คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WHART

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3999
โทรสาร 0-2673-3900
เว๊บไซต์ www.whareit.com
ราคาหุ้น 16.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,248,238,303
No. ShareHolder (WHART) วันที่ 08/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/12/18 วันที่ 09/08/18 วันที่ 12/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม398,837,47517.74% (-2.10)446,101,37519.84% (-0.21)393,765,72220.05% 393,765,72220.05% 393,765,72220.05%
2บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)337,284,04315.00% 337,284,04315.00% 294,597,04315.00% 294,597,04315.00% 294,597,04315.00%
3กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ133,403,8525.93% (+0.21)128,503,8525.72% (-0.53)122,660,0526.25% 122,660,0526.25% 122,660,0526.25%
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)96,166,1064.28% 96,235,5064.28% (+4.28)0 0 0
5บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)90,094,6224.01% (-0.27)96,285,4224.28% (-0.28)89,640,1634.56% (-1.13)111,813,8635.69% (+1.13)89,640,1634.56%
6ธนาคาร ออมสิน70,473,0293.13% 70,473,0293.13% 61,553,8733.13% 61,553,8733.13% 61,553,8733.13%
7กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส66,678,0902.97% 66,678,0902.97% (-0.02)58,768,2002.99% (+1.84)22,516,8001.15% (-1.71)56,111,8002.86%
8บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)63,783,5542.84% (-0.10)66,018,0542.94% (+0.07)56,308,7212.87% 56,308,7212.87% 56,308,7212.87%
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)62,472,1552.78% 62,472,1552.78% 54,565,6002.78% 54,565,6002.78% 54,565,6002.78%
10บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)46,543,9042.07% 46,543,9042.07% (-0.30)46,543,9042.37% 46,543,9042.37% 46,543,9042.37%
11บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,585,0751.89% 42,585,0751.89% (-0.28)42,585,0752.17% 42,585,0752.17% 42,585,0752.17%
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส36,770,7681.64% (+0.01)36,670,7681.63% (+0.01)31,808,5541.62% (-0.09)33,555,6541.71% (+0.09)31,808,5541.62%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED31,050,0981.38% (+0.31)24,012,2001.07% (+1.07)0 0 0
14กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์22,998,8781.02% (+0.16)19,305,1780.86% (+0.06)15,640,3270.80% (+0.09)13,919,6270.71% (-0.09)15,640,3270.80%
15บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,900,0000.84% (-0.05)20,032,4000.89% (-0.06)18,600,0000.95% (-0.17)22,000,0001.12% (+0.14)19,300,0000.98%
16Principal Property Income Fund18,714,1730.83% (+0.83)0 0 0 0
17กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I18,515,7470.82% (+0.06)17,028,4470.76% (+0.02)14,507,9910.74% (+0.16)11,331,3910.58% (-0.11)13,511,5910.69%
18กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล17,766,4940.79% (+0.79)0 0 0 0
19บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)17,646,0890.78% (-0.02)17,880,0890.80% 15,617,1630.80% 15,617,1630.80% 15,617,1630.80%
20กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์17,253,8000.77% (+0.77)0 0 0 0
21กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์16,545,0850.74% (-0.17)20,532,0850.91% 17,933,5190.91% 17,933,5190.91% 17,933,5190.91%
22บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)16,028,6000.71% 16,028,6000.71% 14,000,0000.71% 14,000,0000.71% 14,000,0000.71%
23น.ส. จรีพร จารุกรสกุล15,635,4330.70% 15,635,4330.70% 13,656,5930.70% 13,656,5930.70% 13,656,5930.70%
24กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้15,007,8690.67% (+0.03)14,421,9690.64% (+0.10)10,654,3980.54% (+0.54)0 0
25มหาวิทยาลัยขอนแก่น13,036,8330.58% 13,036,8330.58% (-0.08)13,036,8330.66% 13,036,8330.66% 13,036,8330.66%
26กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล12,168,4250.54% 12,168,4250.54% (-0.08)12,168,4250.62% (-0.10)14,180,4250.72% (+0.10)12,168,4250.62%
27กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์11,531,4750.51% 11,531,4750.51% (-0.08)11,531,4750.59% (-0.13)14,079,4750.72% (+0.13)11,531,4750.59%
28บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-4.26)83,588,0834.26% (-0.45)92,488,0834.71% (+0.46)83,488,0834.25%
29บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.66)12,976,1000.66% (+0.66)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง