คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WPH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-5555
โทรสาร 0-7520-5460
เว๊บไซต์ http://www.wattanapat.co.th/
ราคาหุ้น 1.61
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 600,107,994
No. ShareHolder (WPH) วันที่ 26/06/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 29/04/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร128,363,10021.39% 128,363,10021.39% 128,363,10021.39% 128,363,10021.39% 128,363,10021.39%
2นาง ชิดาภา บุญสันติสุข68,363,10011.39% 68,363,10011.39% 68,363,10011.39% 68,363,10011.39% 68,363,10011.39%
3นาง อมรา ลีละวัฒน์67,402,50011.23% 67,402,50011.23% 67,402,50011.23% 67,402,50011.23% 67,402,50011.23%
4นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์54,738,8229.12% 54,738,8229.12% 54,738,8229.12% 54,738,8229.12% (-0.34)56,738,8229.46%
5นาย วิชย์ ลีละวัฒน์37,068,8006.18% (-0.02)37,175,4006.20% 37,175,4006.20% 37,175,4006.20% 37,175,4006.20%
6น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์23,413,1003.90% (-2.00)35,413,1005.90% 35,413,1005.90% (-1.39)43,763,1007.29% (+7.29)0
7นาง ชลลดา สุวรรณมงคล20,350,0003.39% (+2.00)8,350,0001.39% 8,350,0001.39% (+1.39)0 0
8นาง จริยา ลีละวัฒน์13,799,9782.30% 13,799,9782.30% 13,799,9782.30% 13,799,9782.30% 13,799,9782.30%
9นาง แอนนี่ เหล่าสุนทร6,205,0001.03% (+1.03)0 (-1.03)6,205,0001.03% (+1.03)0 0
10นาง พนิดา เสวกวรรณ5,114,0000.85% 5,114,0000.85% 5,114,0000.85% 5,114,0000.85% 5,114,0000.85%
11นาย วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์4,820,0000.80% 4,820,0000.80% 4,820,0000.80% (-0.07)5,200,0000.87% 5,200,0000.87%
12นาย พรเลิศ บุญสันติสุข4,500,0000.75% 4,500,0000.75% 4,500,0000.75% 4,500,0000.75% 4,500,0000.75%
13นาย กิตติ งามมหรัตน์3,757,5000.63% (+0.08)3,328,0000.55% 3,322,0000.55% (+0.01)3,215,8000.54% (+0.54)0
14นาย ธนพล งามเชิดตระกูล3,456,0000.58% (+0.01)3,418,0000.57% (-0.01)3,456,0000.58% (+0.58)0 0
15นาง วิลาวัณย์ บรรยงคนันท์3,198,0000.53% 3,198,0000.53% 3,198,0000.53% (+0.53)0 0
16นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร3,100,0000.52% 3,100,0000.52% 3,100,0000.52% 3,100,0000.52% 3,100,0000.52%
17บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-1.04)6,250,5001.04% (+1.04)0 0 0
18นาย เชน เหล่าสุนทร0 0 0 (-0.90)5,400,0000.90% 5,400,0000.90%
19นาย บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์0 0 0 (-0.71)4,243,7000.71% (-0.16)5,200,0000.87%
20นาง มาลา คุณสัตยานนท์0 0 0 (-0.66)3,950,0000.66% (+0.07)3,530,0000.59%
21นาย วิทยา ลีละวัฒน์0 0 0 0 (-7.29)43,763,1007.29%
22นาย พิษณุรัตน์ ปิยะบุญสิทธิ0 0 0 0 (-1.17)7,031,7001.17%
23นาย ศักดิ์ชัย โพธินามทอง0 0 0 0 (-0.52)3,108,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง