ข้อมูลหุ้น TAE

บริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3890-4
โทรสาร 0-2627-3889
เว๊บไซต์ www.thaiagroenergy.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน