ข้อมูลหุ้น TGE

บริษัท บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ 0-7727-7790
โทรสาร 0-7727-7711
เว๊บไซต์ https://www.tge.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน