คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)69,096,822,319+0.65
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ65,494,958,058+1.21
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด44,376,469,542+1.18
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,422,610,601+1.21
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)22,684,941,643+1.21
6สำนักงานประกันสังคม21,843,013,100+1.10
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,497,615,797+1.72
8น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,791,926,967+1.21
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,002,871,058+1.19
10นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,857,250,000-0.63
11บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,471,618,622-0.17
12บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,808,605,532+0.34
13STATE STREET EUROPE LIMITED9,704,766,793+1.31
14นาย จิโรจน์ สุชาโต9,237,826,923+1.21
15UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account8,672,848,665+1.77
16นาย อิทธิ ทองแตง7,384,592,197+1.21
17CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,176,000,000-
18UBS AG SINGAPORE BRANCH6,393,643,460+1.19
19นาย อัฐ ทองแตง6,241,549,087+1.21
20GIC PRIVATE LIMITED5,998,947,053+1.38
21น.ส. วิอร ทองแตง5,940,979,702+1.21
22UBS AG HONG KONG BRANCH5,780,237,209-
23THE BANK OF NEW YORK MELLON5,721,947,262+0.68
24น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,226,246,048+0.76
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,129,778,424+1.21
26บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,063,500,000+1.21
27นาย อติคุณ ทองแตง4,653,717,219+1.21
28บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,308,708,723-0.27
29น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,226,802,320+1.21
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,944,162,159+1.32
31นาย สาธิต วิทยากร3,694,817,904-
32บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,685,581,375+1.77
33น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,674,340,000-
34กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,396,670,830+1.18
35นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,271,530,000-0.60
36นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,255,164,094+1.21
37นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,964,000,000+1.21
38นาย อภิรุม ปัญญาพล2,953,235,311+0.76
39พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,903,250,000-0.63
40นาง จารุวรรณ วนาสิน2,888,362,334-
41บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,708,454,513-0.45
42บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,578,277,000-
43นาง กอบกุล ปัญญาพล2,429,150,292+0.76
44คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,351,103,125-
45น.ส. สาธิตา วิทยากร2,281,090,013-
46นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,031,529,922+0.76
47BBHISL NOMINEES LIMITED2,016,211,600+1.21
48WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,605,000,000-
49บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,604,807,574+1.77
50บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,525,420,488-0.68
51นาย ชัย โสภณพนิช1,442,780,385+1.77
52บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,342,069,106-0.60
53นาง ณวรา วนาสิน1,334,093,735-
54น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,311,400,000-0.63
55นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,311,400,000-0.63
56น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,311,400,000-0.63
57บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,278,400,000-
58นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,163,918,448-
59บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,148,050,256-
60คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,047,096,886+0.76
61นาย พิชญ สมบูรณสิน996,572,980-
62นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ976,614,223-0.82
63นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์965,700,167+0.76
64นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์945,483,285-0.15
65N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1945,088,431+1.55
66นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล926,007,000-0.29
67นาย นพดล เขมะโยธิน875,500,000-
68นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล852,066,280-
69นาย อติรัชต์ จรูญศรี840,654,286-
70นาง สุวิมล อธิกิจ743,759,443+0.76
71นาย ชาลี โสภณพนิช737,077,500+1.77
72Peak Development Holdings Ltd.722,435,593-
73บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด714,000,000+1.60
74นาย กำพล พลัสสินทร์664,615,924+0.76
75นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์653,185,240-0.10
76นาย ธฤต ชื่นอิ่ม647,161,580-
77นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล635,936,000-0.60
78น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์629,951,140-
79Global Health Investment Co., Ltd.572,806,845-
80นาย ภาโณตม์ พรมมาส571,500,000-
81น.ส. ศศินภา จรูญศรี568,228,258-
82น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี567,354,503-
83คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์536,246,069-
84LGT BANK (SINGAPORE) LTD524,000,000+0.76
85นาย ชาตรี โสภณพนิช521,084,535+1.77
86นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ515,600,669+1.60
87นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์492,079,361+0.76
88นาง พัฏ โรจน์มหามงคล490,975,000+1.60
89นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา490,974,994+1.60
90บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด489,487,056-1.15
91นาย พรมพันธ์ พรมมาส483,500,000-
92บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)472,404,742+0.42
93น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร458,000,000-
94น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์427,317,614-
95น.ส. มาลินี บุญรักษ์406,311,897-
96นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์405,943,005+1.55
97ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย381,222,010-
98นาง กิตติธรา แสงทวีป376,885,214-
99นาย ฐิติ ชนะภัย366,275,000-
100นาย ธีรพจน์ จรูญศรี358,816,419-