIMITED9,349,282,275-
20บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด9,072,000,000-
21นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,940,461,452-
22นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี8,715,480,500-
23BNY MELLON NOMINEES LIMITED8,300,109,540-
24HAWTHORN RESOURCES LIMITED8,117,786,175-
25บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,826,787,439-
26THE BANK OF NEW YORK MELLON7,381,004,063-
27DBS BANK LTD7,194,908,721-
28SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,991,287,150-
29นาย ปริญญา เธียรวร6,956,000,000-
30กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว6,757,315,325-
31NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,939,503,481-
32บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,876,817,496-
33บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)5,825,000,000-
34AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 15,727,852,470-
35บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,357,148,225-
36บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,157,251,125-
37STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,989,780,977-
38SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,979,096,704-
39C.P. Foods International Limited4,834,750,000-
40นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,662,245,000-
41บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,243,235,200-
42UBS AG LONDON BRANCH3,800,868,187-
43นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,779,848,758-
44นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา3,628,800,000-
45นาย บัญชา พันธุมโกมล3,564,453,075-
46UBS AG HONG KONG BRANCH3,522,377,500-
47MISS SUNEE SERIPANU3,367,088,737-
48บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)3,219,745,230-
49บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,200,838,939-
50นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,159,671,362-
51น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,132,340,313-
52ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,109,308,387-
53บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด2,970,750,000-
54NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,796,707,505-
55บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด2,793,470,400-
56LION CORPORATION2,739,741,645-
57นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา2,721,600,000-
58นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,719,750,000-
59บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,602,368,000-
60MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,492,093,825-
61นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,434,660,412-
62นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,428,027,783-
63บริษัท สารสิน จำกัด2,345,811,594-
64บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,153,851,925-
65นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ2,126,600,000-
66น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์2,016,134,534-
67นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล1,989,710,646-
68นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,979,129,342-
69นาย วิเวก ดาวัน1,919,778,393-
70นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,864,886,989-
71นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,814,400,000-
72นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,814,400,000-
73น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,814,400,000-
74น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,755,950,000-
75AMPLUS HOLDINGS LIMITED1,729,728,000-
76นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,716,585,650-
77นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,684,662,697-
78นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,574,538,508-
79NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,569,213,207-
80นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,567,484,762-
81RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1,548,856,800-
82EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH1,510,896,564-
83น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,468,872,061-
84นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,447,895,581-
85นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,435,784,900-
86นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,414,182,527-
87นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,412,682,902-
88น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,374,295,050-
89บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,373,877,285-
90นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,357,886,930-
91นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,345,262,826-
92นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,344,532,912-
93นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,344,532,912-
94นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,344,420,037-
95นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,344,420,037-
96นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,319,534,600-
97กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,319,150,950-
98SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,309,280,613-
99นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,252,429,814-
100กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,222,644,845-