ข้อมูลหุ้น TIDLOR

บริษัท บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 08-8088-0880
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.ngerntidlor.com/th/home.html
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน