คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TOG

บริษัท บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2440-0506-7
โทรสาร 0-2862-0705
เว๊บไซต์ http://www.thaiopticalgroup.com
ราคาหุ้น 3.38
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 474,311,502
No. ShareHolder (TOG) วันที่ 15/06/20 วันที่ 10/04/20 วันที่ 18/04/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED118,767,60025.04% 118,767,60025.04% 118,767,60025.04% 118,767,60025.04% 118,767,60025.04%
2นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม26,410,0005.57% 26,410,0005.57% 26,410,0005.57% 26,410,0005.57% 26,410,0005.57%
3นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม22,183,3004.68% 22,183,3004.68% 22,179,7004.68% 22,179,7004.68% (+0.02)22,100,0004.66%
4นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม22,000,0004.64% 22,000,0004.64% 22,000,0004.64% 22,000,0004.64% 22,000,0004.64%
5นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม20,389,0004.30% 20,386,6934.30% (+0.03)20,233,8934.27% (-0.02)20,353,8934.29% (+0.02)20,233,8934.27%
6กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ20,304,1004.28% 20,304,1004.28% (+0.03)20,146,8004.25% (-0.23)21,226,1004.48% (+4.48)0
7นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม16,000,0003.37% 16,000,0003.37% 16,000,0003.37% 16,000,0003.37% (-1.69)24,000,0005.06%
8นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม14,840,0003.13% 14,840,0003.13% 14,840,0003.13% 14,840,0003.13% 14,840,0003.13%
9นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม12,000,0002.53% 12,000,0002.53% 12,000,0002.53% 12,000,0002.53% 12,000,0002.53%
10น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม10,507,7002.22% 10,507,7002.22% 10,507,7002.22% 10,507,7002.22% (+0.07)10,207,7002.15%
11นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม9,830,0002.07% 9,830,0002.07% 9,830,0002.07% 9,830,0002.07% 9,830,0002.07%
12น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม9,382,0001.98% 9,382,0001.98% 9,382,0001.98% 9,382,0001.98% 9,372,0001.98%
13นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม8,830,0001.86% 8,830,0001.86% 8,830,0001.86% 8,830,0001.86% (+0.42)6,830,0001.44%
14นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม8,830,0001.86% 8,830,0001.86% 8,830,0001.86% 8,830,0001.86% (+0.42)6,830,0001.44%
15น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม8,730,0001.84% 8,730,0001.84% 8,730,0001.84% 8,730,0001.84% (+0.42)6,730,0001.42%
16นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ7,070,0001.49% (-0.02)7,170,0001.51% (+0.02)7,070,0001.49% 7,070,0001.49% 7,070,0001.49%
17นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล6,930,0001.46% 6,930,0001.46% 6,930,0001.46% 6,930,0001.46% 6,930,0001.46%
18นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม6,554,2001.38% 6,554,2001.38% 6,554,2001.38% 6,554,2001.38% (-0.42)8,554,2001.80%
19น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม6,190,0001.31% 6,190,0001.31% 6,190,0001.31% 6,190,0001.31% (+1.31)0
20นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม6,183,2001.30% 6,183,2001.30% 6,183,2001.30% 6,183,2001.30% (+1.30)0
21บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)5,407,1001.14% 5,407,1001.14% (+0.24)4,277,8000.90% (-0.24)5,407,1001.14% (+1.14)0
22นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน5,100,4001.08% 5,100,4001.08% (-0.32)6,622,7001.40% (+0.15)5,943,5001.25% (-0.05)6,153,0001.30%
23บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด5,000,0001.05% 5,000,0001.05% (-0.07)5,300,0001.12% (+0.04)5,100,0001.08% (-0.04)5,300,0001.12%
24นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช4,687,5000.99% 4,687,5000.99% 4,687,5000.99% 4,687,5000.99% 4,687,5000.99%
25นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม3,250,0000.69% 3,250,0000.69% 3,250,0000.69% 3,250,0000.69% 3,250,0000.69%
26พ.ท.หญิง เกษนภา เตกาญจนวนิช3,058,2000.64% 3,058,2000.64% (+0.64)0 0 0
27น.ส. พรเพ็ญ ประจักษ์ธรรม2,920,0000.62% 2,920,0000.62% 2,920,0000.62% 2,920,0000.62% 2,920,0000.62%
28นาย ไชย พลภาณุมาศ2,830,0000.60% (+0.10)2,375,0000.50% (+0.50)0 0 0
29นาย ชาคร โต๊ะตระกูล2,600,0000.55% 2,600,0000.55% 2,600,0000.55% 2,600,0000.55% (+0.55)0
30พ.ญ. เกษนภา เตกาญจนวนิช0 0 (-0.64)3,050,0000.64% 3,050,0000.64% 3,050,0000.64%
31บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.64)3,049,1030.64% (+0.64)0 (-0.81)3,823,2030.81%
32กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 (-4.25)20,146,8004.25%
33นาย วิรัช ประจักษ์ธรรม0 0 0 0 (-2.53)12,010,0002.53%
34บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน0 0 0 0 (-0.90)4,277,8000.90%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง