ข้อมูลหุ้น TEGH

บริษัท บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 171 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 20190
โทรศัพท์ 0-3816-8555
โทรสาร 0-3816-8560
เว๊บไซต์ www.thaieasterngroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน