ข้อมูลหุ้น UBE

บริษัท บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2273-8666
โทรสาร 0-2273-8668
เว๊บไซต์ www.ubonbioethanol.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน