ข้อมูลหุ้น TFFIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.tffif.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน