คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WIIK

บริษัท บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2612-8600
โทรสาร 0-2645-2828-9
เว๊บไซต์ www.wiik.co.th
ราคาหุ้น 1.98
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 437,334,328
No. ShareHolder (WIIK) วันที่ 21/04/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 02/05/19 วันที่ 28/11/19 วันที่ 04/05/18 วันที่ 21/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง สุมาลี อ่องจริต80,644,45018.44% (+0.20)79,775,65018.24% (+1.51)62,710,50016.73% (-1.03)77,666,05017.76% (+1.60)60,576,30016.16% (-0.09)60,923,30016.25%
2นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์40,833,3339.33% 40,833,3339.33% 35,000,0009.33% 40,833,3339.33% (+9.33)0 (-9.33)35,000,0009.33%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด22,691,0355.19% 22,700,5345.19% (-1.08)23,496,9956.27% (+0.76)24,103,8845.51% (-3.01)31,932,1868.52% (+2.28)23,390,6956.24%
4น.ส. ศศิธร โชติกโกวิท12,249,7002.80% (+0.54)9,881,4002.26% (+2.26)0 0 0 0
5นาย อนุชิต จิรเศรษฐพัฒนา9,520,0002.18% 9,520,0002.18% 8,160,0002.18% 9,520,0002.18% (+2.18)0 (-2.07)7,760,6002.07%
6นาง เมธินี บุญวรเมธี9,333,3332.13% 9,333,3332.13% 8,000,0002.13% 9,333,3332.13% 8,000,0002.13% 8,000,0002.13%
7นาย วิโรจน์ จิรัฐิติเจริญ8,200,0001.87% 8,200,0001.87% (+0.01)6,960,0001.86% (-0.01)8,200,0001.87% (+0.01)6,960,0001.86% 6,960,0001.86%
8นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต5,726,0001.31% 5,726,0001.31% 4,908,0001.31% 5,726,0001.31% (+0.27)3,900,0001.04% (-0.27)4,906,4001.31%
9นาง มนธิรา ผดุงรัตน์5,250,0001.20% 5,250,0001.20% 4,500,0001.20% 5,250,0001.20% 4,500,0001.20% 4,500,0001.20%
10นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ5,051,5501.15% 5,051,5501.15% 4,329,9001.15% 5,051,5501.15% (+1.15)0 (-1.15)4,329,9001.15%
11นาง นันทวัน มัสยวาณิช5,000,0001.14% 5,000,0001.14% (+1.14)0 0 0 0
12นาย ชัยยุต ซอโสตถิกุล4,836,2001.11% (+0.01)4,833,2001.10% (+1.10)0 (-0.67)2,938,1000.67% (+0.67)0 0
13นาย วันชัย ธรรมระโต4,343,7330.99% 4,343,7330.99% 3,723,2000.99% 4,343,7330.99% (-0.22)4,553,2001.21% (+0.22)3,723,2000.99%
14นาง ขจาริน ซอโสตถิกุล4,213,8000.96% 4,213,8000.96% (+0.96)0 (-0.59)2,561,9000.59% (+0.59)0 0
15นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์4,100,0000.94% 4,100,0000.94% (+0.14)3,000,0000.80% (-0.02)3,600,0000.82% (+0.82)0 (-0.64)2,400,0000.64%
16นาย สมชาย สวัสดิ์ประทานชัย3,720,7330.85% 3,720,7330.85% 3,189,2000.85% 3,720,7330.85% (+0.85)0 (-0.85)3,189,2000.85%
17นาย มงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์3,616,6660.83% 3,616,6660.83% 3,100,0000.83% 3,616,6660.83% 3,100,0000.83% 3,100,0000.83%
18น.ส. สิริวรรณ รวีวรรณสุนทร3,390,2000.78% (+0.24)2,365,7000.54% (+0.54)0 0 0 0
19นาย ระเฑียร ศรีมงคล3,249,9830.74% 3,249,9830.74% 2,785,7000.74% 3,249,9830.74% 2,785,7000.74% 2,785,7000.74%
20นาย ทศพร ฐานะโชติพันธุ์3,231,5500.74% 3,231,5500.74% 2,769,9000.74% 3,231,5500.74% (-0.05)2,950,0000.79% (+0.05)2,769,9000.74%
21นาย เก่ง ศิริจันทร์3,225,8660.74% (+0.03)3,116,6660.71% (+0.01)2,638,6000.70% (-0.01)3,118,3660.71% (+0.01)2,618,6000.70% 2,618,6000.70%
22นาย นันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์3,208,0660.73% 3,208,0660.73% (+0.73)0 (-0.60)2,608,0660.60% (+0.60)0 0
23บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด3,203,4500.73% 3,203,4500.73% (-0.05)2,916,3000.78% (+0.05)3,203,4500.73% (-0.10)3,120,9000.83% 3,120,9000.83%
24นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ3,196,6660.73% 3,196,6660.73% 2,740,0000.73% 3,196,6660.73% (-0.02)2,800,0000.75% (+0.02)2,740,0000.73%
25นาย สยาม ก้องภักดีสุข3,100,8330.71% 3,100,8330.71% (+0.01)2,615,0000.70% (-0.01)3,100,8330.71% (-0.06)2,885,0000.77% (+0.08)2,587,0000.69%
26น.ส. รัชพร จันทร์ศรี3,014,0000.69% 3,014,0000.69% (-0.11)3,014,0000.80% (+0.11)3,014,0000.69% (-0.11)3,014,0000.80% 3,014,0000.80%
27นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข2,858,3330.65% 2,858,3330.65% 2,450,0000.65% 2,858,3330.65% (-0.53)4,405,7001.18% (+0.53)2,450,0000.65%
28น.ส. ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์2,566,6660.59% 2,566,6660.59% 2,200,0000.59% 2,566,6660.59% 2,200,0000.59% 2,200,0000.59%
29น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง2,467,4000.56% (-0.23)3,463,3000.79% (+0.79)0 (-1.10)4,824,2001.10% (+1.10)0 0
30น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์2,330,9000.53% (+0.02)2,230,9000.51% 1,912,2000.51% (-0.05)2,430,9000.56% (+0.05)1,912,2000.51% 1,912,2000.51%
31นาง วรรณวิมล ปริญญานุสรณ์2,267,9660.52% (-0.01)2,297,9660.53% (+0.53)0 0 0 0
32นาย อนุรักษ์ บุญแสวง0 0 (-1.72)6,465,0001.72% (+1.00)3,157,8340.72% (-1.12)6,895,0001.84% (+0.12)6,465,0001.72%
33น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด0 0 (-0.65)2,436,4000.65% (+0.65)0 (-0.69)2,603,3000.69% 2,603,3000.69%
34กองทุนส่วนบุคคล นางปราณี เผอิญโชค โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด0 0 (-0.53)2,000,7000.53% (+0.53)0 0 (-0.57)2,139,0000.57%
35นาย จิรายุ อัสสานุวงศ์0 0 0 0 (-9.33)35,000,0009.33% (+9.33)0
36นาย โรจน์ทวี ศิริจันทร์0 0 0 0 (-0.97)3,640,3000.97% (-0.14)4,175,1001.11%
37นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา0 0 0 0 (-0.60)2,250,0000.60% (+0.60)0
38นาง ปราณี เผอิญโชค โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด0 0 0 0 (-0.57)2,139,0000.57% (+0.57)0
39กองทุนส่วนบุคคล นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด0 0 0 0 0 (-0.52)1,955,7000.52%
วิค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัดTFG -บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET7,223,610,666
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง