คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TKT

บริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719
โทรสาร 0-2212-4864
เว๊บไซต์ www.tkrungthai.com
ราคาหุ้น 1.26
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 214,094,558
No. ShareHolder (TKT) วันที่ 13/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ยุพา เตชะไกรศรี24,000,00011.21% 24,000,00011.21%
2นาย สุเมธ เตชะไกรศรี23,500,00010.98% 23,500,00010.98%
3MR. KAM KWAN KOON12,750,0005.96% 12,750,0005.96%
4นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล12,682,8205.93% 12,682,8205.93%
5นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี10,000,0404.67% 10,000,0404.67%
6นาย ศุภกร เตชะไกรศรี8,097,1003.78% (+1.50)4,869,7002.28%
7นาย มิตร เตชะไกรศรี6,500,0003.04% 6,500,0003.04%
8นาย ปรีชา เตชะไกรศรี6,138,4002.87% 6,138,4002.87%
9นาง แต้เตียสี แซ่แต้6,000,0002.80% 6,000,0002.80%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,847,7002.27% (-0.08)5,029,1002.35%
11น.ส. ศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา4,293,4002.01% 4,293,4002.01%
12นาย นพภดล เกษมกุลศิริ3,500,0001.64% 3,500,0001.64%
13น.ส. สุภัตรา โศภวาณิช3,388,8801.58% 3,388,8801.58%
14น.ส. ธนาธรณ์ บุญยวิโรจนา3,258,9401.52% 3,258,9401.52%
15MRS. CHAN HUNG KAM3,000,0001.40% 3,000,0001.40%
16นาย ประสงค์ เตชะไกรศรี2,903,6061.36% 2,903,6061.36%
17น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์2,761,3001.29% 2,761,3001.29%
18นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล2,136,7001.00% (+0.09)1,946,6000.91%
19นาย ณรงค์ศักดิ์ เตชะไกรศรี2,000,0000.93% 2,000,0000.93%
20น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต1,900,0000.89% 1,900,0000.89%
21นาย ชัยพิชิต ปัญญาไวย์1,450,0000.68% 1,450,0000.68%
22น.ส. จุฑามาศ เกษมกุลศิริ1,312,5000.61% 1,312,5000.61%
23นาย วุฒิชัย จงพิพิธพร1,261,4050.59% (+0.01)1,234,5000.58%
24น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์1,256,0000.59% (+0.59)0
25นาย เปี่ยมโชค พนมยงค์1,252,7000.59% (+0.59)0
26นาย เอิกกฤช อนันตกูล1,195,0000.56% (+0.56)0
27นาง จันทิรา พันธ์ธร1,140,2000.53% 1,140,2000.53%
28นาง สุจิตรา จองธุระกิจ1,100,0000.51% 1,100,0000.51%
29นาย จะเด็จ แพงไทย0 (-0.52)1,113,0000.52%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง