คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TPIPL

บริษัท บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2213-1039-49, 0-2285-5090-9
โทรสาร 0-2213-1035, 0-2213-1038
เว๊บไซต์ http://www.tpipolene.co.th
ราคาหุ้น 1.19
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 19,183,629,496
No. ShareHolder (TPIPL) วันที่ 12/03/20 วันที่ 12/12/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด4,533,091,65023.63% (+0.96)4,347,446,25022.67% (+1.17)4,340,046,25021.50% (+0.13)4,314,424,05021.37%
2บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด2,807,342,16014.64% 2,807,342,16014.64% (+0.74)2,807,342,16013.90% (+0.15)2,775,798,16013.75%
3นาย นเรศ งามอภิชน1,182,200,0006.16% 1,182,000,0006.16% (-0.14)1,272,000,0006.30% (-0.86)1,445,000,0007.16%
4นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์874,626,2404.56% (+0.03)868,246,2404.53% (+0.23)867,346,2404.30% 867,346,2404.30%
5นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์867,122,7404.52% 867,122,7404.52% (+0.23)867,122,7404.29% 867,122,7404.29%
6นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์862,745,8104.50% 862,745,8104.50% (+0.23)862,745,8104.27% 862,745,8104.27%
7นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์808,900,0004.22% 808,900,0004.22% (+0.21)808,900,0004.01% 808,900,0004.01%
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)657,693,2403.43% 657,693,2403.43% (+0.17)657,693,2403.26% 657,693,2403.26%
9น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์629,077,2203.28% 629,077,2203.28% (+0.16)629,077,2203.12% 629,077,2203.12%
10นาย ประทีป ตั้งมติธรรม371,009,6001.93% (+0.16)340,140,7001.77% (+0.48)261,119,9001.29% (+0.24)212,726,9001.05%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด273,160,8411.42% (-0.11)293,956,3371.53% (+0.48)211,585,9521.05% (+0.33)146,254,5530.72%
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED250,024,6231.30% (-0.13)274,827,2231.43% (+0.24)240,810,4431.19% (+0.27)184,890,0230.92%
13บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด220,182,8001.15% 220,182,8001.15% (+0.06)220,182,8001.09% (+0.13)193,708,4000.96%
14บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด200,163,5401.04% 200,163,5401.04% (+0.05)200,163,5400.99% (+0.99)0
15กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ190,216,9000.99% (+0.99)0 0 0
16นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์115,000,0000.60% 115,000,0000.60% (+0.03)115,000,0000.57% 115,000,0000.57%
17นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์103,900,0000.54% (+0.03)97,100,0000.51% (+0.51)0 0
18ฉัตรชัย , กมลพัฒน์ , ณัฏฐพล , จันทิมา ทีปสุวรรณ เพื่อกองมรดกของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ0 (-0.99)190,216,9000.99% (+0.99)0 0
19บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)0 0 (-5.00)1,009,500,0005.00% (+5.00)0
20นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ0 0 (-0.94)189,216,9000.94% (+0.08)174,516,9000.86%
21นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล0 0 0 (-1.00)202,000,0001.00%
22บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด0 0 0 (-0.99)200,163,5400.99%
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 (-0.51)103,646,3100.51%
ทีพีไอ โพลีน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)TPIPP -บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET24,189,997,130
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง