คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด174,340,191,375+0.39
2บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด97,230,597,713+0.68
3บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด95,050,900,800-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด87,203,040,371+0.94
5บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด70,299,972,593+2.26
6บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)65,793,553,200-
7บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)56,059,885,891-0.71
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED50,305,171,295+0.92
9บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)36,843,625,682-0.71
10บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด30,108,494,188+2.83
11สำนักงานประกันสังคม29,695,633,178+0.69
12STATE STREET EUROPE LIMITED24,702,471,325+0.92
13นาย สุระ คณิตทวีกุล19,918,407,000+9.43
14นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี14,927,993,250+9.43
15บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,766,587,600-
16GIC PRIVATE LIMITED14,266,324,924+0.39
17บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด13,041,000,000+4.83
18บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด11,475,000,000+0.39
19BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,637,550,994+0.39
20น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล10,522,055,741+2.83
21นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล10,395,989,072+2.83
22THE BANK OF NEW YORK MELLON10,311,641,397+0.12
23UBS AG SINGAPORE BRANCH9,985,069,731+0.96
24นาย นิติ โอสถานุเคราะห์9,387,284,554-0.71
25DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,242,284,513+2.26
26นาย ปริญญา เธียรวร7,609,800,000+0.33
27บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,452,098,497-2.26
28บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,375,000,000+0.39
29บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)5,939,991,200+1.88
30DBS BANK LTD5,773,237,575+0.68
31บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,588,106,975-1.79
32นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,560,050,000+2.97
33นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา5,216,400,000+4.83
34บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,068,686,398-
35นาย บัญชา พันธุมโกมล4,315,975,500+9.43
36นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา3,912,300,000+4.83
37กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,842,816,313+0.35
38MISS SUNEE SERIPANU3,828,567,904-0.89
39นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,806,847,678-0.71
40ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,615,510,922+2.83
41นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,445,598,561+2.83
42น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,430,292,500+2.83
43บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,052,537,521-2.83
44บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด2,851,667,700+0.68
45บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,805,678,000+1.45
46น.ส. อารี ปรีชานุกูล2,689,750,000+9.43
47นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ2,608,200,000+4.83
48น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา2,608,200,000+4.83
49นาย มารวย ตั้งมิตรประชา2,608,200,000+4.83
50LION CORPORATION2,597,082,480-0.67
51AMPLUS HOLDINGS LIMITED2,486,483,979+4.83
52นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ2,474,500,000+2.97
53นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,421,011,602+2.26
54น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,378,051,190+4.83
55บริษัท สารสิน จำกัด2,362,567,391-0.71
56นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,336,523,374-1.55
57บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,047,298,843-1.66
58MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,948,380,912+2.83
59นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,855,014,674+2.26
60MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,812,812,800-0.39
61กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,802,682,900+0.45
62นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,769,813,112+2.26
63นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,746,677,928+2.26
64RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1,581,124,650+0.68
65นาย วิเวก ดาวัน1,563,412,344-
66NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,496,508,348-2.83
67นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี1,332,709,200+0.41
68นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย1,314,260,875+9.43
69บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,310,222,739-2.83
70ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,270,880,475+2.97
71บริษัท เอกภาวี จำกัด1,263,157,228-2.78
72SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,248,618,963-2.83
73นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)1,211,366,225+2.97
74นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,200,616,560+4.83
75น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,199,375,000+2.97
76นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา1,199,375,000+2.97
77กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,186,989,263+0.45
78นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ1,007,824,129+2.83
79NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.997,324,959-
80บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด973,860,660+3.23
81นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ972,000,000+0.41
82บริษัท รัตนสูตร จำกัด918,750,000+0.68
83กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว917,628,750+9.43
84น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี916,760,875+9.43
85THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED907,737,500+2.97
86บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด887,984,143-2.83
87น.ส. กุลิสรา การะ857,452,000+1.88
88นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล832,661,855+1.47
89นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์792,085,940-4.23
90นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์756,450,000-1.46
91นาย เชาว์ การะ752,432,000+1.88
92นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา736,453,373-1.75
93บริษัท หลานปู่ จำกัด717,325,219-2.40
94นาย สถาพร งามเรืองพงศ์713,536,000+1.88
95น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)690,504,175+2.97
96บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด645,888,142-2.83
97นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา597,270,997-2.02
98นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์594,180,000+1.88
99น.ส. ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ588,401,120-2.40
100นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร568,260,000-1.46