คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)75,848,220,105+0.39
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ72,861,421,765-0.96
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด42,117,140,460-0.80
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,655,379,580-0.96
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,878,885,940-0.96
6สำนักงานประกันสังคม23,144,211,080-0.81
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)18,479,738,099-0.28
8น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,699,817,860-0.96
9นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,671,000,000-0.60
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,562,792,324-0.90
11UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account10,487,380,833-0.29
12นาย จิโรจน์ สุชาโต9,731,568,340-0.96
13STATE STREET EUROPE LIMITED9,595,302,755-0.87
14บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,176,870,000+0.01
15นาย อัฐ ทองแตง9,038,231,670-0.96
16นาย อิทธิ ทองแตง7,892,074,944-0.96
17น.ส. วิอร ทองแตง6,448,662,844-0.96
18UBS AG SINGAPORE BRANCH6,087,658,870-1.03
19NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,604,730,606-0.95
20UBS AG HONG KONG BRANCH5,452,101,472+0.46
21บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,330,000,000-0.96
22นาย อติคุณ ทองแตง5,159,213,904-0.96
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,803,723,844-0.79
24น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,548,030,912-3.51
25บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,456,678,188-0.29
26น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,405,055,200-0.96
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,070,457,650-0.67
28น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,839,685,300+0.48
29บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด3,784,817,045+1.08
30นาย สาธิต วิทยากร3,485,068,416+0.46
31นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,413,878,520-0.96
32นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,369,480,000+1.16
33คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,183,481,250-
34นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,120,000,000-0.96
35พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,087,000,000-0.60
36นาง จารุวรรณ วนาสิน2,779,471,227-
37นาย อภิรุม ปัญญาพล2,569,991,034-3.51
38บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,414,094,837-0.29
39BBHISL NOMINEES LIMITED2,344,243,200-0.96
40บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,230,741,207+0.80
41น.ส. สาธิตา วิทยากร2,151,595,820+0.46
42บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,134,838,116+1.13
43นาง กอบกุล ปัญญาพล2,113,917,048-3.51
44THE BANK OF NEW YORK MELLON1,847,370,000-0.60
45นาย ชัย โสภณพนิช1,778,738,693-0.29
46นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,767,896,268-3.51
47WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,695,000,000-
48GIC PRIVATE LIMITED1,672,102,196-0.29
49บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,561,287,401+0.89
50นาง ณวรา วนาสิน1,408,902,730-
51น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,394,400,000-0.60
52นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,394,400,000-0.60
53น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,394,400,000-0.60
54บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,382,250,815+1.16
55Global Health Investment Co., Ltd.1,237,726,855-
56นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,229,184,903-
57บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,224,000,000+0.28
58บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,166,090,630-
59N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,020,353,146-0.28
60นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ932,766,237+0.43
61คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล911,214,084-3.51
62นาย ชาลี โสภณพนิช891,288,750-0.29
63นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์840,380,298-3.51
64นาย นพดล เขมะโยธิน809,200,000-
65นาย อติรัชต์ จรูญศรี776,993,088-
66บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)697,202,111+0.30
67Peak Development Holdings Ltd.681,423,965+0.46
68นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล654,976,000+1.16
69นาง สุวิมล อธิกิจ651,453,684-3.51
70บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด634,032,000-0.90
71นาย ชาตรี โสภณพนิช630,105,768-0.29
72นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล604,805,100+1.01
73นาย กำพล พลัสสินทร์601,282,056-3.51
74นาย ภาโณตม์ พรมมาส597,217,500+0.48
75คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์566,315,942-
76บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด533,090,788-
77น.ส. ศศินภา จรูญศรี525,197,380-
78น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี524,389,793-
79นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์515,797,906+0.40
80นาย พรมพันธ์ พรมมาส505,257,500+0.48
81นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ457,853,394-0.90
82นาง พัฏ โรจน์มหามงคล435,985,800-0.90
83นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา435,985,794-0.90
84น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร432,000,000+0.46
85นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์428,221,734-3.51
86บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)402,256,680-0.29
87CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .397,200,000+0.60
88น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์394,957,639-
89น.ส. มาลินี บุญรักษ์375,542,647-
90นาง กิตติธรา แสงทวีป348,344,392-
91นาย ธีรพจน์ จรูญศรี331,643,913-
92นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์330,418,725-
93น.ส. มาสฤดี คณาพิทักษ์พงศ์325,290,445-
94นาง ปัทมา พรมมาส315,590,000+0.48
95นาย พลสิน พลัสสินทร์309,499,170-3.51
96นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี301,230,512-
97นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร297,802,392-0.86
98น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล296,665,600+1.16
99กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล295,147,440+0.24
100EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES280,873,102-0.60