คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SYNTEC

บริษัท บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2381-6333
โทรสาร 0-2711-5183
เว๊บไซต์ www.synteccon.com
ราคาหุ้น 1.65
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,600,211,822
No. ShareHolder (SYNTEC) วันที่ 12/05/20 วันที่ 25/03/20 วันที่ 10/05/19 วันที่ 26/08/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย จิรโมท พหูสูตร197,626,16012.35% 197,626,16012.35% (+0.49)189,682,56011.86% (-0.37)195,721,86012.23% (+0.42)188,982,56011.81%
2น.ส. ณิชยา พหูสูตร176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00% 176,031,76011.00%
3นาย สุขุม พหูสูตร107,766,6006.74% 107,766,6006.74% 107,766,6006.74% 107,766,6006.74% (+0.23)104,163,6006.51%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED79,757,6334.98% 79,757,6334.98% (-0.01)79,759,9974.99% 79,759,9974.99% 79,759,9974.99%
5นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ70,000,0004.38% (-0.21)73,411,0004.59% (+0.63)63,300,0003.96% (-0.71)74,762,0004.67% (+0.14)72,537,7004.53%
6LGT BANK (SINGAPORE) LTD43,501,3002.72% 43,501,3002.72% (+0.02)43,201,3002.70% (-0.02)43,501,3002.72% (+0.05)42,701,3002.67%
7นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์40,230,0002.51% (+0.01)40,000,0002.50% (-0.16)42,615,6002.66% (+0.09)41,145,0002.57% (-0.53)49,632,6003.10%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด34,041,7512.13% (-0.39)40,249,5512.52% (-0.25)44,324,9272.77% (+0.11)42,570,7102.66% (-2.89)88,768,6895.55%
9บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด27,660,0001.73% 27,660,0001.73% 27,660,0001.73% 27,660,0001.73% (+0.71)16,300,0001.02%
10น.ส. ศิริพร สู่บัณฑิต26,783,2881.67% (+0.01)26,483,2881.66% (+0.38)20,409,7881.28% (-0.01)20,700,3881.29% (+0.43)13,745,4880.86%
11นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์22,190,0001.39% (-0.03)22,720,0001.42% 22,720,0001.42% 22,720,0001.42% 22,720,0001.42%
12นาง ยุวดี ว่องกุศลกิจ20,213,6001.26% 20,213,6001.26% 20,213,6001.26% 20,213,6001.26% 20,213,6001.26%
13น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ19,767,2001.24% (-0.01)19,921,3001.25% (-0.02)20,385,3001.27% (+0.02)20,055,3001.25% (-0.02)20,381,3001.27%
14นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์19,543,3001.22% (-0.06)20,497,3001.28% (-0.14)22,704,0001.42% 22,704,0001.42% 22,704,0001.42%
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,057,9001.19% 19,057,9001.19% 19,057,9001.19% 19,057,9001.19% 19,057,9001.19%
16นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล14,000,0000.88% (+0.01)13,950,0000.87% (+0.09)12,400,0000.78% (-0.06)13,450,0000.84% (+0.17)10,750,0000.67%
17นาย อรรณพ วรรณประเสริฐ13,770,0000.86% 13,770,0000.86% (+0.06)12,765,0000.80% (-0.01)12,911,0000.81% (+0.26)8,740,0000.55%
18นาย สุรินทร์ เตชาพลาเลิศ13,469,7000.84% 13,469,7000.84% (-0.07)14,588,9000.91% (+0.03)14,129,9000.88% (+0.15)11,676,2000.73%
19นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,218,5000.83% (+0.83)0 0 0 0
20นาย พรชัย เหล่าเศรษฐานันท์12,863,9000.80% 12,863,9000.80% 12,863,9000.80% 12,863,9000.80% 12,863,9000.80%
21NOMURA PB NOMINEES LTD.10,850,3000.68% 10,850,3000.68% (+0.17)8,150,3000.51% 8,150,3000.51% (+0.51)0
22นาย สรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ9,890,0000.62% 9,890,0000.62% (+0.05)9,160,0000.57% (-0.01)9,260,0000.58% (+0.58)0
23นาย เกรียงทรัพย์ เผ่าวนิช9,400,0000.59% 9,400,0000.59% (+0.01)9,200,0000.58% 9,300,0000.58% (+0.03)8,800,0000.55%
24EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT9,249,0000.58% (-0.09)10,648,0000.67% (+0.06)9,735,4000.61% (-0.04)10,356,6000.65% (+0.01)10,267,8000.64%
25นาย ธนกิจ หล่อวัฒนพงษา9,050,0000.57% 9,050,0000.57% (+0.57)0 (-0.54)8,650,0000.54% (+0.54)0
26บริษัท ซินเท็คคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)9,042,7000.57% 9,042,7000.57% (+0.57)0 (-0.57)9,042,7000.57% (+0.57)0
27น.ส. กาญจนา กาญจนากร8,999,3000.56% 8,999,3000.56% (+0.56)0 0 0
28บริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด8,037,5000.50% 8,037,5000.50% 8,037,5000.50% 8,037,5000.50% 8,037,5000.50%
29นาย ลือชา โพธิ์อบ0 (-0.59)9,493,2000.59% (+0.59)0 (-0.97)15,550,0000.97% (+0.97)0
30นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์0 (-0.55)8,814,8000.55% (-1.95)40,000,0002.50% (+0.38)33,900,0002.12% (-1.87)63,900,0003.99%
31นาย วิรัตน์ ทวีกิติกุล0 0 0 0 (-0.93)14,810,0000.93%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง