คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TQM

บริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2119-8888
โทรสาร 0-2119-9000
เว๊บไซต์ www.tqmcorp.co.th
ราคาหุ้น 124.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 300,000,196
No. ShareHolder (TQM) วันที่ 24/08/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 17/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด152,700,10050.90% 152,700,10050.90% 152,700,10050.90% 152,700,10050.90% (+50.90)0
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,365,4985.79% (+0.10)17,080,2925.69% (+5.69)0 (-2.45)7,346,8002.45% (+2.45)0
3นาย อัญชลิน พรรณนิภา14,180,0004.73% (+4.73)0 0 0 (-8.50)25,500,0008.50%
4บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)11,503,0003.83% (-0.17)12,000,0004.00% 12,000,0004.00% 12,000,0004.00% (+4.00)0
5บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,700,0003.23% (-0.02)9,750,0003.25% (+1.83)4,250,0001.42% 4,250,0001.42% (+1.42)0
6STATE STREET EUROPE LIMITED8,815,8502.94% (+1.00)5,819,5081.94% (+1.94)0 0 0
7นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา8,807,0002.94% 8,807,0002.94% (-5.59)25,600,0008.53% (+3.83)14,100,0004.70% (-3.80)25,500,0008.50%
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,253,8002.42% (-0.83)9,750,0003.25% 9,750,0003.25% 9,750,0003.25% (+3.25)0
9THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED5,250,0001.75% (-1.02)8,300,0002.77% (+2.77)0 (-4.75)14,250,0004.75% (+4.75)0
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED5,070,9001.69% (+1.69)0 0 0 0
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,026,2001.34% (-0.09)4,276,9001.43% (+0.04)4,168,3001.39% (-0.06)4,336,1001.45% (+1.45)0
12นาย พะเนียง พงษธา3,504,6001.17% (-0.09)3,770,4001.26% (+1.26)0 (-1.26)3,770,4001.26% (+1.26)0
13THE BANK OF NEW YORK MELLON3,153,4901.05% (+0.31)2,210,1000.74% (+0.74)0 0 0
14STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,564,9990.86% (-0.04)2,712,9790.90% (+0.90)0 0 0
15BNY MELLON NOMINEES LIMITED2,262,0850.75% (+0.75)0 0 0 0
16RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,070,4000.69% (+0.06)1,883,2000.63% (+0.63)0 0 0
17นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล1,936,4000.65% (-0.02)2,000,0000.67% (+0.67)0 (-0.64)1,922,0000.64% (+0.64)0
18BBHISL NOMINEES LIMITED1,845,6000.62% (+0.04)1,753,3000.58% (+0.58)0 0 0
19บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,700,0000.57% (-0.26)2,500,0000.83% 2,500,0000.83% 2,500,0000.83% (+0.83)0
20SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC1,560,3620.52% (+0.52)0 0 0 0
21นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร1,510,0000.50% (-0.01)1,520,0000.51% (+0.51)0 (-0.50)1,510,0000.50% (+0.50)0
22ดร. อัญชลิน พรรณนิภา0 (-4.73)14,180,0004.73% (-3.77)25,500,0008.50% (+3.83)14,000,0004.67% (+4.67)0
23บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-0.67)2,000,0000.67% (-0.33)3,000,0001.00% 3,000,0001.00% (+1.00)0
24น.ส. รัตนา พรรณนิภา0 0 (-2.67)7,999,9002.67% (+0.67)5,999,9002.00% (+2.00)0
25นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล0 0 (-0.78)2,349,2000.78% (+0.78)0 0
26กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 (-0.74)2,228,5000.74% (-0.06)2,390,6000.80% (+0.80)0
27กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว0 0 (-0.74)2,225,8000.74% (+0.74)0 0
28กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/300 0 (-0.62)1,873,4000.62% (+0.62)0 0
29นาย ชาย มโนภาส0 0 (-0.60)1,800,0000.60% (-0.28)2,629,8000.88% (+0.88)0
30กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์0 0 (-0.53)1,601,7000.53% (+0.53)0 0
31นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 0 (-0.91)2,724,3000.91% (+0.91)0
32กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.51)1,516,3000.51% (+0.51)0
33บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด0 0 0 0 (-50.90)152,700,10050.90%
34นางสาว รัตนา พรรณนิภา0 0 0 0 (-2.50)7,499,9002.50%
35นาย ศรศักดิ์ ถานบุรี0 0 0 0 (-2.47)7,400,0002.47%
36นางสาว สุลลิตา ถานบุรี0 0 0 0 (-2.47)7,400,0002.47%
37บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.42)4,250,0001.42%
38บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.42)4,250,0001.42%
39บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.33)4,000,0001.33%
40บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.00)3,000,0001.00%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง