คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TTA

บริษัท บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2250-0569-74
โทรสาร 0-2253-9497, 0-2254-8436
เว๊บไซต์ http://www.thoresen.com
ราคาหุ้น 9.05
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,822,600,243
No. ShareHolder (TTA) วันที่ 26/03/21 วันที่ 25/06/20 วันที่ 26/03/20 วันที่ 21/03/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH150,000,0008.23% 150,000,0008.23% 150,000,0008.23% 150,000,0008.23% (-0.01)150,100,0008.24%
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI131,905,4177.24% 131,905,4177.24% (+0.22)127,900,9177.02% (+0.03)127,372,7406.99% 127,372,7406.99%
3นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ123,975,6426.80% 123,975,6426.80% 123,975,6426.80% 123,975,6426.80% 123,975,6426.80%
4น.ส. อุษณา มหากิจศิริ80,905,0374.44% (+0.06)79,879,0374.38% 79,879,0374.38% (+0.24)75,495,7374.14% (+0.26)70,795,7373.88%
5นาย สถาพร งามเรืองพงศ์70,741,9003.88% (+3.88)0 0 0 0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด54,607,6243.00% (+0.78)40,420,6372.22% (-1.19)62,069,3103.41% (+0.39)55,024,0813.02% (+0.07)53,800,9842.95%
7นาย ทศพล แววมณีวรรณ47,850,0002.63% (+0.93)31,000,0001.70% (+0.01)30,720,0001.69% (+0.42)23,070,0001.27% (+0.01)23,050,0001.26%
8นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์39,000,0002.14% (-0.11)41,000,0002.25% 41,000,0002.25% (+0.25)36,500,0002.00% 36,500,0002.00%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED38,350,0782.10% (-0.05)39,227,7782.15% (-0.20)42,827,3782.35% (+0.06)41,792,8082.29% (-0.08)43,276,0782.37%
10DBS BANK LTD22,620,7001.24% 22,620,7001.24% (-0.01)22,689,6001.25% 22,689,6001.25% 22,689,6001.25%
11นาย ประทีป ตั้งมติธรรม0 (-5.06)92,193,6075.06% (+0.35)85,863,6074.71% (+1.17)64,462,8073.54% (+0.91)47,889,2072.63%
12นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์0 (-1.11)20,190,3001.11% 20,190,3001.11% (-0.48)28,966,4001.59% (+0.01)28,766,4001.58%
13นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์0 (-0.80)14,528,3050.80% 14,528,3050.80% 14,528,3050.80% 14,503,3050.80%
14นาย ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์0 (-0.73)13,262,5000.73% (+0.73)0 0 0
15นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล0 (-0.65)11,817,0000.65% (+0.08)10,353,8000.57% (+0.57)0 0
16EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.65)11,755,9000.65% 11,755,9000.65% (+0.01)11,613,8000.64% (+0.04)10,974,7000.60%
17นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 (-0.61)11,140,0000.61% 11,140,0000.61% (-0.01)11,240,0000.62% (+0.02)11,010,2000.60%
18นาย สุเทพ จิระสิริกุล0 (-0.59)10,700,0000.59% (-0.02)11,100,0000.61% (+0.05)10,200,0000.56% (+0.04)9,514,8000.52%
19นาย ณัฐ โอษธีศ0 (-0.50)9,114,3000.50% 9,114,3000.50% 9,114,3000.50% (+0.50)0
20นาย ประเสริฐ เสวีกุล0 0 (-0.83)15,172,2000.83% (+0.83)0 0
21STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-0.61)11,171,7040.61% (+0.01)10,846,1690.60% (-0.10)12,772,3350.70%
22EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 (-0.55)10,087,2540.55% (+0.02)9,617,4540.53% (+0.53)0
23นาง สุวิมล มหากิจศิริ0 0 0 (-1.24)22,573,4231.24% (-0.17)25,654,6231.41%
24นาย นเรศ งามอภิชน0 0 0 (-0.55)10,000,0000.55% 10,000,0000.55%
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)PMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET922,202,023
2บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)TFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET125,525,000
Total1,047,727,023
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง