คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น YGG

บริษัท บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2934-4364
โทรสาร 0-2934-4560
เว๊บไซต์ http://www.ygg-cg.com
ราคาหุ้น 22.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 180,016,739
No. ShareHolder (YGG) วันที่ 23/04/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 26/11/20 วันที่ 16/04/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธนัช จุวิวัฒน์91,412,50050.78% 91,412,50050.78% (-6.73)103,512,50057.51% (+0.73)102,212,50056.78%
2นาย ศรุต ทับลอย24,570,00013.65% 24,570,00013.65% 24,570,00013.65% 24,570,00013.65%
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)14,823,0008.24% (-1.00)16,638,0009.24% (+9.24)0 0
4น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ6,948,7003.86% 6,948,7003.86% 6,948,7003.86% (+3.86)0
5นาง หวานเมือง สี่5,218,7002.90% (+0.29)4,704,6002.61% (+0.76)3,329,2001.85% (+0.49)2,448,6001.36%
6นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% (+1.11)0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,736,4640.96% (-0.51)2,641,0011.47% (+1.47)0 0
8นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย1,200,0000.67% 1,200,0000.67% (+0.67)0 0
9นาย ไมตรี เหล่าธนะกิจไพศาล1,158,0000.64% (+0.03)1,100,0000.61% (-0.12)1,306,0000.73% (+0.73)0
10น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร1,137,9000.63% (+0.05)1,052,9000.58% (-0.02)1,074,0000.60% (-0.98)2,846,4001.58%
11กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 10 0 (-6.75)12,150,1006.75% 12,150,1006.75%
12น.ส. ญดา มงคลนุรักษ์0 0 (-0.56)1,001,0000.56% (+0.02)967,1000.54%
13น.ส. สุจารี จันทร์สว่าง0 0 (-0.48)857,2000.48% (+0.48)0
14นาง วรกานต์ เจียรเกียรติ0 0 0 (-1.42)2,562,3001.42%
15นาย สมนึก พจน์เกษมสิน0 0 0 (-1.15)2,069,2001.15%
16นาย ธีรวัฒน์ ทองร่มโพธิ์0 0 0 (-1.01)1,810,0001.01%
17นาย ธิติ จารุวัฒนะ0 0 0 (-0.74)1,330,0000.74%
18นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์0 0 0 (-0.67)1,200,0000.67%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง