คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,065,811,126-0.44
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ74,579,140,905-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด37,973,565,186-0.11
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,418,308,623-
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,649,281,268-
6สำนักงานประกันสังคม22,892,031,755-0.10
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)19,609,765,993-0.57
8นาย เฉลิม หาญพาณิชย์14,403,375,000-
9น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,379,768,458-
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,272,675,701-0.03
11UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account11,010,212,135-0.56
12นาย จิโรจน์ สุชาโต9,633,618,068-
13STATE STREET EUROPE LIMITED8,951,117,547-0.13
14บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)8,941,610,600+0.05
15นาย อัฐ ทองแตง8,932,013,096-
16บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด8,210,596,341-0.77
17นาย อิทธิ ทองแตง7,772,414,608-
18THE BANK OF NEW YORK MELLON6,741,009,123+0.04
19น.ส. วิอร ทองแตง6,520,556,471-
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,400,284,069-
21บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,278,750,000-
22UBS AG SINGAPORE BRANCH5,175,368,058+0.07
23นาย อติคุณ ทองแตง5,109,047,303-
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,689,334,042-0.11
25บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,678,858,625-0.56
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,328,575,175-0.21
27น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,023,402,300-0.46
28น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,849,868,272+2.07
29นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,829,840,000-
30นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,380,537,765-
31นาง สมพร หาญพาณิชย์3,252,375,000-
32คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,183,481,250-0.92
33นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,090,000,000-
34บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด3,000,804,000-1.44
35บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,689,789,553-0.24
36นาง จารุวรรณ วนาสิน2,622,727,391-
37บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,534,445,606-0.56
38HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,489,077,400-
39บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,417,785,648+0.03
40บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,389,093,477-0.63
41นาย อภิรุม ปัญญาพล2,175,474,867+2.07
42GIC PRIVATE LIMITED2,128,094,126-0.56
43SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,045,351,907-
44MISS. NAPAMAS LADPLI2,038,565,185-
45น.ส. นภมาศ ลัดพลี2,018,097,540-
46บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)1,928,563,900-0.56
47นาย ชัย โสภณพนิช1,876,364,815-0.56
48WJ International Hospital Management Co.,Ltd.1,830,000,000-
49นาง กอบกุล ปัญญาพล1,789,412,238+2.07
50บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,575,123,022-
51นาง ณวรา วนาสิน1,521,116,222-
52นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,496,508,683+2.07
53น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,469,100,000-
54น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,469,100,000-
55นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,469,100,000-
56นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์1,338,951,881+0.74
57Global Health Investment Co., Ltd.1,336,306,870-
58นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,327,084,585-
59บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,241,000,000-
60บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,169,218,800+1.85
61นาย พิชญ สมบูรณสิน1,055,490,960-1.44
62N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 111,020,903,409-0.56
63นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล993,604,000-0.51
64นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ956,683,320-0.83
65นาย ชาลี โสภณพนิช935,722,500-0.56
66นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล833,362,560-1.44
67CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH825,853,195-0.56
68นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์786,916,511-1.20
69นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา778,731,068-
70คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล771,334,729+2.07
71นาย ธฤต ชื่นอิ่ม752,730,960-1.44
72นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล739,992,512-
73น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์733,187,280-1.44
74นาง พัฏ โรจน์มหามงคล730,800,000-
75บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด719,712,000-
76นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์711,374,551+2.07
77บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)695,794,449-0.61
78นาย นพดล เขมะโยธิน677,731,200+0.44
79นาย ชาตรี โสภณพนิช661,518,665-0.56
80นาย ภาโณตม์ พรมมาส625,792,500-0.46
81คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์611,420,751-
82นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์588,943,896-1.40
83บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)581,663,280+0.55
84น.ส. วิฑูรย์ บุญสุขเจริญ559,932,000-1.44
85นาง สุวิมล อธิกิจ551,449,829+2.07
86นาย อติรัชต์ จรูญศรี550,882,411+0.44
87บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด540,123,648-
88นาย พรมพันธ์ พรมมาส529,432,500-0.46
89น.ส. ศศินภา จรูญศรี491,101,525+0.44
90GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL490,680,000-1.44
91น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี490,346,364+0.44
92นาย กำพล พลัสสินทร์489,679,986+2.07
93ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย443,696,520-1.44
94AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P431,113,590-
95กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล427,183,680-0.34
96นาย ฐิติ ชนะภัย408,900,000-1.44
97นาง อัญชนา ศิริวงศ์397,422,960-1.44
98นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์372,708,000-1.44
99น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์368,465,932+0.44
100นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล365,400,000-1.44