คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ZEN

บริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2019-5000 ต่อ 982
โทรสาร 0-2030-5322
เว๊บไซต์ www.zengroup.co.th
ราคาหุ้น 9.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 300,000,000
No. ShareHolder (ZEN) วันที่ 29/07/20 วันที่ 20/03/20 วันที่ 15/03/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC82,680,00027.56% 82,680,00027.56% (+27.56)0
2บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด75,000,00025.00% 75,000,00025.00% 75,000,00025.00%
3น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์21,535,2007.18% 21,535,2007.18% 21,535,2007.18%
4นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์21,535,2007.18% 21,535,2007.18% 21,535,2007.18%
5นาง เกศรา มานะศิลป์7,393,7002.46% (+0.07)7,164,5002.39% (+2.39)0
6นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์6,750,0002.25% 6,750,0002.25% (-0.75)9,000,0003.00%
7บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)5,625,0001.88% 5,625,0001.88% 5,625,0001.88%
8นาง สุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม4,319,9901.44% 4,319,9901.44% 4,319,9901.44%
9นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,045,7001.35% (+0.28)3,205,8001.07% (+1.07)0
10น.ส. สุจันท์ภา พลางกูร3,780,0001.26% 3,780,0001.26% 3,780,0001.26%
11นาย สตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์3,780,0001.26% 3,780,0001.26% 3,780,0001.26%
12นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล3,393,5001.13% 3,393,5001.13% (+1.13)0
13นาย กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ์3,104,2001.03% 3,104,2001.03% (+1.03)0
14กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,964,7000.99% (+0.11)2,632,2000.88% (+0.88)0
15บริษัท เซ็นทรัล แอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด1,875,0000.63% 1,875,0000.63% 1,875,0000.63%
16บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,610,5190.54% (+0.54)0 (-0.72)2,173,7000.72%
17กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 (-1.22)3,653,4001.22% (+0.70)1,561,1000.52%
18นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์0 (-0.59)1,780,0000.59% (+0.59)0
19AGB Holding Limited0 0 (-21.80)65,400,00021.80%
20Dragon Shine Global Limited0 0 (-2.88)8,640,0002.88%
21Great Classic Limited0 0 (-2.88)8,640,0002.88%
22กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.74)2,224,9000.74%
23นาย เสรี ตันชูเกียรติ0 0 (-0.73)2,200,0000.73%
24กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ0 0 (-0.67)2,021,7000.67%
25นาย พัฒน์ ศกุนตนาค0 0 (-0.60)1,814,4000.60%
26กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน0 0 (-0.51)1,527,1000.51%
27นาย พันดนัย สถาวรมณี0 0 (-0.50)1,504,6000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง