ข้อมูลหุ้น TOPP

บริษัท บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2678-1051-5, 0-2285-4940
โทรสาร 0-2285-4991, 0-2285-4942
เว๊บไซต์ www.topp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน