คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TKN

บริษัท บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2984-0666
โทรสาร 0-2984-0118
เว๊บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ราคาหุ้น 10.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,379,839,019
No. ShareHolder (TKN) วันที่ 25/08/20 วันที่ 09/07/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง360,000,00026.09% 360,000,00026.09% 360,000,00026.09% 360,000,00026.09% 360,000,00026.09% 360,000,00026.09%
2นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์322,896,20023.40% 322,896,20023.40% (+0.37)317,876,20023.03% (+0.34)313,126,20022.69% (-2.23)343,944,50024.92% (+0.93)331,040,70023.99%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด99,281,1377.19% (+0.27)95,439,0756.92% (+0.55)87,891,4006.37% (+2.69)50,831,1953.68% (-1.93)77,353,8445.61% (+4.50)15,352,4231.11%
4น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์65,255,0004.73% 65,255,0004.73% 65,255,0004.73% 65,255,0004.73% (-0.52)72,500,0005.25% (+0.07)71,500,0005.18%
5นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์63,655,0004.61% 63,655,0004.61% 63,655,0004.61% 63,655,0004.61% (-0.53)70,900,0005.14% 70,900,0005.14%
6PAN ORION CORP. LIMITED48,300,0003.50% (+3.50)0 (-3.50)48,300,0003.50% 48,300,0003.50% (+3.50)0 0
7น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์38,450,0002.79% (-0.07)39,450,0002.86% (-0.69)48,955,0003.55% (+0.85)37,255,0002.70% (+2.70)0 0
8นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา23,222,2001.68% (+0.07)22,272,2001.61% (-0.38)27,530,0001.99% (-1.18)43,700,0003.17% (+2.45)10,000,0000.72% (+0.72)0
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED14,254,1941.03% 14,253,9441.03% (+0.23)10,984,8940.80% (-0.06)11,877,9530.86% (-0.12)13,497,6940.98% (+0.15)11,408,3940.83%
10กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล11,843,8000.86% 11,843,8000.86% (-0.44)17,969,9001.30% (+0.58)9,944,8000.72% (+0.72)0 0
11บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-3.50)48,308,8003.50% (+3.50)0 (-0.84)11,605,6000.84% (+0.12)10,004,1000.72% (+0.72)0
12นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล0 (-0.74)10,200,0000.74% (+0.74)0 0 0 (-0.52)7,200,0000.52%
13นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย0 0 (-0.51)7,000,0000.51% (+0.51)0 0 0
14THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-0.71)9,766,7000.71% (+0.71)0 0
15นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล0 0 0 (-0.65)9,014,8000.65% 9,014,8000.65% (+0.10)7,647,9000.55%
16STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 (-1.53)21,131,5001.53% (-1.09)36,138,9572.62%
17กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.54)7,413,5000.54% (-0.67)16,669,6001.21%
18นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 0 0 0 0 (-5.66)78,080,6205.66%
19นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 0 0 0 (-1.20)16,550,0001.20%
20กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.67)9,213,2000.67%
21HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND0 0 0 0 0 (-0.57)7,852,6820.57%
22นาย สุระ คณิตทวีกุล0 0 0 0 0 (-0.52)7,222,4000.52%
23นาย พะเนียง พงษธา0 0 0 0 0 (-0.51)7,060,5000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง