คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TK

บริษัท บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2310-7000
โทรสาร 0-2318-3339
เว๊บไซต์ www.tk.co.th
ราคาหุ้น 7.05
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 500,000,000
No. ShareHolder (TK) วันที่ 12/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สินทองหล่อ จำกัด211,800,00042.36% 211,800,00042.36% 211,800,00042.36%
2น.ส. ปฐมา พรประภา27,566,6675.51% 27,566,6675.51% 27,566,6675.51%
3นาย ประพล พรประภา25,566,6675.11% 25,566,6675.11% 25,566,6675.11%
4น.ส. ปฤณ พรประภา21,562,9004.31% (+0.06)21,227,7004.25% 21,227,7004.25%
5บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด18,200,0003.64% 18,200,0003.64% 18,200,0003.64%
6นาง อโนทัย พรประภา15,366,6663.07% 15,366,6663.07% 15,366,6663.07%
7น.ส. สุพัฒนา พรประภา10,666,6702.13% 10,666,6702.13% 10,666,6702.13%
8นาย รักสนิท พรประภา9,450,0001.89% 9,450,0001.89% 9,450,0001.89%
9นาย สถิตย์พงษ์ พรประภา7,000,0001.40% 7,000,0001.40% 7,000,0001.40%
10นาย ชาคริต สุวรรณโชติ6,800,0001.36% (+0.26)5,490,0001.10% (-0.05)5,755,1001.15%
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.6,426,5001.29% (+0.02)6,333,8001.27% (-0.08)6,752,2001.35%
12นาย นุพงศ์ พรประภา6,000,0001.20% 6,000,0001.20% 6,000,0001.20%
13นาย นุชา พรประภา6,000,0001.20% 6,000,0001.20% 6,000,0001.20%
14นาง นงนุช พรประภา6,000,0001.20% 6,000,0001.20% 6,000,0001.20%
15นาย เจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล5,945,0001.19% (+0.06)5,630,8001.13% (+0.23)4,475,0000.90%
16น.ส. ชุติมา พรประภา5,333,3301.07% 5,333,3301.07% 5,333,3301.07%
17นาย วิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์3,862,5000.77% 3,862,5000.77% 3,862,5000.77%
18กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล3,672,3000.73% 3,672,3000.73% (-0.02)3,773,4000.75%
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,841,5470.57% (+0.06)2,565,5610.51% (-0.58)5,430,7601.09%
20กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,596,4000.52% 2,596,4000.52% (-0.03)2,763,9000.55%
21นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์0 0 (-0.99)4,929,0000.99%
22นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์0 0 (-0.70)3,480,0000.70%
ฐิติกร ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐิติกร สพโชคชัยAIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET22,100,000
2นาย ฐิติกร สพโชคชัยVRANDA -บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)SET20,224,175
Total42,324,175
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง