คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TSE

บริษัท บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2258-4530-3
โทรสาร 0-2258-4534
เว๊บไซต์ http://www.thaisolarenergy.com
ราคาหุ้น 2.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,117,453,083
No. ShareHolder (TSE) วันที่ 30/09/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 23/12/20 วันที่ 03/07/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 21/08/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 27/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด783,034,15036.98% 783,034,15036.98% 783,034,15036.98% 783,034,15036.98% 783,034,15036.98% (-4.11)783,034,15041.09% 783,034,15041.09% (+41.09)0
2บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)190,575,0009.00% 190,575,0009.00% 190,575,0009.00% 190,575,0009.00% 190,575,0009.00% (-1.00)190,575,00010.00% 190,575,00010.00% 181,500,00010.00%
3UBS AG SINGAPORE BRANCH184,620,0008.72% (+8.72)0 0 0 0 0 0 (-5.51)100,000,0005.51%
4CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH76,247,9463.60% 76,247,9463.60% 76,247,9463.60% 76,247,9463.60% 76,247,9463.60% (-0.28)73,874,9553.88% 73,874,9553.88% (+1.71)39,357,1002.17%
5บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)65,307,2003.08% (-2.51)118,290,9005.59% 118,290,9005.59% (-0.78)134,837,5006.37% (-2.64)190,837,5009.01% (-1.00)190,837,50010.01% 190,837,50010.01% 181,750,00010.01%
6CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG39,900,0001.88% 39,900,0001.88% 39,900,0001.88% 39,900,0001.88% 39,900,0001.88% (-0.21)39,900,0002.09% 39,900,0002.09% (+2.09)0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด23,057,3201.09% (+1.09)0 0 (-1.03)21,753,1711.03% (-0.12)24,247,8171.15% (+1.15)0 0 (-0.61)11,067,3010.61%
8กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ21,476,6001.01% (-0.05)22,341,9001.06% 22,341,9001.06% (+0.26)17,029,9000.80% (+0.18)13,080,1000.62% (-0.25)16,632,7000.87% (-0.39)23,918,6851.26% 22,779,7001.26%
9นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล13,971,2000.66% (+0.66)0 0 0 0 0 0 0
10น.ส. สุรีวัลย์ โสภา11,814,7000.56% (+0.56)0 0 0 0 0 0 0
11น.ส. แคทลีน มาลีนนท์0 (-8.72)184,620,0008.72% 184,620,0008.72% 184,620,0008.72% 184,620,0008.72% (+8.72)0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-2.61)55,298,9002.61% 55,298,9002.61% (+0.71)40,147,6001.90% (+0.35)32,852,4001.55% (+0.28)24,188,6001.27% 24,188,6901.27% (+0.01)22,863,8001.26%
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-0.96)20,319,2000.96% 20,319,2000.96% (+0.19)16,379,7000.77% (+0.16)12,834,9000.61% (+0.61)0 0 0
14กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.64)13,528,6000.64% 13,528,6000.64% (+0.13)10,905,7000.51% (+0.51)0 0 0 0
15กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.58)12,223,2000.58% (+0.58)0 0 0 0 0
16นาย สนิท ดุษฎีโหนด0 0 (-0.55)11,705,7150.55% 11,705,7150.55% 11,705,7150.55% (-0.06)11,705,7150.61% 11,705,7150.61% 11,148,3000.61%
17น.ส. ศรีสกุล ฟูตระกูล0 0 (-0.51)10,883,8000.51% 10,840,8000.51% (+0.51)0 0 0 0
18กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์0 0 0 (-0.77)16,389,5000.77% (+0.77)0 0 0 0
19นาย ศรีชัย สุวรรณรัมภา0 0 0 (-0.75)15,809,3000.75% (+0.75)0 0 0 0
20นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย0 0 0 (-0.54)11,395,0000.54% (+0.54)0 0 0 0
21น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ0 0 0 (-0.50)10,671,4000.50% (-0.44)19,829,0000.94% (-0.14)20,536,4801.08% 20,536,4801.08% (+0.04)18,829,6001.04%
22น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์0 0 0 0 0 (-0.93)17,785,1000.93% 17,785,1000.93% (+0.01)16,662,0000.92%
23น.ส. อรยาพร กาญจนจารี0 0 0 0 0 (-0.65)12,390,0000.65% 12,390,0000.65% 11,800,0000.65%
24น.ส. นฤพร กาญจนจารี0 0 0 0 0 (-0.61)11,655,0000.61% 11,655,0000.61% 11,100,0000.61%
25น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล0 0 0 0 0 (-0.51)9,660,0000.51% 9,660,0000.51% 9,200,0000.51%
26นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์0 0 0 0 0 0 (-0.64)12,226,6000.64% (+0.64)0
27บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-37.29)676,746,81037.29%
28CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG0 0 0 0 0 0 0 (-2.09)38,000,0002.09%
29น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี0 0 0 0 0 0 0 (-0.87)15,850,0000.87%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง