ข้อมูลหุ้น THANI

บริษัท บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP, 77/35-36 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2440-0844
โทรสาร 0-2440-0848
เว๊บไซต์ www.ratchthani.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน