คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TMT

บริษัท บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22, 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2685-4000
โทรสาร 0-2670-9090-2
เว๊บไซต์ www.tmtsteel.co.th
ราคาหุ้น 10.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 870,708,872
No. ShareHolder (TMT) วันที่ 30/08/21 วันที่ 20/04/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 19/06/20 วันที่ 08/04/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ195,300,00022.43% 195,300,00022.43% 195,300,00022.43% (-0.02)195,508,00022.45% 195,500,00022.45% 97,750,00022.45% (-4.58)117,700,00027.03%
2นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ104,349,40011.98% (+0.46)100,349,40011.52% 100,349,40011.52% (-0.23)102,349,40011.75% 102,349,40011.75% 51,174,70011.75% (+4.59)31,174,7007.16%
3นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ68,112,0007.82% 68,112,0007.82% 68,112,0007.82% 68,112,0007.82% 68,112,0007.82% (-5.17)56,556,00012.99% 56,556,00012.99%
4น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ67,889,8007.80% 67,889,8007.80% 67,889,8007.80% 67,889,8007.80% 67,889,8007.80% (-0.17)34,692,3007.97% (-0.15)35,333,7008.12%
5นาย คมสัน ธรสารสมบัติ66,090,1507.59% (+0.01)66,010,1507.58% 66,000,1507.58% 66,000,1507.58% 66,000,1507.58% 33,000,0757.58% 33,000,0757.58%
6นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ64,000,0007.35% 64,000,0007.35% 64,000,0007.35% 64,000,0007.35% 64,000,0007.35% 32,000,0007.35% 32,000,0007.35%
7CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH47,000,0005.40% (-1.15)57,000,0006.55% 57,000,0006.55% 57,000,0006.55% 57,000,0006.55% (+5.17)6,000,0001.38% 6,000,0001.38%
8นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ35,621,0004.09% 35,621,0004.09% 35,621,0004.09% 35,621,0004.09% 35,621,0004.09% 17,810,5004.09% (+0.01)17,750,5004.08%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด15,536,8011.78% (+1.78)0 0 (-0.51)4,423,0260.51% (+0.51)0 (-0.81)3,506,5810.81% (-0.72)6,642,9001.53%
10นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา10,200,0001.17% (+1.17)0 0 (-1.13)9,800,0001.13% 9,800,0001.13% 4,900,0001.13% (+0.10)4,500,0001.03%
11นาย ธงชัย ศรีสันต์0 (-1.60)13,900,0001.60% 13,900,0001.60% (+0.01)13,835,3001.59% 13,835,3001.59% (+0.12)6,380,0001.47% (+0.39)4,700,0001.08%
12นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง0 (-1.15)10,010,0001.15% (-0.09)10,760,0001.24% (+0.01)10,700,0001.23% (+0.04)10,350,0001.19% (+0.07)4,870,0001.12% (+0.13)4,300,0000.99%
13บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.82)7,160,0000.82% 7,160,0000.82% 3,584,2000.82% 3,584,2000.82%
14นาง พนิดา ศรีสันต์0 0 0 (-0.62)5,400,0000.62% 5,400,0000.62% 2,700,0000.62% (+0.62)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง