คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น UVAN

บริษัท บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตู้ ป.ณ. 8-9 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก กระบี่ 81110
โทรศัพท์ 0-7568-1116
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.univanich.com
ราคาหุ้น 4.24
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 940,194,655
No. ShareHolder (UVAN) วันที่ 13/03/20 วันที่ 08/03/19 วันที่ 22/08/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อภิรักษ์ วานิช175,910,42018.71% 175,910,42018.71% 175,910,42018.71% 175,910,42018.71%
2นาง จันทร์ทิพย์ วานิช91,116,3009.69% 91,116,3009.69% 91,116,3009.69% 91,116,3009.69%
3UBS AG SINGAPORE BRANCH57,300,0006.10% 57,300,0006.10% 57,300,0006.10% (+1.95)39,000,0004.15%
4บริษัท เจียรวานิช จำกัด55,966,6205.95% 55,966,6205.95% 55,966,6205.95% 55,966,6205.95%
5นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์45,370,9004.83% (+4.83)0 0 0
6นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ27,100,3202.88% 27,100,3202.88% 27,100,3202.88% 27,100,3202.88%
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)26,918,5002.86% (+0.04)26,488,0002.82% (-0.04)26,868,5002.86% (+0.22)24,827,2002.64%
8น.ส. อังคณา วานิช23,634,9902.51% 23,634,9902.51% 23,634,9902.51% 23,634,9902.51%
9น.ส. รจนา วานิช23,294,8202.48% 23,294,8202.48% 23,294,8202.48% 23,294,8202.48%
10น.ส. อรนุช วานิช22,554,9802.40% 22,554,9802.40% 22,554,9802.40% 22,554,9802.40%
11นาง อัญชลี เทพบุตร22,104,9902.35% 22,104,9902.35% 22,104,9902.35% 22,104,9902.35%
12KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED21,488,3402.29% 21,488,3402.29% 21,488,3402.29% 21,488,3402.29%
13บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด21,314,2402.27% 21,314,2402.27% 21,314,2402.27% 21,314,2402.27%
14น.ส. พรชฎา วานิช14,752,1401.57% 14,752,1401.57% 14,752,1401.57% 14,752,1401.57%
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด14,088,9451.50% 14,100,4601.50% (+0.02)13,915,6601.48% (+0.07)13,254,3341.41%
16นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล9,468,4001.01% 9,468,4001.01% 9,468,4001.01% 9,468,4001.01%
17นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล9,398,4001.00% 9,398,4001.00% 9,398,4001.00% 9,398,4001.00%
18น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตร9,250,0000.98% 9,250,0000.98% 9,250,0000.98% 9,250,0000.98%
19มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย8,065,8000.86% (+0.16)6,607,8000.70% (-0.16)8,065,8000.86% (+0.86)0
20MR. JOHN HARVEY CLENDON8,000,0000.85% 8,000,0000.85% 8,000,0000.85% 8,000,0000.85%
21นาย สันติ ซอโสตถิกุล7,806,2000.83% 7,806,2000.83% 7,796,2000.83% 7,801,2000.83%
22คุณหญิง ศุภนภา อัตตะนันทน์7,398,4000.79% 7,398,4000.79% 7,398,4000.79% 7,398,4000.79%
23นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุล7,398,4000.79% 7,398,4000.79% 7,398,4000.79% 7,398,4000.79%
24นาย สมบูรณ์ โสพร7,048,7800.75% 7,048,7800.75% 7,048,7800.75% 7,048,7800.75%
25กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล6,979,5000.74% 6,979,5000.74% 6,979,5000.74% 6,979,5000.74%
26นาง พจนา มาโนช6,952,8400.74% 6,952,8400.74% 6,952,8400.74% 6,952,8400.74%
27นาง ประภัสสรา ภู่ตระกูล5,697,0000.61% 5,697,0000.61% 5,697,0000.61% 5,697,0000.61%
28นาย ชาตรี โสภณพนิช5,491,1800.58% 5,491,1800.58% 5,491,1800.58% 5,491,1800.58%
29นาย สิริพจน์ มาโนช5,249,9800.56% 5,249,9800.56% 5,249,9800.56% 5,229,9800.56%
30น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุล5,249,9000.56% 5,233,5000.56% (+0.02)5,049,9000.54% (-0.02)5,299,9000.56%
31นาย สิทธิพจน์ มาโนช5,096,3800.54% 5,096,3800.54% 5,096,3800.54% 5,096,3800.54%
32นาย คุณพัฒน์ มาโนช5,077,3800.54% 5,077,3800.54% 5,077,3800.54% 5,077,3800.54%
33น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร0 (-4.65)43,666,2004.65% (-0.05)44,166,2004.70% (-0.04)44,577,8004.74%
34SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.91)8,587,3000.91% (+0.28)5,959,9000.63% (-0.28)8,587,3000.91%
35DUKE TECHNOLOGY LIMITED0 0 0 (-1.95)18,300,0001.95%
36นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์0 0 0 (-0.60)5,650,0000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง