ข้อมูลหุ้น TCAP

บริษัท บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444
โทรสาร 0-2217-8312
เว๊บไซต์ www.thanachart.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน