คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)62,061,504,017-
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ53,680,213,451-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,499,117,810-
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)20,293,273,962-
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,728,159,966-
6สำนักงานประกันสังคม16,909,466,560-
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)13,948,414,259-
8นาย เฉลิม หาญพาณิชย์11,880,750,000-
9น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ11,813,114,794-
10บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,611,485,402-
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,505,067,419-
12บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,836,164,144-
13ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,349,404,688-
14STATE STREET EUROPE LIMITED8,251,500,229-
15นาย จิโรจน์ สุชาโต8,011,541,326-
16UBS AG SINGAPORE BRANCH7,972,191,480-
17UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,939,375,155-
18CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,792,000,000-
19THE BANK OF NEW YORK MELLON5,879,052,045-
20นาย อิทธิ ทองแตง5,601,906,762-
21UBS AG HONG KONG BRANCH5,477,342,683-
22น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,226,246,048-
23GIC PRIVATE LIMITED4,926,821,698-
24บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)4,532,577,380-
25น.ส. วิอร ทองแตง4,504,175,572-
26บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,387,000,000-
27บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,381,271,537-
28กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,112,868,100-
29NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,802,140,525-
30นาย อัฐ ทองแตง3,706,357,913-
31SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,633,974,991-
32นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,629,805,000-
33นาย สาธิต วิทยากร3,566,302,992-
34นาย อติคุณ ทองแตง3,389,965,526-
35น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,341,451,640-
36บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,319,637,125-
37น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,068,073,900-
38นาย อภิรุม ปัญญาพล2,953,235,311-
39นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,818,551,628-
40คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,730,784,375-
41พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,653,550,000-
42นาง จารุวรรณ วนาสิน2,584,026,433-
43นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,568,000,000-
44บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,440,309,000-
45นาง กอบกุล ปัญญาพล2,402,950,292-
46น.ส. สาธิตา วิทยากร2,161,556,912-
47นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,031,529,922-
48นาง เพียงนภา จรูญศรี1,499,950,000-
49บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,472,480,577-
50บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,445,464,978-
51WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,372,391,202-
52นาย ชัย โสภณพนิช1,299,525,595-
53บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,271,600,000-
54น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,226,400,000-
55น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,226,400,000-
56นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,225,077,021-
57นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,211,800,000-
58นาย นพดล เขมะโยธิน1,179,000,000-
59นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,163,918,448-
60บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,121,227,968-
61บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,098,655,960-
62นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,088,144,144-
63คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,047,096,886-
64บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,032,198,933-
65นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ988,081,862-
66นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์965,700,167-
67INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION964,561,962-
68นาย พิชญ สมบูรณสิน943,244,660-
69นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล871,791,650-
70บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด822,528,000-
71นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล806,470,760-
72นาย อาษา เมฆสวรรค์795,642,290-
73นาง สุวิมล อธิกิจ743,759,443-
74นาง ณวรา วนาสิน715,205,735-
75นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล700,890,000-
76Peak Development Holdings Ltd.684,578,706-
77นาย กำพล พลัสสินทร์664,615,924-
78นาย ชาลี โสภณพนิช663,892,500-
79กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25638,217,650-
80นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์636,267,601-
81นาย ธฤต ชื่นอิ่ม612,629,910-
82น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์596,241,380-
83นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ593,971,970-
84บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม578,705,448-
85Global Health Investment Co., Ltd.572,806,845-
86นาง พัฏ โรจน์มหามงคล565,603,200-
87นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา565,603,193-
88น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์543,741,661-
89LGT BANK (SINGAPORE) LTD524,000,000-
90น.ส. มาลินี บุญรักษ์516,765,617-
91นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์492,079,361-
92นาง กิตติธรา แสงทวีป479,339,447-
93บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด478,234,480-
94นาย ภาโณตม์ พรมมาส477,202,500-
95น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร434,000,000-
96บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)426,611,607-
97นาย ธีรพจน์ จรูญศรี423,325,786-
98นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี414,508,373-
99นาย พรมพันธ์ พรมมาส403,722,500-
100กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว399,524,602-