คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น UNIQ

บริษัท บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 15, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2582-1888
โทรสาร 0-2582-3196
เว๊บไซต์ http://www.unique.co.th
ราคาหุ้น 4.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,080,832,317
No. ShareHolder (UNIQ) วันที่ 09/07/20 วันที่ 01/04/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ถนอมศรี สุดโต249,131,84923.05% 249,131,84923.05% 249,131,84923.05% 249,131,84923.05%
2นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย137,352,17212.71% 137,352,17212.71% 137,352,17212.71% (-0.01)137,552,17212.72%
3นาง นิตยา สงวนพานิช80,264,4007.42% 80,264,4007.42% (+0.33)76,623,8007.09% (+5.72)14,788,8001.37%
4นาย ธวัช เสริมคชสีห์33,295,5883.08% (+0.01)33,235,5883.07% (+1.19)20,370,9881.88% (-3.60)59,201,0885.48%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,984,5631.94% (-1.17)33,619,1083.11% (-0.23)36,083,7363.34% (-0.13)37,497,9183.47%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED17,808,7851.65% (-0.15)19,500,7221.80% (+0.40)15,084,5551.40% (+1.40)0
7กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ15,763,5001.46% 15,763,5001.46% (+0.40)11,498,0001.06% (+1.06)0
8นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล12,600,0001.17% (+0.09)11,700,0001.08% (+0.47)6,600,0000.61% (+0.61)0
9นาย ณัฐ โอษธีศ10,650,0000.99% 10,650,0000.99% (+0.16)9,003,3000.83% (+0.24)6,415,1000.59%
10น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร10,184,8000.94% (-0.01)10,234,8000.95% (+0.10)9,158,1000.85% (+0.20)7,075,0000.65%
11นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์8,970,0000.83% (+0.09)7,970,0000.74% (+0.12)6,703,0000.62% (+0.62)0
12บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,370,0000.77% 8,370,0000.77% 8,370,0000.77% (+0.77)0
13นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย8,220,0560.76% (+0.02)8,000,0560.74% (-0.86)17,302,9561.60% (+0.11)16,104,2561.49%
14นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์7,970,7000.74% (+0.74)0 0 0
15นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย7,200,0000.67% (+0.03)6,880,0000.64% (+0.12)5,570,0000.52% (+0.52)0
16THE BANK OF NEW YORK MELLON7,071,4000.65% 7,072,5000.65% 7,071,4000.65% (-0.24)9,606,5000.89%
17นาย ทิวา จิรพัฒนกุล6,971,2000.64% 6,971,2000.64% 6,913,7000.64% (+0.07)6,113,7000.57%
18EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6,511,5050.60% (-0.23)8,925,6050.83% (-0.08)9,849,1050.91% (+0.29)6,742,8050.62%
19บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,800,0000.54% 5,800,0000.54% 5,800,0000.54% (+0.01)5,700,0000.53%
20EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 (-0.51)5,482,8700.51% (+0.51)0 0
21นาย วัฒนะ วัฒนศัพท์0 0 (-1.15)12,390,5851.15% (+0.28)9,452,4850.87%
22N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.53)5,704,9000.53% (+0.53)0
23N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 (-1.90)20,524,4001.90%
24STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 (-1.02)11,053,0101.02%
25HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 (-0.85)9,221,2000.85%
26CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.83)8,971,6000.83%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง