คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น VNT

บริษัท บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2030-6800
โทรสาร 0-2030-6801-2
เว๊บไซต์ www.vinythai.co.th
ราคาหุ้น 38.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,185,205,017
No. ShareHolder (VNT) วันที่ 11/05/21 วันที่ 02/04/21 วันที่ 01/07/20 วันที่ 07/05/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1AGC Inc.696,663,50958.78% 696,663,50958.78% 696,663,50958.78% 696,663,50958.78% 696,663,50958.78% 696,663,50958.78% (+58.78)0
2บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)296,038,68924.98% 296,038,68924.98% 296,038,68924.98% 296,038,68924.98% 296,038,68924.98% 296,038,68924.98% 296,038,68924.98%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด29,945,2742.53% (+0.08)29,069,4202.45% (+0.41)24,235,4522.04% (+0.13)22,671,2561.91% (-0.13)24,215,9582.04% (+0.32)20,328,3921.72% (-0.64)27,996,6592.36%
4พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ9,935,1350.84% 9,935,1350.84% 9,937,1350.84% 9,937,1350.84% 9,937,1350.84% 9,937,1350.84% 9,937,1350.84%
5นาย กิตติ ภัทรเลาหะ6,716,2300.57% 6,716,2300.57% 6,721,2300.57% 6,721,2300.57% 6,721,2300.57% 6,721,2300.57% 6,721,2300.57%
6เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ6,620,6450.56% 6,620,6450.56% 6,620,6450.56% 6,620,6450.56% 6,620,6450.56% 6,620,6450.56% 6,620,6450.56%
7บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)5,600,0000.47% (+0.47)0 0 0 0 0 0
8บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด5,152,6000.43% (+0.43)0 0 0 0 0 0
9นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย5,000,0000.42% (+0.42)0 0 0 0 0 0
10น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย3,948,0000.33% 3,948,0000.33% (+0.33)0 0 0 0 0
11กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-0.72)8,525,0000.72% (+0.72)0 0 0 0 0
12STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.31)3,641,3400.31% (+0.31)0 0 (-0.53)6,243,5470.53% (+0.53)0 0
13นาง กันตศิริ ภัทรเลาหะ0 (-0.30)3,608,6950.30% (+0.30)0 0 0 0 0
14BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.52)6,164,5000.52% (-0.07)6,969,4000.59% (+0.01)6,849,4000.58% (+0.58)0
15ASAHI GLASS CO.,LTD.0 0 0 0 0 0 (-58.78)696,663,50958.78%
16กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 (-0.71)8,392,9000.71%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง