คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TTA

บริษัท บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2250-0569-74
โทรสาร 0-2253-9497, 0-2254-8436
เว๊บไซต์ http://www.thoresen.com
ราคาหุ้น 4.16
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,822,600,243
No. ShareHolder (TTA) วันที่ 21/03/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH150,000,0008.23% (-0.01)150,100,0008.24%
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI127,372,7406.99% 127,372,7406.99%
3นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ123,975,6426.80% 123,975,6426.80%
4น.ส. อุษณา มหากิจศิริ75,495,7374.14% (+0.26)70,795,7373.88%
5นาย ประทีป ตั้งมติธรรม64,462,8073.54% (+0.91)47,889,2072.63%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด55,024,0813.02% (+0.07)53,800,9842.95%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED41,792,8082.29% (-0.08)43,276,0782.37%
8นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์36,500,0002.00% 36,500,0002.00%
9นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์28,966,4001.59% (+0.01)28,766,4001.58%
10นาย ทศพล แววมณีวรรณ23,070,0001.27% (+0.01)23,050,0001.26%
11DBS BANK LTD22,689,6001.25% 22,689,6001.25%
12นาง สุวิมล มหากิจศิริ22,573,4231.24% (-0.17)25,654,6231.41%
13นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์14,528,3050.80% 14,503,3050.80%
14EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT11,613,8000.64% (+0.04)10,974,7000.60%
15นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ11,240,0000.62% (+0.02)11,010,2000.60%
16STATE STREET EUROPE LIMITED10,846,1690.60% (-0.10)12,772,3350.70%
17นาย สุเทพ จิระสิริกุล10,200,0000.56% (+0.04)9,514,8000.52%
18นาย นเรศ งามอภิชน10,000,0000.55% 10,000,0000.55%
19EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES9,617,4540.53% (+0.53)0
20นาย ณัฐ โอษธีศ9,114,3000.50% (+0.50)0
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)PMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET502,704,111
2บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET48,863,712
Total551,567,823
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง