คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TACC

บริษัท บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน 23 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2717-2898
โทรสาร 0-2717-2899
เว๊บไซต์ www.tacconsumer.com
ราคาหุ้น 5.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 607,944,926
No. ShareHolder (TACC) วันที่ 10/04/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 30/04/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชัชชวี วัฒนสุข180,559,64329.70% (+0.02)180,459,64329.68% 180,459,64329.68% (+0.02)180,302,54329.66%
2นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์66,951,94311.01% (-0.06)67,300,94311.07% (+0.30)65,481,74310.77% (+0.55)62,142,14310.22%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด19,751,6283.25% (-0.12)20,479,3083.37% (+0.31)18,627,8083.06% (+1.56)9,114,1381.50%
4นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์14,968,7002.46% (-0.03)15,128,7002.49% 15,127,7002.49% 15,168,3002.49%
5นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ13,000,0002.14% 13,000,0002.14% (-0.24)14,500,0002.38% 14,500,0002.38%
6บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,500,0001.56% (-1.27)17,179,9002.83% (+0.10)16,579,7002.73% (-0.38)18,920,0003.11%
7นาง นันทนา สุวรรณพรินทร์8,933,5721.47% 8,933,5721.47% (+1.47)0 0
8นาง พิณพอน ทับทิมจรูญ7,398,8001.22% (-0.05)7,736,4001.27% (+0.01)7,673,7001.26% 7,638,1001.26%
9นาย วศิน เดชกิจวิกรม7,150,0001.18% 7,150,0001.18% 7,150,0001.18% 7,150,0001.18%
10นาย ชาย มโนภาส6,888,0001.13% (+0.14)6,000,0000.99% (+0.99)0 0
11นาย เพชร แพรวพรายกุล6,526,9711.07% (-0.37)8,739,3711.44% (-0.27)10,367,7711.71% (-0.20)11,617,7711.91%
12น.ส. ภาวินี สุวรรณเมธานนท์5,789,0000.95% (+0.02)5,669,0000.93% 5,669,0000.93% 5,629,0000.93%
13นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์5,036,2100.83% (-0.23)6,458,6101.06% (-0.13)7,225,3101.19% (-0.64)11,122,0101.83%
14น.ส. ณิชชนา สุวรรณพรินทร์5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82%
15นาย ชวิศ สุวรรณพรินทร์5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82%
16นาย กษิดิ สุวรรณพรินทร์5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82%
17นาย ศึกษิต เพชรอำไพ5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82%
18นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง4,190,0000.69% 4,190,0000.69% 4,190,0000.69% 4,190,0000.69%
19นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร3,400,0000.56% (-0.49)6,400,0001.05% 6,400,0001.05% 6,400,0001.05%
20นาย มงคล ประพิณวงศ์3,383,3000.56% (+0.56)0 0 0
21NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,376,7950.56% (+0.56)0 0 0
22นาย ศรีศักร เดชกิจวิกรม0 (-0.92)5,600,0000.92% 5,600,0000.92% 5,600,0000.92%
23นาง เกศรา มานะศิลป์0 (-0.84)5,125,0000.84% (-0.02)5,225,0000.86% (-0.14)6,075,0001.00%
24นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ0 (-0.69)4,179,3000.69% (-0.31)6,070,0001.00% (+1.00)0
25นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ0 (-0.53)3,200,0000.53% 3,200,0000.53% 3,200,0000.53%
26นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์0 0 (-1.47)8,933,5721.47% (+0.01)8,888,5721.46%
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 0 (-1.09)6,605,9001.09% (+0.20)5,385,8000.89%
28นาง ศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา0 0 (-0.67)4,060,0000.67% 4,060,0000.67%
29น.ส. กุลิสรา การะ0 0 0 (-0.77)4,679,5000.77%
30นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์0 0 0 (-0.67)4,069,7000.67%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง