คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)62,607,236,813-0.29
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ58,601,715,476-0.44
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,569,829,150-0.51
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)21,715,699,707-0.44
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,970,788,001-0.44
6สำนักงานประกันสังคม15,083,056,420-0.55
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)13,313,090,257-0.80
8น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,580,747,269-0.44
9นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,043,500,000-0.68
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,196,300,900-0.52
11บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,044,260,940+0.08
12บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,799,465,908+0.06
13STATE STREET EUROPE LIMITED9,299,284,927-0.51
14นาย จิโรจน์ สุชาโต8,573,097,961-0.44
15UBS AG SINGAPORE BRANCH8,526,330,460-0.42
16ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,954,944,624-0.83
17UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,552,186,565-0.83
18CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,744,000,000+0.36
19นาย อิทธิ ทองแตง6,567,063,778-0.44
20THE BANK OF NEW YORK MELLON5,487,955,770-0.51
21GIC PRIVATE LIMITED5,337,949,099-0.55
22น.ส. วิอร ทองแตง5,293,918,813-0.44
23น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,827,295,968-0.83
24บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,694,500,000-0.44
25นาย อัฐ ทองแตง4,424,149,356-0.44
26UBS AG HONG KONG BRANCH4,417,211,841-1.71
27บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,106,762,852-0.09
28นาย อติคุณ ทองแตง4,085,579,932-0.44
29น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,873,699,880-0.44
30บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)3,655,654,872-0.19
31กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,641,049,170-0.48
32NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,619,139,312-0.44
33SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,509,699,191-0.43
34นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,193,435,000-0.62
35บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,162,803,875-0.83
36น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,159,932,400-
37นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,016,571,658-0.44
38นาย สาธิต วิทยากร2,823,550,800-1.71
39นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,748,000,000-0.44
40นาย อภิรุม ปัญญาพล2,727,797,501-0.83
41พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,689,900,000-0.68
42บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,423,063,000+0.36
43นาง กอบกุล ปัญญาพล2,219,518,972-0.83
44คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,015,231,250-
45นาง จารุวรรณ วนาสิน1,912,662,556-
46นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,876,451,302-0.83
47น.ส. สาธิตา วิทยากร1,743,191,058-1.71
48บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,410,606,767-0.23
49บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,377,175,294-0.83
50บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,295,461,054-0.62
51บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,292,000,000-
52น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,243,200,000-0.68
53น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,243,200,000-0.68
54นาย ชัย โสภณพนิช1,238,130,685-0.83
55นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,228,400,000-0.68
56บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,187,913,024+0.82
57นาง เพียงนภา จรูญศรี1,145,000,000-
58นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,038,060,415-0.02
59บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,035,860,720-0.69
60WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,015,826,011-
61คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล967,165,826-0.83
62นาย พิชญ สมบูรณสิน936,578,620+0.36
63นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล907,855,000-0.21
64นาย นพดล เขมะโยธิน900,000,000-
65นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์891,982,597-0.83
66นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์861,517,206-
67นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ857,964,086+0.47
68นาย อติรัชต์ จรูญศรี830,644,385-
69นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล800,771,320+0.36
70INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION777,872,550-1.71
71บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด731,136,000+0.78
72นาง สุวิมล อธิกิจ686,983,913-0.83
73นาย ชาลี โสภณพนิช632,527,500-0.83
74นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์617,647,917+0.18
75นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล616,630,000-0.62
76นาย กำพล พลัสสินทร์613,881,884-0.83
77นาย ธฤต ชื่นอิ่ม608,300,370+0.36
78น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์592,027,660+0.36
79นาย อาษา เมฆสวรรค์588,924,013-
80กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25572,128,750-0.69
81บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด568,255,088-
82Peak Development Holdings Ltd.552,079,602-1.71
83นาง ณวรา วนาสิน529,385,927-
84นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ527,975,085+0.78
85นาง พัฏ โรจน์มหามงคล502,758,400+0.78
86นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา502,758,394+0.78
87นาย ภาโณตม์ พรมมาส491,490,000-
88LGT BANK (SINGAPORE) LTD484,000,000-0.83
89นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์454,516,051-0.83
90Global Health Investment Co., Ltd.423,984,132-
91นาย พรมพันธ์ พรมมาส415,810,000-
92น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์415,069,970-
93บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)395,194,397+0.72
94น.ส. มาลินี บุญรักษ์394,477,570-
95นาง กิตติธรา แสงทวีป365,907,975-
96ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย358,272,190+0.36
97น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร350,000,000-1.71
98นาย ฐิติ ชนะภัย344,225,000+0.36
99นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์334,219,725+0.95
100นาย ธีรพจน์ จรูญศรี323,149,455-