ข้อมูลหุ้น TWZ

บริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2275-9789
โทรสาร 0-2275-9798
เว๊บไซต์ www.twz.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน