คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WPH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-5555
โทรสาร 0-7520-5460
เว๊บไซต์ http://www.wattanapat.co.th/
ราคาหุ้น 1.93
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 600,107,994
No. ShareHolder (WPH) วันที่ 07/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร128,363,10021.39% 128,363,10021.39%
2นาง ชิดาภา บุญสันติสุข68,363,10011.39% 68,363,10011.39%
3นาง อมรา ลีละวัฒน์67,402,50011.23% 67,402,50011.23%
4นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์54,738,8229.12% (-0.34)56,738,8229.46%
5น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์43,763,1007.29% (+7.29)0
6นาย วิชย์ ลีละวัฒน์37,175,4006.20% 37,175,4006.20%
7นาง จริยา ลีละวัฒน์13,799,9782.30% 13,799,9782.30%
8นาย เชน เหล่าสุนทร5,400,0000.90% 5,400,0000.90%
9นาย วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์5,200,0000.87% 5,200,0000.87%
10นาง พนิดา เสวกวรรณ5,114,0000.85% 5,114,0000.85%
11นาย พรเลิศ บุญสันติสุข4,500,0000.75% 4,500,0000.75%
12นาย บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์4,243,7000.71% (-0.16)5,200,0000.87%
13นาง มาลา คุณสัตยานนท์3,950,0000.66% (+0.07)3,530,0000.59%
14นาย กิตติ งามมหรัตน์3,215,8000.54% (+0.54)0
15นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร3,100,0000.52% 3,100,0000.52%
16นาย วิทยา ลีละวัฒน์0 (-7.29)43,763,1007.29%
17นาย พิษณุรัตน์ ปิยะบุญสิทธิ0 (-1.17)7,031,7001.17%
18นาย ศักดิ์ชัย โพธินามทอง0 (-0.52)3,108,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง