คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น VIH

บริษัท บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 0-2431-0070 และสายด่วน 1792
โทรสาร 0-2431-1404
เว๊บไซต์ http://www.vichaivej.com
ราคาหุ้น 6.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 570,629,371
No. ShareHolder (VIH) วันที่ 12/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 16/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด114,240,00020.02% 114,240,00020.02% 114,240,00020.02%
2นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ82,496,10714.46% 82,496,10714.46% (+14.46)0
3นาง พัฏ โรจน์มหามงคล78,556,00013.77% 78,556,00013.77% (-6.56)116,000,00020.33%
4นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา78,555,99913.77% 78,555,99913.77% (-7.89)123,608,10621.66%
5น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ28,000,0004.91% 28,000,0004.91% 28,000,0004.91%
6น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์6,809,1531.19% (+0.08)6,309,1531.11% (+0.24)4,965,8530.87%
7นาย ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล6,750,0001.18% (+1.18)0 0
8นาย นริศ จิระวงศ์ประภา5,982,9001.05% (+1.05)0 0
9นาย ชาญเดช ปัชโชติพงษ์5,440,0000.95% (+0.41)3,076,9000.54% (+0.54)0
10รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ4,792,3200.84% 4,792,3200.84% 4,792,3200.84%
11นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์4,537,2000.80% (+0.80)0 0
12นาย มงคล วณิชภักดีเดชา3,940,1070.69% 3,940,1070.69% 3,940,1070.69%
13นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล3,940,1060.69% 3,940,1060.69% 3,940,1060.69%
14นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ3,841,6240.67% 3,841,6240.67% 3,841,6240.67%
15นาย สุชาติ จตุรพิธพร3,402,2370.60% 3,402,2370.60% (+0.03)3,252,2370.57%
16นาย วุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล3,375,8000.59% (+0.59)0 0
17นาย วัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์3,317,0330.58% 3,317,0330.58% 3,317,0330.58%
18น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย3,017,7000.53% (+0.53)0 0
19นาย คเชนทร์ เบญจกุล0 (-2.10)11,989,4002.10% (+0.17)10,997,9001.93%
20นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล0 (-1.86)10,630,9001.86% (-0.29)12,245,2002.15%
21น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล0 (-0.62)3,535,2000.62% 3,535,2000.62%
22นาย คณิศร อุ่นแสงจันทร์0 (-0.60)3,430,4070.60% (-0.03)3,588,6070.63%
23นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์0 (-0.51)2,897,2060.51% (+0.51)0
24น.ส. ศราวดี วิชญาโนทัย0 0 (-1.10)6,258,0001.10%
25นาง ธิติมา หวังธีระประเสริฐ0 0 (-0.91)5,180,0000.91%
26นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา0 0 (-0.53)3,000,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง