ข้อมูลหุ้น TFG

บริษัท บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2513-8989
โทรสาร 0-2513-9060
เว๊บไซต์ www.tfg.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน