คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TTLPF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 22.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 180,018,002
No. ShareHolder (TTLPF) วันที่ 02/12/21 วันที่ 31/08/21 วันที่ 03/03/21 วันที่ 02/12/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 02/12/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 02/04/19 วันที่ 30/11/18 วันที่ 31/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33% 60,000,00033.33%
2นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์31,335,28517.41% 31,335,28517.41% 31,335,28517.41% (+17.41)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3บริษัท จตุรภัทร แมเนจเม้นท์ จำกัด18,000,00010.00% 18,000,00010.00% 18,000,00010.00% (+10.00)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์7,928,9004.40% 7,928,9004.40% 7,928,9004.40% (-13.38)32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78%
5นาง ศิริลักษณ์ ไม้ไทย7,928,9004.40% 7,928,9004.40% 7,928,9004.40% (+4.40)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6นาย ณัฐไชย นะวิโรจน์7,370,9674.09% 7,370,9674.09% 7,370,9674.09% (+4.09)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7นาย มนินภัทร์ นะวิโรจน์7,370,9674.09% 7,370,9674.09% 7,370,9674.09% (+4.09)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8นาย ชยะพงส์ นะวิโรจน์7,370,9664.09% 7,370,9664.09% 7,370,9664.09% (+4.09)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9นาย ธิติ อังคณะวัฒนา5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83%
10นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนา5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83% 5,100,0002.83%
11นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์0 0 0 (-17.78)32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78% 32,000,00017.78%
12นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์0 0 0 (-6.69)12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69%
13นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์0 0 0 (-6.69)12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69% 12,049,4506.69%
14นาย พิชิต นิ่มกุล0 0 0 (-1.11)2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,000,0001.11% 2,004,0001.11% (-0.01)2,016,0001.12% 2,016,0001.12% 2,016,0001.12%
15บริษัท แอสเซ็ทส์ แมกซ์ จำกัด0 0 0 (-1.00)1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00% 1,800,0001.00%
16นาง วิภาวรรณ เตชาพลาเลิศ0 0 0 (-0.63)1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63% 1,140,1000.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง