คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TFFIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.tffif.com
ราคาหุ้น 13.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,570,000,000
No. ShareHolder (TFFIF) วันที่ 29/08/19 วันที่ 01/03/19 วันที่ 26/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00%
2บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)171,713,4003.76% 172,000,0003.76% (+3.76)0
3AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1151,357,9003.31% (+3.31)0 0
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)120,167,5002.63% (+2.63)0 0
5กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์119,900,0002.62% (+0.74)86,000,0001.88% (+1.88)0
6มหาวิทยาลัยมหิดล117,898,3002.58% (+0.59)91,000,0001.99% (+0.11)86,000,0001.88%
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)96,300,0002.11% (+0.14)90,000,0001.97% (+1.97)0
8บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)90,000,0001.97% (-0.20)99,336,5002.17% (+2.17)0
9สำนักงานประกันสังคม69,894,0001.53% 69,894,0001.53% 69,894,0001.53%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED69,731,6001.53% (+1.53)0 0
11บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)65,300,0001.43% (-0.15)72,000,0001.58% (+1.58)0
12บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)65,000,0001.42% 65,000,0001.42% (+1.42)0
13กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ60,810,6001.33% (+0.24)50,000,0001.09% (+1.09)0
14สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)60,000,0001.31% 60,000,0001.31% (+1.31)0
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส58,328,7001.28% (+0.49)36,305,3000.79% (+0.79)0
16บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)57,541,1001.26% (+1.26)0 0
17ธนาคาร ออมสิน50,000,0001.09% 50,000,0001.09% (+1.09)0
18Principal Property Income Fund49,626,4001.09% (+1.09)0 0
19กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม43,600,0000.95% (+0.95)0 0
20บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)39,500,0000.86% (-0.56)64,700,0001.42% (+1.42)0
21กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว38,775,0000.85% 38,775,0000.85% (+0.85)0
22บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,980,0000.61% (+0.61)0 0
23กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล24,868,3000.54% (+0.54)0 0
24นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ23,600,0000.52% (+0.52)0 0
25AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-3.76)172,000,0003.76% 172,000,0003.76%
26บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 (-2.27)103,632,8002.27% (+2.27)0
27ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 (-1.88)86,000,0001.88% (+1.88)0
28ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 (-1.08)49,283,0001.08% (+1.08)0
29บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-1.08)49,273,0001.08% (+1.08)0
30CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 (-1.01)46,120,0001.01% (+1.01)0
31บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 (-0.66)30,237,5000.66% (+0.66)0
32บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-3.76)172,000,0003.76%
33ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
34บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
35กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
36บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.82)83,000,0001.82%
37บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.42)65,000,0001.42%
38บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.42)65,000,0001.42%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง