คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การแพทย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)58,447,653,762+0.38
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ49,325,251,404+2.15
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด33,969,386,279+0.95
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)17,638,079,238+2.15
5บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,082,587,634+2.15
6สำนักงานประกันสังคม16,634,475,730+1.02
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)12,658,791,955-2.53
8น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ10,385,823,546+2.15
9บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10,327,421,034-0.46
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,929,308,344+1.22
11นาย เฉลิม หาญพาณิชย์9,520,875,000-0.85
12บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)7,436,327,040+0.37
13STATE STREET EUROPE LIMITED7,425,708,768+1.24
14UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,073,599,975-2.61
15นาย จิโรจน์ สุชาโต6,956,420,274+2.15
16CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,720,000,000-0.36
17นาย อิทธิ ทองแตง5,560,866,998+2.15
18UBS AG SINGAPORE BRANCH4,822,824,840+2.06
19นาย อัฐ ทองแตง4,700,113,887+2.15
20GIC PRIVATE LIMITED4,629,070,645+0.65
21น.ส. วิอร ทองแตง4,473,774,188+2.15
22THE BANK OF NEW YORK MELLON4,345,397,520+1.39
23น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,188,975,840+1.90
24NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,862,910,068+2.15
25บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด3,813,000,000+2.15
26บริษัท สินแพทย์ จำกัด3,785,262,534-0.52
27นาย อติคุณ ทองแตง3,504,418,634+2.15
28UBS AG HONG KONG BRANCH3,382,322,210+0.75
29น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,182,936,160+2.15
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,016,630,259+1.19
31บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,005,970,625-2.61
32น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,939,472,000+0.62
33นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล2,644,650,000-0.74
34กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,616,266,900+0.69
35นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,451,257,172+2.15
36บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,414,440,000-0.36
37นาย อภิรุม ปัญญาพล2,367,097,005+1.90
38นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,232,000,000+2.15
39นาย สาธิต วิทยากร2,162,033,184+0.75
40พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,149,875,000-0.85
41บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,086,410,940-0.73
42นาง กอบกุล ปัญญาพล1,947,028,860+1.90
43นาง จารุวรรณ วนาสิน1,932,773,300-0.56
44คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์1,810,787,500-
45นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,628,325,510+1.90
46BBHISL NOMINEES LIMITED1,518,280,800+2.15
47น.ส. สาธิตา วิทยากร1,334,786,296+0.75
48บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,308,885,610-2.61
49บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,213,943,971-0.66
50นาย ชัย โสภณพนิช1,176,735,775-2.61
51บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,084,906,163-0.74
52WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,074,000,000-0.56
53นาย กันตพร หาญพาณิชย์971,100,000-0.85
54น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์971,100,000-0.85
55น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์971,100,000-0.85
56นาย พิชญ สมบูรณสิน933,245,600-0.36
57นาง ณวรา วนาสิน892,720,668-0.56
58บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด884,000,000+3.85
59คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล839,276,130+1.90
60นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล797,921,600-0.36
61นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล788,260,000-0.50
62นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์778,846,363-0.56
63นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์774,034,485+1.90
64N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1767,105,260-1.81
65นาย นพดล เขมะโยธิน765,000,000-
66นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ757,374,295-0.53
67นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์750,309,162-0.50
68นาย อติรัชต์ จรูญศรี734,552,289-
69บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด715,178,848+1.32
70นาย ธฤต ชื่นอิ่ม606,037,600-0.36
71นาย ชาลี โสภณพนิช601,162,500-2.61
72นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์597,229,767-0.42
73นาง สุวิมล อธิกิจ596,143,065+1.90
74น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์589,920,800-0.36
75บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด588,336,000-
76นาย กำพล พลัสสินทร์532,707,420+1.90
77นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล514,080,000-0.74
78น.ส. ศศินภา จรูญศรี496,510,128-
79น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี495,746,654-
80นาย ภาโณตม์ พรมมาส457,200,000+0.62
81นาย ชาตรี โสภณพนิช424,998,025-2.61
82นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ424,854,951-
83Peak Development Holdings Ltd.422,735,238+0.75
84LGT BANK (SINGAPORE) LTD420,000,000+1.90
85นาง พัฏ โรจน์มหามงคล404,563,400-
86นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา404,563,395-
87นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์394,414,755+1.90
88นาย พรมพันธ์ พรมมาส386,800,000+0.62
89Global Health Investment Co., Ltd.383,298,786-0.56
90น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์373,384,323-
91คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์358,833,818-0.56
92ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย356,997,200-0.36
93น.ส. มาลินี บุญรักษ์355,029,813-
94บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)351,754,431-0.04
95นาย ฐิติ ชนะภัย343,000,000-0.36
96บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด337,577,280-
97นาง กิตติธรา แสงทวีป329,317,178-
98นาง อัญชนา ศิริวงศ์319,765,600-0.36
99นาย ธีรพจน์ จรูญศรี313,528,910-
100นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์299,880,000-0.36