คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TFFIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.tffif.com
ราคาหุ้น 10.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,570,000,000
No. ShareHolder (TFFIF) วันที่ 01/06/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 08/01/20 วันที่ 01/03/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 26/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00%
2บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)181,593,2003.97% (+0.13)175,642,2003.84% (+0.03)174,185,3003.81% (+0.05)172,000,0003.76% 171,713,4003.76% (+3.76)0
3AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1125,158,3002.74% (-0.52)148,799,0003.26% 148,799,0003.26% (+3.26)0 (-3.31)151,357,9003.31% (+3.31)0
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)113,032,8002.47% 112,887,8002.47% (+0.03)111,517,2002.44% (+2.44)0 (-1.26)57,541,1001.26% (+1.26)0
5มหาวิทยาลัยมหิดล112,898,3002.47% 112,898,3002.47% (-0.11)117,898,3002.58% (+0.59)91,000,0001.99% (-0.59)117,898,3002.58% (+0.70)86,000,0001.88%
6กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible103,468,4002.26% (+2.26)0 0 0 0 0
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)96,300,0002.11% 96,300,0002.11% 96,300,0002.11% (+0.14)90,000,0001.97% (-0.14)96,300,0002.11% (+2.11)0
8กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส92,356,3002.02% (-0.04)94,059,2002.06% 94,059,2002.06% (+1.27)36,305,3000.79% (-0.49)58,328,7001.28% (+1.28)0
9สำนักงานประกันสังคม83,027,3001.82% (+0.20)73,974,0001.62% 73,974,0001.62% (+0.09)69,894,0001.53% 69,894,0001.53% 69,894,0001.53%
10บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)76,500,0001.67% (+0.08)72,500,0001.59% (+0.06)70,000,0001.53% (-0.05)72,000,0001.58% (+0.15)65,300,0001.43% (+1.43)0
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED76,296,0001.67% (+0.11)71,212,3001.56% 71,286,3001.56% (+1.56)0 (-1.53)69,731,6001.53% (+1.53)0
12บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)75,749,6001.66% 75,749,6001.66% (-0.24)86,749,6001.90% (+1.90)0 (-2.63)120,167,5002.63% (+2.63)0
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล70,247,4001.54% (+0.64)41,236,5000.90% (-0.08)44,567,8000.98% (+0.98)0 (-0.54)24,868,3000.54% (+0.54)0
14กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ68,282,7001.49% (+0.04)66,282,7001.45% (+0.23)55,810,6001.22% (+0.13)50,000,0001.09% (-0.24)60,810,6001.33% (+1.33)0
15สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% (+1.31)0
16PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND56,847,6001.24% (+0.07)53,367,6001.17% (-0.09)57,667,6001.26% (+1.26)0 0 0
17บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)47,000,0001.03% (-0.37)64,000,0001.40% 64,000,0001.40% (-0.02)65,000,0001.42% 65,000,0001.42% (+1.42)0
18กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม43,891,8000.96% (+0.01)43,600,0000.95% 43,600,0000.95% (+0.95)0 (-0.95)43,600,0000.95% (+0.95)0
19กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% (+0.85)0
20ธนาคาร ออมสิน37,500,0000.82% 37,500,0000.82% (-0.24)48,494,9001.06% (+1.06)0 0 0
21บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,180,0000.75% (+0.05)32,180,0000.70% (+0.04)29,980,0000.66% (+0.66)0 (-0.61)27,980,0000.61% (+0.61)0
22KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND26,282,5000.58% (+0.03)25,101,5000.55% (+0.55)0 0 0 0
23นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ24,500,0000.54% (+0.01)24,402,6000.53% 24,400,0000.53% (+0.53)0 (-0.52)23,600,0000.52% (+0.52)0
24กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-2.23)102,068,4002.23% (+0.61)74,168,4001.62% (-0.26)86,000,0001.88% (-0.74)119,900,0002.62% (+2.62)0
25บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.77)35,000,0000.77% (-0.07)38,555,9000.84% (-0.58)64,700,0001.42% (+0.56)39,500,0000.86% (+0.86)0
26กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส0 (-0.58)26,577,2000.58% 26,577,2000.58% (+0.58)0 0 0
27AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 (-3.76)172,000,0003.76% (+3.76)0 (-3.76)172,000,0003.76%
28บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 0 0 (-2.27)103,632,8002.27% (+2.27)0 0
29บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-2.17)99,336,5002.17% (+0.20)90,000,0001.97% (+1.97)0
30ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88% (+1.88)0 0
31ธนาคาร ออมสิน0 0 0 (-1.09)50,000,0001.09% 50,000,0001.09% (+1.09)0
32ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.08)49,283,0001.08% (+1.08)0 0
33บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.08)49,273,0001.08% (+1.08)0 0
34CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 (-1.01)46,120,0001.01% (+1.01)0 0
35บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 (-0.66)30,237,5000.66% (+0.66)0 0
36Principal Property Income Fund0 0 0 0 (-1.09)49,626,4001.09% (+1.09)0
37บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-3.76)172,000,0003.76%
38ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
39บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
40กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
41บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.82)83,000,0001.82%
42บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.42)65,000,0001.42%
43บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.42)65,000,0001.42%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง