คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WIIK

บริษัท บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2612-8600
โทรสาร 0-2645-2828-9
เว๊บไซต์ www.wiik-hoeglund.com
ราคาหุ้น 0.97
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 374,838,613
No. ShareHolder (WIIK) วันที่ 02/05/19 วันที่ 04/05/18 วันที่ 21/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง สุมาลี อ่องจริต62,710,50016.73% (+0.57)60,576,30016.16% (-0.09)60,923,30016.25%
2นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์35,000,0009.33% (+9.33)0 (-9.33)35,000,0009.33%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด23,496,9956.27% (-2.25)31,932,1868.52% (+2.28)23,390,6956.24%
4นาย อนุชิต จิรเศรษฐพัฒนา8,160,0002.18% (+2.18)0 (-2.07)7,760,6002.07%
5นาง เมธินี บุญวรเมธี8,000,0002.13% 8,000,0002.13% 8,000,0002.13%
6นาย วิโรจน์ จิรัฐิติเจริญ6,960,0001.86% 6,960,0001.86% 6,960,0001.86%
7นาย อนุรักษ์ บุญแสวง6,465,0001.72% (-0.12)6,895,0001.84% (+0.12)6,465,0001.72%
8นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต4,908,0001.31% (+0.27)3,900,0001.04% (-0.27)4,906,4001.31%
9นาง มนธิรา ผดุงรัตน์4,500,0001.20% 4,500,0001.20% 4,500,0001.20%
10นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ4,329,9001.15% (+1.15)0 (-1.15)4,329,9001.15%
11นาย วันชัย ธรรมระโต3,723,2000.99% (-0.22)4,553,2001.21% (+0.22)3,723,2000.99%
12นาย สมชาย สวัสดิ์ประทานชัย3,189,2000.85% (+0.85)0 (-0.85)3,189,2000.85%
13นาย มงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์3,100,0000.83% 3,100,0000.83% 3,100,0000.83%
14น.ส. รัชพร จันทร์ศรี3,014,0000.80% 3,014,0000.80% 3,014,0000.80%
15นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์3,000,0000.80% (+0.80)0 (-0.64)2,400,0000.64%
16บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด2,916,3000.78% (-0.05)3,120,9000.83% 3,120,9000.83%
17นาย ระเฑียร ศรีมงคล2,785,7000.74% 2,785,7000.74% 2,785,7000.74%
18นาย ทศพร ฐานะโชติพันธุ์2,769,9000.74% (-0.05)2,950,0000.79% (+0.05)2,769,9000.74%
19นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ2,740,0000.73% (-0.02)2,800,0000.75% (+0.02)2,740,0000.73%
20นาย เก่ง ศิริจันทร์2,638,6000.70% 2,618,6000.70% 2,618,6000.70%
21นาย สยาม ก้องภักดีสุข2,615,0000.70% (-0.07)2,885,0000.77% (+0.08)2,587,0000.69%
22นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข2,450,0000.65% (-0.53)4,405,7001.18% (+0.53)2,450,0000.65%
23น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด2,436,4000.65% (-0.04)2,603,3000.69% 2,603,3000.69%
24น.ส. ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์2,200,0000.59% 2,200,0000.59% 2,200,0000.59%
25กองทุนส่วนบุคคล นางปราณี เผอิญโชค โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด2,000,7000.53% (+0.53)0 (-0.57)2,139,0000.57%
26น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์1,912,2000.51% 1,912,2000.51% 1,912,2000.51%
27นาย จิรายุ อัสสานุวงศ์0 (-9.33)35,000,0009.33% (+9.33)0
28นาย โรจน์ทวี ศิริจันทร์0 (-0.97)3,640,3000.97% (-0.14)4,175,1001.11%
29นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา0 (-0.60)2,250,0000.60% (+0.60)0
30นาง ปราณี เผอิญโชค โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด0 (-0.57)2,139,0000.57% (+0.57)0
31กองทุนส่วนบุคคล นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด0 0 (-0.52)1,955,7000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง