คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> พาณิชย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด157,894,150,900-
2บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด106,932,263,400-
3บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด84,663,377,600-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,866,985,789-
5บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)74,017,747,350-
6บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด56,557,120,808-
7บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)53,674,358,832-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED45,572,827,507-
9บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)35,275,811,823-
10STATE STREET EUROPE LIMITED25,022,877,872-
11บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด24,634,308,208-
12สำนักงานประกันสังคม23,442,826,534-
13บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,983,743,300-
14นาย นิติ โอสถานุเคราะห์13,614,628,962-
15นาย สุระ คณิตทวีกุล12,181,488,240-
16บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,485,000,000-
17GIC PRIVATE LIMITED9,349,282,275-
18น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,991,426,717-
19นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,519,183,163-
20UBS AG SINGAPORE BRANCH8,498,274,753-
21BNY MELLON NOMINEES LIMITED8,245,752,440-
22นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี8,161,317,000-
23บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด7,938,000,000-
24บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,444,403,548-
25THE BANK OF NEW YORK MELLON7,259,920,897-
26นาย ปริญญา เธียรวร6,999,500,000-
27SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,991,287,150-
28HAWTHORN RESOURCES LIMITED6,733,357,525-
29กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว6,568,228,400-
30DBS BANK LTD6,303,980,043-
31NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,939,503,481-
32บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)5,825,000,000-
33บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,706,950,104-
34AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 15,669,002,430-
35บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,604,401,220-
36บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,157,251,125-
37STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,989,780,977-
38SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,979,096,704-
39C.P. Foods International Limited4,834,750,000-
40บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,220,664,800-
41นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,974,725,000-
42UBS AG LONDON BRANCH3,800,868,187-
43นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,644,854,160-
44UBS AG HONG KONG BRANCH3,522,377,500-
45นาย บัญชา พันธุมโกมล3,337,811,550-
46MISS SUNEE SERIPANU3,247,445,990-
47นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา3,175,200,000-
48นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,010,786,324-
49น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,984,743,125-
50บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด2,970,750,000-
51บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)2,966,028,360-
52ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,962,796,473-
53NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,796,707,505-
54LION CORPORATION2,788,806,644-
55นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,716,250,000-
56บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด2,483,084,800-
57บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,419,389,000-
58นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน2,389,184,218-
59นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา2,381,400,000-
60บริษัท สารสิน จำกัด2,262,032,609-
61MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,154,568,550-
62บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,101,871,448-
63นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,027,135,078-
64นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล1,918,649,552-
65บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)1,822,497,300-
66นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,813,000,000-
67น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์1,755,310,563-
68นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,727,537,405-
69น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,644,300,000-
70นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,587,600,000-
71น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,587,600,000-
72นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,587,600,000-
73นาย วิเวก ดาวัน1,586,403,702-
74นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์1,556,956,796-
75AMPLUS HOLDINGS LIMITED1,513,512,000-
76นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,493,624,223-
77NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,454,097,180-
78นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,423,834,609-
79นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,397,355,880-
80RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1,376,761,600-
81นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,320,468,823-
82น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,298,484,073-
83EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH1,290,589,401-
84บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,273,090,920-
85กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,235,274,300-
86SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,213,233,000-
87นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,200,967,652-
88นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,190,922,359-
89นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,173,004,112-
90นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,171,760,237-
91น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,139,919,150-
92นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,137,151,511-
93นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,115,838,158-
94นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,115,232,725-
95นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,115,232,725-
96นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,115,139,100-
97นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,115,139,100-
98นาย ทศ จิราธิวัฒน์1,107,574,800-
99NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.1,102,733,288-
100กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,099,409,504-