ข้อมูลหุ้น TNITY

บริษัท บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26, 179/111 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2801-9100
โทรสาร 0-2343-9690
เว๊บไซต์ www.trinitythai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน