ข้อมูลหุ้น WP

บริษัท บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2272-3322
โทรสาร 0-2272-0655
เว๊บไซต์ www.wp-energy.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน