คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)67,042,614,673-0.02
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ63,376,124,496+0.42
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด42,674,128,680+0.47
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)22,663,983,537+0.42
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,950,206,691+0.42
6สำนักงานประกันสังคม21,111,019,730+0.49
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)14,169,421,285+0.76
8นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,345,500,000+0.61
9น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,345,224,879+0.42
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,527,342,938+0.47
11บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,873,878,656-
12บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,103,064,000-0.61
13STATE STREET EUROPE LIMITED9,296,037,267+0.47
14นาย จิโรจน์ สุชาโต8,938,626,051+0.42
15UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,903,979,103+0.78
16CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,512,000,000-
17นาย อิทธิ ทองแตง7,145,415,122+0.42
18UBS AG SINGAPORE BRANCH6,185,915,200+0.41
19นาย อัฐ ทองแตง6,039,393,651+0.42
20น.ส. วิอร ทองแตง5,748,559,307+0.42
21GIC PRIVATE LIMITED5,704,250,716+0.52
22THE BANK OF NEW YORK MELLON5,653,515,718+0.39
23UBS AG HONG KONG BRANCH5,300,654,209-1.43
24น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,146,456,032-
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,963,631,754+0.42
26บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,899,500,000+0.42
27บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,518,107,890-
28นาย อติคุณ ทองแตง4,502,989,536+0.42
29น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,089,901,840+0.42
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,774,570,989+0.48
31น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,637,596,600+0.51
32นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,545,790,000-
33นาย สาธิต วิทยากร3,388,260,960-1.43
34บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,358,845,438+0.78
35กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,256,567,220+0.35
36นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,149,733,678+0.42
37พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,013,500,000+0.61
38นาย อภิรุม ปัญญาพล2,908,147,749-
39นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,868,000,000+0.42
40บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,787,671,953+0.08
41นาง จารุวรรณ วนาสิน2,699,404,050+1.00
42บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,698,999,000-
43คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,555,546,875+0.57
44นาง กอบกุล ปัญญาพล2,392,064,028-
45บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,247,166,030-0.42
46น.ส. สาธิตา วิทยากร2,091,829,270-1.43
47นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,000,514,198-
48BBHISL NOMINEES LIMITED1,950,909,200+0.42
49WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,500,000,000+1.00
50บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,462,537,399+0.78
51บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,454,577,893-
52น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,361,200,000+0.61
53น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,361,200,000+0.61
54นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,361,200,000+0.61
55นาย ชัย โสภณพนิช1,314,874,323+0.78
56บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,292,000,000-
57นาง ณวรา วนาสิน1,246,816,575+1.00
58นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,087,774,250+1.00
59บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,078,083,790-0.41
60นาย พิชญ สมบูรณสิน1,043,235,260-
61คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,031,110,674-
62นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล982,076,000-0.06
63นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ980,600,403-1.63
64นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์950,956,653-
65นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์947,485,973+0.27
66นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล891,962,360-
67N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1878,488,846+0.64
68นาย นพดล เขมะโยธิน839,800,000+0.40
69นาย อติรัชต์ จรูญศรี806,375,179+0.40
70นาง สุวิมล อธิกิจ732,404,337-
71นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล689,248,000-
72บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด679,728,000+3.36
73นาย ธฤต ชื่นอิ่ม677,400,860-
74นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์672,294,493-
75นาย ชาลี โสภณพนิช671,733,750+0.78
76Peak Development Holdings Ltd.662,495,522-1.43
77น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์659,447,180-
78นาย กำพล พลัสสินทร์654,469,116-
79นาย ภาโณตม์ พรมมาส565,785,000+0.51
80น.ส. ศศินภา จรูญศรี545,057,785+0.40
81น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี544,219,660+0.40
82Global Health Investment Co., Ltd.535,333,500+1.00
83LGT BANK (SINGAPORE) LTD516,000,000-
84บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด510,585,636-0.83
85คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์501,164,550+1.00
86นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ490,851,837+3.36
87นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์484,566,699-
88บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)479,059,293+0.43
89นาย พรมพันธ์ พรมมาส478,665,000+0.51
90นาย ชาตรี โสภณพนิช474,889,098+0.78
91นาง พัฏ โรจน์มหามงคล467,408,200+3.36
92นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา467,408,194+3.36
93น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร420,000,000-1.43
94นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์415,383,540+2.27
95น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์409,893,012+0.40
96ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย399,071,870-
97น.ส. มาลินี บุญรักษ์389,743,839+0.40
98นาย ฐิติ ชนะภัย383,425,000-
99นาง กิตติธรา แสงทวีป361,517,079+0.40
100นาง อัญชนา ศิริวงศ์357,452,260-