คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TAE

บริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3890-4
โทรสาร 0-2627-3889
เว๊บไซต์ www.thaiagroenergy.com
ราคาหุ้น 2.78
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,000,000,000
No. ShareHolder (TAE) วันที่ 19/03/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)510,000,00051.00% 510,000,00051.00% 510,000,00051.00% 510,000,00051.00%
2บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)47,234,7964.72% 47,234,7964.72% 47,234,7964.72% 47,234,7964.72%
3นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี41,200,0004.12% 41,200,0004.12% 41,200,0004.12% 41,200,0004.12%
4นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร27,500,0002.75% (-0.08)28,322,6572.83% (+0.08)27,500,0002.75% (-0.08)28,322,6572.83%
5นาง ฮัง จตุรพฤกษ์16,113,2131.61% 16,113,2131.61% 16,113,2131.61% 16,113,2131.61%
6นาย ฉัตรชัย ธีระสุต15,480,0001.55% (+1.55)0 (-1.54)15,420,0001.54% (+1.54)0
7นาย วิสิฐ ตันติสุนทร12,184,9001.22% (-0.41)16,346,4001.63% (-0.01)16,396,4001.64% (+0.01)16,346,4001.63%
8นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา11,300,0001.13% (+1.13)0 (-1.00)9,956,2001.00% (+1.00)0
9นาย พิภพ คุณจักร10,000,0001.00% (+0.35)6,500,0000.65% 6,500,0000.65% 6,500,0000.65%
10น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์8,100,0000.81% 8,100,0000.81% 8,100,0000.81% 8,100,0000.81%
11นาย สมเกียรติ ลิมทรง5,720,4920.57% 5,720,4920.57% 5,720,4920.57% 5,720,4920.57%
12นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม5,330,0000.53% (+0.53)0 0 0
13น.ส. กุล สุสังกรกาญจน์5,131,5000.51% 5,131,5000.51% 5,131,5000.51% 5,131,5000.51%
14นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์0 (-0.61)6,120,0000.61% (+0.61)0 (-0.61)6,120,0000.61%
15นาย บุญสิน จตุรพฤกษ์0 (-0.59)5,900,0800.59% (+0.59)0 (-0.95)9,500,0800.95%
16บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-1.11)11,099,5181.11% (+1.11)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง