คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TNH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2361-2727
โทรสาร 0-2361-2777
เว๊บไซต์ www.thainakarin.co.th
ราคาหุ้น 35.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 179,985,601
No. ShareHolder (TNH) วันที่ 22/11/18 วันที่ 28/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด50,000,00027.78% 50,000,00027.78%
2นาย จตุพร สิหนาทกถากุล21,540,00011.97% 21,540,00011.97%
3บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)6,450,0003.58% (+0.21)6,060,0003.37%
4นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล4,500,0002.50% 4,500,0002.50%
5นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณ4,433,0002.46% 4,433,0002.46%
6น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์3,765,0002.09% (+0.05)3,667,2002.04%
7นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข3,000,0001.67% 3,000,0001.67%
8นาง นิภาภัทร สิหนาทกถากุล3,000,0001.67% 3,000,0001.67%
9นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ2,999,4001.67% (-0.20)3,366,8001.87%
10น.ส. สำลี พรมมาสม2,900,0001.61% 2,900,0001.61%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,723,3861.51% (-0.01)2,735,1821.52%
12นาย เจริญ มีนสุข2,500,0001.39% 2,500,0001.39%
13นาง หัทยา มีนสุข2,285,5001.27% 2,285,5001.27%
14น.ส. เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา2,244,3001.25% 2,244,3001.25%
15นาง ซกเจ็ง แซ่โง้ว2,175,0001.21% 2,175,0001.21%
16นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ2,138,5001.19% (+0.33)1,542,4000.86%
17นาง ทองทา สินาดโยธารักษ์1,951,8001.08% 1,951,8001.08%
18นาง พิริยา รัญเสวะ1,821,3331.01% 1,821,3331.01%
19นาย เอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์1,725,7000.96% 1,725,7000.96%
20นาย สนั่น ศรีรุ่งโรจน์1,634,6000.91% (-0.01)1,648,8000.92%
21น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์1,560,3330.87% 1,560,3330.87%
22นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล1,500,0000.83% 1,500,0000.83%
23นาย ปรีดี เหตระกูล1,500,0000.83% 1,500,0000.83%
24นาง วันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ์1,285,5000.71% 1,285,5000.71%
25นาย บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ1,237,5000.69% 1,237,5000.69%
26นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ1,074,2000.60% 1,080,2000.60%
27น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ1,064,0000.59% 1,064,0000.59%
28นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ1,060,0000.59% 1,060,0000.59%
29นาย ทศพร สิหนาทกถากุล1,000,0000.56% 1,000,0000.56%
30นาย ปิติภัทร สิหนาทกถากุล1,000,0000.56% 1,000,0000.56%
31น.ส. อรอารี สิหนาทกถากุล1,000,0000.56% 1,000,0000.56%
32ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์1,000,0000.56% 1,000,0000.56%
33คุณหญิง คัทลิยา อมรวิวัฒน์1,000,0000.56% 1,000,0000.56%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง