คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TKN

บริษัท บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2984-0666
โทรสาร 0-2984-0118
เว๊บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ราคาหุ้น 9.15
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,379,839,019
No. ShareHolder (TKN) วันที่ 10/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง360,000,00026.09% 360,000,00026.09% 360,000,00026.09% 360,000,00026.09%
2นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์317,876,20023.03% (-1.89)343,944,50024.92% (+2.23)313,126,20022.69% (-1.30)331,040,70023.99%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด87,891,4006.37% (+0.76)77,353,8445.61% (+1.93)50,831,1953.68% (+2.57)15,352,4231.11%
4น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์65,255,0004.73% (-0.52)72,500,0005.25% (+0.52)65,255,0004.73% (-0.45)71,500,0005.18%
5นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์63,655,0004.61% (-0.53)70,900,0005.14% (+0.53)63,655,0004.61% (-0.53)70,900,0005.14%
6น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์48,955,0003.55% (+3.55)0 (-2.70)37,255,0002.70% (+2.70)0
7PAN ORION CORP. LIMITED48,300,0003.50% (+3.50)0 (-3.50)48,300,0003.50% (+3.50)0
8นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา27,530,0001.99% (+1.27)10,000,0000.72% (-2.45)43,700,0003.17% (+3.17)0
9กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล17,969,9001.30% (+1.30)0 (-0.72)9,944,8000.72% (+0.72)0
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,984,8940.80% (-0.18)13,497,6940.98% (+0.12)11,877,9530.86% (+0.03)11,408,3940.83%
11นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย7,000,0000.51% (+0.51)0 0 0
12STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-1.53)21,131,5001.53% (+1.53)0 (-2.62)36,138,9572.62%
13บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-0.72)10,004,1000.72% (-0.12)11,605,6000.84% (+0.84)0
14นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล0 (-0.65)9,014,8000.65% 9,014,8000.65% (+0.10)7,647,9000.55%
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.54)7,413,5000.54% (+0.54)0 (-1.21)16,669,6001.21%
16THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 (-0.71)9,766,7000.71% (+0.71)0
17นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 0 0 (-5.66)78,080,6205.66%
18นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 0 (-1.20)16,550,0001.20%
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.67)9,213,2000.67%
20HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND0 0 0 (-0.57)7,852,6820.57%
21นาย สุระ คณิตทวีกุล0 0 0 (-0.52)7,222,4000.52%
22นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล0 0 0 (-0.52)7,200,0000.52%
23นาย พะเนียง พงษธา0 0 0 (-0.51)7,060,5000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง